HOTĂRÂRE nr. 403 din 19 mai 2000privind reevaluarea imobilizarilor corporale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 7 iunie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 10 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Societăţile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele de cercetare şi celelalte categorii de agenţi economici pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale aflate în patrimoniul lor la data de 31 decembrie a anului precedent, pe baza ratei inflaţiei comunicate de Comisia Naţionala pentru Statistica, astfel încât rezultatul reevaluarii să fie cuprins în bilanţul contabil al anului respectiv. (2) Reevaluarea se va efectua anual, în cazul în care rata inflaţiei cumulată pe ultimii 3 ani consecutivi depăşeşte 100%. (3) Imobilizarile corporale de natura celor prevăzute la alin. (1) se pot reevalua anual în baza ratei inflaţiei comunicate de Comisia Naţionala pentru Statistica, valabilă pentru data de 31 decembrie a anului calendaristic respectiv. (4) Valoarea reevaluata a imobilizarilor corporale, stabilită pe baza prevederilor alin. (1)-(3), se corelează cu utilitatea şi cu valoarea de piaţa a bunurilor respective. (5) Agenţii economici care nu au efectuat reevaluarile anterioare pot proceda la reevaluare numai în condiţiile actualizării şi reflectării în contabilitate a valorii imobilizarilor respective, pe baza normelor aprobate prin prezenta hotărâre. (6) Nu sunt supuse reevaluarii imobilizarile corporale care au ieşit din patrimoniul agenţilor economici după data de 31 decembrie a anului precedent, precum şi cele aflate în conservare. (7) Agenţii economici care se afla în procedura de dizolvare sau de lichidare administrativă conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, sau în procedura de lichidare judiciară conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, nu vor proceda la reevaluarea activelor imobilizate prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2Reevaluarea imobilizarilor corporale se va efectua în conformitate cu Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) La încheierea acţiunii de reevaluare agenţii economici prevăzuţi la art. 1 vor înregistra diferenţele din reevaluare în conturile corespunzătoare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie în cazul regiilor autonome, în conformitate cu metodologia contabila prevăzută în norme. (2) Amortizarea aferentă gradului de neutilizare, evidenţiată de agenţii economici până la data de 31 decembrie 1996 în contul în afară bilanţului, se va regulariza şi se va înregistra în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 2 la norme.  +  Articolul 4Rezultatele reevaluarii categoriilor de imobilizari prevăzute la art. 1 vor fi cuprinse în bilanţul contabil încheiat la data de 31 decembrie a anului respectiv.  +  Articolul 5Diferenţele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale prevăzută la art. 1 vor fi înregistrate conform prevederilor cuprinse în norme şi vor fi utilizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 6Amortizarea imobilizarilor corporale reevaluate se calculează în conformitate cu prevederile legale care reglementează regimul amortizării acestora.  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri se pot aplica şi de către persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri şi care, potrivit legii, sunt obligate sa conducă evidenta în partida simpla.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, cu completările şi modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesBucureşti, 19 mai 2000.Nr. 403.  +  AnexăNORMA 19/05/2000