ORDIN nr. 1.336 din 21 mai 2020privind modificarea și completarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 29 mai 2020    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 punctul 7, alineatul (2^5) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^5) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (2^3), pentru contractele de finanțare încheiate în anul 2018, termenul se poate prelungi până la data de 30 aprilie 2021 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», până cel târziu la data de 31 octombrie 2020.2. La articolul 5 punctul 7, după alineatul (2^5) se introduce un nou alineat, alineatul (2^6), cu următorul cuprins:(2^6) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru contractele de finanțare încheiate în anul 2019, termenul se poate prelungi până la data de 30 iunie 2021 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.3. În anexa nr. 2, la articolul 1, literele j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:j) PVR tehnic - procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare» sau «Documentele tehnice ale cadastrului - finale», astfel cum este prevăzut în Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI;k) PVR servicii - procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziție publică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit în Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI, proces-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare» sau «Documentele tehnice ale cadastrului - finale  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Alexandru Laurențiu Blaga
    București, 21 mai 2020.Nr. 1.336.-----