METODOLOGIE din 27 mai 2020pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul de bacalaureat național 2020
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 28 mai 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.341 din 27 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 450 din 28 mai 2020.
     +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul de bacalaureat național 2020.  +  Articolul 2În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) probe de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - una dintre probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale (proba B), proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal (proba C), proba de evaluare a competențelor digitale (proba D);b) nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă - gradul de utilizare a limbii române/limbii materne; nivelurile de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă sunt, în ordine: utilizator mediu, utilizator avansat și utilizator experimentat;c) nivel unic de competență - ansamblul competențelor de înțelegere a textului audiat, înțelegere a textului citit, interacțiune orală, producere de mesaje orale și producere de mesaje scrise, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi, pentru care se acordă același nivel de competență lingvistică;d) nivel de competență digitală - gradul de formare/dezvoltare a competențelor digitale acordat în baza unui anumit punctaj.  +  Articolul 3(1) Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul de bacalaureat național 2020 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.(2) Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX-XII, candidaților la examenul de bacalaureat național 2020 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:– nivelul „utilizator mediu“ pentru media cuprinsă între 5 și 6,99;– nivelul „utilizator avansat“ pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;– nivelul „utilizator experimentat“ pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.  +  Articolul 4(1) Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul de bacalaureat național 2020 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.(2) Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.(3) Nivelul unic de competență se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi.(4) Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:– calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;– calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;– calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;– calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.(5) Nivelul unic de competență lingvistică într-o limbă modernă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal este înscris în certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională.  +  Articolul 5(1) Candidații la examenul de bacalaureat național 2020 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice întro limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat, conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020, cu modificările și completările ulterioare. (2) În cazul candidaților prevăzuți la alin. (1) se aplică prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul de bacalaureat național 2020 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a. (2) Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:– nivelul „utilizator începător“ pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;– nivelul „utilizator de nivel mediu“ pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;– nivelul „utilizator avansat“ pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;– nivelul „utilizator experimentat“ pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.(3) În certificatul de atestare a competențelor digitale este înscris nivelul de competență digitală, iar la rubrica „punctaj“ este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competență.(4) Candidații la examenul de bacalaureat național 2020 care nu au studiat disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalente susțin proba de evaluare a competențelor digitale (proba D) în baza Procedurii Centrului Național de Examinare și Evaluare nr. 177/2019 pentru organizarea și desfășurarea probei de evaluare a competențelor digitale (proba D) - examenul de bacalaureat național 2019.  +  Articolul 7(1) Candidații la examenul de bacalaureat național 2020 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.(2) În cazul candidaților prevăzuți la alin. (1) se aplică prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Calcularea mediilor și echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul de bacalaureat național 2020 se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, în perioada 11-17 iunie 2020, astfel:a) pentru candidații din seria curentă: după întocmirea tabelelor de înscriere, în conformitate cu evidențele din licee, se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal la disciplinele limba și literatura română/limba și literatura maternă studiate pe parcursul învățământului liceal, limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal, respectiv la disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a;b) pentru candidații din anii precedenți: după întocmirea tabelelor de înscriere, se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, pentru echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul de bacalaureat național 2020, conform prezentei metodologii; aceste tabele sunt întocmite pe baza foii matricole a candidaților;c) echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, la examenul de bacalaureat 2020, se realizează pe baza tabelelor întocmite conform prevederilor lit. a) și b). (2) Echivalarea/Recunoașterea nivelurilor de competență pentru candidații prevăzuți la art. 5 și 7 se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, în perioada 11-17 iunie 2020.  +  Articolul 9Comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale au următoarea componență:a) președinte: director sau director adjunct al unității de învățământ preuniversitar;b) secretar: cadru didactic cu abilități de operare pe calculator;c) membri: 2-4 profesori evaluatori pentru fiecare specialitate și 1-2 secretari ai unității de învățământ.-----