ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 86 din 27 mai 2020privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020  Având în vedere impedimentele practice cu privire la atingerea obiectivului urmărit prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, astfel cum au rezultat din Raportul Autorității pentru Digitalizarea României referitor la documentația depusă de furnizorii de servicii media care doresc să participe la campaniile de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, luând în considerare necesitatea îndeplinirii obiectivului social de importanță deosebită constând în informarea opiniei publice cu privire la conștientizarea riscurilor de îmbolnăvire în vederea creșterii gradului de conformare voluntară la normele sanitare și sociale impuse de autoritățile competente în vederea limitării efectelor pandemiei,reținându-se faptul că asigurarea unei stări de sănătate corespunzătoare a populației este un drept fundamental prevăzut la art. 34 din Constituția României, republicată, fiind justificată orice măsură legislativă care contribuie la asigurarea acestuia și pentru îndeplinirea acestei obligații a statului de drept, ținând cont de faptul că neadoptarea măsurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență a Guvernului ar crea o vulnerabilitate periculoasă în cadrul procesului complex de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, aspect urmărit prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19,constatându-se că aspectele menționate vizează un interes public de cea mai mare importanță și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 8 mai 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Guvernul difuzează contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune și radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicațiilor periodice, al furnizorilor de servicii media on-line și furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități, înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și campanii de informare publică privind modul de reluare a activităților economice și sociale după încetarea stării de urgență și alertă, pentru o perioadă de 120 de zile de la data încheierii în acest sens a contractelor de prestări servicii, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2020.2. La articolul 7, alineatul (6) se abrogă.3. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) În cazul solicitanților care au transmis, prin orice mijloc, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (4), o cerere de participare incompletă, Autoritatea pentru Digitalizarea României cere completarea cu informațiile și, după caz, cu documentele corespunzătoare, inclusiv retransmiterea, prin orice mijloace, a cererilor de participare la campaniile de informare publică.(2) Informațiile și documentele solicitate în conformitate cu prevederile alin. (1) se transmit, prin mijloacele de comunicare indicate de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.(3) Nerespectarea dispozițiilor alin. (2) atrage nevalidarea cererilor de participare a solicitanților în cauză la campaniile de informare publică realizate de Guvern.(4) În vederea validării cererii sau stabilirii eligibilității, Autoritatea pentru Digitalizarea României poate solicita, în scris, prin orice mijloc de comunicare, persoanei sau persoanelor juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date, după caz, documente și informații suplimentare. (5) În urma analizei solicitărilor transmise, Autoritatea pentru Digitalizarea României întocmește un raport zilnic privind solicitanții care au transmis o cerere de participare validă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) și, după caz, ale alin. (2) din prezentul articol. Raportul se transmite la Secretariatul General al Guvernului care procedează la încheierea contractelor de prestări servicii.(6) Contractul se semnează de către furnizorul de servicii media prin semnătură electronică, caz în care se transmite Secretariatului General al Guvernului prin mijloace electronice de comunicare, sau în formă olografă, caz în care se transmite prin intermediul serviciilor poștale.4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Rapoartele de activitate se verifică de către Secretariatul General al Guvernului, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, înainte de efectuarea plății fiecărei tranșe lunare. În cazul în care se constată că prestatorul a furnizat date nereale privind serviciile prestate, Secretariatul General al Guvernului dispune rezilierea de îndată a contractului, sesizarea organelor competente și procedează la recuperarea sumelor acordate în legătură cu derularea contractului.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Ioan-Sabin Sărmaș
  București, 27 mai 2020.Nr. 86.----