REGULAMENT din 20 mai 2020privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 27 mai 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.134 din 20 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 445 din 27 mai 2020.

  CONSTITUIREA, COMPONENȚA ȘI REGULAMENTUL
  privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare
   +  Articolul 1(1) Se înființează Comisia de atestare care funcționează în cadrul asociației profesionale din domeniul protecției mediului, recunoscută la nivel național și desemnată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ca entitate publică de atestare. (2) Comisia de atestare se constituie din 5 specialiști cu expertiză recunoscută în domeniul protecției mediului și care să nu fi fost condamnați definitiv pentru fapte penale, selectați de asociația profesională din domeniul protecției mediului pentru fiecare sesiune de evaluare, în funcție de solicitările specifice existente.(3) În funcție de domeniile de atestare și de tipul de studii de mediu pentru care se solicită atestarea, în cadrul Comisiei de atestare pot fi cooptați și specialiști din diferite sectoare tehnice, din alte instituții/autorități cu răspunderi specifice domeniului solicitat sau din mediul academic, independenți de asociația profesională din domeniul protecției mediului recunoscută la nivel național și desemnată. (4) Specialiștii prevăzuți la alin. (3) sprijină Comisia de atestare în analizarea cererilor de atestare și luarea deciziei. (5) Comisia de atestare este condusă de un președinte ajutat de un vicepreședinte, desemnați de asociația profesională din domeniul protecției mediului.(6) Lista membrilor Comisiei de atestare se publică pe pagina web a asociației profesionale înaintea fiecărei ședințe.(7) În subordinea Comisiei de atestare funcționează secretariatul acesteia care este asigurat de 3 persoane desemnate de asociația profesională din domeniul protecției mediului.(8) În urma derulării procesului de evaluare a candidaților și luând în considerare îndeplinirea condițiilor și criteriilor solicitate pentru atestare, Comisia de atestare hotărăște eliberarea unui certificat de atestare. (9) În situația neîndeplinirii condițiilor și criteriilor de atestare, Comisia de atestare aduce la cunoștința candidaților, prin afișare pe pagina sa web, lista candidaților respinși, precum și motivația respingerii.(10) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Agenția Națională pentru Protecția Mediului desemnează fiecare cinci reprezentanți, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desemnează doi reprezentanți din direcțiile de specialitate, cu atribuții în domeniile în care se face solicitarea.(11) Reprezentanții desemnați de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență participă la ședințele Comisiei în calitate de observatori.  +  Articolul 2Comisia de atestare se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar în funcție de numărul solicitărilor primite.  +  Articolul 3(1) Comisia de atestare stabilește domeniile de atestare pentru care se acordă atestarea și tipurile de studii.(2) Hotărârile Comisiei de atestare se adoptă prin vot cu majoritate simplă. Pentru luarea hotărârii este obligatorie prezența a cel puțin jumătate plus unu din membri. (3) Dezbaterile și deciziile Comisiei se consemnează în registrul de procese-verbale special constituit, se înregistrează în format electronic și se arhivează.(4) Comisia de atestare invită la dezbatere reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și poate invita specialiști, astfel cum sunt definiți la art. 1 alin. (3). Observatorii și specialiștii nu au drept de vot. Observatorii intervin ori de câte ori sesizează abateri de la prevederile ordinului, de la prevederi ale legislației de protecția mediului în vigoare, precum și în ceea ce privește procesul de atestare.(5) Comisia de atestare asigură funcționarea corectă, eficientă și promptă a procesului de atestare în baza Planului de examinare și a sistemului de punctare prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. d) din anexa nr. 3 la ordin.(6) Comisia ia hotărâri cu privire la:a) admiterea ori respingerea cererilor de atestare a persoanelor fizice sau juridice, în funcție de îndeplinirea condițiilor și criteriilor prevăzute în ordin;b) suspendarea și/sau anularea certificatului de atestare.(7) Comisia de atestare răspunde la orice solicitare de informare/informații care îi este adresată de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.(8) Comisia de atestare stabilește formulare specifice și modul de transmitere a documentelor de solicitare a atestării și le afișează pe pagina web a asociației profesionale desemnate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. (9) Ședințele Comisiei de atestare nu sunt publice.  +  Articolul 4(1) Președintele Comisiei de atestare are următoarele atribuții:a) emite hotărâri cu privire la activitatea de atestare;b) coordonează activitatea Comisiei de atestare și a secretariatului acesteia;c) aprobă programarea ședințelor Comisiei de atestare;d) conduce lucrările ședințelor Comisiei de atestare;e) semnează certificatele de atestare și corespondența Comisiei de atestare;f) reprezintă Comisia de atestare în relația cu entități/instituții publice sau în orice alte situații.(2) Vicepreședintele Comisiei de atestare îndeplinește atribuțiile președintelui în lipsa acestuia.  +  Articolul 5Atribuțiile secretariatului Comisiei de atestare sunt următoarele:a) planifică și organizează, împreună cu președintele, activitatea Comisiei de atestare, stabilind datele de întrunire a acesteia;b) primește documentațiile de solicitare a atestării transmise/depuse de persoanele fizice și juridice și păstrează evidența acestora;c) verifică documentațiile de solicitare a atestării depuse și completează o fișă de evaluare pentru fiecare dosar de atestare cu informații privind existența documentelor necesare și îndeplinirea de către persoanele fizice și juridice a condițiilor și criteriilor specifice prevăzute de prezentul ordin în vederea atestării;d) asigură convocarea membrilor Comisiei de atestare și a persoanelor fizice programate pentru examinare, respectiv a reprezentanților persoanelor juridice, după caz;e) pregătește materialele necesare și pune la dispoziția membrilor Comisiei de atestare documentele ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz) în vederea deliberării; f) participă la ședințele Comisiei de atestare și la examinarea solicitanților;g) întocmește și păstrează procesele-verbale de ședință ale Comisiei de atestare;h) redactează certificate de atestare și le prezintă spre semnare președintelui Comisiei de atestare și aplică elementul de siguranță certificatului, respectiv timbrul sec; i) redactează documentele Comisiei de atestare;j) ține evidența certificatelor de atestare și a celorlalte documente emise de Comisia de atestare;k) constituie baza de date a persoanelor fizice și juridice care au obținut certificat de atestare, în care înscrie datele de identificare a acestora, inclusiv informații cu privire la specialiștii atestați angajați, suspendarea/retragerea certificatelor de atestare și actualizează ori de câte ori este nevoie informațiile respective;l) păstrează și aplică timbrul sec al Comisiei de atestare;m) constituie Registrul experților atestați al cărui conținut este de interes public, îl afișează pe pagina proprie web și asigură actualizarea acestuia;n) păstrează și arhivează documentele depuse de solicitanți, precum și documentele aferente reuniunilor Comisiei de atestare;o) îndeplinește orice alte sarcini stabilite în cadrul ședințelor dispuse de președinte sau, în absența acestuia, de către vicepreședinte.  +  Articolul 6În cazul în care persoana fizică sau persoana juridică este nemulțumită de decizia Comisiei de atestare, în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor, aceasta poate formula o contestație pe care o adresează Comisiei de etică și arbitraj, care funcționează în cadrul asociației profesionale.  +  Articolul 7(1) Comisia de etică și arbitraj este organizată la nivelul asociației profesionale în domeniul protecției mediului recunoscute la nivel național și desemnate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și are drept scop analizarea contestațiilor formulate cu privire la procesul de atestare.(2) Comisia de etică și arbitraj, în funcție de aspectele analizate, are în componență cel puțin un reprezentant din mediul universitar cu specializare „ecologie și protecția mediului sau ingineria mediului“.(3) Comisia de etică și arbitraj funcționează în baza unui regulament elaborat de asociația profesională în domeniul protecției mediului recunoscută la nivel național și are în responsabilitate verificarea respectării codului de etică de către toți membrii asociației, inclusiv în ceea ce privește activitatea secretariatului și a Comisiei de atestare.(4) Comisia de etică și arbitraj verifică deontologia profesională a experților atestați pe durata activității acestora.(5) În toate cazurile în care este solicitată, Comisia de etică și arbitraj emite recomandări care fundamentează deciziile Comisiei de atestare.(6) În cazul în care persoana care s-a adresat Comisiei de etică și arbitraj nu este mulțumită de soluționarea contestației depuse, poate formula plângere la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.----