CONDIȚII din 20 mai 2020de elaborare a studiilor de mediu și criteriile de atestare a persoanelor fizice și juridice
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 27 mai 2020    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.134 din 20 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 445 din 27 mai 2020.
     +  Articolul 1(1) Raportul de mediu (denumit în continuare RM), raportul privind impactul asupra mediului (denumit în continuare RIM), bilanțul de mediu (denumit în continuare BM), raportul de amplasament (denumit în continuare RA)/raportul privind situația de referință (denumit în continuare RSR), raportul de securitate (denumit în continuare RS), studiul de evaluare adecvată (denumit în continuare EA) sunt denumite studii de mediu. (2) Studiile/Documentațiile solicitate în baza legislației în vigoare din domeniile evaluării și gestionării calității aerului, evaluării și gestionării zgomotului ambient, schimbărilor climatice, precum și cele privind monitorizarea biodiversității și/a altor factori de mediu reprezintă de asemenea studii de mediu.(3) Studiile prevăzute la alin. (1) și (2) se elaborează de către persoane fizice și juridice care au obținut un certificat de atestare valabil. (4) Conținutul-cadru al studiilor prevăzute la alin. (1) este cel stabilit prin legislația specifică privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, realizarea bilanțurilor de mediu, prevenirea și controlul integrat al poluării rezultate din activități industriale/emisii industriale, controlul accidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase și evaluarea adecvată.(5) Conținutul-cadru al studiului din domeniul schimbărilor climatice este cel recomandat de Comisia Europeană în documentul „Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient“^1, iar celelalte studii prevăzute la alin. (2) se realizează conform metodelor și/sau metodologiilor prevăzute de Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant și de Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și/sau la solicitarea motivată a autorităților competente pentru protecția mediului în cadrul procedurilor de reglementare.^1 https://circabc.europa.eu/ui/group/26370f9e-245c-4c09-8a75-68655a74875b/library/535afd8c-e8ef-4f44-afaf-cd98751d50eb/details(6) Persoanele fizice și juridice atestate au obligația să elaboreze numai studiile de mediu pentru care au fost atestate, cu respectarea dispozițiilor legale, precum și a metodologiilor și/sau conținutului-cadru prevăzut în legislația specifică și/sau în deciziile Comisiei Europene, după caz.  +  Articolul 2(1) Atestarea persoanelor fizice și juridice are drept scop asigurarea premiselor pentru îndeplinirea cerințelor tehnice, calitative și de integralitate solicitate de autoritatea competentă pentru protecția mediului în cadrul procedurilor de emitere a actelor de reglementare. (2) Persoanele fizice și juridice se atestă, conform hotărârilor Comisiei de atestare, pe oricâte tipuri de studii de mediu dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) și în oricâte domenii de atestare dintre cele prevăzute în anexa nr. 4 la ordin, corespunzător cu experiența și competența profesională dovedită în cadrul examinării, conform prevederilor art. 12.  +  Articolul 3(1) În vederea elaborării studiilor de mediu, persoanele fizice pot fi atestate pentru două niveluri de atestare, nivel asistent și nivel principal.(2) Persoanele fizice atestate pentru nivelul asistent sunt persoanele care nu au mai desfășurat activitatea de elaborare a studiilor de mediu sau persoanele care au experiență de până la 2 ani în această activitate, demonstrată prin documentația depusă, și se vor numi „experți atestați - nivel asistent“. (3) Persoanele fizice atestate pentru nivelul principal sunt persoanele cu experiență mai mare de 2 ani, demonstrată prin documentația depusă, și se vor numi „experți atestați - nivel principal“. (4) Persoanele fizice care au desfășurat activitatea de analiză a studiilor de mediu pe o perioadă de cel puțin 5 ani în cadrul exercitării profesiei pot solicita atestarea pentru nivelul principal, în conformitate cu prevederile prezentului ordin. (5) Valabilitatea certificatelor de atestare este de 1 an pentru „experți atestați - nivel asistent“ și de 3 ani pentru „experți atestați - nivel principal“.(6) Persoanele fizice autorizate și atestate pe nivel principal, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, pot fi coordonatori ai unei echipe de experți atestați/specialiști în elaborarea unor capitole/subcapitole în care elaborează studiul/studiile de mediu.  +  Articolul 4(1) Persoanele fizice care solicită atestarea îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții și criterii:a) să aibă studii universitare de licență și master (studii de lungă durată de 4 sau 5 ani); b) să facă dovada pregătirii profesionale continue în legătură cu activitatea de elaborare a studiilor de mediu (participare la cursuri, seminare, conferințe etc.);c) să nu se afle în situație de conflict de interese pe durata elaborării studiilor de mediu demonstrată prin declarație pe propria răspundere.(2) Persoanele fizice care au condamnări penale definitive pentru fapte de corupție sau care au legătură cu exercitarea calității lor de elaboratori de studii de mediu/experți atestați nu pot solicita atestarea în conformitate cu prevederile prezentului ordin, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești de reabilitare sau până la intervenția reabilitării de drept.  +  Articolul 5(1) Atestarea persoanelor juridice care pot elabora studii de mediu este condiționată de angajarea pe perioadă nedeterminată și/sau cu contract de colaborare a cel puțin unei/unor persoane fizice atestate în condițiile prezentului ordin.(2) Certificatul de atestare pentru persoana juridică se emite pentru tipurile de studii și domeniile pentru care sunt atestate persoanele fizice declarate.(3) La atestarea persoanei juridice care îndeplinește condiția prevăzută la alin. (1), certificatul de atestare se emite fără examinare, cu achitarea tarifului aferent.  +  Articolul 6(1) În vederea elaborării studiilor de mediu, persoanele juridice pot fi atestate pentru nivelul de atestare asistent, respectiv principal.(2) Atestarea persoanelor juridice se face numai colectiv, prin emiterea unui singur certificat de atestare al cărui titular este persoana juridică. În certificatul de atestare se înscriu denumirea persoanei juridice, tipul/tipurile de studii de mediu, domeniile acordate prevăzute în anexa nr. 4 la ordin și nivelul/nivelurile de atestare, după caz. (3) Prin angajarea pe perioadă determinată/nedeterminată a unor persoane fizice atestate pe tipuri de studii de mediu diferite de cele pentru care s-a obținut un certificat de atestare inițial, persoanele juridice pot solicita extinderea atestării. (4) Certificatul de atestare pentru un anume tip de studii este valabil doar pe durata în care persoana juridică are în structura de personal experții atestați corespunzător.(5) În cazul în care au loc modificări în componența echipei de experți atestați angajați permanent/colaboratori, persoana juridică este obligată să notifice acest aspect Comisiei de atestare. (6) În condițiile prevăzute la alin. (5), certificatul de atestare își păstrează valabilitatea pentru nivelul de competență emis până la următoarea ședință de atestare, cu condiția prezentării dovezii de angajare a unui nou expert cu același domeniu și nivel de atestare.  +  Articolul 7(1) Persoanele juridice care solicită atestarea îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții și criterii:a) să fie constituite și să funcționeze în condițiile legii;b) să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 5 alin. (1); c) să facă dovada pregătirii profesionale continue în domeniu pentru echipa de specialiști declarată (participare la cursuri, seminare, conferințe etc.);d) să nu se afle în situație de conflict de interese pe durata elaborării studiilor de mediu, demonstrată prin declarație pe propria răspundere. (2) Persoanele juridice care au în componență persoane fizice atestate, inclusiv administrator, care au suferit condamnări penale definitive pentru fapte de corupție sau care au legătură cu exercitarea calității lor de elaboratori de studii de mediu nu pot solicita atestarea în conformitate cu prevederile prezentului ordin, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești de reabilitare sau până la intervenția reabilitării de drept.  +  Articolul 8(1) Persoanele fizice și juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European care intenționează să elaboreze studiile de mediu prevăzute la art. 1 pe teritoriul României îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt cetățeni/au sediul într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European;b) au dreptul de a elabora studiile de mediu în conformitate cu reglementările unui stat membru al Uniunii Europene și fac dovada acestui drept prin prezentarea unor documente emise în acest sens.(2) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (1) notifică intenția de a elabora studii de mediu pe teritoriul României la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. Notificarea este însoțită de documentele doveditoare îndeplinirii condițiilor de la alin. (1), care se înaintează traduse în limba română de un traducător autorizat.(3) Verificarea legalității documentelor depuse în vederea atestării se realizează cu celeritate de către direcția cu atribuții în domeniul evaluare impact din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, care transmite solicitarea către autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul sistemului IMI (Sistemul de informare în cadrul pieței interne), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.(4) După primirea răspunsului din partea autorităților statului membru al Uniunii Europene sau din statul din Spațiul Economic European în cauză, acesta este transmis către Comisia de atestare, în scopul stabilirii competențelor persoanei fizice sau juridice care dorește să elaboreze studii de mediu pe teritoriul României. (5) Comisia de atestare informează în scris autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și persoana fizică sau juridică cu privire la competențele stabilite și înscrierea acestora într-o listă a persoanelor fizice și juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene care desfășoară activități de elaborare a studiilor pentru protecția mediului pe teritoriul României.(6) Lista prevăzută la alin. (5) este un document public și se afișează pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a asociației profesionale.  +  Articolul 9(1) În vederea obținerii certificatului de atestare, solicitanții au obligația de a depune la sediul asociației sau electronic următoarele:A. Persoanele fizice*): *) Documentele depuse în copie sunt certificate pentru conformitate prin semnătură de către persoana fizică solicitantă.a) cerere de atestare, cu specificarea tipurilor de studii și a domeniilor solicitate;b) diploma de licență sau echivalentă, precum și diplome ale titlurilor științifice, după caz, în copie;c) curriculum vitae care cuprinde informații privind pregătirea, experiența relevantă pentru tipurile de studii de mediu și domeniile solicitate;d) lista studiilor de mediu elaborate, lucrate în colaborare sau analizate, din care să rezulte experiența corespunzătoare domeniului și tipului de studiu/studii pentru care se solicită atestarea, împreună cu recomandări din partea beneficiarilor referitoare la lucrările menționate;e) asociațiile profesionale în care este înscrisă persoana fizică, dacă este cazul;f) dovada pregătirii profesionale continue în domeniu (participare la cursuri, seminare, conferințe etc.);g) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele fizice autorizate (PFA), după caz;h) confirmare din partea angajatorului că persoana fizică este angajată permanent sau că are contract de colaborare pe perioadă determinată, în cazul persoanelor fizice care nu sunt persoane fizice autorizate;i) dovada achitării tarifului aferent;j) cazier judiciar în original aflat în perioada de valabilitate a acestuia.B. Persoanele juridice*): *) Documentele depuse în copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al persoanei juridice.a) cerere de atestare, cu specificarea tipurilor de studii și a domeniilor solicitate;b) diploma de licență sau echivalentă, precum și diplome ale titlurilor științifice, după caz, în copie, pentru fiecare membru al echipei de specialiști angajați permanent sau contractual din cadrul persoanei juridice;c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:(i) statutul ori hotărârea de înființare a persoanei juridice;(ii) certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;d) curriculum vitae care cuprinde informații privind pregătirea, experiența relevantă pentru domeniile de atestare solicitate, pentru fiecare membru al echipei de specialiști angajați permanent sau contractual din cadrul persoanei juridice;e) lista studiilor de mediu realizate care fundamentează solicitarea atestării, împreună cu recomandări din partea beneficiarilor referitoare la lucrările menționate;f) documente care să certifice faptul că s-au încheiat unul dintre următoarele acte cu persoana juridică:(i) contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată de cel puțin 3 ani, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, sau contract de colaborare cu persoana fizică sau persoana fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puțin 3 ani, cu respectarea confidențialității anumitor prevederi contractuale;(ii) extras din Registrul general de evidență a salariaților din România - REVISAL din care să rezulte calitatea de angajat "activ";g) asociațiile profesionale în care este înscrisă persoana juridică, după caz;h) documente doveditoare ale pregătirii profesionale continue în domeniu ale personalului angajat declarat (participare la cursuri, seminare, conferințe etc.);i) situația privind dotarea cu softuri, baze de date specializate, echipamente, în vederea desfășurării activității pentru care se solicită atestarea, după caz;j) copii ale certificatului de atestare pentru persoanele fizice declarate;k) dovada achitării tarifului aferent.(2) Formularele necesare atestării persoanelor fizice și juridice se elaborează de Comisia de atestare și se publică pe pagina web a asociației profesionale din domeniul protecției mediului în cadrul căreia funcționează.  +  Articolul 10(1) După primirea documentației prevăzute la art. 9, secretariatul Comisiei de atestare verifică documentațiile de solicitare a atestării și completează o fișă de evaluare pentru fiecare dosar de atestare cu informații privind existența documentelor necesare și îndeplinirea de către persoanele fizice și juridice a condițiilor și criteriilor specifice prevăzute de prezentul ordin. (2) Lista persoanelor fizice și juridice care îndeplinesc condițiile și criteriile specifice de atestare se publică pe pagina web a asociației profesionale din domeniului protecției mediului în cadrul căreia funcționează Comisia de atestare.  +  Articolul 11(1) Examinarea persoanei fizice se realizează conform planului de examinare și sistemului de punctare stabilit de comisie. Planul de examinare și sistemul de punctare se stabilesc și se afișează pe pagina web a asociației profesionale în cadrul căreia funcționează Comisia de atestare, cu 30 de zile înainte de data organizării primei ședințe de atestare.(2) Planul de examinare prevăzut prin prezentul ordin constă într-un test-grilă susținut on-line stabilit pe baza legislației de mediu în vigoare și un interviu în timpul căruia solicitantul prezintă experiența profesională relevantă pentru obținerea certificatului de atestare.(3) Pentru simplificarea procedurii și reducerea efortului persoanelor fizice care solicită atestarea, asociația profesională desemnată pune la dispoziția candidaților o platformă electronică care să asigure evaluarea on-line a cunoștințelor referitoare la prevederile legale necesare obținerii certificatului de atestare. Rezultatele evaluării on-line se publică pe pagina web a asociației profesionale.(4) Comisia de atestare stabilește examinarea candidaților care au întrunit punctajul și au trecut de etapa evaluării on- line, în cadrul unui interviu.(5) Programarea interviului și rezultatele acestei examinări se aduc la cunoștința publicului prin afișare pe pagina web a asociației profesionale. În urma analizării documentelor prezentate de persoana fizică/juridică și a examinării, comisia decide tipurile de studii și domeniile pentru care se emite certificatul de atestare.(6) Rezultatul examinării - admis/respins, tipurile de studii și domeniile se consemnează în procesul-verbal al ședinței.(7) Lista cu candidații admiși/respinși se afișează pe pagina web a asociației, în termen de 48 de ore de la întrunirea comisiei.(8) Comisia emite un certificat personalizat, având ca element de siguranță timbrul sec, iar modelul certificatului de atestare este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.(9) Registrul experților atestați cuprinde informații referitoare la aceștia (nume, prenume, adresa, cod fiscal), tipul studiilor de mediu și domeniile pentru care este emis certificatul de atestare, valabilitatea certificatelor de atestare, precum și mențiunile privind calitatea studiilor de mediu notificate Comisiei de atestare de către autoritățile competente pentru protecția mediului, organizațiile nonguvernamentale, mediul academic etc.(10) Registrul experților atestați include și înscrierea informațiilor privind suspendarea sau anularea certificatelor de atestare și se actualizează după fiecare ședință a Comisiei de atestare.(11) În cazul în care persoana fizică sau persoana juridică este nemulțumită de decizia Comisiei de atestare, în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor, aceasta poate formula o contestație pe care o adresează Comisiei de etică și arbitraj, care funcționează în cadrul asociației profesionale.(12) După analizarea contestației, Comisia de etică și arbitraj, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, formulează recomandări care fundamentează hotărârea Comisiei de atestare.(13) Decizia finală de atestare/respingere a atestării revine Comisiei de atestare și poate fi contestată în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(14) Cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității certificatului, persoana fizică sau juridică atestată notifică Comisia de atestare pentru obținerea unui nou certificat în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Persoanele fizice și juridice cărora li s-a emis un certificat de atestare și care sunt înscrise în Registrul experților atestați sunt responsabile de calitatea și obiectivitatea informațiilor furnizate în studiile de mediu realizate care stau la baza emiterii actelor de reglementare.  +  Articolul 13(1) Tarifele pentru obținerea certificatului de atestare pentru persoane fizice și juridice se stabilesc de către asociația profesională prin regulament intern și se afișează spre informare pe pagina proprie de web.(2) Asociația profesională asigură, în condițiile legii, susținerea financiară și spațiul pentru desfășurarea activității Comisiei de atestare.(3) Cheltuielile pentru funcționarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare, remunerația membrilor comisiei/invitaților/observatorilor, remunerația secretariatului Comisiei de atestare sunt în responsabilitatea asociației profesionale desemnate.  +  Articolul 14Suspendarea sau anularea, după caz, a certificatului de atestare se dispune prin hotărâre a președintelui Comisiei de atestare, în urma analizei din cadrul unei ședințe și/sau cu consultarea sau la recomandarea Comisiei de etică, pe baza informațiilor primite din partea autorităților de mediu, a organizațiilor nonguvernamentale, a mediului academic ori ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive.  +  Articolul 15(1) Certificatul de atestare al persoanei fizice sau juridice se suspendă în următoarele cazuri:a) când persoana fizică sau juridică certifică/semnează, respectiv realizează studii de mediu fără să respecte metodologiile, reglementările și normele tehnice în vigoare. Perioada suspendării este de 6 luni;b) când persoana fizică sau juridică nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) sau art. 6 alin. (1). Perioada suspendării durează până când persoana fizică sau juridică face dovada îndeplinirii condițiilor menționate, prin transmiterea documentelor necesare la Comisia de atestare;c) în cazul existenței unui conflict de interese între beneficiarul studiului/studiilor de mediu și persoana fizică sau juridică atestată, care ar putea influența obiectivitatea studiilor elaborate.(2) La primirea informațiilor prevăzute la alin. (1), Comisia de atestare notifică persoanele în cauză și le invită la o audiere de clarificare, înaintea luării deciziei de suspendare a certificatului de atestare.(3) Suspendarea certificatului de atestare poate fi contestată în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (12) și (14).  +  Articolul 16(1) Certificatul de atestare al persoanei fizice sau juridice se anulează în următoarele cazuri:a) când autoritățile de mediu solicită trei completări succesive/consecutive ale aceluiași studiu de mediu pentru nerespectarea cerințelor legislației specifice sau pentru studiile de mediu care nu respectă solicitările autorităților competente de mediu formulate în cadrul procedurilor de reglementare;b) când elaborarea studiilor de mediu s-a făcut în afara domeniului/tipului de studiu acordat prin certificatul de atestare;c) când persoana fizică atestată a realizat pentru aceeași activitate/instalație atât proiectul sau etape din proiect, cât și studiul/studiile de mediu;d) când expertul atestat se regăsește în conflict de interese generat de implementarea activității/instalației proiectului sau a unor etape ale acestuia, având interese patrimoniale sau de orice altă natură cu titularul de plan/proiect, în afara celor tehnice și comerciale așa cum este prevăzut legal;e) în cazurile în care au fost produse cu intenție concluzii eronate de către persoana fizică sau juridică atestată, conducând la emiterea unor acte de reglementare care nu ar fi trebuit emise;f) când împotriva persoanei atestate s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă pentru corupție sau pentru fapte care au legătură cu exercitarea calității de expert atestat, până la împlinirea termenului de reabilitare.(2) Situația persoanelor fizice cărora li s-a anulat certificatul de atestare se afișează pe pagina web a asociației profesionale emitente a certificatului în termen de 30 de zile de la luarea deciziei de anulare de către Comisia de atestare.(3) Deciziile Comisiei de atestare privind suspendarea sau anularea pot fi contestate în instanță în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.------