ORDIN nr. 1.134 din 20 mai 2020privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 27 mai 2020  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101.559/DM din 18.02.2020 al Direcției generale evaluare impact și controlul poluării,în baza art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (2) și (3) și art. 33 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și al prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 6 pct. IV.60 și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă condițiile de elaborare a studiilor de mediu și criteriile de atestare a persoanelor fizice și juridice, prevăzute în anexa nr 1.  +  Articolul 2Se constituie Comisia de atestare care funcționează în cadrul asociației profesionale din domeniul protecției mediului, recunoscută la nivel național, și se aprobă componența și regulamentul privind organizarea și funcționarea acesteia, prevăzute în anexa nr. 2, denumită în continuare Comisia de atestare.  +  Articolul 3Se aprobă cerințele necesare pentru desemnarea asociațiilor profesionale din domeniul protecției mediului, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă domeniile de atestare, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă modelul certificatului de atestare, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 6În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) asociație profesională din domeniul protecției mediului - asociația înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și care are în statut prevederea explicită de „asociație profesională în domeniul protecției mediului“;b) atestare - procesul de evaluare a competențelor profesionale ale persoanelor fizice și juridice în vederea obținerii certificatului de atestare; c) certificat de atestare - documentul doveditor al atestării în conformitate cu prevederile prezentului ordin, acordat de Comisia de atestare, cu valabilitate stabilită;d) Comisia de atestare - comisia care funcționează în cadrul asociației profesionale din domeniul protecției mediului;e) domenii de atestare - sectoare economice care, conform legii, sunt reglementate din punctul de vedere al protecției mediului pe baza studiilor de mediu;f) experți atestați - persoane fizice sau juridice care au obținut un certificat de atestare în baza prezentului ordin;g) registrul experților atestați - lista care cuprinde experții atestați, publicată pe pagina de internet a asociației profesionale în domeniul protecției mediului care a emis certificate de atestare în conformitate cu prevederile prezentului ordin, precum și pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;h) studii de mediu - studiile care, conform legii, trebuie realizate de experți atestați. Acestea sunt: raportul de mediu (RM), raportul privind impactul asupra mediului (RIM), bilanțul de mediu (BM), raportul de amplasament/raportul privind situația de referință (RA/RSR), raportul de securitate (RS) și studiul de evaluare adecvată (EA).  +  Articolul 7(1) Până la operaționalizarea Comisiei de atestare prevăzute la art. 2 și desemnarea de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a asociației profesionale din domeniul protecției mediului prevăzute la art. 3, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului înscrie într-o listă constituită în acest sens persoanele fizice și juridice care elaborează studii de mediu - raportul de mediu (RM), raportul privind impactul asupra mediului (RIM), bilanțul de mediu (BM), raportul de amplasament (RA)/raportul privind situația de referință (RSR), raportul de securitate (RS) și studiul de evaluare adecvată (EA).(2) Activitatea de înscriere a persoanelor fizice și juridice se realizează pe o perioadă de cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. (3) Persoanele fizice și juridice care intenționează să elaboreze studii de mediu și cele care doresc să continue această activitate, inclusiv persoanele fizice și juridice care dețin certificate de înregistrare emise conform Ordinului ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată transmit o solicitare de înscriere în care se menționează tipurile de studii de mediu. Solicitarea este însoțită de CV din care să rezulte experiența și pregătirea profesională a solicitantului. Persoanele juridice transmit CV-urile fiecărui membru al echipei de specialiști angajați permanent sau contractual în cadrul persoanei juridice.(4) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor verifică solicitarea și emite un certificat de înscriere prin care confirmă tipul studiului/studiilor de mediu pentru care a fost decisă înscrierea în lista experților care elaborează studii de mediu.(5) Perioada de valabilitate a certificatului de înscriere este de un an de la data înscrierii în lista experților care elaborează studii de mediu, dar nu poate depăși perioada prevăzută la alin. (2). (6) Certificatul de înscriere se semnează de către secretarul de stat din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului care coordonează direcția cu atribuții în domeniul evaluare impact și controlul poluării.(7) Modelul certificatului de înscriere este prevăzut în anexa nr. 6.(8) Lista experților pentru care s-au emis certificate de înscriere în conformitate cu prevederile alin. (4) este de interes public și se afișează pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(9) Pentru solicitările transmise de persoanele fizice și juridice în conformitate cu cerințele alin. (2), Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nu percepe tarife.  +  Articolul 8Persoanele fizice și juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European și care desfășoară activități de elaborare a studiilor de mediu sunt recunoscute de autoritățile competente pentru protecția mediului din România, în conformitate cu prevederile art. 8 din anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  București, 20 mai 2020.Nr. 1.134.  +  Anexa nr. 1CONDIȚIIde elaborare a studiilor de mediu și criterii de atestare a persoanelor fizice și juridice  +  Anexa nr. 2CONSTITUIREA, COMPONENȚA ȘI REGULAMENTULprivind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare  +  Anexa nr. 3CERINȚELE NECESAREpentru desemnarea asociațiilor profesionale din domeniul protecției mediului  +  Anexa nr. 4
  DOMENII DE ATESTARE
  1. Agricultură, silvicultură și acvacultură2. Industria extractivă3. Industria energetică4. Energia nucleară5. Producerea și prelucrarea metalelor6. Industria mineralelor7. Industria chimică8. Industria alimentară9. Industria textilă, a pielăriei, a lemnului și hârtiei10. Industria cauciucului: fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri11. Infrastructura a) de transport (aerian, rutier, feroviar, naval - inclusiv porturi);b) gestionarea deșeurilor;c) gospodărirea apelor12. Turism și agrement13. Alte domeniia) telecomunicații;b) domeniile în care se dezvoltă proiectele enumerate la pct. 11 din anexa nr. 2 la Legea nr. 292/2018
   +  Anexa nr. 5Model certificat de atestareANTET ASOCIAȚIE ............................Certificare ISO ........................COMISIA DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE CARE ELABOREAZĂ STUDII DE MEDIU
  CERTIFICAT DE ATESTARE
  pentru elaborarea studiilor de mediu - RM, RIM, BM, RA, RSR, RS, EA -
  Cod numeric: (Se va înscrie numărul de cod atribuit solicitantului, în baza de date privind atestarea.)În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.134/2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare,în baza Deciziei nr. ....../......... privind desemnarea Asociației profesionale din domeniul protecției mediului ........................................., emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,(Se înscrie numele asociației.)se atestă ............................................, cu domiciliul în: ..........................................,(Se va înscrie numele persoanei fizice/persoanei juridice.) (Se înscriu coordonatele persoanei fizice.)CNP ........................., cu sediul în: ..............................................., codul fiscal nr. ...........,(Se înscriu coordonatele persoanei juridice.)înregistrată în Registrul comerțului la nr. ......................... ca ....................................................................... (Se va înscrie nivelul de atestare pentru persoana fizică și persoana juridică.)pentru efectuarea următoarelor studii de mediu, în domeniile de atestare acordate de Comisia de atestare conform Procesului-verbal nr. ......... din data de ....................:RM [ ] RIM [ ] BM [ ] RSR [ ] RA [ ] RS [ ] EA 
  DOMENIUL/DOMENIILE:
  Emis la data de: Valabil până la data de: cu respectarea condițiilor înscrise pe verso Președintele Comisiei de atestare,............................................ verso - Certificat de atestare - • Prezentul certificat de atestare poate fi utilizat numai de titular.• Cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul are obligația de a solicita emiterea unui nou certificat de atestare.• Prezentul certificat de atestare este valabil pentru persoanele juridice numai în condițiile existenței personalului declarat în formularul de cerere de atestare, pe întreaga perioadă a valabilității lui. În situația în care intervin modificări în lista echipei de specialiști declarată, în termen de 30 de zile persoana juridică notifică Comisia de atestare pentru o nouă evaluare. În caz contrar certificatul de atestare își pierde valabilitatea. (Prezenta condiție se înscrie numai pe certificatele de atestare emise pentru persoana juridică.)• Echipa de specialiști declarată este formată din: (nume, prenume expert atestat pe nivel asistent/principal pentru tipurile de studii .............. în domeniu/domeniile ............).• După caz, se va înscrie pe versoul certificatului de atestare structura (de exemplu, cercetare, compartiment elaborare studii de mediu etc.) din care face parte echipa de specialiști (pentru evitarea conflictului de interese și incompatibilitate).• Responsabilitatea pentru corectitudinea celor înscrise în RM/RIM/BM/RSR/RA/RS/EA revine în exclusivitate persoanei fizice/juridice atestat/atestate.• Prezentul certificat își pierde valabilitatea în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.
   +  Anexa nr. 6MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE
  În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.134/2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare,în urma analizei documentelor depuse de: .........................................................................................., (Se va înscrie numele persoanei fizice/persoanei juridice solicitante.)cu domiciliul în: .............................................................................................................................................(Se vor înscrie datele de identificare și adresa completă ale persoanei fizice.)sau cu sediul în: .......................................................…., codul fiscal nr. ...................., înregistrată în registrul (Se înscriu coordonatele persoanei juridice.) comerțului la nr. ................................,este înscris în Lista experților care elaborează studii de mediu la poziția ................ pentru:RM [ ]RIM [ ]BM [ ]RA [ ] / RSR [ ]RS [ ]EA [ ]Emis la data de ................Valabil ..................... până la data de ............................Secretar de stat,..........................................................................
  ----