LEGE nr. 67 din 26 mai 2020pentru completarea art. 9 din Legea apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 26 mai 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLa articolul 9 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Sursele de apă subterană, apă curgătoare, lacurile și lacurile de acumulare cu folosință energetică pot fi utilizate pentru irigații, fără plata contribuției specifice de gospodărire a apelor, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, precum și pe o perioadă de 6 luni de la încetarea acesteia.(6) Pe durata stării de urgență instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, precum și pe o perioadă de 6 luni de la încetarea acesteia, pentru obținerea avizelor de gospodărire a apelor în vederea executării lucrărilor de investiții în infrastructura de irigații se vor elimina toate taxele, iar termenele de eliberare a acestora vor fi reduse la jumătate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 26 mai 2020.Nr. 67.-----