ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 81 din 21 mai 2020privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 26 mai 2020  Având în vedere necesitatea creării unui cadru legislativ național adecvat pentru absorbția fondurilor europene, care se acordă în cadrul Politicii agricole comune,luând în considerare că situația actuală apărută ca urmare a pandemiei cauzate de COVID-19 a creat dificultăți administrative excepționale în toate statele membre, inclusiv în România, ținând cont de restricțiile extinse de circulație care au afectat posibilitatea beneficiarilor de a depune cererea unică, cererile de ajutor sau cererile de plată și cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază în termenele prevăzute la art. 13 alin. (1) și la art. 22 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea,având în vedere că Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 prevede data finală de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală de depunere a cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază,luând în considerare adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/501 al Comisiei din 6 aprilie 2020 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2020, prin care aceste termene se prelungesc, în considerarea faptului că pentru ajutoarele naționale tranzitorii trebuie respectate prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și că forma actuală introdusă prin Legea nr. 146/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură este contrară reglementărilor europene în vigoare, este necesară abrogarea în regim de urgență a alin. (3) și (4) ale art. 12 pentru a nu aduce atingere drepturilor fermierilor în ceea ce privește acest sprijin.Ținând cont că schema simplificată pentru micii fermieri se aplică în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) al doilea paragraf și art. 63 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, precum și faptul că acestea nu limitează numărul de ani pentru aplicarea schemei pentru micii fermieri, este necesară modificarea în regim de urgență a alin. (2), (4) și (5) ale art. 26 pentru ca fermierii să aibă continuitate în cadrul schemei și după anul 2019, iar neefectuarea acestor modificări ar duce la lezarea dreptului fermierilor mici de a continua schema, contrar reglementărilor europene în vigoare.În considerarea faptului că anunțarea controalelor la fața locului se face conform prevederilor art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 și că forma actuală introdusă prin Legea nr. 146/2018 este contrară reglementărilor europene în vigoare, este necesară efectuarea unor modificări privind anunțarea controalelor pentru a nu perturba desfășurarea acestora.Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în prezenta ordonanță de urgență ar avea ca efect imposibilitatea respectării calendarului stabilit prin legislația Uniunii Europene în domeniul plăților directe,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile atât în plan economic, cât și în plan social, în principal prin neaccesarea în condiții optime a fondurilor alocate prin bugetul național și prin Politica agricolă comună, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României,întrucât elementele prezentate constituie situații extraordinare și vizează interesele economice ale României pe termen scurt și mediu,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:n^1) prin excepție de la prevederile lit. n), pentru anul 2020, tabelele centralizatoare prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), art. 7 alin. (2^1) lit. a) și b) și art. 7^1 alin. (1) lit. a) și b) pot fi încheiate și depuse până la data-limită de depunere a modificărilor la cererea unică de plată;2. La articolul 8, alineatele (2) și (2^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cererile unice de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, și se înregistrează în Sistemul integrat de administrare și control prevăzut la art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul integrat de administrare și control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, cererile unice de plată pot fi depuse și după data-limită de depunere, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Modificările la cererile unice de plată se depun fără penalități de întârziere până la data de 31 mai a anului în cauză, conform art. 15 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014. Depunerea unei modificări a cererii unice de plată după data-limită pentru o astfel de depunere determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Modificările cererilor unice de plată sunt admisibile doar până la data-limită de depunere cu întârziere a cererilor unice de plată...................................................................................................(2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care Comisia adoptă un regulament care prevede derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală de depunere a cererilor unice și data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice aferente unui anumit an calendaristic, se procedează astfel: a) cererile unice de plată se depun până la data finală de depunere a cererilor unice prevăzută de regulamentul respectiv, fără a se aplica penalități de întârziere, dacă nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor unice de plată prevăzut la lit. c);b) modificările la cererile unice de plată se depun fără penalități de întârziere până la data pentru o astfel de depunere prevăzută în regulamentul respectiv, dacă nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor unice de plată prevăzut la lit. c);c) în cazul în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale decide stabilirea unei alte date-limită de depunere a cererilor unice de plată, anterioară datei-limită maxime stabilite prin regulamentul respectiv, data-limită se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.3. La articolul 12, alineatele (3) și (4) se abrogă.4. La articolul 26, alineatele (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Plata este supusă condițiilor prevăzute pentru schemele de plăți directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și, după caz, la lit. d) și e), iar cuantumul plății este egal cu valoarea totală a acestor plăți directe care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an...................................................................................................(4) Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai în anul 2015, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre anii ulteriori anului depunerii cererii unice de plată.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri se poate face prin moștenire.5. La articolul 41^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41^1(1) Controalele la fața locului pot fi anunțate cu condiția ca acest lucru să nu aducă atingere scopului sau eficacității acestora. Orice preaviz nu poate depăși 14 zile. Cu toate acestea, în cazul controalelor la fața locului ale cererilor de ajutor sau de plată pentru animale în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale, preavizul nu poate depăși 48 de ore. În cazul în care legislația aplicabilă actelor și standardelor relevante în materie de ecocondiționalitate impune efectuarea controalelor la fața locului în mod inopinat, preavizul de maximum 48 de ore se aplică în cazul controalelor la fața locului referitoare la ecocondiționalitate.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 21 mai 2020.Nr. 81.-----