ORDIN nr. 4.322 din 22 mai 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul școlar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 25 mai 2020  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020;– Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării; – prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020; – măsurile cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență nr. 545/DGIP din 28.04.2020;– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 9 septembrie 2014, se modifică și se completează pentru anul școlar 2019-2020 după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Comisiile de examinare din centrele de examen, constituite în fiecare unitate de învățământ acreditată, au următoarea componență:a) președinte: directorul/directorul adjunct al unității de învățământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;b) vicepreședinte: reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CDLPS) sau un reprezentant al AJOFM/AMOFM; în cazul în care nu se poate asigura participarea persoanelor amintite, vicepreședinte poate fi directorul adjunct/responsabilul ariei curriculare «Tehnologii»;c) membrii evaluatori: un cadru didactic de specialitate care a îndrumat realizarea proiectelor și un evaluator extern; d) secretar: secretarul unității de învățământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate cu competențe digitale din respectiva unitate de învățământ.(...)(3) Fiecare proiect este evaluat de cadrul didactic de specialitate care a îndrumat proiectul și de un evaluator extern, de regulă un reprezentant al unei întreprinderi cu care unitatea de învățământ are încheiate convenții de practică sau un reprezentant al unei alte unități de învățământ care a școlarizat elevi în calificarea respectivă. În cazul în care nu poate fi asigurată prezența în comisie a unui evaluator extern, acesta va fi înlocuit cu un cadru didactic de specialitate din altă unitate de învățământ.2. La articolul 15, alineatele (1) și (3) și alineatul (6) litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) În vederea înscrierii la examenul de certificare, profesorii diriginți ai claselor terminale ale ciclului superior al liceului tehnologic întocmesc tabele cu elevii din ultimul an de liceu, care cuprind următoarele date: numele și prenumele elevilor, clasa, calificarea profesională în care s-au pregătit, tema proiectului elaborat.(...)(3) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoțite de cererile de înscriere la examenul de certificare, în perioada prevăzută în graficul examenului de certificare, la secretariatul unității de învățământ. Depunerea cererilor de înscriere se realizează on-line, la adresa de e-mail a unității de învățământ. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii cererii de înscriere la adresa de e-mail a unității de învățământ, aceasta va fi depusă, fizic, la secretariatul unității de învățământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-șef al unității de învățământ întocmește lista provizorie cu elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare, pe domenii și calificări profesionale.(...)c) proiectele în format pdf sau fizic.3. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Examenul de certificare a absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, constă într-o probă practică - realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire.4. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Rezultatele învățării, clar precizate, vor fi specificate în Fișa de evaluare a proiectului.5. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Depunerea proiectului în vederea susținerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line, la adresa de e-mail a unității de învățământ, urmând a fi arhivat în format digital și păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf la adresa de e-mail a unității de învățământ, acesta va fi depus, fizic, la secretariatul unității de învățământ.6. La articolul 26, alineatele (1), (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Pe baza listei temelor pentru proiect, pusă la dispoziție de către secretariatul unității de învățământ care organizează examenul, comisia de examinare primește toate proiectele candidaților înscriși pentru susținerea examenului, în format pdf sau fizic.(...)(4) Pentru fiecare candidat se completează Fișa de evaluare a proiectului de către fiecare evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru fiecare indicator. (5) Președintele comisiei de examinare mediază situațiile în care apar diferențe mai mari de 3 puncte la unul sau la ambele criterii de evaluare din Fișa de evaluare. Hotărârea președintelui este definitivă. (6) Pentru fiecare candidat, punctajul final se calculează de către comisia de examinare ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei 2 membri evaluatori ai comisiei de examinare și se consemnează în Fișa de evaluare, iar apoi se stabilește calificativul obținut, conform anexei nr. 2.7. La articolul 29, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Pentru examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, rezultatele finale pot fi: «admis», cu precizarea calificativului obținut pentru fiecare elev («Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», «neprezentat».(...)(4) Un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul.8. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) După încheierea evaluării proiectelor și după completarea Fișei de evaluare a proiectului și a catalogului de examen se comunică rezultatul final al examenului prin afișare on-line și la avizierul școlii a listelor nominale finale.9. Anexa nr. 2 la metodologie se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPentru anul școlar 2019-2020, prevederile art. 13 alin. (4) și (5), art. 14 lit. d), art. 20 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (2) și (3) și ale art. 29 alin. (5) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014, nu se aplică.  +  Articolul IIIModificările prevăzute la art. I și II se aplică doar pentru certificarea calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul școlar 2019-2020.  +  Articolul IVDirecția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 22 mai 2020.Nr. 4.322.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 2 la metodologie)MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  FIȘA DE EVALUARE
  în vederea certificării calificării profesionale
  Anul școlar .................., sesiunea ..................
  Numele și prenumele candidatului: ........................................................................................................................................ Centrul de examen unde se susține examenul: ....................................................................................................................Unitatea de învățământ de unde provine candidatul: ..............................................................................................................Calificarea profesională: .......................................................................................................................................................Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 ale Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnicRezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):1. .......................................................................................2. .......................................................................................3. .......................................................................................Titlul proiectului:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Numele, prenumele și specializarea îndrumătorului de proiect: ................................................................................................
  Nr. crt.Criterii de evaluare^1 a proiectului realizat de candidatIndicatori de realizare^2Punctaj maxim pe indicatorPunctaj acordat
  Evaluator 1Evaluator 2
  1.Planificarea elaborării proiectului (20 p)Respectarea structurii proiectului10 p
  Documentarea în vederea realizării temei de proiect este corespunzătoare (existența unei bibliografii adecvate, colecții de standarde, linkuri etc.)10 p
  2.Realizarea părții scrise a proiectului (80 p)Modul de dezvoltare a conținuturilor se raportează adecvat și echilibrat la tema proiectului.15 p
  Dezvoltarea conținuturilor este realizată astfel încât să fie abordate toate aspectele esențiale necesare unei corecte argumentări.30 p
  Proiectul poate avea aplicabilitate practică.10 p
  Prezentarea normelor de sănătate și securitate în muncă, PSI și protecția mediului aplicabile la tema dată15 p
  Utilizarea terminologiei de specialitate în redactarea proiectului10 p
  PUNCTAJ TOTAL100 p
  PUNCTAJ FINAL
  ^1 Criteriile de evaluare sunt enunțuri asociate competențelor/rezultatelor învățării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenței. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiți în relație cu competențele/rezultatele învățării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării proiectului:Evaluatori (numele, prenumele și semnătura): Evaluator 1: ..................................................Evaluator 2: ..................................................Data: ..............................Președinte de comisie (numele, prenumele și semnătura)........................................................................................
  -----