ORDIN nr. 4.303 din 21 mai 2020pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 25 mai 2020    Având în vedere:– prevederile art. 242, 243 și 244 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 28 și 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;– prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 și 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) perioada concediului de maternitate, precum și perioada de suspendare a cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă sunt considerate vechime la catedră;2. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) prima dintre cele două inspecții curente se programează, la solicitarea cadrelor didactice, în anul școlar premergător înscrierii pentru susținerea gradului didactic II, pe baza unei cereri. Pentru candidații programați pentru efectuarea primei inspecții curente în anul școlar 2019-2020, inspecția poate fi susținută și în anul școlar 2020-2021, anul școlar în care depun dosarul de înscriere;3. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II se face în perioada 1-31 octombrie. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la data de 1 decembrie 2020. Candidatul depune la conducerea unității de învățământ dosarul de înscriere, care conține următoarele documente:a) fișa de înscriere completată, confirmată de conducerea școlii, conform anexei nr. 5 la metodologie;b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unității de învățământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;c) copii ale diplomelor de studii, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unității de învățământ;d) copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învățământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ; în cazul schimbării specialității față de examenul de definitivare în învățământ, se vor depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ, diploma de licență și suplimentul la diplomă pentru noua specializare;e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani școlari;f) dovada privind calificativele acordate la inspecțiile școlare din ultimii 2 ani școlari;g) recomandare scrisă asupra activității candidatului din partea consiliului profesoral al unității de învățământ unde este încadrat;h) copia de pe autorizația de funcționare provizorie/ acreditarea unității de învățământ, pentru cadrele didactice care funcționează în unitățile de învățământ particular;i) copia raportului scris al inspecției curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ.4. La articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru sesiunea 2020, candidaților care nu au susținut inspecția specială li se va acorda, prin recunoaștere și echivalare, nota 10 - dacă la una dintre inspecțiile curente candidatul a obținut calificativul «foarte bine» sau nota 9 - dacă la ambele inspecții curente candidatul a obținut calificativul «bine5. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru sesiunea 2020, termenele prevăzute la alin. (1) lit. b) și alin. (2) se prelungesc cu o lună.6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru sesiunea 2020, termenul prevăzut la alin. (2) se prelungește cu o lună.7. La articolul 15, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Inspecția specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creștere a copilului, a concediului fără plată și în perioada de suspendare a cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar.8. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 6) Responsabilitatea privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului didactic II în cadrul unității/instituției de învățământ - centru de perfecționare revine exclusiv unității/instituției de învățământ organizatoare.9. La articolul 18, alineatele (1 ) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Subiectele pentru probele de examen pentru obținerea gradului didactic II se stabilesc în plenul comisiei de examinare, cu respectarea programelor în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. Responsabilitatea elaborării subiectelor, precum și decizia privind structura și forma subiectelor aparțin comisiei de examinare din centrul de perfecționare. …..........................................................................................…(3) Perioada de susținere a probelor scrise și orale pentru toate categoriile de cadre didactice este a doua săptămână din luna octombrie, cu excepția sesiunii 2020, când proba scrisă se susține în ultima săptămână din luna august. Instituțiile și unitățile de învățământ - centre de perfecționare - vor stabili și vor afișa anual, în această perioadă, graficul desfășurării probelor de examen.10. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru sesiunea de examen 2020, candidații la obținerea gradului didactic II susțin o singură probă, scrisă, care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialității.11. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru sesiunea 2020, proba scrisă va fi susținută, în baza planificării fiecărui centru de perfecționare, cu respectarea condițiilor speciale de distanțare socială minimă și securitate sanitară, în conformitate cu actele normative care reglementează cu privire la prevenirea infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2.12. La articolul 22, alineatul (9) se abrogă.13. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Perioada concediului de maternitate, precum și perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă se consideră vechime la catedră.14. La articolul 29, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în anul școlar 2020-2021, candidații din seria 2021-2023 pot programa prima inspecție curentă (IC1) în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.(1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), candidații din seria 2019-2021 pot programa a doua inspecție curentă (IC2) în semestrul I al anului școlar 2020-2021, după avizarea și depunerea lucrării metodico-științifice, și pot susține inspecția specială și lucrarea metodico-științifică în semestrul II al aceluiași an școlar.15. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de înscriere, în perioada 1 octombrie-31 octombrie a anului școlar în care se susține colocviul de admitere. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la 1 decembrie 2020.16. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție, în anul școlar 2019-2020, candidații din seria 2018-2020 care nu au susținut inspecția specială nu mai susțin această inspecție. În perioada suspendării cursurilor, susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I se desfășoară online, până la data de 12 iunie 2020, în prezența comisiei de examinare, având componența aprobată de direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării. Desfășurarea online a susținerii lucrării metodico-științifice se înregistrează integral și se arhivează la dosarul candidatului, la nivelul centrului de perfecționare.17. La articolul 42 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) în anul școlar premergător înscrierii a susținut o inspecție curentă la care a obținut calificativul «foarte bine». Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, candidații pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor pot programa inspecția curentă, în vederea înscrierii, în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia, conform calendarului prevăzut la alin. (2).18. La articolul 42 alineatul (1^1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) condițiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor se referă la vechimea de predare efectivă la catedră și nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învățământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat cu studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licență, după caz, cu normă întreagă și cu îndeplinirea condițiilor de formare inițială, conform legii;19. La articolul 42 alineatul (1^1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă se consideră vechime la catedră.20. La articolul 43, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni, iar, la propunerea obiectiv întemeiată și argumentată a centrelor de perfecționare, direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării poate aproba prelungirea valabilității comisiei pentru perioade succesive, după caz, dar nu mai mult de 12 luni calendaristice de la data aprobării inițiale a comisiei pentru efectuarea inspecției speciale.21. La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru candidații cărora le-au fost aprobate propunerile de comisii, transmise de instituțiile de învățământ superior - centre de perfecționare pentru efectuarea inspecției speciale în anul școlar 2019-2020, și nu au fost efectuate, acestea se vor programa în anul școlar 2020-2021, în prima lună de activitate didactică, după încetarea stării de urgență/alertă.  +  Articolul IIAplicarea prevederilor art. 21 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă pentru sesiunea 2020.  +  Articolul IIIAplicarea prevederilor art. 38 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și toate referirile la inspecția specială din cuprinsul secțiunii a 2-a din aceeași metodologie se suspendă în anul școlar 2019-2020.  +  Articolul IVDirecția generală învățământ preuniversitar, prin Direcția formare continuă, din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare, casele corpului didactic, instituțiile de învățământ - centre de perfecționare a personalului didactic din învățământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 21 mai 2020.Nr. 4.303.-----