ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 79 din 21 mai 2020pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 25 mai 2020  Având în vedere că în contextul generat de dinamica evoluției epidemiologice, funcționarea instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională reclamă adoptarea unor măsuri urgente în domeniul educației militare și managementului instituțiilor și unităților de învățământ proprii,constatând dificultățile de recrutare, selecție și admitere generate de măsurile cu caracter excepțional impuse la nivel național, luând în considerare că asigurarea cu resurse umane, ca prioritate majoră și continuă pentru instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, necesită crearea premiselor-cadru pentru utilizarea eficientă a resurselor proprii și revenirea etapizată, fără sincope majore, la situația de normalitate, ținând cont de nevoia stringentă de asigurare a condițiilor optime pentru desfășurarea procesului educațional în unitățile și instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, astfel încât repercusiunile asupra pregătirii viitorilor absolvenți să fie minimizate,în considerarea faptului că este imperios necesară reglementarea într-o manieră clară, precisă și previzibilă a categoriei instructorilor militari, instructorilor de informații și instructorilor de ordine publică, întrucât neadoptarea modificărilor legislative propuse, în regim de urgență, are efecte negative pe termen scurt și mediu asupra pregătirii resursei umane calificate, ceea ce conduce la diminuarea capacităților operaționale ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în considerarea faptului că toate aceste aspecte vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată întrucât vulnerabilizează capacitatea de asigurare a securității naționale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Învățământul militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională este învățământ de stat, parte integrantă a sistemului național de învățământ.(2) Structura organizatorică a învățământului, nivelurile, profilurile, specializările/calificările profesionale, cifrele anuale de școlarizare și criteriile de selecționare a candidaților pentru învățământul preuniversitar militar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se propun Ministerului Educației și Cercetării de către ministerele interesate și alte instituții cu responsabilități în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, potrivit fiecărei arme, specializări și forme de organizare a învățământului, și se aprobă conform prevederilor prezentei legi valabile pentru instituțiile de învățământ civil.(3) Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul liceal militar se elaborează de către Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, și sunt aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. Programele școlare pentru disciplinele de specialitate militară se elaborează de către Ministerul Apărării Naționale și se aprobă de către Ministerul Educației și Cercetării.(4) Planurile-cadru de învățământ pentru formarea maiștrilor militari, subofițerilor, agenților de poliție și a agenților de poliție penitenciară se elaborează pe arme sau servicii și specialități, corespunzătoare ocupațiilor și calificărilor specifice Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și altor instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale și se aprobă de către aceste instituții, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. Programele școlare/analitice se elaborează de către unitățile de învățământ preuniversitar, se avizează de către Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă de către ministerul/instituția de resort.(5) Formarea inițială a maiștrilor militari, subofițerilor, agenților de poliție și a agenților de poliție penitenciară, după caz, în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiției se realizează pe baza standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire profesională corespunzătoare, după caz, profesiilor, armelor sau serviciilor militare, precum și a calificărilor/specialităților/specialităților militare aferente acestor profesii.(6) Standardele ocupaționale, respectiv standardele de pregătire profesională, menționate la alin. (5), sunt aprobate, în condițiile legii, de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiției.2. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Conducerea unităților de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică și securitate națională se exercită de comandantul/directorul numit în funcție, în conformitate cu legislația care reglementează statutele personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau ale Ministerului Justiției, care este și președintele consiliului de conducere.(2) În unitățile de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică și securitate națională, consiliul de conducere îndeplinește atribuțiile consiliului de administrație și este constituit din maximum 13 membri.(3) În unitățile de învățământ liceal militar, comandantul îndeplinește și atribuțiile directorului astfel cum sunt prevăzute de prezenta lege și este ajutat de locțiitor și de directorul adjunct care este și președintele consiliului profesoral.(4) Consiliul de conducere din unitățile de învățământ liceal militar este constituit din: comandant, director adjunct, 4 cadre didactice, consilierul juridic, contabilul-șef, șeful structurii logistice, reprezentantul eșalonului superior, reprezentantul elevilor și 2 reprezentanți ai părinților. (5) În activitatea de conducere a unităților de învățământ postliceal militar, de ordine publică și securitate națională, comandantul/directorul este ajutat de cel mult 2 locțiitori/directori adjuncți, dintre care unul este și președintele consiliului profesoral.(6) Consiliul de conducere din unitățile de învățământ postliceal militar, de ordine publică și securitate națională este constituit în limita stabilită la alin. (2), prin ordin al conducătorului fiecărui minister și instituție de apărare, ordine publică și securitate națională.3. La articolul 44, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins: (8^1) Prin excepție de la prevederile alin. (8), în învățământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, admiterea se realizează pe baza metodologiei elaborate de unitatea de învățământ postliceal, cu respectarea criteriilor generale și specifice stabilite prin metodologii-cadru de către ministerele de resort.4. La articolul 142, după alineatul (7^3) se introduce un nou alineat, alineatul (7^4), cu următorul cuprins: (7^4) Persoana admisă la un program de studii universitare de licență în cadrul instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională sau care a fost admisă în cadrul unor instituții civile de învățământ superior, în vederea școlarizării pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații sau ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale are calitatea de student militar sau student de poliție, după caz, pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la susținerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor.5. La articolul 150, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) La învățământul cu frecvență, durata specifică a studiilor universitare de licență este de 3-4 ani, după caz, și corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licență pentru învățământul universitar din domeniile științe inginerești, științe juridice și teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul științe militare, informații și ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară.6. După articolul 176 se introduce un nou articol, articolul 176^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 176^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 176 alin. (4), admiterea absolvenților cu diplomă de bacalaureat ai învățământului liceal militar la programele de studii universitare de licență din instituțiile de învățământ superior militar din Ministerul Apărării Naționale se realizează prin repartiție, pe baza mediei de repartiție și a opțiunilor exprimate de candidați, în limita locurilor rezervate acestora prin planul de școlarizare.(2) Procedura de repartiție și calculul mediei de repartiție se stabilesc prin metodologie elaborată de Ministerul Apărării Naționale.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru învățământul superior medico-militar.7. La articolul 177, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Conducerea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se realizează de către comandant, care are și calitatea de rector. Funcția de comandant (rector) se ocupă prin concurs în conformitate cu reglementările Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Confirmarea ca rector se realizează prin ordin al ministrului educației și cercetării.8. La articolul 177, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) În instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională funcționează personalul didactic prevăzut în prezenta lege și instructorii militari, instructorii de informații și instructorii de ordine publică, asimilați personalului didactic.(6) Personalul didactic și didactic asimilat din instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională are drepturile și îndatoririle care decurg din prezenta lege și din calitatea de cadru militar în activitate/funcționar public cu statut special - polițist/polițist de penitenciare.(7) Categoriile de instructori militari, instructori de informații și instructori de ordine publică sunt:a) pentru Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații:(i) instructor;(ii) instructor principal;(iii) instructor superior;(iv) instructor avansat;b) pentru Ministerul Afacerilor Interne:(i) instructor de poliție III-I/instructor militar V-I;(ii) instructor de poliție principal V-I/instructor militar principal V-I;(iii) instructor de poliție specialist III-I/instructor militar specialist III-I.9. La articolul 199, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Persoana care are statutul prevăzut la alin. (2), școlarizată în instituții de învățământ superior civil, pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale, este luată în evidență și într-o instituție de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, în vederea îndeplinirii serviciului militar activ și acordării drepturilor aferente, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției.10. La articolul 208, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 208(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare și din 25% reprezentanți ai studenților. Toți membrii senatului universitar, fără excepție, vor fi stabiliți prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților. Fiecare facultate va avea reprezentanți în senatul universitar, pe cote-părți de reprezentare stipulate în Carta universitară. În instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, instructorii au un reprezentant în senatul universitar, din cota stabilită pentru personalul didactic și de cercetare. În cazul universităților confesionale, organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statutului și specificului dogmatic și canonic al cultului fondator.11. La articolul 249, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de specialitate, numai pentru unități de învățământ și de formare profesională nonuniversitară din Ministerul Apărării Naționale.12. La articolul 285, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) În învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională pot funcționa instructori asociați pentru categoriile prevăzute la art. 177 alin. (7), în condițiile stabilite prin ordine și instrucțiuni proprii.13. La articolul 285, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În raport cu necesitățile beneficiarilor și cele academice proprii, senatul universitar aprobă, pe o durată determinată, invitarea în cadrul instituției de învățământ superior a unor cadre didactice universitare, instructori militari, instructori de informații, instructori de ordine publică și a altor specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. În cazul specialiștilor fără grad didactic universitar recunoscut în țară, senatul universitar aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanței, în conformitate cu standardele naționale.14. La articolul 287, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) În instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, norma didactică săptămânală pentru instructorii militari, instructorii de informații și instructorii de ordine publică se stabilește prin instrucțiuni proprii.15. La articolul 291, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Personalul didactic este format din personal didactic de predare/cercetare și personal didactic auxiliar/cercetare din universități, biblioteci universitare și biblioteci centrale universitare. În învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, personalul didactic de predare include și instructorii militari, instructorii de informații, precum și instructorii de ordine publică.16. La articolul 331, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 331(1) Instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte formale sunt: unități și instituții de învățământ preuniversitar și superior, centre de educație și formare profesională din subordinea ministerelor sau autorităților publice locale, furnizori publici și privați de educație și formare profesională autorizați/acreditați în condițiile legii, organizații nonguvernamentale ori guvernamentale care oferă programe autorizate în condițiile legii, angajatori care oferă programe de formare profesională propriilor angajați, instituții de formare continuă nonuniversitară din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații sau ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale, inclusiv în domeniul învățării limbilor străine.  +  Articolul IIPrin excepție de la prevederile art. 142 alin. (3), pentru anul universitar 2020-2021, condițiile de admitere, inclusiv cifrele de școlarizare sunt făcute publice, de către universitate, cu 30 de zile înainte de susținerea concursului de admitere.
  PRIM–MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard-Raul Hellvig
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 21 mai 2020.Nr. 79.------