ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 78 din 21 mai 2020privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 22 mai 2020  Având în vedere că pericolul infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2 nu dispare odată cu încetarea stării de urgență și pe cale de consecință sunt necesare măsuri de protecție sanitară pentru populație,în considerarea faptului că pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 se impun a fi întreprinse, pe termen scurt, măsuri menite a constitui structuri flexibile capabile să surprindă îndeaproape și cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populației din comunități, deoarece contextul epidemiologic impune luarea unor măsuri, la scară națională, pentru îndeplinirea obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin certificarea calității serviciilor de sănătate,având în vedere că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul populației defavorizate ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanță de urgență se aprobă punerea la dispoziția autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, definite ca fiind:a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2020 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, la cap. 66.01 „Sănătate“ titlul 20 „Bunuri și servicii“, cu suma de 230.000 mii lei pentru achiziția de măști de protecție prevăzute la art. 1.(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2020.  +  Articolul 3(1) Achiziția bunurilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Sănătății pentru Rezerva Ministerului Sănătății prin procedura de negociere fără publicare prealabilă în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu respectarea prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. (2) Bunurile achiziționate potrivit alin. (1) vor fi scoase din Rezerva Ministerului Sănătății prin ordin al ministrului sănătății și vor fi distribuite beneficiarilor prevăzuți la art. 1.  +  Articolul 4(1) Se acordă un număr de 50 de măști de protecție, pentru fiecare persoană prevăzută la art. 1, aferente unei perioade de 2 luni. (2) Autoritățile publice locale au obligația să întocmească liste nominale cu persoanele prevăzute la art. 1 și să le transmită direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea stabilirii necesarului de repartizat. Pentru întocmirea listelor cuprinzând persoanele prevăzute la art. 1 lit. c) și d), Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Casa Națională de Pensii Publice, respectiv prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și structurile subordonate acestora, pune la dispoziția autorităților publice locale datele și informațiile necesare.(3) Distribuirea măștilor de protecție se face de către Ministerul Sănătății prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, potrivit necesarului comunicat de acestea întocmit în baza listelor prevăzute la alin. (2).(4) Autoritățile publice locale au obligația să ridice de la direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București măștile repartizate, pe bază de proces-verbal de predare-primire.(5) Măștile de protecție vor fi distribuite beneficiarilor prevăzuți la art. 1 de către autoritățile publice locale cu ajutorul asistenților medicali comunitari, mediatorilor sanitari, asistenților sociali sau altor angajați din cadrul serviciului public de asistență socială, în termen de maximum 3 zile de la primire, pe baza procedurii de distribuire stabilite de autoritățile publice locale, conform reglementărilor interne.(6) Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de măști de protecție, o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparțin, la data distribuirii acestora. (7) Persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 1, ulterior întocmirii listelor prevăzute la alin. (2), beneficiază de măști de protecție pe baza documentelor doveditoare, reprezentând dispozițiile de stabilire a dreptului la ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei, decizia de pensie și certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 21 mai 2020.Nr. 78.-----