ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 77 din 21 mai 2020pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2020  Având în vedere:– că la nivelul Uniunii Europene și la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru se consolidează rapid capacitatea de răspuns în vederea atenuării efectelor generate de pandemia COVID-19, prin promovarea de noi mecanisme de garantare și instrumente de finanțare, adaptate la situația curentă;– necesitatea facilitării accesării în timp util a surselor de finanțare în vederea sprijinirii efectelor generate de pandemia COVID-19, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene;– necesitatea adaptării cadrului legal privind datoria publică in vederea implementării unor mecanisme de garantare și instrumente de finanțare noi, promovate la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru și care au la bază mecanisme similare;– că sunt mecanisme de garantare și instrumente de finanțare a căror operaționalizare este condiționată de acceptul tuturor statelor membre de a participa la acestea;– că, în lipsa unui cadru legal corespunzător, România nu poate să îndeplinească formalitățile necesare participării sale la Instrumentul european pentru sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situații de urgență, preconizat a fi operațional până pe data de 1 iunie 2020și luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) garanție stat membru - angajamentul asumat în numele și în contul statului de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a plăti obligațiile care derivă din participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru.2. La articolul 4 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru.3. La articolul 5, după alineatul (6) se introducdouă noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Rambursarea datoriei publice guvernamentale, reprezentând o obligație a statului necondiționată și irevocabilă de plată a capitalului, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri, inclusiv a garanțiilor aferente finanțărilor rambursabile contractate pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru, se asigură prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale.(8) Sumele recuperate potrivit mecanismelor de garantare sau instrumentelor de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru și care revin României în calitate de parte la acestea se virează în contul de valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 21 mai 2020.Nr. 77.-----