NORME TEHNICE din 14 mai 2020pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 22 mai 2020  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 392 din 14 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431 din 22 mai 2020.
   +  Articolul 1Prezentele norme tehnice reglementează modul unitar de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 2(1) Inventarierea reprezintă o operațiune de identificare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.(2) Inventarul bunurilor care constituie domeniul public și, respectiv, domeniul privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor se realizează conform prevederilor art. 289 și 357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.  +  Articolul 3Prin hotărârea autorității deliberative privind inventarierea anuală se stabilește perioada în care se efectuează activitatea de inventariere, precum și data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției.  +  Articolul 4Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, respectiv domeniului privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor se întocmește potrivit modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Articolul 5(1) La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se constituie o comisie specială de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale prin dispoziția autorității executive, cu următoarea componență:a) președintele consiliului județean, primarul, respectiv primarul general, după caz, sau altă persoană împuternicită de către acesta, în calitate de membru și președinte al comisiei speciale;b) secretarul general al unității administrativ-teritoriale, în calitate de membru;c) șeful compartimentului financiar-contabil, în calitate de membru;d) arhitectul-șef sau responsabilul cu activitățile de urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice, dacă nu există arhitect-șef, în calitate de membru;e) șeful compartimentului responsabil de administrarea bunurilor din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale, în calitate de membru;f) șeful compartimentului juridic, în calitate de membru;g) persoana responsabilă cu evidența registrului agricol, în calitate de membru.(2) În cazul municipiului București, comisia specială se completează cu secretarii generali ai sectoarelor, respectiv cu șefii compartimentelor responsabile de administrarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului București și date în administrarea sectoarelor municipiului București, în calitate de membri.(3) Prin dispoziția emisă potrivit alin. (1) se nominalizează atât membrii titulari, cât și câte un membru supleant pentru fiecare membru al comisiei speciale. (4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al municipiului București.  +  Articolul 6(1) Comisia specială are ca atribuții întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale și a inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale.(2) Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale se raportează la inventarul atestat potrivit ultimei hotărâri a Guvernului de atestare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al respectivei unități administrativ-teritoriale.(3) Prin actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al unității administrativ-teritoriale se înțelege alcătuirea inventarului, după cum urmează:a) completarea cu bunuri care nu au fost cuprinse într-o hotărâre a Guvernului de atestare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;b) completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local/județean prin hotărâri ale autorității deliberative anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019;c) completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local/județean prin hotărâri ale autorității deliberative, conform art. 286 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019;d) modificarea, inclusiv abrogarea unor poziții din inventarul atestat prin hotărâre a Guvernului și/sau completat potrivit lit. a)-c).(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor cu care a fost învestită, comisia specială poate solicita sprijinul celorlalți specialiști din aparatul de specialitate al autorității executive, după caz.(5) La solicitarea comisiilor speciale constituite la nivelul comunelor, orașelor sau municipiilor, după caz, consiliul județean asigură asistență tehnică de specialitate, potrivit competențelor legale.  +  Articolul 7La efectuarea inventarului, comisiile speciale constituite respectă normele, instrucțiunile sau metodologiile în vigoare privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului și a sistemelor informaționale specifice domeniilor de activitate proprii - cadastrele de specialitate.  +  Articolul 8(1) Ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice, de la data înregistrării comunicării unității administrativ-teritoriale prin care se transmite proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al acesteia, însoțit de documentele prevăzute la art. 289 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, procedează la:a) consultarea autorităților și instituțiilor publice interesate cu privire la situația juridică a bunului/bunurilor care face/fac obiectul proiectului de hotărâre, în vederea evitării dublei înregistrări a acestora atât în domeniul public sau privat al statului, cât și în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, a autorității publice centrale cu atribuții în centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și a inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului, precum și a autorității centrale responsabile în domeniul cadastrului și publicității imobiliare;b) verificarea existenței documentelor prevăzute la art. 289 alin. (6)-(9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și a concordanței între informațiile cuprinse în acestea;c) întocmirea punctului de vedere prevăzut la art. 289 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, pe baza informațiilor obținute după parcurgerea etapelor prevăzute la lit. a) și b);d) transmiterea către unitatea administrativ-teritorială solicitantă a punctului de vedere prevăzut la lit. c).(2) Autoritățile și instituțiile publice interesate sunt acelea care dețin bunuri de natura celor vizate de proiectul de hotărâre de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale. (3) Ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice transmite autorităților și instituțiilor publice consultate proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentație comunicată de unitatea administrativ-teritorială.  +  Articolul 9Stabilirea valorii de inventar a bunurilor se face în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  ANEXĂla normele tehniceJudețul …….. Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al unității administrativ-teritoriale………………Președinte/Primar,.......................................................(numele, prenumele, semnătura și sigiliul)
  INVENTARUL
  bunurilor care aparțin domeniului public/privat al unității administrativ-teritoriale ........................
  SECȚIUNEA I Bunuri imobile
  Nr. crt.Codul de clasificare^1Denumirea bunului^2 Elementele de identificare^3Anul dobândirii și/sau al dării în folosințăValoarea de inventar^4 (mii lei)Situația juridică actuală^5
  0123456
  SECȚIUNEA II Bunuri mobile
  Nr. crt.Codul de clasificare^1Denumirea bunului^2 Elementele de identificare^3Anul dobândirii și/sau al dării în folosințăValoarea de inventar^4 (mii lei)Situația juridică actuală^5
  0123456

  Președinte,
  ............................
  (numele, prenumele, semnătura și sigiliul)
  Membri (calitatea, numele, prenumele și semnătura):Secretarul general al unității administrativ-teritoriale/Secretarul general al municipiului București și secretarii generali ai sectoarelor ...............Șeful compartimentului financiar-contabil .....................Arhitectul-șef (sau responsabilul cu activitățile de urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice) .................Șeful compartimentului responsabil de administrarea bunurilor din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale/ al municipiului București .................Șeful compartimentului juridic ..................Persoana responsabilă cu evidența registrului agricol ...................^1 Se completează numai pentru bunurile care au regim de mijloace fixe, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare. Pentru bunurile care nu au regim de mijloace fixe, rubrica se va completa cu simbolul „-“.^2 Se completează cu denumirea actuală integrală, fără date de identificare.^3 Se menționează datele complete de individualizare administrativă (adresă completă/localizare intravilan sau extravilan, după caz) și tehnică (de exemplu: pentru construcții se precizează date cu privire la caracteristicile tehnice ale clădirii - tip materiale componente, elemente de structură, regim de înălțime, suprafață totală construită și suprafață totală desfășurată rezultată din măsurătorile cadastrale și, dacă este cazul, defalcată pe nivele sau corpuri de clădire; pentru terenuri se precizează date cu privire la suprafață și categoria de folosință, destinație, precum și număr de tarla și parcelă, dacă este cazul; pentru drumuri/străzi se precizează date cu privire la caracteristicile drumului - tip îmbrăcăminte/asfaltare, traseu cu punct de început și punct de sfârșit, lungime totală, suprafață totală a terenului aferent străzii și, dacă este cazul, aceste date vor fi defalcate pe tronsoane, respectiv componente ale drumului), precum și vecinătățile pe laturile est, nord, vest, sud. De asemenea se menționează numărul cadastral (numărul identificatorului electronic). Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), mențiunile privind numele persoanelor particulare se vor înlocui cu sintagma „proprietate particulară“.^4 Se înscrie valoarea de inventar a bunului stabilită și actualizată conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.^5 Pentru domeniul public se menționează actul juridic (legi, hotărâri ale Guvernului, decizii, acte de donație, procesul-verbal de recepție a lucrărilor - în cazul investițiilor realizate din fonduri de la bugetul local, hotărârea consiliului local de trecere a bunului din domeniul privat în domeniul public - care, în mod necesar, va menționa actul juridic de dobândire a bunului în proprietate privată sau alte acte doveditoare etc.) prin care bunul respectiv a fost dobândit în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale. Totodată, se va menționa numărul de carte funciară pentru imobilul vizat (în mod obligatoriu, numărul de carte funciară se va menționa cu adăugarea denumirii unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială este situat bunul). Pentru domeniul privat se menționează actul juridic prin care bunul respectiv a fost dobândit în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale. Totodată, se va menționa numărul de carte funciară pentru imobilul vizat.
  ----