LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de sustinere a comerţului exterior
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 6 iunie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumita în cuprinsul legii EXIMBANK - S.A., este o instituţie specializată prin care se derulează activităţi de sustinere a comerţului exterior prin instrumente financiar-bancare şi de asigurări specifice. (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în numele şi în contul statului, precum şi în nume şi în cont propriu, realizand pentru persoanele juridice române finanţări, refinantari şi garantari ale operaţiunilor de comerţ exterior, asigurări şi reasigurari de credite, precum şi alte operaţiuni bancare.  +  Articolul 2Prin prezenta lege se stabilesc următoarele obiective generale ale activităţii EXIMBANK - S.A.: a) finanţarea producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului, precum şi a operaţiunilor de comerţ exterior, prin acordarea de credite, în lei şi în valută, din surse interne sau externe; b) garantarea creditelor, în lei şi în valută, pentru producţia de export, pentru exporturi şi importuri de bunuri şi servicii şi/sau investiţii în obiective destinate producţiei de bunuri şi servicii pentru export; c) efectuarea operaţiunilor de refinantare a băncilor pentru finanţări acordate de acestea exportatorilor români; d) administrarea şi derularea de credite externe destinate sprijinirii producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului şi a exportului, precum şi a operaţiunilor aprobate de Comitetul interministerial pentru garanţii şi credite de comerţ exterior, în vederea sprijinirii investiţiilor, stimulării întreprinderilor mici şi mijlocii, restructurării şi modernizării societăţilor comerciale, dezvoltării infrastructurii şi a altor utilităţi de interes public; e) efectuarea altor operaţiuni bancare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţara; g) asigurarea şi reasigurarea persoanelor juridice române pentru investiţiile în străinătate; h) asigurarea şi reasigurarea creditelor destinate realizării de bunuri şi servicii pentru export; i) efectuarea altor operaţiuni specifice activităţii de asigurare şi reasigurare de credite, garanţii şi investiţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; j) încheierea de acorduri şi de convenţii, necesare pentru propria activitate, cu organizaţii similare din ţara şi din străinătate; k) evaluarea, în calitate de consultant financiar şi bancar, a riscurilor comerciale şi de ţara; l) acordarea asistenţei pentru expertizari tehnice şi efectuarea operaţiunilor bancare de punere în aplicare a diferitelor proiecte de investiţii; m) colectarea, prelucrarea, stocarea şi furnizarea informaţiilor specifice de credit; n) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de lege, în vederea sprijinirii producţiei de bunuri şi de servicii destinate exportului şi a comerţului exterior.  +  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea EXIMBANK - S.A.  +  Articolul 3 (1) EXIMBANK - S.A. este societate comercială pe acţiuni, în care statul român deţine minimum 51% din capitalul social. (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislaţiei bancare, ale legislaţiei referitoare la societăţile comerciale din domeniul asigurărilor şi reasigurarilor, precum şi cu statutul propriu. (3) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea la nivel central şi teritorial prin sucursale, iar în străinătate, prin birouri de reprezentare.  +  Articolul 4EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 9 membri: preşedintele consiliului de administraţie, care este şi preşedintele executiv al băncii, 3 vicepreşedinţi, care sunt şi vicepreşedinţi executivi ai băncii, şi 5 membri.  +  Articolul 5Consiliul de administraţie al EXIMBANK S.A. are următoarele atribuţii principale: a) aproba structura organizatorică a băncii, numărul de posturi, salarizarea personalului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare; b) aproba organizarea şi funcţionarea comitetelor de credit, de risc, de administrare a activelor şi pasivelor, precum şi a altor organe de lucru, în vederea desfăşurării activităţii sale specifice; c) analizează, avizează şi prezintă spre aprobare adunării generale a acţionarilor proiectul anual al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil; d) aproba normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăşurare a operaţiunilor financiar-bancare şi de asigurare şi reasigurare a creditelor; e) aproba nivelul dobânzilor, comisioanelor şi al altor tarife practicate de banca; f) stabileşte regimul semnaturilor şi al împuternicirilor în cadrul EXIMBANK - S.A.; g) decide înfiinţarea de sucursale în ţara şi de birouri de reprezentare în străinătate; h) numeşte directorii şi directorii adjuncţi din centrala, precum şi directorii sucursalelor, stabilind atribuţiile, competentele şi răspunderile acestora; i) îndeplineşte alte atribuţii în vederea realizării obiectivelor EXIMBANK - S.A.  +  Articolul 6 (1) Numirea membrilor Consiliului de administraţie al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului. (2) În cazul descompletarii consiliului de administraţie, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectiva şi numai până la expirarea mandatului celor înlocuiţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi. (3) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de administraţie al EXIMBANK - S.A. în timpul mandatului se face de adunarea generală a acţionarilor, dacă: a) nu mai este eligibil în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate pentru fapte săvârşite în legătură cu exercitarea atribuţiilor de administrator; c) se afla în imposibilitatea de a-şi exercită mandatul pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. (4) Activitatea consiliului de administraţie este reglementată de prevederile legale referitoare la societăţile comerciale, de legislaţia bancară, de prevederile prezentei legi şi de regulamentele de organizare ale EXIMBANK - S.A., aprobate de adunarea generală a acţionarilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (5) Membrii Consiliului de administraţie al EXIMBANK S.A. nu pot sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de alta natura care i-ar pune în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle faţă de EXIMBANK - S.A.  +  Articolul 7 (1) Comisia de cenzori este formată din 5 membri plini şi 5 membri supleanţi. (2) Comisia de cenzori este numita şi îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor legale referitoare la societăţile comerciale, bancare, de asigurări şi reasigurari, precum şi altor acte normative în domeniu.  +  Capitolul 3 Activitatea EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului  +  Articolul 8EXIMBANK - S.A. desfăşoară, în limita competentelor aprobate de Comitetul interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior, următoarele operaţiuni în contul sau cu garanţia statului: a) emite garanţii de export; b) acorda bonificatii de dobânda; c) realizează finanţări şi refinantari; d) asigurări şi reasigurari de credite şi investiţii; e) alte operaţiuni prevăzute de lege.  +  Articolul 9Pentru sprijinirea exporturilor româneşti în numele şi în contul statului se constituie la EXIMBANK S.A. următoarele fonduri: a) fondul pentru garanţii de export; b) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor de export şi a investiţiilor române în străinătate; c) fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobânda; d) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului.  +  Articolul 10 (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 9, cu excepţia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobânda, sunt: a) sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, şi disponibile la această dată; b) sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu aceasta destinaţie; c) sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creanţele externe recuperate de stat efectiv de la ţările debitoare; d) sumele nete care provin din primele de asigurare; e) sumele recuperate din asigurarea creditelor; f) sumele recuperate de la persoana juridică garantată; g) dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor; h) alte surse, conform legii. (2) Sursa de alimentare a fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobânda va fi dimensionata şi alocata anual de la bugetul de stat, în conformitate cu strategia Guvernului de sprijinire a comerţului exterior românesc. (3) Sumele prevăzute în bugetul de stat pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior vor fi virate lunar de Ministerul Finanţelor la EXIMBANK - S.A. (4) Fondurile prevăzute la art. 9, cu excepţia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobânda, vor putea fi angajate în limita maxima de expunere stabilită de Comitetul interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior.  +  Articolul 11 (1) Fondurile prevăzute la art. 9 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele şi în contul statului, cu aprobarea Comitetului interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior, astfel: a) fondul pentru garanţii de export prevăzut la art. 9 lit. a), pentru plata:1. garanţiilor de participare la licitaţii internaţionale;2. garanţiilor de restituire a avansului şi a altor plati progresive încasate de la beneficiarii externi în contul contractelor de export;3. garanţiilor pentru buna executare a contractelor externe;4. garanţiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor şi materialelor puse la dispoziţie contractual de beneficiarul extern;5. altor garanţii specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale în vigoare; b) fondurile pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export menţionate la art. 9 lit. b) şi d), pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum şi pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare şi ale procedurilor aprobate de Comitetul interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior.Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se referă la:1. asigurări şi reasigurari de credite de export pe termen scurt, mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţara neasigurabile pe piaţa privată;2. asigurări de garanţii de export împotriva riscurilor de executare nejustificată a acestora, precum şi de investiţii româneşti în străinătate împotriva riscurilor comerciale şi de ţara;3. alte operaţiuni de asigurare, coasigurare şi reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplata, neasigurabile pe piaţa privată; c) fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobânda, prevăzut la art. 9 lit. c), pentru realizarea de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului, precum şi pentru alte exporturi, potrivit reglementărilor legale, pentru plata trimestriala, semestriala sau anuală, după caz, a unei părţi din dobânzile efectiv plătite de societăţile comerciale la creditele în lei angajate de acestea la bănci, aferente producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului, potrivit procedurilor aprobate de Comitetul interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior. (2) Administrarea fondurilor menţionate la art. 9 se va face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din aceste fonduri vor putea fi utilizate de EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru susţinerea activităţii bancare. Nivelul obligaţiilor de plată ale EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se va stabili prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor şi EXIMBANK - S.A., în cote procentuale, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Pentru evidentierea contabila a operaţiunilor pe seama acestor fonduri se vor deschide conturi distincte în evidenţa contabilă a EXIMBANK - S.A. Metodologia de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea fondurilor se stabileşte prin norme elaborate de EXIMBANK S.A., cu avizul Comitetului interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior şi cu aprobarea Ministerului Finanţelor şi a Băncii Naţionale a României. Sumele disponibile la sfârşitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie. (3) Pentru administrarea fondurilor menţionate la art. 9 EXIMBANK - S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior şi care vor fi decontate pe seama acestor fonduri. (4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 9 lit. a), b) şi d), ca urmare a executării angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., în contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Până la realizarea efectivă a regularizarilor Comitetului interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finanţelor, reîntregirea temporară a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevăzute mai sus.  +  Articolul 12EXIMBANK - S.A. examinează şi avizează, pentru prezentarea la Comitetul interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior, solicitarile de garanţii pentru importurile de tehnologie, maşini şi utilaje destinate dezvoltării, modernizării, retehnologizării, precum şi creării unor noi capacităţi de producţie de bunuri şi servicii destinate exportului. Garanţia statului se emite de Ministerul Finanţelor şi se preia în evidenta la datoria publică.  +  Articolul 13 (1) EXIMBANK - S.A. poate asigura şi reasigura împotriva riscurilor comerciale şi de ţara: a) creditele de export pe termen scurt, mediu şi lung; b) investiţii româneşti în străinătate; c) creditele obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului. (2) Asigurările menţionate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung şi asigurarea investiţiilor se vor face în cadrul unor plafoane valorice stabilite de EXIMBANK S.A. pe tari, în funcţie de politica Guvernului de sprijinire a exportului şi a investiţiilor pe diferite pieţe.  +  Articolul 14 (1) EXIMBANK - S.A. analizează şi avizează documentaţiile referitoare la exceptarea de la plata anticipata sau de la garantarea plăţii taxelor vamale, a comisionului vamal şi a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile de completare aferente exporturilor complexe sau producţiei de export cu ciclu lung de fabricaţie, pe care le înaintează spre soluţionare Comitetului interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior. (2) EXIMBANK - S.A. poate realiza şi alte operaţiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2.  +  Capitolul 4 Activitatea EXIMBANK - S.A. în nume şi în cont propriu  +  Articolul 15EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de banca în conformitate cu reglementările legislaţiei bancare în vigoare şi cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 16 (1) EXIMBANK - S.A. asigura şi reasigura, împotriva riscurilor comerciale şi de ţara, credite de export pe termen scurt, mediu şi lung, conform prevederilor legale în vigoare. (2) EXIMBANK - S.A. reasigura, cu precădere pe piaţa internationala, riscurile preluate. (3) EXIMBANK - S.A. poate realiza şi alte operaţiuni de asigurări şi reasigurari de credite în cont propriu, pe baza normelor proprii aprobate de consiliul de administraţie. (4) În activitatea de asigurare şi reasigurare de credite EXIMBANK - S.A. elaborează norme interne conform reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 17 (1) Membrii şi împuterniciţii în adunarea generală a acţionarilor, membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, precum şi salariaţii EXIMBANK S.A. sunt obligaţi sa păstreze secretul asupra oricăror date şi informaţii de care au luat cunoştinţa în cursul exercitării funcţiilor lor şi care nu sunt destinate publicităţii. (2) Folosirea în interes propriu a informaţiilor şi datelor obţinute ca urmare a activităţii desfăşurate în EXIMBANK S.A. se pedepseşte potrivit legii.  +  Articolul 18 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea infiintarii Băncii de Export-Import a României societate pe acţiuni - (Romanian Eximbank), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. rămâne în vigoare până la aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a noului statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ-----