ORDIN nr. 983 din 14 mai 2020pentru modificarea Normelor privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, și pentru modificarea și completarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 21 mai 2020  În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) și h) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (3) lit. g) și h) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 20 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 7 alineatul (2) litera d), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins: (ii) pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire profesională a instructorilor de conducere auto și examinarea conducătorilor auto înscriși pentru obținerea certificatelor de calificare profesională inițială CPI, deține cu orice titlu vehicule corespunzătoare constructiv, din punctul de vedere al dimensiunilor, maselor și al sistemelor de siguranță, prevederilor în vigoare cu privire la pregătirea și examinarea candidaților pentru obținerea permisului de conducere, care au inspecția tehnică periodică valabilă și sunt asigurate pentru daune cauzate terților, inclusiv persoanelor care se află în interiorul acestora. Vehiculele pot deține sistem de transmisie automată sau manuală.2. La articolul 15, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) să asigure îndeplinirea în permanență a condițiilor de autorizare. Dacă suporturile de curs nu sunt actualizate conform evoluției prevederilor reglementărilor specifice în 60 de zile de la apariția acestora, atunci condițiile de autorizare pentru tipurile de curs corespunzătoare nu mai sunt îndeplinite;(...) c) să dețină la sediu documentele prevăzute la art. 9 alin. (2), precum și:– autorizația; și– situațiile întocmite în urma fiecărui examen, precum și documentele aferente fiecărei persoane care a urmat unul sau mai multe cursuri în cadrul centrului de pregătire și perfecționare în ultimii 5 ani; sunt acceptate și documentele arhivate electronic;3. La articolul 15, litera n) se abrogă. 4. La articolul 21, alineatul (3) se abrogă. 5. Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2la norme
  CERERE
  pentru autorizarea centrului de pregătire și perfecționare profesională
  Subscrisa persoană juridică, având următoarele date de identificare: Denumire^1): ......................, C.U.I. ..............., nr. înregistrare registrul comerțului .............., telefon: ................, fax .............., e-mail: .................., adresă^2) .............................................................., adresa unde se desfășoară pregătirea practică ........................, prin managerul de centru ..........., deținător al documentului de identitate tipul ........, seria ....... nr. ... , eliberat de ...... la data de ...., având CNP .........., cu domiciliul în ..................., solicit prin prezenta autorizarea ca centru de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere pentru efectuarea cursurilor de pregătire și perfecționare^3), [ ] pentru manageri de transport; [ ] pentru instructori auto; [ ] pentru profesori de legislație rutieră; [ ] pentru consilieri de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase; [ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase; [ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone și pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite și pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate; [ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu vehicule cu mai mult de 8+1 locuri și pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul; [ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi și transport rutier de persoane în regim de închiriere, care vor fi desfășurate la adresa menționată. Centrul utilizează pentru pregătire următorii lectori: tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat seria .......;tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat seria .......;tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat seria .......;tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat seria .......;tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat seria .......;tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat seria .......;tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat seria .......; tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat seria .......;tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat seria .......;tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat seria .......,și următoarele vehicule: nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., tipul ......;nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., tipul ......;nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., tipul ......;nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., tipul ......;nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., tipul ......;nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., tipul ......;nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., tipul ......;nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., tipul ...... .Documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale de autorizare sunt prezentate în format scanat pe suportul electronic anexat. ................ ^4) ................^5)
  CONFIDENȚIAL!ATENȚIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.
  ^1) Se vor menționa denumirea și forma juridică de organizare.^2) Se va menționa adresa sediului central sau filialei/sucursalei/punctului de lucru pentru care se solicită autorizarea.^3) Se vor marca cu «x» căsuțele corespunzătoare tipurilor de cursuri pentru care se solicită autorizarea.^4) Semnătura managerului de centru și ștampila solicitantei.^5) Localitatea și data completării cererii.
  6. Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 3la norme
  DECLARAȚIE privind veridicitatea informațiilor furnizate în cerere și a documentelor prezentate pe suportul electronic
  eliberat de ........ la data de CNP ..........................., cu domiciliul stabil în ..........................., în calitate de manager de centru la centrul de pregătire și perfecționare .............., din .........., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, certific că informațiile furnizate în cerere sunt adevărate și că documentele prezentate scanat pe suportul electronic anexat sunt conforme cu cele originale.
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................., având documentul de identitate tip ......, seria ..... nr. .......,
  Data .............Semnătura …..........…
  CONFIDENȚIAL!ATENȚIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.
  7. Anexa nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 5la norme
  Antet centru de pregătire și perfecționareNr. înregistrare ........../..........
  CERERE de înscriere la cursurile de pregătire și/sau perfecționare profesională în domeniul transportului rutier
  Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., având: 1. documentul de identitate tip ......, seria ....... nr. ......, eliberat de ........ la data de ......., CNP ............., cu domiciliul stabil în: .........., 2. permisul de conducere nr. ........, emis la data de ........., în statul ........, valabil pentru: categoria ......., din ........, categoria ......., din ........, categoria ........., din ......, categoria ......., din ........, categoria ......., din ........, categoria ........., din ......, categoria ......., din ........, 3. atestatele/certificatele profesionale valabile emise în alte state: - pentru manageri de transport nr. ........, emis în data de ........., în statul ..........; - pentru consilieri ADR nr. ....., emis în data de ......, în statul ......., valabil pentru .....;- pentru conducători auto ADR nr. ...., emis în data de ...., în statul ....., valabil pentru ....;- pentru conducători auto care transportă mărfuri nr. ...., emis în data de ...., în statul ......;- pentru conducători auto care transportă persoane nr. ..., emis în data de ...., în statul ......;solicit înscrierea la cursurile: [ ] pentru manageri de transport, [ ] formare inițială/[ ] pregătire continuă; [ ] pentru instructori auto, [ ] obținere/[ ] reînnoire/[ ] adăugare categorie ........../[ ] reînnoire și adăugare categorie ........; [ ] pentru profesori de legislație rutieră, [ ] obținere/[ ] reînnoire; [ ] pentru consilieri de siguranță ADR, [ ] formare inițială pentru ......../[ ] prelungire ..........; [ ] pentru conducătorii auto ADR, [ ] formare inițială pentru ....../[ ] prelungire/[ ] extindere cu ....;[ ] pentru conducătorii auto care transportă mărfuri, [ ] formare inițială/[ ] pregătire continuă; [ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite; [ ] pentru conducătorii auto care transportă persoane, [ ] formare inițială/[ ] pregătire continuă; [ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul; [ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate; [ ] pentru conducătorii auto în regim de [ ] taxi/[ ] închiriere. Subsemnatul/Subsemnata, ........ .., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în ultimele 12 luni am avut/nu am avut^1) reședința obișnuită, conform definiției prevăzute la articolul 12 din Directiva 2006/126/CE^2), în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. Data ................ Semnătura ................
  CONFIDENȚIAL!ATENȚIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.
  ^1) Se anulează cu „X“ varianta incorectă.^2) Textul definiției reședinței obișnuite prevăzut la art. 12 din Directiva 2006/126/CE este reprodus pe verso.  +  VERSO Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere  +  Articolul 12 Reședința obișnuităÎn sensul prezentei directive, «reședință obișnuită» înseamnă locul în care o persoană locuiește în mod obișnuit, adică pe parcursul a cel puțin 185 de zile din fiecare an calendaristic, datorită unor legături personale și profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, datorită unor legături personale care relevă legături strânse între respectiva persoană și locul în care locuiește aceasta.Cu toate acestea, reședința obișnuită a unei persoane ale cărei legături profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor sale personale și care, din acest motiv, locuiește alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul legăturilor sale personale, cu condiția ca persoana respectivă să se întoarcă în acel loc cu regularitate. Această din urmă condiție nu este necesară în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru îndeplinirea unei misiuni cu durată determinată. Frecventarea de cursuri la o universitate sau școală nu implică transferul reședinței obișnuite.
   +  Articolul IINormele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 și 903 bis din 4 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatele (2), (3), (6), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Prezentele norme nu se aplică conducătorilor auto care conduc:a) vehicule cu o viteză maximă autorizată care nu depășește 45 km/h;b) vehicule utilizate de sau aflate sub controlul forțelor armate, apărării civile, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, al forțelor care răspund de menținerea ordinii publice și serviciilor de ambulanță de urgență, atunci când transportul este efectuat ca o consecință a atribuțiilor acestor servicii;c) vehicule care efectuează teste rutiere în vederea unor dezvoltări tehnice, reparații sau pentru întreținere ori vehicule noi sau reconstruite care nu au fost încă puse în funcțiune;d) vehicule pentru care este necesară deținerea unui permis de conducere de categoria D sau D1 și care sunt conduse fără pasageri de către personalul de întreținere dinspre sau către un centru de întreținere situat în vecinătatea celei mai apropiate baze de întreținere utilizate de operatorul de transport, cu condiția ca activitatea de conducere a vehiculului să nu constituie activitatea principală a conducătorului auto;e) vehicule utilizate în situații de urgență sau desemnate pentru misiuni de recuperare, inclusiv vehicule utilizate pentru transportul necomercial de ajutor umanitar;f) vehicule utilizate în cursul pregătirii/examinării în vederea obținerii permisului de conducere sau a unui certificat/atestat profesional, cu condiția ca acestea să nu fie utilizate pentru transportul de mărfuri sau de persoane în scopuri comerciale;g) vehicule utilizate pentru transportul necomercial de persoane sau de mărfuri;h) vehicule care transportă materiale, echipamente sau utilaje care urmează să fie utilizate de conducătorii auto în cursul activității lor, cu condiția ca activitatea de conducere a vehiculelor să nu reprezinte principala activitate a conducătorilor auto;i) vehicule utilizate sau închiriate fără conducător auto de către întreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole sau crescătorii, pentru transportul de mărfuri în cadrul activității profesionale specifice pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii, cu condiția ca activitatea de conducere a vehiculului să nu constituie activitatea principală a conducătorului auto.(3) Certificatul de calificare profesională inițială, denumit în continuare CPI, și certificatul de calificare profesională continuă, denumit în continuare CPC, sunt dovada calificării profesionale inițiale, respectiv dovada pregătirii profesionale periodice a conducătorului auto, pot fi obținute conform prevederilor prezentelor norme și reprezintă cartela de pregătire profesională a conducătorului auto, așa cum aceasta este definită în Directiva 2003/59/CE, cu modificările și completările ulterioare.(...)(6) Pot obține în România CPI doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) sunt resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene și își au reședința obișnuită în România, așa cum este aceasta definită la art. 12 din Directiva 2006/126/CE, cu modificările și completările ulterioare;b) sunt resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene și sunt angajați de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.(7) Pot obține în România CPC doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) își au reședința obișnuită în România, așa cum este aceasta definită la art. 12 din Directiva 2006/126/CE, cu modificările și completările ulterioare;b) sunt angajați de o întreprindere stabilită în România.(8) Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României documentele eliberate în condițiile Directivei 2003/59/CE, cu modificările și completările ulterioare, de alte state membre ale Uniunii Europene, și anume:a) permisul de conducere care are înscris codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alături de categoriile de permise corespunzătoare; saub) cartela de pregătire profesională, prevăzută în anexa II la Directiva 2003/59/CE, cu modificările și completările ulterioare, care are înscris codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alături de categoriile de permise corespunzătoare. Certificatele de calificare profesională CPI și CPC eliberate în condițiile Directivei 2003/59/CE înainte de 23 mai 2020 sunt valabile până la data expirării; sauc) conducătorilor auto resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care conduc vehicule utilizate pentru transportul rutier de mărfuri li se permite, de asemenea, să facă dovada deținerii calificării și formării prevăzute în Directiva 2003/59/CE prin atestatul de conducător auto menționat în Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția ca pe documentul respectiv să fie înscris codul nr. 95 al Uniunii la rubrica «Observații» a atestatului. Atestatele de conducător auto pe care nu este înscris codul nr. 95 al Uniunii și care au fost eliberate înainte de 23 mai 2020 în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 în vederea certificării conformității cu cerințele de formare în temeiul Directivei 2003/59/CE sunt acceptate ca dovadă a calificării până la data expirării.2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Modelul și conținutul cartelei de pregătire profesională a conducătorului auto sunt prevăzute în anexa nr. 2c) la prezentele norme.3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Conducătorii auto care efectuează transport de marfă și care își dezvoltă sau își schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers și care dețin un CPI nu trebuie să mai susțină examen teoretic pentru părțile comune ale celor două tipuri de calificare inițială, ci doar pentru părțile specifice noii calificări, urmat de promovarea unui examen practic. Acești conducători vor susține în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.4. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Pregătirea profesională periodică constă în cursuri specifice, prin care conducătorii auto își actualizează cunoștințele necesare în activitate, cu precădere în ceea ce privește siguranța rutieră, sănătatea și siguranța la locul de muncă și reducerea impactului pe care condusul unui autovehicul îl are asupra mediului.(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) sunt organizate de către centre de pregătire și perfecționare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și se desfășoară conform programei prevăzute în anexa nr. 2a) la prezentele norme. Suporturile de curs utilizate vor fi întocmite în scopul însușirii de către candidați a cunoștințelor menționate în anexa nr. 2a) la prezentele norme, cu respectarea necesităților de învățare ale acestora. Cursurile acoperă o gamă largă de subiecte și includ întotdeauna cel puțin un subiect legat de siguranța rutieră. Subiectele de formare cuprinse în suporturile de curs iau în considerare evoluțiile legislative și tehnologice relevante. Cursurile includ cel puțin două ore de instruire practică.5. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Centrele de pregătire și perfecționare profesională pot utiliza programe informatice de tip e-learning pentru susținerea cursurilor de la alin. (1). Centrele pot, în condițiile prevăzute în prezentele norme, să utilizeze platformele digitale pentru cel mult 12 ore din orele prevăzute în anexa nr. 2a) la prezentele norme.a) Programul informatic de tip e-learning este o platformă digitală operată de către centrul de pregătire și perfecționare profesională, care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:(i) permite cursanților conectarea, pentru a deveni utilizatori, doar cu nume de utilizator și parolă;(ii) ține evidența automată a cursanților și păstrează istoricul pentru o perioadă de doi ani privind numărul de conectări, modulele accesate, timpul cumulat de utilizare a platformei etc., punctajele obținute la simulările de examen efectuate de către cursanți, întocmind registre în acest sens;(iii) emite automat mesaje către utilizatori în situațiile în care nu au utilizat suficient platforma digitală și/sau nu s-au prezentat la toate orele de curs necesare pentru a le fi considerat finalizat cursul de pregătire și perfecționare. Mesajele oferă informații privind numărul orelor de curs și al orelor de utilizare a platformei necesare pentru finalizarea cursului;(iv) prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);(v) are implementate metode și proceduri complexe de asigurare a securității cibernetice și protecției datelor.b) Conținutul minimal al platformei specifice pregătirii teoretice este următorul:(i) actele normative relevante pentru obiectivele prevăzute în anexa nr. 2a);(ii) cursuri și lecții conform obiectivelor prevăzute în anexa nr. 2a);(iii) un modul de examinare care trebuie să ofere o interfață asemănătoare celei întâlnite la examenul teoretic, pentru a pregăti cursanții din timp pentru evaluarea finală și a-i acomoda cu examinarea pe calculator. Etapele unei simulări de examinare trebuie să fie identice cu etapele întâlnite de către utilizator la susținerea examenelor prevăzute la art. 5.c) Centrul de pregătire și perfecționare profesională, în calitate de operator al platformei digitale, are următoarele obligații:(i) să informeze complet și cuprinzător toți cursanții în calitatea lor de utilizatori, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii și condițiile de funcționare a platformei digitale, la drepturile și obligațiile lor în cursul și după utilizarea platformei digitale, precum și cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Termenii și condițiile privind funcționarea platformei digitale trebuie să poată fi accesați cu ușurință de utilizatori prin intermediul acesteia, iar operatorul trebuie să permită doar celor care au fost de acord în mod expres cu acești termeni și condiții să devină utilizatori ai platformei digitale;(ii) să păstreze evidența utilizatorilor și registrele privind istoricul conectărilor, al modulelor accesate, al punctajelor obținute la simulările de examen pentru o perioadă de cel puțin doi ani;(iii) să admită pe platforma digitală doar utilizatorii care și-au înregistrat în mod corespunzător datele cu caracter personal solicitate prin platforma digitală;(iv) să asigure securitatea cibernetică a platformei digitale și a tuturor datelor încărcate de utilizatori;(v) să prelucreze toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei digitale în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și să informeze în mod corespunzător, înainte de înregistrare, toți utilizatorii, prin intermediul platformei digitale, cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora;(vi) să înregistreze pe platforma digitală doar solicitanții care sunt de acord în mod expres cu termenii și condițiile prelucrării datelor cu caracter personal;(vii) să nu schimbe termenii și condițiile de utilizare a platformei digitale fără notificarea prealabilă a utilizatorilor;(viii) să confirme în sistemul informatic al Autorității Rutiere Române - ARR finalizarea cursului pentru fiecare candidat, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică și/sau practică, precum și condițiile pentru susținerea examinării. În cazul utilizării platformelor digitale, finalizarea se confirmă după 23 de ore de curs, după utilizarea platformei de către utilizator pentru un timp cumulat de minimum 8 ore și după ce utilizatorul a simulat un număr de cel puțin 4 examene teoretice;(ix) la solicitarea inspectorilor Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea efectuării controlului modului de desfășurare a cursurilor de pregătire și perfecționare profesională și a modului de finalizare a cursurilor, pune la dispoziția acestora toate informațiile cerute pe care le deține în legătură cu activitatea utilizatorilor pe platformă.6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Pe certificatele CPI, CPC și pe atestatul de conducător auto menționat în Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului se marchează codul armonizat «95» al Uniunii, corespunzător calificării de conducător auto.7. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Anexele nr. 2a), 2b) și 2c) fac parte integrantă din prezentele norme.8. Anexa nr. 2a) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2a)la norme
  Programa de pregătire profesională periodică în vederea obținerii CPC pentru categoriile de vehicule C1, C1E, C și CE
  NOTĂ:Subiectele comune la care face referire art. 3 alin. (12) din norme sunt marcate cu «(*)».
  ObiectivTematiciOre
  1.1. Obiectiv: cunoașterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizării optime(*) componentele motorului și transmisiei și rolul acestora, curbele de cuplu, de putere și de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optimă a turației motorului, diagrame privind rapoartele transmisiei2
  1.2. Obiectiv: cunoașterea caracteristicilor tehnice și funcționarea dispozitivelor de siguranță pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura și pentru a preveni disfuncționalitățile specifice(*) limitele de utilizare a frânelor și a frânei de încetinire, utilizarea combinată a frânelor și a frânei de încetinire, utilizarea optimă a vitezei și rapoartelor transmisiei, utilizarea inerției vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire și de frânare în cursul coborârilor, comportament în caz de defecțiune, utilizarea dispozitivelor electronice și mecanice, cum ar fi sistemul de control electronic al stabilității (ESP - Electronic Stability Program), sistemele avansate de frânare de urgență (AEBS - Advanced Emergency Braking Systems), sistemul antiblocare (ABS - Anti-Lock Braking System), sistemele de control al tracțiunii (TCS - Traction Control Systems) și sistemele de monitorizare montate pe vehicul (IVMS - In Vehicle Monitoring System), precum și a altor dispozitive, autorizate pentru utilizare, de asistență a conducătorului auto sau de automatizare3
  1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant(*) optimizarea consumului de carburant prin aplicarea competențelor prezentate la pct. 1.1 și 1.2, importanța anticipării fluxului de trafic, a distanței corespunzătoare față de alte vehicule, a utilizării impulsului vehiculului, a vitezei constante, a unui stil de conducere lină și a presiunii corespunzătoare în pneuri, precum și familiarizarea cu sistemele de transport inteligente, care conduce la creșterea eficienței în timpul condusului și la o mai bună planificare a rutelor3
  1.3a. Obiectiv: capacitatea de anticipare, de evaluare și adaptare la riscurile din trafic(*) conștientizarea diferitelor condiții rutiere, de trafic și meteorologice și adaptarea la acestea, anticiparea evenimentelor viitoare; înțelegerea modului în care trebuie să se pregătească și să se planifice o călătorie în condiții meteorologice anormale; familiarizarea cu utilizarea echipamentelor de siguranță conexe și dobândirea capacității de a înțelege când trebuie amânată sau anulată o călătorie din cauza condițiilor meteorologice extreme; adaptarea la riscurile de trafic, inclusiv la comportamentul periculos în trafic sau la conducerea neatentă (de exemplu, din cauza utilizării dispozitivelor electronice sau din cauza mâncatului sau a băutului etc.); recunoașterea și adaptarea la situații periculoase, legate în special de dimensiunile și de greutatea vehiculelor, precum și de utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii, bicicliștii și conducătorii de vehicule motorizate cu două roți, și dobândirea capacității de a face față stresului generat de acești factori4
  (*) identificarea posibilelor situații periculoase și interpretarea corespunzătoare a modului în care aceste situații care pot fi periculoase se pot transforma în situații în care accidentele rutiere nu mai pot fi evitate, precum și selectarea și punerea în aplicare a unor măsuri de sporire a marjelor de siguranță în asemenea măsură încât un accident să poată fi încă evitat în cazul în care intervin posibile pericole
  1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de siguranță și utilizare corectă a vehicululuiforțele care se aplică vehiculului în mișcare, utilizarea rapoartelor transmisiei în funcție de sarcina vehiculului și de profilul drumului, utilizarea sistemelor de transmisie automată, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea încărcăturii, consecințele supraîncărcării pe axă, stabilitatea vehiculului și centrul de greutate, tipurile de ambalaje și suporturile de sarcină1
  principalele categorii de mărfuri ce necesită arimarea, tehnici de calare și de arimare a încărcăturii, utilizarea chingilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manevrare, acoperirea cu prelată și scoaterea prelatei 1 curs +2 instruire practică
  2.1. Obiectiv: cunoașterea mediului social al transportului rutier și regulile care îl guvernează(*) cunoașterea mediului social al transportului rutier: drepturile și obligațiile conducătorului auto în ceea ce privește calificarea inițială și pregătirea profesională periodică, contractul de angajare al conducătorului auto, clauze contractuale și plăți interzise, responsabilitățile conducătorului auto4
  (*) duratele maxime de lucru specifice transporturilor rutiere; principiile, aplicarea și consecințele prevăzute în legislația în domeniu; sancțiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunzătoare sau de manipulare a tahografului în scopul fraudei
  2.2. Obiectiv: cunoașterea reglementărilor privind transportul rutier de mărfurilicența de transport, certificatul de transport în cont propriu, documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculului, interdicțiile de utilizare a anumitor drumuri, taxele de utilizare a drumurilor, obligațiile ce rezultă din contractul-tip de transport de mărfuri, redactarea documentelor privind contractul de transport2
  autorizațiile de transport internațional, obligații ce rezultă din convenția privind contractul de transport internațional rutier de mărfuri, întocmirea documentelor pentru transportul internațional, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de însoțire a mărfii, cabotaj
  3.1. Obiectiv: creșterea percepției privind riscurile rutiere și accidentele de muncă(*) tipologia accidentelor de muncă din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulație, implicarea camioanelor/autobuzelor, consecințele umane, materiale și financiare3
  (*) principii și modalități de corectare a atitudinilor și comportamentelor care generează riscuri de accident rutier sau accident de muncă
  3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea și traficul de imigranți ilegali(*) informații generale, implicații pentru conducătorii auto, măsurile de prevenire, lista verificărilor ce trebuie efectuate de conducătorul auto, legislația cu privire la responsabilitatea conducătorului auto și întreprinderilor de transport 1
  3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice: principiile ergonomice(*) gesturile și pozițiile care implică riscuri, condiția fizică, exercițiile de manipulare, protecția personală 1
  3.4. Obiectiv: conștientizarea importanței stării fizice și mentale(*) principiile unei alimentații sănătoase și echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricărei substanțe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele și efectele oboselii și stresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncă-odihnă 1
  3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect și de a acționa în situații de urgență(*) comportamentul în caz de urgență: evaluarea situației, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistența răniților și acordarea primului ajutor, acțiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupanților din autovehicul, asigurarea siguranței tuturor călătorilor, acțiuni în caz de agresiune; principiile de bază ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului 4
  tehnici de control dinamic al vehiculului în situațiile derapajului, ale frânării de urgență și ale evitării de urgență a unui obstacol - exerciții practice sau vizualizare de materiale video
  3.6. Obiectiv: abilități de comportament care să contribuie la îmbunătățirea imaginii unei întreprinderi: relația dintre comportamentul conducătorului auto și imaginea întreprinderii(*) importanța pentru întreprindere a calității prestației conducătorului auto, diferitele roluri ale conducătorului auto, diferiții interlocutori potențiali ai conducătorului auto, întreținerea autovehiculului, organizarea muncii, consecințele pe plan comercial și financiar ale unei dispute2
  3.7. Obiectiv: cunoașterea mediului economic al transportului rutier de mărfuri și a organizării piețeitransportul rutier în raport cu alte tipuri de transport (concurență, expeditori), diferitele activități din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activități conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activități conexe transportului, diferitele specializări din domeniul transportului (cisternă, temperatură controlată, mărfuri periculoase, transportul animalelor etc.), evoluția sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relația transport rutier-transport feroviar, subcontractarea etc.)1

  Programa de pregătire profesională periodică în vederea obținerii CPC pentru categoriile de vehicule D1, D1E, D și DE
  NOTĂ: Subiectele comune la care face referire art. 3 alin. (12) din Norme sunt marcate cu «(*)»
  ObiectivTematiciOre
  1.1. Obiectiv: cunoașterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizării optime(*) componentele motorului și transmisiei și rolul acestora, curbele de cuplu, de putere și de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optimă a turației motorului, diagrame privind rapoartele transmisiei2
  1.2. Obiectiv: cunoașterea caracteristicilor tehnice și funcționarea dispozitivelor de siguranță pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura și pentru a preveni disfuncționalitățile specifice(*) limitele de utilizare a frânelor și a frânei de încetinire, utilizarea combinată a frânelor și a frânei de încetinire, utilizarea optimă a vitezei și rapoartelor transmisiei, utilizarea inerției vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire și de frânare în cursul coborârilor, comportament în caz de defecțiune, utilizarea dispozitivelor electronice și mecanice, cum ar fi sistemul de control electronic al stabilității (ESP - Electronic Stability Program), sistemele avansate de frânare de urgență (AEBS - Advanced Emergency Braking Systems), sistemul antiblocare (ABS - Anti - Lock Braking System), sistemele de control al tracțiunii (TCS - Traction Control Systems) și sistemele de monitorizare montate pe vehicul (IVMS - In Vehicle Monitoring System), precum și a altor dispozitive, autorizate pentru utilizare, de asistență a conducătorului auto sau de automatizare3
  1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant(*) optimizarea consumului de carburant prin aplicarea competențelor prezentate la pct. 1.1 și 1.2, importanța anticipării fluxului de trafic, a distanței corespunzătoare față de alte vehicule, a utilizării impulsului vehiculului, a vitezei constante, a unui stil de conducere lină și a presiunii corespunzătoare în pneuri, precum și familiarizarea cu sistemele de transport inteligente, care conduce la creșterea eficienței în timpul condusului și la o mai bună planificare a rutelor3
  1.3a. Obiectiv: capacitatea de anticipare, de evaluare și adaptare la riscurile din trafic:(*) conștientizarea diferitelor condiții rutiere, de trafic și meteorologice și adaptarea la acestea, anticiparea evenimentelor viitoare; înțelegerea modului în care trebuie să se pregătească și să se planifice o călătorie în condiții meteorologice anormale; familiarizarea cu utilizarea echipamentelor de siguranță conexe și dobândirea capacității de a înțelege când trebuie amânată sau anulată o călătorie din cauza condițiilor meteorologice extreme; adaptarea la riscurile de trafic, inclusiv la comportamentul periculos în trafic sau la conducerea neatentă (de exemplu, din cauza utilizării dispozitivelor electronice sau din cauza mâncatului sau a băutului etc.); recunoașterea și adaptarea la situații periculoase, legate în special de dimensiunile și de greutatea vehiculelor, precum și de utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii, bicicliștii și conducătorii de vehicule motorizate cu două roți, și dobândirea capacității de a face față stresului generat de acești factori4
  (*) identificarea posibilelor situații periculoase și interpretarea corespunzătoare a modului în care aceste situații care pot fi periculoase se pot transforma în situații în care accidentele rutiere nu mai pot fi evitate, precum și selectarea și punerea în aplicare a unor măsuri de sporire a marjelor de siguranță în asemenea măsură încât un accident să poată fi încă evitat în cazul în care intervin posibile pericole
  1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranța și confortul pasagerilorechilibrul mișcărilor longitudinale și laterale, utilizarea drumurilor împreună cu alți utilizatori, poziția pe șosea, frânarea treptată/lină, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spații publice, benzi de circulație rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în siguranță și celelalte funcții ale conducătorului auto, interacțiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de călători (persoane cu dizabilități, copii) 1
  1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de siguranță și utilizare corectă a vehicululuiforțele care se aplică vehiculelor în mișcare, utilizarea rapoartelor transmisiei în funcție de sarcina vehiculului și de profilul drumului, utilizarea sistemelor de transmisie automată, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea încărcăturii, consecințele supraîncărcării pe axă, stabilitatea vehiculului și centrul de greutate 1 curs +2 instruire practică
  2.1. Obiectiv: cunoașterea mediului social al transportului rutier și regulile care îl guvernează(*) cunoașterea mediului social al transportului rutier: drepturile și obligațiile conducătorului auto în ceea ce privește calificarea inițială și pregătirea profesională periodică, contractul de angajare al conducătorului auto, clauze contractuale și plăți interzise, responsabilitățile conducătorului auto4
  (*) duratele maxime de lucru specifice transporturilor rutiere; principiile, aplicarea și consecințele prevăzute în legislația în domeniu; sancțiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunzătoare sau de manipulare a tahografului în scopul fraudei
  2.3. Obiectiv: cunoașterea reglementărilor privind transportul rutier de persoanecategorii și tipuri de transport rutier de persoane, licența de transport, certificatul de transport în cont propriu, licența de traseu, documentul de control și transportul de grupuri specifice, autorizațiile de transport internațional, întocmirea documentelor pentru transportul internațional, trecerea frontierelor, cabotaj2
  echipamente de siguranță la bordul autobuzelor, centurile de siguranță, încărcarea vehiculului
  3.1. Obiectiv: creșterea percepției privind riscurile rutiere și accidentele de muncă(*) tipologia accidentelor de muncă din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulație, implicarea camioanelor/autobuzelor, consecințele umane, materiale și financiare3
  (*) principii și modalități de corectare a atitudinilor și comportamentelor care generează riscuri de accident rutier sau accident de muncă
  3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea și traficul de imigranți ilegali(*) informații generale, implicații pentru conducătorii auto, măsurile de prevenire, lista verificărilor ce trebuie efectuate de conducătorul auto, legislația cu privire la responsabilitatea conducătorului auto și întreprinderilor de transport1
  3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice: principiile ergonomice(*) gesturile și pozițiile care implică riscuri, condiția fizică, exercițiile de manipulare, protecția personală 1
  3.4. Obiectiv: conștientizarea importanței stării fizice și mentale(*) principiile unei alimentații sănătoase și echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricărei substanțe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele și efectele oboselii și stresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncă-odihnă 1
  3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect și de a acționa în situații de urgență(*) comportamentul în caz de urgență: evaluarea situației, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistența răniților și acordarea primului ajutor, acțiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupanților din autovehicul, asigurarea siguranței tuturor călătorilor, acțiuni în caz de agresiune; principiile de bază ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului4
  tehnici de control dinamic al vehiculului în situațiile derapajului, ale frânării de urgență și ale evitării de urgență a unui obstacol - exerciții practice sau vizualizare de materiale video
  3.6. Obiectiv: abilități de comportament care să contribuie la îmbunătățirea imaginii unei întreprinderi: relația dintre comportamentul conducătorului auto și imaginea întreprinderii(*) importanța pentru întreprindere a calității prestației conducătorului auto, diferitele roluri ale conducătorului auto, diferiții interlocutori potențiali ai conducătorului auto, întreținerea autovehiculului, organizarea muncii, consecințele pe plan comercial și financiar ale unei dispute2
  3.8. Obiectiv: cunoașterea mediului economic al transportului rutier de călători și a organizării piețeitransporturile rutiere de călători în raport cu alte tipuri de transport de călători (transport feroviar, automobile), diferitele activități ce implică transportul rutier de călători, sensibilizarea cu privire la persoanele cu handicap, trecerea frontierelor (transportul internațional), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de călători1
  9. După anexa nr. 2b) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2c), cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2c)la norme
  DISPOZIȚII
  privind modelul*) Uniunii Europene pentru cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
  *) Modelul este reprodus în facsimil.Notă privind modelul cartelei de pregătire profesională 1. Caracteristicile fizice ale cartelei sunt conforme normelor ISO 7810 și ISO 7816-1. Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale cartelelor destinate să asigure conformitatea lor cu normele internaționale sunt conforme cu norma ISO 10373. 2. Cartela are două fețe. Fața 1 conține: a) titlul «Cartelă de pregătire profesională a conducătorului auto» imprimat cu caractere îngroșate; b) numele statului membru care a eliberat cartela de pregătire (mențiune facultativă); c) semnul distinctiv al statului membru care a eliberat cartela, imprimat pe negativ într-un dreptunghi albastru și înconjurat de douăsprezece stele galbene; semnul distinctiv este următorul:RO: România;d) informațiile specifice ale cartelei, numerotate după cum urmează: 1. numele titularului; 2. prenumele titularului; 3. data și locul nașterii titularului; 4a. data eliberării;4b. data expirării;4c. numele autorității care eliberează cartela (poate fi tipărit pe fața 2);5a. numărul permisului de conducere;5b. numărul de serie;6. fotografia titularului; 7. semnătura titularului; 8. domiciliul sau adresa poștală a titularului (mențiune facultativă); 9. categoriile de vehicule pentru care conducătorul răspunde obligațiilor de calificare inițială și/sau de calificare continuă; e) mențiunea «model al Uniunii Europene» în limba sau în limbile statului membru care eliberează cartela de pregătire profesională și subtitlul «cartelă de pregătire profesională a conducătorului auto» în celelalte limbi oficiale ale Uniunii, tipărite cu albastru pentru a constitui fondul cărții: f) culorile de referință: – albastru: Pantone reflex blu; – galben: Pantone yellow. Fața 2 conține: a) 9. categoriile de vehicule pentru care conducătorul auto răspunde obligațiilor de calificare inițială și continuă;10. codul armonizat al Uniunii prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE: „95.“ urmat de data-limită de valabilitate pentru categoria respectivă. Ex.: „95.zz.ll.aaaa“;11. se vor înscrie mențiunile corespunzătoare: „CPI“ și/sau „CPC“.b) o explicație a rubricilor numerotate care apar pe fețele 1 și 2 ale cartelei (cel puțin rubricile 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b și 10). 3. Securitatea, inclusiv protecția datelor Diferitele elemente constitutive ale cartelei au drept scop eliminarea oricărei falsificări sau manipulări și detectarea oricărei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al cartelei va fi cel puțin la fel de ridicat ca nivelul de securitate a permisului de conducere.
   +  Articolul IIIPrezentul ordin transpune prevederile Directivei (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere.  +  Articolul IVDirecția de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 14 mai 2020.Nr. 983.-----