REGULAMENTUL din 10 iunie 2013disciplinei militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 bis din 3 iulie 2013  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. M.64/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 399 din 03 iulie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește modalitățile de implementare a disciplinei militare la toate structurile din Ministerul Apărării Naționale și competențele comandanților/șefilor de acordare a recompenselor și de aplicare a sancțiunilor disciplinare tuturor militarilor ce săvârșesc abateri disciplinare, precum și modul de organizare și funcționare al consiliilor de onoare și al consiliilor de judecată.(2) Sub incidența prevederilor prezentului regulament intră cadrele militare în activitate, soldații și gradații profesioniști, rezerviștii pe timpul concentrării sau mobilizării, elevii și studenții din instituțiile militare de învățământ de formare a cadrelor militare în activitate, denumiți în continuare militari.(3) Sensurile unor termeni și expresii utilizate în prezentul regulament sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Secţiunea 1 Disciplina militară  +  Articolul 2(1) Disciplina militară constă în respectarea de către militari a prevederilor legale, a normelor de ordine și de comportament obligatorii pentru menținerea stării funcționale, îndeplinirea misiunilor specifice și buna desfășurare a activităților din armată.(2) Îndeplinirea serviciului militar impune respectarea cu strictețe a regulilor de disciplină militară specifice Armatei României.(3) Disciplina militară constituie unul dintre factorii determinanți ai capacității operaționale a armatei și se bazează atât pe acceptarea conștientă a normelor de comportament stabilite, cât și pe acordarea recompenselor și aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 3(1) Disciplina militară se realizează prin:a) respectarea strictă a actelor normative în vigoare și a jurământului militar;b) întărirea coeziunii în cadrul structurilor militare și afirmarea spiritului camaraderesc;c) exigența față de sine și față de subordonați;d) aplicarea cu corectitudine și obiectivitate a măsurilor stimulative și a celor coercitive;e) desfășurarea activităților cu caracter preventiv și educativ, pe categorii de militari și individual;f) exemplul personal în relațiile de serviciu și în societate.(2) Disciplina militară implică următoarele măsuri preventive:a) exercitarea actului de comandă de către comandanți/șefi;b) îndeplinirea întocmai și la timp a ordinelor, îndatoririlor și atribuțiilor funcționale de către subordonați;c) respectarea normelor de ordine interioară, de comportare ostășească și civică de către militari;d) asumarea răspunderii pentru faptele proprii de către tot personalul.(3) Direcțiile principale de acțiune pentru implementarea disciplinei militare sunt:a) fundamentarea relațiilor funcționale din cadrul tuturor structurilor militare pe baza autorității legii și a regulamentelor militare, a ordinelor și dispozițiilor emise de autoritățile competente;b) adoptarea unor măsuri preventive pentru implementarea disciplinei militare conform prevederilor alin. (2);c) formarea convingerilor, la toate categoriile de personal, privind necesitatea și corectitudinea actului de comandă;d) promovarea unor atitudini corecte și ferme de către comandanții/șefii de la toate nivelurile ierarhice împotriva lipsei de profesionalism în planificarea, organizarea, desfășurarea, conducerea, evaluarea și controlul oricărei activități în cadrul structurilor militare;e) asigurarea cadrului organizatoric pentru instruirea și educarea întregului personal;f) promovarea exemplului personal pozitiv;g) informarea oportună a întregului personal cu privire la conținutul actelor normative nou-apărute, precum și la completările survenite în cele existente din domeniul disciplinei militare;h) aplicarea întocmai a prevederilor actelor normative.  +  Articolul 4 Factorii care diminuează disciplina militară sunt:a) neîndeplinirea de către comandanți/șefi a tuturor responsabilităților și atribuțiilor pe linia prevenirii și sancționării faptelor incompatibile cu calitatea de militar, încercarea de a ascunde abaterile disciplinare săvârșite de către subordonați sau de a diminua gravitatea acestora;b) subminarea coeziunii structurilor militare și/sau a coeziunii dintre diferitele categorii de personal;c) tolerarea unor manifestări, atitudini, acțiuni denigratoare sau discriminatorii în rândul personalului;d) lipsa de fermitate, ineficiența aplicării sancțiunilor disciplinare, precum și inconsecvența acțiunilor educativ-preventive;e) nivelul de trai al personalului subordonat;f) cunoașterea insuficientă a subordonaților;g) lipsa de profesionalism.  +  Articolul 5 Îndatoririle principale ale cadrelor militare și ale soldaților și gradaților profesioniști sunt prevăzute în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, în Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Comandanții/șefii structurilor militare sunt răspunzători de aducerea la cunoștința personalului din subordine, în părțile ce îl privesc, a ordinelor și dispozițiilor, precum și de asigurarea înțelegerii corecte a acestora și de implementarea disciplinei militare de către personalul militar.(2) Comandantul/șeful răspunde de aplicarea normelor de disciplină militară în structura pe care o comandă.(3) Potrivit funcției pe care este încadrat și autorității date de aceasta, comandantul/șeful este obligat:a) să cunoască și să aplice, în toate împrejurările, îndatoririle ce îi revin conform actelor normative privind disciplina militară;b) să ia decizii, să le exprime prin ordine scurte, clare și precise, să asigure condițiile necesare îndeplinirii acestora și să urmărească executarea lor, asumându-și întreaga răspundere privind disciplina militară;c) să cultive și să dezvolte la subordonați sentimentul demnității și onoarei militare, răspunderea personală față de îndeplinirea atribuțiilor funcționale și a ordinelor primite, respectarea prevederilor actelor normative;d) să ordone executarea unor acțiuni numai în temeiul dispozițiilor legale;e) să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale subordonaților, precum și personalitatea și demnitatea acestora;f) să rezolve cererile subordonaților în limitele competențelor pe care le are sau să raporteze ierarhic când acestea depășesc posibilitățile sale de soluționare;g) să fie principial, drept și exigent în relațiile de serviciu cu subordonații și în aprecierea activității lor;h) să fie exemplu pozitiv pentru subordonați în toate împrejurările;i) să aplice măsuri ferme pentru prevenirea și combaterea faptelor care afectează disciplina militară;j) să acorde recompense și să aplice sancțiuni disciplinare în concordanță cu competențele conferite de prezentul regulament;k) să analizeze starea disciplinei militare la termenele prevăzute prin reglementările în vigoare sau ori de câte ori este nevoie și să ia măsurile ce se impun;l) să permită subordonaților să își justifice faptele ce le sunt imputate.  +  Articolul 7(1) Militarii sunt obligați să cunoască toate drepturile și îndatoririle ce le revin conform prezentului regulament și să execute ordinele, misiunile încredințate și atribuțiile ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare și fișei postului, fiind răspunzători de îndeplinirea acestora.(2) Neîndeplinirea unui ordin dat de comandant/șef sau altă autoritate legală nu constituie abatere de la disciplina militară dacă ordinul nu este dat în forma prevăzută de lege și nu este în concordanță cu actele normative în vigoare, obiceiurile războiului și convențiile internaționale la care România este parte.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), militarii sunt obligați să raporteze despre neexecutarea ordinului comandantului/șefului nemijlocit al celui care a dat ordinul.  +  Articolul 8(1) Militarii sunt răspunzători pentru ordinele date și legalitatea acestora, pentru modul de executare a ordinelor primite și pentru faptele care încalcă ordinea de drept sau onoarea și demnitatea militară.(2) Militarii sunt răspunzători de aplicarea permanentă a prevederilor actelor normative specifice în vigoare ce reglementează disciplina militară, în domeniul în care își desfășoară activitatea.(3) Personalul militar care constată săvârșirea unor fapte ce constituie abateri disciplinare, precum și autorul acestor fapte sunt obligați să raporteze imediat comandantului/șefului său nemijlocit despre săvârșirea acestora.  +  Secţiunea a 2-a Autoritatea militară  +  Articolul 9 Autoritatea, competențele disciplinare și răspunderea disciplinară ale fiecărui militar sunt determinate de nivelul funcției încadrate și gradului deținut de acesta în ierarhia militară.  +  Articolul 10 Comandantul/șeful organizează și conduce activitățile de pregătire și educare a personalului în scopul prevenirii și eliminării abaterilor de la disciplina militară, iar în cazul săvârșirii acestora ia măsuri ferme de sancționare a celor vinovați și de eliminare a cauzelor care le-au provocat.  +  Articolul 11(1) Comandantul/șeful reprezintă autoritatea militară învestită legal cu responsabilități și drepturi pentru exercitarea actului de comandă în cadrul unei structuri militare.(2) Prin structură militară, în sensul prezentului regulament se înțeleg compartimentele, birourile, secțiile, serviciile, oficiile, direcțiile din compunerea structurilor centrale și celor care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale, statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei și comandamentelor de armă, subunitățile, unitățile și marile unități, constituite și care funcționează conform prevederilor statelor de organizare.  +  Articolul 12 Recompensele și sancțiunile disciplinare se acordă și, respectiv, se aplică numai pe linie directă de autoritate ierarhică.  +  Articolul 13(1) Competențele militarilor cu funcții de conducere cu grade superioare/inferioare funcțiilor prevăzute în statul de organizare de a acorda recompense și, respectiv, aplica sancțiuni disciplinare sunt cele corespunzătoare funcției pe care aceștia sunt încadrați.(2) Au aceleași competențe de a acorda recompense și, respectiv, aplica sancțiuni disciplinare ca și titularii funcțiilor respective următoarele persoane:a) militarii, pe timpul detașării sau delegării;b) cadrele militare împuternicite sau numite prin cumul de funcții să asigure îndeplinirea atribuțiilor unor funcții pentru care se acordă soldă/indemnizație de comandă.  +  Articolul 14 Când mai mulți militari îndeplinesc o activitate/misiune în comun, iar situația lor de subordonare nu a fost stabilită, comandant/șef este cel mai mare în grad, iar la grade egale comandant/șef este cel mai mare în funcție; acesta poate propune acordarea recompenselor și, respectiv, aplicarea sancțiunilor disciplinare corespunzătoare nivelului funcției pe care o deține în unitatea militară din care face parte.  +  Articolul 15(1) Șeful comisiei care conduce activitatea de control are competențe de a propune aplicarea de sancțiuni disciplinare.(2) Sancțiunile disciplinare se propun prin raportul asupra controlului înaintat comandantului/șefului care a organizat controlul.  +  Articolul 16(1) Comandanții garnizoanelor, șefii cursurilor din instituțiile militare de învățământ prin comandanții/șefii acestora, șefii comenduirilor de garnizoană, șefii organelor de transporturi militare, precum și comandanții/șefii spitalelor, complexelor de prestări servicii, refacere și cazare au dreptul să propună sancționarea disciplinară a militarilor cu grade și funcții egale sau inferioare, care au săvârșit abateri de la disciplina militară pe timpul:a) executării serviciului interior și a celui de control în garnizoană;b) detașării/delegării, în interesul serviciului sau la cursuri;c) transportului pe căi de comunicație feroviare, rutiere, aeriene sau navale;d) concediului, permisiei sau învoirii;e) internării în spital sau efectuării unui tratament.(2) Propunerile de sancționare prevăzute la alin. (1) sunt transmise comandanților/șefilor nemijlociți ai militarilor ce au săvârșit abateri disciplinare și care se află într-una din situațiile prevăzute la alin. (1) în unitățile militare pe care aceștia le conduc, în așa fel încât sancțiunea disciplinară să poată fi aplicată în maximum 6 luni de la data săvârșirii abaterii disciplinare.(3) În cazul mutării militarului într-o altă unitate, ulterior emiterii ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare sau a consiliului de judecată, procedurile prevăzute în prezentul ordin se finalizează în unitatea în care au fost inițiate; aplicarea sancțiunii disciplinare se face de către comandantul/șeful care a dispus trimiterea în fața consiliului de onoare sau a consiliului de judecată, informându-se de îndată comandantul/șeful unității unde își desfășoară activitatea militarul.  +  Articolul 17 Soldații și gradații profesioniști numiți să conducă misiuni independente au dreptul de a propune acordarea recompenselor și, respectiv, aplicarea sancțiunilor disciplinare similar comandantului de pluton.  +  Articolul 18 Persoanele civile cu funcții de conducere au dreptul de a acorda recompense sau de a aplica sancțiuni disciplinare personalului aflat în subordine, potrivit funcțiilor similare încadrate de militari.  +  Articolul 19 Ministrul apărării naționale poate să acorde oricare dintre recompensele, respectiv să aplice oricare dintre sancțiunile disciplinare prevăzute în prezentul regulament, pentru tot personalul militar.  +  Secţiunea a 3-a Principiile generale și condițiile ce stau la baza activității consiliilor de onoare și consiliilor de judecată  +  Articolul 20(1) Pentru apărarea onoarei cadrelor militare și evitarea abuzurilor, se constituie consilii de onoare, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribuțiilor ce le revin, având competența de a analiza faptele cadrelor militare sesizate ca abateri de la disciplina militară și de a individualiza sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate.(2) Pentru cercetarea și judecarea abaterilor grave de la disciplina militară sau altor fapte de aceeași natură săvârșite de către cadrele militare în activitate, se constituie consilii de judecată, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul 21 Prin abatere gravă, în sensul prezentului regulament, se înțelege abaterea care are ca efect producerea unor disfuncții majore în activitatea structurii militare, afectarea în mod esențial a imaginii instituției militare, a ordinii și disciplinei militare sau lezarea semnificativă a demnității și onoarei militare.  +  Articolul 22(1) Cadrele militare sunt trimise în fața consiliului de onoare sau în fața consiliilor de judecată numai în situația în care faptele comise, potrivit legii, nu constituie infracțiuni; dacă pe timpul cercetării faptelor se constată că acestea au caracter infracțional, procedura se suspendă și se sesizează organul de urmărire penală competent.(2) În cazul în care se dispune scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, procedura de trimitere în fața consiliului de onoare sau în fața consiliului de judecată se reia; pe perioada în care dosarul cauzei se află la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată, se suspendă termenul de prescripție prevăzut de art. 24 alin. (1) lit. c).(3) Pentru a-și apăra onoarea și demnitatea, cadrele militare care se consideră lezate în urma unor afirmații sau acțiuni directe ori prin care se nasc suspiciuni asupra integrității lor morale, pot solicita analizarea lor în cadrul consiliului de onoare, potrivit prevederilor art. 99 alin. (2).  +  Articolul 23 Dreptul de a propune sau aplica sancțiuni disciplinare îl au comandanții/șefii cadrelor militare ale căror fapte sunt cercetate și judecate în consiliile de onoare sau în consiliile de judecată, conform competențelor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 24(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii sunt trimiși în fața consiliilor de onoare numai dacă fapta săvârșită îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) constituie abatere de la disciplina militară, potrivit prevederilor art. 47-49, sau reprezintă o încălcare a prevederilor art. 8, art. 29 lit. a) -c), lit. e) și lit. h) și art. 30 alin. 1 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare;b) nu a constituit temeiul aplicării unei alte sancțiuni disciplinare prevăzut de art. 60 alin. (3);c) a fost săvârșită în urmă cu cel mult 6 luni;d) nu constituie cauză de trimitere în fața consiliilor de judecată.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul faptelor continue sau continuate și al pluralității de fapte, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 63.  +  Articolul 25(1) Faptele care constituie abateri disciplinare și pentru care cadrele militare sunt trimise în fața consiliilor de judecată sunt următoarele:a) aducerea unor grave prejudicii onoarei și demnității militare, constatate de către consiliile de onoare;b) cauzarea sau favorizarea producerii unui eveniment ca urmare a neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu;c) participarea voluntară la perturbarea gravă a ordinii și liniștii publice;d) participarea la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical;e) comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau ale altor dispozițiile legale;f) aderarea la culte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și la cele care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei;g) dezinteresul în îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu care se materializează prin acordarea calificativului "necorespunzător" în două aprecieri de serviciu anuale consecutive;h) aderarea la partide, formațiuni sau organizații politice, precum și desfășurarea propagandei, prin orice mijloace, în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcții publice;i) depunerea candidaturii pentru a fi alese în administrația publică locală, Parlament ori în funcția de Președinte al României;j) declararea sau participarea la grevă;k) încălcarea reglementărilor privind cumulul de funcții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;l) încălcarea prevederilor art. 30 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii sunt trimiși în fața consiliilor de judecată numai dacă fapta sau faptele săvârșite, dintre cele prevăzute la alin. (1), îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) nu a/au constituit anterior temeiul aplicării unei alte sancțiuni disciplinare;b) nu s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii disciplinare prevăzut de art. 60 alin. (3).(3) Prevederile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător în cazul faptelor continue sau continuate și al pluralității de fapte.  +  Articolul 26 Activitatea consiliilor de onoare și consiliilor de judecată are la bază următoarele principii:a) prezumția de nevinovăție, conform căreia se prezumă că orice cadru militar trimis în fața consiliului de onoare sau de judecată este nevinovat până la rămânerea definitivă a hotărârii consiliului;b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaște dreptul cadrului militar de a fi audiat și de a propune dovezi în apărarea sa; în tot cursul procedurilor cadrul militar are dreptul de a da explicații când socotește că este necesar, precum și de a fi asistat de un apărător ales, care trebuie să aibă studii juridice și să dețină certificat/autorizație de acces la informațiile clasificate vehiculate în cauză;c) celeritatea procedurilor, care presupune obligația consiliului de onoare sau de judecată de a proceda fără întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a regulilor prevăzute de lege și de prezentul regulament;d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea de la disciplina militară ce face obiectul sesizării;e) proporționalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii de la disciplina militară, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă a fi aplicată;f) legalitatea, conform căreia întreaga procedură în fața consiliului de onoare sau de judecată se desfășoară potrivit normelor legale;g) unicitatea, conform căreia pentru o abatere de la disciplina militară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară.  +  Articolul 27(1) Consiliile de judecată au și competența de a face propuneri privind punerea la dispoziție sau menținerea în funcție a cadrelor militare care sunt trimise în judecată sau sunt judecate de către instanțele judecătorești în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcțiilor în care sunt încadrate, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 5 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare.(2) Procedura de analiză pentru formularea propunerii prevăzute la alin. (1) este reglementată prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Capitolul II Recompense  +  Articolul 28 Cadrelor militare, precum și soldaților și gradaților profesioniști, participanți la acțiuni militare, în mod individual sau colectiv, li se conferă/acordă în condițiile legii, decorații, distincții militare, precum și titluri onorifice.  +  Articolul 29(1) În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, pentru acte de eroism, curaj și devotament în executarea unor misiuni, precum și pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, cadrelor militare li se pot conferi decorații.(2) În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 2 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, pentru vechime în activitate și rezultate meritorii, cadrelor militare li se conferă medalii și ordine militare, semne onorifice sau distincții militare onorifice aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.(3) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, cadrelor militare li se pot acorda următoarele recompense morale și materiale:a) mulțumiri;b) felicitări;c) diplome de merit;d) citarea prin ordin de zi pe unitate;e) conferirea de decorații;f) acordarea de distincții și însemne militare;g) acordarea de arme de apărare și pază cu înscrisuri gravate, în condițiile legii;h) premii în bani sau în obiecte.  +  Articolul 30 Recompensele ce se pot acorda cadrelor militare în rezervă, pe timpul cât sunt concentrate sau mobilizate ori în retragere, sunt:a) mulțumiri;b) felicitări;c) conferirea de decorații;d) acordarea de distincții și însemne militare;e) premii în bani sau în obiecte.  +  Articolul 31(1) În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru servicii excepționale aduse statului și poporului român, pentru acte de eroism săvârșite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldaților și gradaților profesioniști le pot fi conferite, în condițiile legii, decorații.(2) În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare, soldații și gradații profesioniști pot primi decorații de la autoritățile publice ale altor state partenere sau organizații sub egida cărora participă la misiuni internaționale la care România ia parte.(3) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, soldaților și gradaților profesioniști li se pot acorda următoarele recompense morale și materiale:a) mulțumiri;b) felicitări;c) fotografierea lângă drapelul de luptă desfășurat al unității militare din care fac parte;d) diplome de merit;e) citarea prin ordin de zi pe unitate;f) conferirea de decorații;g) acordarea de distincții și însemne militare onorifice;h) premii în bani sau în obiecte.  +  Articolul 32(1) Recompensele ce se pot acorda studenților din instituțiile de învățământ superior militar sunt:a) mulțumiri;b) felicitări;c) permisii de merit;d) premii în bani sau în obiecte;e) fotografierea lângă drapelul de luptă desfășurat al unității militare din care fac parte;f) diplome de merit;g) citarea prin ordin de zi pe unitate;h) scrisori de mulțumire;i) certificat de merit;j) conferirea de decorații;k) înaintarea în gradul următor;l) acordarea de distincții și însemne militare onorifice.(2) Studenților din instituțiile de învățământ superior militar li se acordă recompense pentru:a) acte de eroism, curaj, devotament și inițiativă manifestate în îndeplinirea misiunilor încredințate în timp de pace, în situații de criză și în timp de război;b) rezultate foarte bune obținute constant în îndeplinirea îndatoririlor, procesul de pregătire militară, pregătirea academică, exploatarea, întreținerea și păstrarea armamentului și aparaturii din dotare, exploatarea și îmbunătățirea bazei materiale folosite la instrucție, concursurile sportive și aplicativ militare și în procesul de creație științifică și tehnică;c) fapte deosebite în acțiunile de salvare a populației și a bunurilor materiale în cazul dezastrelor;d) servicii excepționale aduse țării;e) rezultate foarte bune obținute în alte domenii decât cel militar;f) comportament ireproșabil în toate împrejurările;g) alte situații prin care se aduce prestigiu instituției militare.(3) Recompensele care se pot acorda elevilor din colegiile militare liceale și școlile militare de maiștri militari și subofițeri sunt prevăzute în normele de organizare și funcționare ale acestor instituții de învățământ militar preuniversitar.  +  Articolul 33 Recompensele se acordă fără părtinire, diferențiat și, după caz, individual sau în grup; pentru aceeași faptă se acordă o singură recompensă.  +  Articolul 34(1) Competențele comandanților/șefilor de a propune sau acorda recompense sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Competențele comandanților/șefilor de a acorda distincții și însemne militare sunt stabilite prin instrucțiunile privind distincțiile militare onorifice din Armata României.  +  Articolul 35 Mulțumirile pot fi verbale sau scrise pentru cadrele militare, în funcție de importanța faptei, și numai verbale pentru soldații și gradații profesioniști, precum și pentru studenții/elevii din instituțiile militare de învățământ.  +  Articolul 36(1) Permisia de merit poate fi de până la 10 zile, la care se adaugă timpul necesar pentru deplasare, dus-întors.(2) Studenților militari recompensați cu permisii de merit li se pot asigura documente de transport, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 37 Felicitările se adresează verbal sau în scris, individual sau în grup, pe categorii de militari sau structuri militare.  +  Articolul 38 Premiile în bani sau în obiecte se acordă în conformitate cu normele legale în vigoare; obiectele pe care se pot grava înscrisuri pot fi de utilitate personală sau simbolice.  +  Articolul 39 Înmânarea fotografiei soldaților și gradaților profesioniști și studenților militari lângă drapelul de luptă desfășurat al unității militare din care fac parte are loc în cadru festiv, la adunarea unității/subunității; activitatea se desfășoară distinct, nefiind cumulată cu alte activități.  +  Articolul 40 Citarea prin ordin de zi pe unitate se face prin înscrierea gradului, numelui, prenumelui și a faptei în ordinul de zi pe unitate dat de comandantul/șeful care îl recompensează.  +  Articolul 41 Scrisorile de mulțumire se trimit părinților, soției sau, după caz, altor rude ale studentului recompensat din instituția militară de învățământ superior.  +  Articolul 42 Certificatul de merit se acordă studenților/elevilor din instituțiile militare de învățământ la terminarea studiilor, pentru rezultate foarte bune în procesul de instruire și o conduită exemplară. Modelul acestuia este prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 43 Recompensele se aduc la cunoștința militarilor astfel:a) cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști - verbal sau în scris, conform prezentului regulament;b) studenților și elevilor din instituțiile militare de învățământ - verbal, în fața personalului subunității/unității.  +  Articolul 44 Comandanții/șefii sunt obligați să raporteze ierarhic, verbal sau în scris, despre toate recompensele acordate, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 45 Evidența recompenselor se ține astfel:a) pentru cadrele militare, în fișa matricolă din memoriul original al acestora și în registrul de evidență a recompenselor pentru cadrele militare;b) pentru soldații și gradații profesioniști, în fișa matricolă din dosarul personal al acestora și în registrul de evidență a recompenselor pentru soldați și gradați profesioniști;c) pentru studenții/elevii din instituțiile militare de învățământ, la companie/similare, în registrul de evidență nominală a studenților/elevilor, și/sau în Registrul cu evidența recompenselor și sancțiunilor disciplinare acordate studenților, unde se înscriu data acordării, recompensa, descrierea faptei, numele comandantului care a acordat acea recompensă, precum și la nivel de instituție de învățământ militar, în fișele de evidență a studenților/elevilor, acolo unde acestea se întocmesc.  +  Articolul 46 Comandantul/șeful unității militare este obligat să controleze fișele matricole ale cadrelor militare, iar șeful de stat major al unității, registrele cu evidența nominală și fișele matricole ale soldaților și gradaților profesioniști, pentru a constata dacă recompensele acordate sunt regulamentare, iar evidența lor este ținută corect.  +  Capitolul III Abateri de la disciplina militară  +  Articolul 47 Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte care compromit onoarea și demnitatea militară:a) acordarea de recompense nemeritate sau aplicarea de sancțiuni disciplinare nejustificate subordonaților;b) împrumuturile de bani și/sau bunuri materiale de la subordonați;c) dezinformarea sau tăinuirea unor fapte de indisciplină săvârșite în unitatea militară sau subunitate;d) lipsa de sinceritate sau a curajului răspunderii pentru faptele comise;e) prezentarea de rapoarte, scrisori, cereri și sesizări individuale/petiții în grup neconforme cu realitatea;f) ascunderea sau nedeclararea identității în cazul comiterii unor abateri sau refuzul de a se legitima la cererea comandanților/șefilor și superiorilor în grad sau a organelor militare de control;g) prezentarea la program sau la intrarea în serviciu sub influența băuturilor alcoolice/drogurilor/substanțelor halucinogene/substanțelor etnobotanice sau consumul acestora în timpul programului, serviciului, exercițiilor și misiunilor;h) lipsa de respect manifestată față de comandanți/șefi, superiori, egali sau inferiori în grad;i) participarea voluntară la manifestările unor comunități religioase sau organizații prin care se aduce atingere demnității militarului, statului sau națiunii române și emiterea unor opinii discriminatorii față de grupuri de persoane sau entități sociale;j) participarea la activități cu caracter politic care au ca efect implicarea instituției militare;k) portul neregulamentar al uniformei, gradelor și însemnelor militare;l) nerespectarea regulilor de igienă individuală și colectivă;m) instigarea altor militari sau favorizarea cu intenție a acestora la săvârșirea de fapte care constituie abateri disciplinare;n) participarea voluntară la perturbarea gravă a ordinii și liniștii publice.  +  Articolul 48 Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte privind exercitarea atribuțiilor funcționale:a) încălcarea normelor de evaluare a performanțelor subordonaților;b) nerespectarea atribuțiilor de serviciu sau superficialitate în îndeplinirea acestora;c) neexecutarea la timp a controalelor stabilite prin reglementările în vigoare, din cauze ce țin de persoana respectivă;d) neacordarea la timp a drepturilor legale ce se cuvin personalului;e) dezinteres în perfecționarea pregătirii militare și de specialitate;f) neîntreținerea armamentului și a tehnicii din dotare;g) încălcarea reglementărilor în vigoare privind protecția informațiilor clasificate naționale, NATO și UE;h) ruperea de sigilii sau deschiderea neautorizată a corespondenței;i) introducerea sau deținerea, fără aprobarea persoanelor în drept, într-o unitate militară, la bordul unei nave ori aeronave sau în orice alt loc unde staționează militari a băuturilor alcoolice, drogurilor/substanțelor halucinogene/substanțelor etnobotanice sau a materialelor periculoase;j) introducerea uneia sau a mai multor persoane, fără aprobare, într-o unitate militară, la bordul unei nave sau aeronave, în raionul de dispunere/tabere sau cartiruire;k) manifestarea de slăbiciune și părtinire față de subordonații care comit abateri de la disciplina militară;l) încălcarea normelor de conduită militară în unitatea militară.  +  Articolul 49 Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte privind îndeplinirea misiunilor/activităților:a) neîncadrarea în programul orar al unității;b) devierea, fără motiv, de la itinerarul fixat;c) absența nemotivată de la serviciu, până la 24 de ore;d) neraportarea despre executarea ordinelor primite;e) întârzierile în executarea sau transmiterea ordinelor primite;f) încredințarea vehiculului, navei sau aeronavei altei persoane, ori părăsirea acestora fără aprobare;g) neîndeplinirea misiunii în condițiile ordonate;h) sustragerea de la activitățile ordonate pe linie de garnizoană;i) părăsirea fără aprobare a unității militare sau a locului de dispunere/cartiruire ori a taberei;j) pătrunderea fără autorizare într-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut în acest sens;k) sustragerea de la îndeplinirea serviciului sau de la desfășurarea activităților specifice;l) nerespectarea actelor normative specifice în domeniile protecției mediului, securității și sănătății în muncă, precum și a normelor de apărare împotriva incendiilor;m) nerespectarea actelor normative specifice din domeniul informării și relațiilor publice referitoare la condițiile de acordare de către personalul Ministerului Apărării Naționale a interviurilor și declarațiilor de presă către reprezentanții mass-mediei civile.  +  Articolul 50 Abaterile de la disciplina militară se sancționează disciplinar numai dacă nu constituie infracțiuni.  +  Capitolul IV Sancțiuni disciplinare  +  Secţiunea 1 Sancțiunile disciplinare  +  Articolul 51(1) În conformitate cu prevederile art. 33, 85 și 88 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea normelor de conduită militară și a regulilor de conviețuire socială, cadrelor militare li se pot aplica următoarele sancțiuni disciplinare:a) avertisment;b) mustrare scrisă;c) retrogradare în funcție;d) amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1-2 ani;e) trecerea în rezervă.(2) Cadrelor militare în rezervă/retragere, pentru comportare nedemnă în situații în care poartă uniforma militară, li se retrage dreptul de a o purta; retragerea dreptului de a purta uniforma militară pentru cadrele militare în rezervă/retragere se face conform procedurii stabilite prin ordinul ministrului apărării naționale privind ocaziile în care se poartă uniforma militară de către cadrele militare în rezervă și în retragere.  +  Articolul 52 În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor și încălcarea regulilor de conviețuire socială, soldaților și gradaților profesioniști li se pot aplica următoarele sancțiuni disciplinare:a) avertisment;b) mustrare scrisă;c) retrogradarea din funcție;d) amânarea promovării în grad, pe o perioadă de la 1 la 2 ani;e) desfacerea disciplinară a contractului.  +  Articolul 53(1) Pentru abateri de la disciplina militară, încălcarea regulilor de conviețuire socială, precum și pentru încălcarea eticii universitare, studenților din instituțiile de învățământ superior militar li se pot aplica următoarele sancțiuni disciplinare:a) avertisment scris;b) retrogradarea în funcție;c) exmatriculare;d) alte sancțiuni disciplinare prevăzute de Codul de etică și deontologie universitară.(2) Pentru abateri de la disciplina militară, cadrelor militare în activitate care urmează cursuri la zi în instituțiile de învățământ superior militar li se aplică sancțiuni disciplinare specifice cadrelor militare în activitate; pentru încălcarea regulilor de conviețuire socială și încălcarea eticii universitare li se pot aplica sancțiuni specifice studenților militari.(3) Sancțiunile disciplinare ce se pot aplica elevilor din colegiile militare liceale și școlile militare de maiștri militari și subofițeri sunt cele prevăzute în normele de organizare și funcționare ale acestor instituții de învățământ militar preuniversitar.  +  Articolul 54 În cazul în care un militar săvârșește una dintre contravențiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comandantul/șeful unității militare din care face parte contravenientul, dacă a fost sesizat, pe baza procesului-verbal de constatare, poate aplica dispozițiile art. 64 lit. a).  +  Articolul 55 Avertismentul este sancțiunea aplicată pentru o abatere de la disciplina militară, prin care se atrage atenția militarului să ia măsuri de îndreptare și că la o nouă abatere poate primi o sancțiune mai severă.  +  Articolul 56 Mustrarea scrisă reprezintă sancțiunea disciplinară care constă în notificarea scrisă făcută militarului de comandantul/șeful unității pentru faptele care constituie abateri de la disciplina militară și reprezintă o sancțiune mai severă decât avertismentul.  +  Articolul 57(1) Retrogradarea în/din funcție a cadrelor militare în activitate, a studenților/elevilor din instituțiile militare de învățământ, a soldaților și gradaților profesioniști este considerată numirea într-o funcție cu coeficient de ierarhizare inferior celui avut anterior și se aplică în situația neîndeplinirii în mod repetat a atribuțiilor funcționale ori când dovedesc constant lipsă de exigență și de răspundere pentru menținerea și întărirea disciplinei militare sau ca urmare a săvârșirii unei fapte ce constituie abatere gravă de la disciplina militară.(2) Propunerea de retrogradare în/din funcție formulată prin hotărârea de aplicare a sancțiunii disciplinare se înaintează ierarhic eșalonului competent prin grija comandantului/șefului nemijlocit/direct, după caz, al cadrului militar sancționat.  +  Articolul 58 Amânarea înaintării/promovării în grad a cadrelor militare în activitate/soldaților și gradaților profesioniști se aplică în situația când aceștia săvârșesc în mod repetat abateri de la disciplina militară, dacă s-au aplicat anterior sancțiuni disciplinare mai puțin severe sau săvârșesc abateri de la disciplina militară cu impact major la nivelul structurii militare din care fac parte.  +  Articolul 59(1) Trecerea în rezervă a cadrelor militare, precum și desfacerea disciplinară a contractului soldaților și gradaților profesioniști se aplică atunci când se comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau ale altor dispoziții legale.(2) Exmatricularea studenților/elevilor din instituțiile militare de învățământ se aplică atunci când se comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare generale, ale normelor specifice în domeniul organizării și funcționării acestor instituții sau ale altor dispoziții legale.  +  Secţiunea a 2-a Aplicarea și executarea sancțiunilor disciplinare  +  Articolul 60(1) Abaterea de la disciplina militară este singurul temei al aplicării sancțiunii disciplinare.(2) Sancțiunea disciplinară se stabilește individual și se aplică numai după ce s-a probat vinovăția celui în cauză.(3) Sancțiunea disciplinară pentru cadrele militare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârșirii; în cazul faptelor continue termenul curge de la data încetării acțiunii sau inacțiunii, iar în cazul faptelor continuate, de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni.(4) Termenul prevăzut la alin. (3) se suspendă în cazurile reglementate la art. 104 alin. (4) și art. 134 alin. (4), pe durata existenței situațiilor enumerate.  +  Articolul 61(1) Pentru o abatere de la disciplina militară se aplică o singură sancțiune disciplinară.(2) În situația pluralității de fapte cercetate în cadrul aceleiași proceduri se stabilește pentru fiecare faptă, cu respectarea prevederilor art. 64, câte o sancțiune și dintre acestea se aplică cea mai severă.  +  Articolul 62 În cazul în care fapta militarului a fost sesizată ca abatere de la disciplina militară și ca infracțiune, procedura angajării răspunderii disciplinare și termenul prevăzut de art. 60 alin. (3) se suspendă până la soluționarea definitivă a cauzei penale; în raport cu dispoziția organului judiciar, dacă este cazul, procedura disciplinară se inițiază ori se reia din stadiul în care se afla la data suspendării.  +  Articolul 63 La individualizarea sancțiunii disciplinare se ține seama de cauzele și gravitatea abaterii de la disciplina militară, de împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală, precum și de existența în antecedentele persoanei a altor sancțiuni disciplinare, cu excepția celor care au fost radiate.  +  Articolul 64 Pentru o abatere disciplinară, comandantul/șeful poate lua una dintre următoarele măsuri:a) să atragă atenția subordonatului asupra faptei săvârșite și a consecințelor acesteia și să-i indice modul de comportare în viitor;b) să aplice o sancțiune disciplinară, conform competențelor, sau să facă propuneri pentru sancționarea disciplinară către persoanele care au această competență;c) să facă propuneri sau să ordone judecarea faptei săvârșită de un cadru militar, în consiliul de onoare sau în consiliul de judecată ori în comisia de cercetare prealabilă, pentru o faptă săvârșită de un soldat sau gradat profesionist, conform competențelor prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 65(1) Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsură dintre cele prevăzute la art. 51, cu excepția avertismentului și mustrării scrise, nu pot fi dispuse pentru cadrele militare, mai înainte de cercetarea și judecarea faptelor de către consiliile de onoare sau, după caz, consiliile de judecată.(2) Sancțiunea disciplinară de mustrare scrisă pentru cadrele militare poate fi propusă sau aplicată, conform competențelor, direct de comandantul/șeful unității militare, însă numai după efectuarea cercetării disciplinare prealabile executată de către comisia desemnată.(3) Cercetarea disciplinară prealabilă prevăzută la alin. (2) se execută în condițiile prevăzute la art. 99-101.(4) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. c) -e) se aplică în termen de 30 de zile de la data înregistrării la registratura unității a hotărârilor care conțin propuneri rămase definitive.  +  Articolul 66(1) Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsură dintre cele prevăzute la art. 52, cu excepția avertismentului, nu poate fi dispusă pentru soldații și gradații profesioniști, mai înainte de efectuarea cercetării prealabile de către comisii, constituite conform dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cercetarea disciplinară prealabilă a soldaților și gradaților profesioniști trebuie să se încheie în cel mult 25 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință de săvârșirea abaterii.  +  Articolul 67(1) Sancțiunea disciplinară se execută, de regulă, imediat după ce a fost stabilită și adusă la cunoștința militarului sancționat, cu excepția următoarelor situații:a) în cazul în care militarul sancționat disciplinar se găsește în curs de îndeplinire a unei misiuni; în acest caz, sancțiunea se va executa după înapoierea sa la unitatea militară de care aparține;b) în cazul în care militarul se află în afara orelor de program, sancțiunea se execută la prezentarea sa în unitatea militară;c) în cazul în care militarul se află sub influența băuturilor alcoolice/drogurilor sau manifestă tulburări de comportament, aplicarea sancțiunii disciplinare se amână până când acesta revine la starea normală, confirmată de medicul de specialitate;d) sancțiunea disciplinară de amânare a înaintării/promovării în gradul următor pe timp de 1-2 ani este adusă la cunoștință cadrului militar, soldatului sau gradatului profesionist care a săvârșit abaterea de la disciplina militară, în termen de 30 de zile calculate de la data înregistrării la registratura unității militare a hotărârilor care conțin propuneri rămase definitive sau a rezultatului cercetării disciplinare prealabile, urmând ca termenul efectelor sancțiunii disciplinare să înceapă să curgă de la data când militarul sancționat îndeplinește condițiile de înaintare în grad, în conformitate cu prevederile Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 și ale Legii nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare;e) în cazul în care militarul se află internat în spital, în concediu medical/scutire medicală sau se află la domiciliu sub tratament medical, aplicarea sancțiunii disciplinare se amână până când acesta revine la program.(2) Militarul sancționat disciplinar în afara unității militare de către comandanți/șefi pe linie directă de autoritate ierarhică este obligat ca la sosirea în unitatea militară să raporteze imediat, pe cale ierarhică, comandantului/șefului unității militare despre aceasta.  +  Articolul 68(1) Decizia privind aplicarea sancțiunii disciplinare de avertisment se emite în formă scrisă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data la care comandantul/șeful a luat cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare.(2) Decizia privind aplicarea sancțiunii disciplinare de mustrare scrisă se emite în formă scrisă în termen de cel mult 30 de zile calculate de la data înregistrării la registratura unității militare a rezultatului cercetării disciplinare prealabile.(3) Modelul deciziei privind aplicarea sancțiunilor disciplinare de avertisment și mustrare scrisă este prevăzut în anexa nr. 5.(4) Modelele ordinelor privind aplicarea sancțiunii disciplinare de amânare a înaintării/promovării în gradul următor pe timp de 1-2 ani sunt prevăzute în anexele nr. 6 și 6a.  +  Secţiunea a 3-a Suspendarea, amânarea, anularea și radierea sancțiunilor disciplinare  +  Articolul 69 Executarea sancțiunilor disciplinare se poate suspenda sau amâna, iar sancțiunile disciplinare se pot anula numai prin decizia persoanei care le-a aplicat, a șefilor direcți ai acesteia, precum și prin decizia eșalonului superior sau a instanței de contencios.  +  Articolul 70 Suspendarea sau amânarea executării sancțiunilor disciplinare pot interveni în următoarele situații:a) starea de urgență;b) starea de asediu;c) starea de mobilizare;d) război;e) cazurile prevăzute la art. 67 alin. (1) și alte situații obiective.  +  Articolul 71 Suspendarea sancțiunilor disciplinare este măsura care implică întreruperea executării sancțiunii disciplinare față de termenele legale, pe o perioadă determinată; executarea sancțiunii disciplinare se reia la terminarea situației care a determinat suspendarea.  +  Articolul 72 Amânarea sancțiunilor disciplinare este măsura care implică întârzierea începerii executării sancțiunii disciplinare față de termenele legale; amânarea executării sancțiunii disciplinare are loc până când situația revine la normalitate.  +  Articolul 73(1) Anularea unei sancțiuni disciplinare constituie măsura prin care o sancțiune disciplinară este desființată, retroactiv, de la data emiterii deciziei privind aplicarea sancțiunii disciplinare, efectele sale fiind înlăturate; anularea unei sancțiuni disciplinare se consemnează în documentele de evidență.(2) Comandantul/șeful care a aplicat o sancțiune disciplinară, comandanții/șefii direcți ai acestuia, precum și comandantul/șeful eșalonului superior, când iau cunoștință, pe orice cale, de aplicarea eronată a acesteia, fără temei legal sau asupra altei persoane, este obligat să emită o decizie de anulare a sancțiunii disciplinare aplicate, imediat după ce a constatat acest fapt.(3) Comandantul/șeful poate anula sancțiunile disciplinare pe care le-a aplicat înainte de executare sau pe timpul executării acestora.  +  Articolul 74 Sancțiunile disciplinare aplicate de comandantul/șeful eșalonului superior sunt amânate, suspendate sau anulate fie la inițiativa acestui eșalon, fie la propunerea comandantului/șefului nemijlocit/direct al celui sancționat.  +  Articolul 75(1) Prin radierea unei sancțiuni disciplinare se consideră că acea sancțiune nu mai există pentru viitor.(2) Sancțiunile disciplinare se radiază de drept după cum urmează:a) avertismentul și mustrarea scrisă - se radiază după 6 luni de la aplicare;b) retrogradarea în funcție/retrogradarea din funcție - se radiază după trecerea unui an calendaristic de la data aplicării sancțiunii disciplinare și nu are ca efect numirea pe funcția anterioară; după radiere, cadrul militar poate candida pentru ocuparea oricărei funcții în condițiile legii;c) amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1-2 ani/amânarea promovării în grad pe o perioadă de la 1 la 2 ani - se radiază după trecerea unui an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată.(3) Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin act administrativ al comandantului/șefului unității; radierea sancțiunilor disciplinare se specifică în documentele de evidență.(4) Pentru motive întemeiate, comandantul/șeful poate acorda, conform competențelor prevăzute în anexa nr. 3, ca recompensă, radierea unei sancțiuni disciplinare, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (2).  +  Secţiunea a 4-a Răspunderea disciplinară  +  Articolul 76(1) Încălcarea de către militari a obligațiilor de, și în legătură cu serviciul angajează răspunderea disciplinară.(2) Comandantul/șeful dispune de prerogativă disciplinară, având competența de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare militarilor din subordinea sa ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară în mod direct sau pe baza rezultatului cercetării disciplinare prealabile executată de către comisia desemnată, hotărârii consiliului de onoare sau a consiliului de judecată, după caz;(3) Comandantul/șeful stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de militar, avându-se în vedere următoarele:a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;b) gradul de vinovăție a militarului;c) consecințele abaterii disciplinare;d) comportarea generală în serviciu a militarului;e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.  +  Articolul 77(1) În cazul săvârșirii unei fapte cu caracter infracțional de către un militar subordonat, comandantul/șeful unității militare trebuie să sesizeze imediat organul de urmărire penală.(2) Comandantul/șeful unității militare este obligat să raporteze comandantului/șefului ierarhic despre această situație.  +  Articolul 78 Dacă pentru fapta săvârșită s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea procesului penal intentat militarului ori achitarea acestuia, militarul poate fi sancționat, dacă fapta comisă constituie abatere de la disciplina militară, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 79 Pe timpul derulării procedurilor de cercetare și judecare de către comisia de cercetare disciplinară prealabilă, consiliul de onoare, consiliul de onoare pentru judecarea recursului, consiliul de judecată, consiliul de judecată pentru judecarea recursului, cadrele militare au permanent dreptul la apărare; dreptul la apărare este asigurat și soldaților gradaților profesioniști pe timpul derulării proceduri de cercetare prealabilă.  +  Secţiunea a 5-a Căi de atac împotriva deciziei privind aplicarea sancțiunilor disciplinare  +  Articolul 80(1) Militarii nemulțumiți de sancțiunea disciplinară aplicată în urma săvârșirii abaterilor de la disciplina militară, cu excepția celor aplicate ca urmare a propunerilor comisiilor de cercetare prealabilă, consiliilor de onoare sau consiliilor de judecată, se pot adresa doar comandantului/șefului nemijlocit al celui care a emis decizia de sancționare, printr-un raport scris în care să argumenteze demersul lor, înștiințând în scris despre aceasta și comandantul/șeful care a aplicat sancțiunea.(2) Comandantul/șeful nemijlocit al celui care a emis decizia privind aplicarea sancțiunii disciplinare împotriva unui militar din subordine, dacă a fost sesizat prin raport scris despre aceasta, este obligat să numească de îndată o comisie de cercetare formată dintr-un număr impar de membri, care propune menținerea sau anularea sancțiunii disciplinare ori aplicarea unei alte sancțiuni disciplinare mai ușoare, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare; decizia comandantului/șefului este definitivă, se ia în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de cercetare și se aduce la cunoștința celui în cauză în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării ei.(3) Termenul în care se poate înainta raportul prevăzut la alin. (1) este de 2 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei privind aplicarea sancțiunii disciplinare; înaintarea raportului prevăzut la alin. (1) suspendă aplicarea sancțiunii disciplinare.(4) Decizia prevăzută la alin. (2) poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 6-a Aducerea la cunoștință și evidența sancțiunilor disciplinare  +  Articolul 81 Sancțiunile disciplinare se aduc la cunoștința militarilor astfel:a) cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști - în scris și, după caz, și la adunarea ordonată a cadrelor militare, respectiv a soldaților și gradaților profesioniști, unde participă numai militarii cu grade egale sau mai mari decât ale militarilor sancționați;b) studenților și elevilor din instituțiile militare de învățământ - verbal, în fața subunității/unității și în scris.  +  Articolul 82(1) Aducerea la cunoștință a sancțiunilor disciplinare pentru abaterile săvârșite de militari pe timpul îndeplinirii serviciului interior sau a celui de luptă permanent se face după ieșirea acestora din serviciu.(2) În cazul săvârșirii unor abateri grave, militarii considerați vinovați sunt înlocuiți imediat din serviciile menționate la alin. (1).  +  Articolul 83 Comandanții/șefii sunt obligați să raporteze ierarhic, verbal sau în scris, despre toate sancțiunile disciplinare aplicate, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 84 Evidența sancțiunilor disciplinare se ține astfel:a) pentru cadrele militare, în fișa matricolă din memoriul original al acestora și în registrul de evidență a sancțiunilor disciplinare pentru cadrele militare;b) pentru soldați și gradați profesioniști, în fișa matricolă din dosarul personal al acestora și în registrul de evidență a sancțiunilor disciplinare pentru soldați și gradați profesioniști;c) pentru studenții/elevii din instituțiile militare de învățământ, la companie/similare, în registrul de evidență nominală a studenților/elevilor, și/sau în registrul cu evidența recompenselor și sancțiunilor disciplinare acordate studenților, unde se înscriu data acordării, sancțiunea disciplinară, descrierea faptei, numele comandantului care a aplicat acea sancțiune, precum și la nivel de instituție de învățământ militar, în fișele de evidență a studenților/elevilor, acolo unde acestea se întocmesc.  +  Articolul 85 Comandantul/șeful unității militare este obligat să controleze fișele matricole ale cadrelor militare, iar șeful de stat major al unității, registrele cu evidența nominală și fișele de evidență a soldaților și gradaților profesioniști, pentru a constata dacă sancțiunile disciplinare aplicate sunt regulamentare, iar evidența lor este ținută corect.  +  Capitolul V Organizarea și funcționarea consiliilor de onoare  +  Secţiunea 1 Condiții de constituire a consiliilor de onoare  +  Articolul 86(1) În fiecare unitate militară în care efectivul existent este de minimum 30 de cadre militare se constituie un consiliu de onoare pentru ofițeri și unul pentru maiștri militari și subofițeri.(2) În unitățile militare în care efectivul existent este mai mic decât cel prevăzut la alin. (1) sau este imposibilă constituirea de consilii de onoare separate pentru ofițeri și pentru maiștri militari și subofițeri, în condițiile prevederilor art. 91 alin. (2), se constituie un singur consiliu de onoare.(3) Dacă efectivul existent nu permite constituirea consiliului de onoare în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și în cazul în care nu pot fi respectate prevederile art. 106 alin. (1), (5) și (6), cadrul militar respectiv este trimis în fața consiliului de onoare de la eșalonul superior.  +  Articolul 87(1) La structurile centrale și celelalte structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, care au în compunere structură de resurse umane, se constituie consilii de onoare, separat pe categorii de cadre militare și în numărul pe care îl aprobă comandanții/șefii acestora.(2) Dacă efectivul existent nu permite constituirea consiliului de onoare în condițiile prevăzute în alin. (1), precum și în cazul în care nu pot fi respectate prevederile art. 106 alin. (1), (5) și (6), ofițerul este trimis în fața consiliului de onoare numit în condițiile art. 90 alin. (1) și (2).  +  Articolul 88 Cadrele militare încadrate pe statul de organizare tip Anexa "M" la Ministerul Apărării Naționale pentru a îndeplini funcții în afara Ministerului Apărării Naționale, care săvârșesc fapte în condițiile prevăzute la art. 24 alin. (1) sunt trimise în fața consiliilor de onoare constituite la Direcția management resurse umane.  +  Articolul 89(1) Cadrele militare care, pe timpul cât sunt detașate în afara Ministerului Apărării Naționale pentru a executa misiuni ori pentru a urma o formă de perfecționare a pregătirii în țară sau în străinătate, precum și pe timpul detașării pentru îndeplinirea unor misiuni în teatrele de operații în afara teritoriului național, săvârșesc fapte în condițiile prevăzute la art. 24 alin. (1) sunt trimise în fața consiliilor de onoare ale unităților militare din care fac parte.(2) Cadrele militare care ocupă posturi permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și cele din structurile internaționale la care România participă cu personal și săvârșesc fapte în condițiile prevăzute la art. 24 alin. (1), pe timpul cât se află la post în străinătate, sunt trimise în fața consiliului de onoare constituit la nivelul structurii centrale în evidența căreia se află posturile respective.  +  Articolul 90(1) Ofițerii care îndeplinesc funcții prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia sunt trimiși în fața consiliului de onoare, numit pentru fiecare caz în parte, prin ordin al ministrului apărării naționale, la propunerea șefului Direcției management resurse umane, în situația în care sunt informații concludente despre săvârșirea unor fapte în condițiile prevederilor art. 24 alin. (1); în situația în care cel în cauză este șeful Direcției management resurse umane, propunerea se face de către șeful Statului Major General.(2) Consiliul de onoare numit în condițiile specificate la alin. (1) se constituie din 3 ofițeri, cel puțin egali în grad și funcție cu cel în cauză; președintele consiliului de onoare trebuie să aibă grad superior celui trimis în fața consiliului de onoare.(3) Evaluarea concludenței informațiilor în vederea trimiterii în fața consiliului de onoare a unui ofițer care îndeplinește o funcție prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia se face de către o comisie de cercetare prealabilă, numită prin ordin al ministrului apărării naționale, la propunerea șefului structurii centrale din care face parte ofițerul în cauză sau a șefului structurii centrale care are în coordonare structura respectivă, iar pentru cei care se subordonează nemijlocit ministrului apărării naționale, la propunerea șefului Direcției management resurse umane sau a șefului Statului Major General, după caz.(4) Comisia de cercetare prealabilă se constituie din 3 ofițeri, din care 2 ofițeri cu gradul cel puțin egal cu al celui în cauză, iar unul - ofițer de justiție militară din cadrul Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică.(5) În termen de 4 zile lucrătoare de la constituire, comisia de cercetare prealabilă prezintă ministrului apărării naționale un raport din care să rezulte dacă se impune sau nu trimiterea celui în cauză în fața consiliului de onoare.(6) În situația în care, în baza propunerii comisiei de cercetare prealabilă, ministrul apărării naționale hotărăște trimiterea celui în cauză în fața consiliului de onoare, șeful Direcției management resurse umane sau șeful Statului Major General, după caz, prezintă acestuia pentru aprobare proiectul ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare.(7) Comisia de cercetare prealabilă prevăzută la alin. (4) îndeplinește și atribuțiile conferite prin prezentul regulament ofițerului desemnat, urmând să completeze, dacă se impune, cercetarea și să întocmească dosarul cauzei, prin derogare de la prevederile art. 100 alin. (1), în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare.(8) Ofițerii care îndeplinesc funcții de comandant de unitate militară, locțiitor și șef de stat major sunt trimiși în fața consiliului de onoare al eșalonului superior.  +  Articolul 91(1) Membrii consiliilor de onoare sunt aleși pentru o perioadă de 2 ani, de regulă, în luna decembrie, iar la instituțiile militare de învățământ, în prima lună după începerea anului de învățământ.(2) În compunerea fiecărui consiliu de onoare sunt aleși 5 membri titulari, dintre care unul, de regulă, trebuie să aibă studii juridice, precum și 2 - 3 membri supleanți, din rândul:a) ofițerilor, pentru consiliul de onoare al acestora, dintre care, de regulă, cel puțin 4 membri titulari și un membru supleant trebuie să fie ofițeri cu grade superioare;b) ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor pentru consiliul de onoare al maiștrilor militari și subofițerilor, dintre care, de regulă, cel puțin 4 membri titulari și un membru supleant trebuie să fie ofițeri;c) ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, pentru consiliile de onoare prevăzute la art. 87 alin. (2), dintre care, de regulă, 1 - 2 membri sunt maiștri militari sau subofițeri.  +  Articolul 92(1) Cadrele militare care sunt propuse pentru a fi alese în consiliile de onoare trebuie să se distingă prin conduită ireproșabilă, principialitate, autoritate morală și profesională în rândul acestora, să aibă o vechime de cel puțin un an în unitatea militară respectivă și de cel puțin 5 ani în rândul cadrelor militare în activitate.(2) Condiția de vechime în unitatea militară prevăzută la alin. (1) nu se cere la constituirea consiliilor de onoare ale ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor studenți și cursanți din instituțiile militare de învățământ.(3) Nu pot fi propuși pentru a fi aleși în consiliile de onoare comandanții/șefii unităților militare în care acestea se constituie, ofițerii desemnați, consilierii comandanților pentru problemele maiștrilor militari și subofițerilor, precum și cadrele militare care au fost sancționate disciplinar, iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată conform prezentului regulament.(4) Membrii comisiei de cercetare prealabilă prevăzută la art. 90 alin. (4) nu pot fi propuși pentru a fi numiți în consiliul de onoare care analizează fapta/faptele respectivă/respective.  +  Articolul 93(1) Membrii consiliilor de onoare sunt aleși în adunări ale cadrelor militare, la care participă și comandantul/șeful unității militare.(2) La adunările în care sunt aleși membrii consiliilor de onoare ale ofițerilor participă numai ofițerii, iar la cele în care se aleg consiliile de onoare ale maiștrilor militari și subofițerilor participă cadrele militare cu astfel de grade, precum și un număr de ofițeri, ca invitați, stabiliți de către comandantul/șeful unității militare; la adunările la care se alege un singur consiliu de onoare participă toate cadrele militare din unitatea militară.(3) La adunările convocate pentru alegerea consiliilor de onoare este necesar să ia parte cel puțin două treimi din numărul cadrelor militare pentru care se alege consiliul de onoare.  +  Articolul 94(1) Adunările cadrelor militare pentru alegerea consiliilor de onoare se desfășoară astfel:a) comandantul/șeful unității militare deschide adunarea și comunică scopul pentru care a fost convocată;b) dintre participanți, cu excepția comandantului/șefului unității militare, este ales prin vot deschis un prezidiu format din 3-5 membri, care să conducă lucrările adunării, unul dintre membrii acestuia redactând și procesul-verbal al adunării;c) adunarea cadrelor militare stabilește, prin vot deschis, numărul membrilor supleanți;d) participanții la adunare fac propuneri de candidați pentru membrii titulari și, separat, pentru membrii supleanți, care se supun, pe rând, discuției adunării;e) în situația în care sunt obiecții asupra unei propuneri, participanții hotărăsc prin vot deschis, cu majoritate simplă, dacă cel propus este înscris pe lista candidaților;f) dintre participanții care nu figurează pe lista candidaților se alege prin vot deschis o comisie pentru numărarea voturilor, formată din 3-5 membri, dintre care unul este ales președinte;g) se trece la alegerea prin vot secret a membrilor titulari și supleanți ai consiliului de onoare;h) pentru a fi declarat ales, candidatul propus trebuie să întrunească majoritatea simplă a voturilor exprimate.(2) Rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal care este citit în fața adunării de către președintele comisiei pentru numărarea voturilor; procesul-verbal se semnează de toți membrii comisiei, se înregistrează la compartimentul documente clasificate, iar componența consiliilor de onoare se consemnează în ordinul de zi pe unitate.(3) Dintre membrii titulari aleși, ofițerul cu gradul cel mai mare sau, la grade egale, cel mai mare în funcție este, de drept, președintele consiliului de onoare.  +  Articolul 95(1) Membrii consiliului de onoare își exercită calitatea de la data constituirii consemnată în ordinul de zi pe unitate până la data expirării duratei pentru care a fost ales sau înainte de termen, în condițiile prezentului regulament.(2) Cu 30 de zile calendaristice înainte de data expirării duratei calității de membri ai consiliilor de onoare, comandanții/șefii unităților militare unde se constituie acestea au obligația inițierii procedurilor de constituire a noului consiliu de onoare.(3) Calitatea de membru al consiliului de onoare se suspendă în cazul în care:a) beneficiază de concediu conform prevederilor legale sau este detașat în cadrul unei alte unități militare, dar nu mai mult de 6 luni consecutive;b) consiliul de onoare a primit o sesizare din partea ori cu privire la un cadru militar cu care membrul consiliului de onoare este soț, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv;c) s-a pronunțat în orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară anterior propunerii consiliului de onoare pentru soluționarea cauzei;d) consiliul de onoare a primit o sesizare îndreptată împotriva sa;e) se află în una dintre situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 96;f) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 60 de zile consecutive.(4) Membrul consiliului de onoare care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (3) are obligația de a solicita suspendarea calității de membru de îndată ce ia cunoștință de existența vreuneia dintre aceste situații.(5) Cererea de suspendare se face în scris, cu menționarea perioadei pentru care se solicită suspendarea, și se înaintează comandantului/șefului unității militare unde este constituit consiliul de onoare, împreună cu probele doveditoare ale susținerilor care fac obiectul cererii; aprobarea cererii de suspendare se înscrie în ordinul de zi pe unitate și se aduce la cunoștința președintelui consiliului de onoare.(6) În caz de suspendare a calității unui membru titular al consiliului de onoare, ședințele se desfășoară cu participarea membrului supleant corespunzător.  +  Articolul 96 Membrii consiliului de onoare se află în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:a) au relații cu caracter patrimonial cu cadrul militar a cărui faptă sesizată ca abatere de la disciplina militară este cercetată;b) se află în raporturi ierarhice directe cu cadrul militar a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată.  +  Articolul 97 Calitatea de membru al consiliului de onoare încetează:a) la data expirării perioadei pentru care a fost ales consiliul de onoare;b) la data mutării în cadrul altei unități militare;c) la data la care a fost sancționat disciplinar;d) la data de la care beneficiază de concediu conform prevederilor legale sau este detașat în cadrul unei alte unități militare, pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;e) la data trecerii în rezervă;f) la data menționată de cadrul militar, prin cerere scrisă motivată, cu privire la renunțarea la calitatea de membru în consiliul de onoare;g) la data rămânerii definitive a hotărârii consiliului de onoare sau a consiliului de judecată prin care se propune sancționarea disciplinară a cadrului militar respectiv.  +  Articolul 98 Pe locurile de membri titulari, devenite vacante, sunt numite de către președintele consiliului de onoare cadre militare din rândul membrilor supleanți, iar în locul acestora sunt aleși alți membri; orice modificare survenită în componența consiliului de onoare este consemnată în ordinul de zi pe unitate.  +  Secţiunea a 2-a Funcționarea consiliilor de onoare  +  Articolul 99(1) Demersurile necesare cercetării faptelor care se supun analizei consiliului de onoare se inițiază la ordinul comandantului/șefului unității militare unde este constituit acesta.(2) Comandantul/șeful unității militare care a luat la cunoștință, pe orice cale, de săvârșirea uneia sau mai multor fapte de către un cadru militar sau la cererea formulată, în scris, a cadrelor militare care se consideră lezate în onoarea și demnitatea lor emite un ordin prin care numește un ofițer desemnat pentru cercetarea acesteia/acestora, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.(3) Ofițerul desemnat este numit, de regulă, dintre ofițerii cu studii juridice și nu poate fi consilierul juridic al unității, în situația în care în unitatea militară există un singur consilier juridic.(4) În situația existenței mai multor abateri disciplinare sau mai multor făptuitori, comandantul/șeful unității militare emite un ordin prin care numește o comisie desemnată pentru cercetarea acestora, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, din care cel puțin un membru trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 100(1) Ofițerul desemnat efectuează cercetarea și întocmește dosarul cauzei, pe care îl înmânează comandantului/șefului unității militare, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data numirii prin ordin; pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit cu cel mult 2 zile lucrătoare la solicitarea ofițerului desemnat, cu aprobarea comandantului/șefului care a emis ordinul.(2) În vederea întocmirii dosarului cauzei, ofițerul desemnat poate solicita, pe cale oficială, copii ale acelor acte, care pot constitui probe necesare consiliului de onoare pentru a se putea pronunța asupra cauzei; acesta are obligația de a asculta punctul de vedere al cadrului militar cercetat și, dacă este cazul, pe cel/cei care a/au formulat o plângere împotriva acestuia, precum și persoanele care cunosc faptele imputate, luându-le note explicative.(3) Ofițerul desemnat sintetizează rezultatele cercetării într-un referat care conține:a) datele personale ale cadrului militar cercetat;b) modul de comportare anterioară;c) sancțiunile aplicate neradiate și recompensele acordate pe parcursul carierei militare;d) descrierea amănunțită a faptei și condițiile în care aceasta a fost săvârșită, cu menționarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează.  +  Articolul 101(1) Dosarul cauzei trebuie să cuprindă:a) un opis al tuturor documentelor componente, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;b) cererea formulată în scris de cadrele militare care se consideră lezate în onoarea și demnitatea lor;c) ordinul de numire a ofițerului desemnat;d) referatul întocmit de ofițerul desemnat;e) nota explicativă a cadrului militar cercetat sau, după caz, procesul-verbal întocmit de ofițerul desemnat, prin care se menționează refuzul întocmirii notei;f) note explicative ale persoanelor care au cunoștință despre fapte sau documente în legătură cu fapta pentru care cel în cauză este cercetat;g) documente probatorii obținute pe durata cercetării;h) dovada de luare la cunoștință de către cadrul militar a conținutului ordinului de numire a ofițerului desemnat să cerceteze cauza, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, sau procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 104 alin. (5).(2) Documentele care compun dosarul cauzei trebuie să fie, în mod obligatoriu, datate și semnate.(3) Dosarul cauzei, cuprinzând documentele prevăzute la alin. (1), se înregistrează la compartimentul documente clasificate și se prezintă în aceeași zi comandantului/șefului unității militare.  +  Articolul 102 În cazul în care comandantul/șeful unității militare consideră că rezultatul cercetărilor nu este edificator, ordonă ofițerului desemnat prin rezoluție pe referatul întocmit, să completeze dosarul în cel mult 2 zile lucrătoare; rezoluția trebuie să indice elementele concrete suplimentare, necesare lămuririi cauzei.  +  Articolul 103 Dacă pe parcursul cercetării cauzei rezultă și implicarea unor cadre militare din afara unității, ofițerul desemnat raportează situația comandantului/șefului unității militare, care este obligat să îi sesizeze în scris pe comandanții/șefii unităților militare din care fac parte cadrele militare respective; aceștia pot iniția proceduri similare de cercetare a cadrelor militare din unitățile lor, dacă apreciază că se impune această măsură.  +  Articolul 104(1) Comandantul/șeful unității militare analizează dosarul cauzei și, în funcție de situație, emite ordinul de trimitere în fața consiliului de onoare, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, sau aplică sancțiunea disciplinară de mustrare scrisă în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2).(2) Ordinul de trimitere în fața consiliului de onoare se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10 pentru ofițerii care îndeplinesc funcții prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia și, respectiv, în anexa nr. 11 pentru celelalte cadre militare.(3) Ordinul de trimitere în fața consiliului de onoare și dosarul cauzei se transmit, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emitere, președintelui consiliului de onoare; în aceeași perioadă de timp ordinul de trimitere în fața consiliului de onoare se comunică de către ofițerul desemnat, personal, cadrului militar în cauză, care îl primește și semnează de luare la cunoștință.(4) În același termen, ordinul de trimitere în fața consiliului de onoare se transmite, după caz, comandantului/șefului unității militare din care face parte cel în cauză și celui la care se află detașat sau pus la dispoziție; în situația în care cadrul militar trimis în fața consiliului de onoare absentează în mod justificat - misiune, spitalizare, concediu, permisie ori în situații de forță majoră, termenul de comunicare curge de la data prezentării la serviciu.(5) În situația în care cadrul militar refuză să semneze de luare la cunoștință și de primire a ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare se încheie de către ofițerul desemnat/comisie un proces-verbal de constatare a acestei situații, care se introduce în dosarul cauzei și se înregistrează în opis.(6) În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emiterea ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare a unui ofițer care îndeplinește o funcție prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior, acesta este adus la cunoștință în scris de către șeful Direcției management resurse umane sau șeful Statului Major General, după caz, președintelui și membrilor consiliului de onoare, comisiei de cercetare prealabilă și ofițerului în cauză.(7) Președintele consiliului de onoare aduce la cunoștința membrilor consiliului de onoare și ofițerului desemnat conținutul ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare al comandantului/șefului unității militare.  +  Articolul 105(1) Cadrele militare care au luat cunoștință de conținutul ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare semnează în tabelul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, care se redactează pe versoul ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare.(2) Ordinul de trimitere în fața consiliului de onoare semnat potrivit alin. (1) se introduce în dosarul cauzei și se înregistrează în opis.  +  Articolul 106(1) Cauza se analizează de către membrii titulari ai consiliului de onoare care au gradul cel puțin egal cu al cadrului militar trimis în fața acestuia.(2) Cadrul militar trimis în fața consiliului de onoare are dreptul să ceară recuzarea a cel mult 1-2 membri din compunerea consiliului de onoare care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 95 alin. (3) lit. b) -e); în cazul în care unul din membrii consiliului de onoare se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 95 alin. (3) lit. b) -e), acesta are obligația să declare că se abține de la judecarea cazului.(3) Cererea de recuzare sau declarația de abținere se face, în scris, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data ședinței consiliului de onoare și trebuie să fie temeinic argumentată.(4) Președintele consiliului de onoare stabilește dacă cererea de recuzare sau declarația de abținere este întemeiată, consemnează admiterea sau respingerea sa într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei și se înregistrează în opis, dispune, când este cazul, înlocuirea membrilor titulari cu membri supleanți, și încunoștințează despre aceasta pe cel trimis în fața consiliului de onoare; în situația în care cererea de recuzare sau declarația de abținere îl vizează pe președintele consiliului de onoare, aceasta se soluționează de către comandantul/șeful unității militare care a emis ordinul de trimitere în fața consiliului de onoare, cu aplicarea aceleiași proceduri.(5) Membrii titulari aflați în situația prevăzută la alin. (2), precum și cei care nu pot participa la ședința consiliului de onoare din motive temeinice sunt înlocuiți de către președintele consiliului de onoare cu membri supleanți, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data ședinței.(6) În cazul în care membrii supleanți nu mai îndeplinesc condițiile pentru a fi titulari sau nu mai sunt membri supleanți pentru a se înlocui membrii titulari, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data ședinței, se procedează la alegerea, prin vot secret a altor membri titulari ai consiliului de onoare numai pentru ședința respectivă.  +  Articolul 107(1) Ședința consiliului de onoare se desfășoară în termen de cel mult 6 zile lucrătoare, de la data emiterii ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare, timp în care dosarul este studiat de către membrii consiliului de onoare care participă la soluționarea acestuia.(2) Locul desfășurării, data și ora începerii ședinței se stabilesc de președintele consiliului de onoare, cu aprobarea comandantului/șefului unității militare, se consemnează în ordinul de zi pe unitate și se aduc la cunoștință celui ce urmează a fi analizat în consiliul de onoare, prin orice mijloace de comunicare ce pot asigura confirmarea primirii de către acesta, precum și martorilor prevăzuți la art. 109 alin. (3).  +  Articolul 108 În vederea pregătirii și desfășurării ședinței, membrii consiliului de onoare pot solicita asistență juridică din partea consilierului juridic care asigură asistență juridică unității militare.  +  Articolul 109(1) Cadrul militar trimis în fața consiliului de onoare are dreptul ca la ședința consiliului de onoare să fie asistat de un apărător ales, în condițiile prevăzute la art. 26 lit. b).(2) Apărătorul nu poate fi ales din rândul membrilor consiliului de onoare al unității militare și nu poate fi consilierul juridic care a asigurat asistența juridică a consiliului de onoare.(3) Cadrul militar trimis în fața consiliului de onoare comunică președintelui acestuia, în oricare dintre zilele premergătoare ședinței, inclusiv în ziua stabilită pentru analizarea cazului, numele apărătorului ales și numele persoanelor propuse a fi audiate în calitate de martori.(4) Comandanții/șefii unităților militare în care sunt încadrați martorii și apărătorul ales iau măsuri pentru permiterea participării acestora la ședințele consiliului de onoare și pentru înscrierea activității în ordinul de zi pe unitate.  +  Articolul 110(1) Președintele consiliului de onoare, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței, aduce la cunoștința celui trimis în fața consiliului de onoare, pe bază de semnătură în documentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, precum și apărătorului acestuia, în cazul în care și l-a ales și este prezent, conținutul dosarului cauzei; cu acest prilej cadrul militar în cauză poate propune și martorii pe care dorește să îi aducă pentru a fi audiați în ședința consiliului de onoare.(2) Dosarul cauzei poate fi studiat de cel trimis în fața consiliului de onoare sau de către apărătorul acestuia, după ce dosarul i-a fost adus la cunoștință, ori de câte ori este nevoie, pe timpul programului de lucru, în oricare dintre zilele lucrătoare premergătoare ședinței consiliului de onoare, în baza înștiințării prealabile, în scris, a președintelui consiliului de onoare; dosarul este studiat în prezența a cel puțin unui membru al consiliului de onoare.(3) În cazul în care cel trimis în fața consiliului de onoare nu vrea să semneze de luarea la cunoștință a conținutului dosarului ori, din motive neîntemeiate, nu se prezintă pentru luare la cunoștință, președintele consiliului de onoare informează despre acest fapt în deschiderea ședinței de analiză a faptelor săvârșite de cel în cauză.  +  Articolul 111(1) Prezența cadrului militar în cauză în fața consiliului de onoare este obligatorie.(2) Atunci când se constată absența acestuia pentru motivele prevăzute la art. 104 alin. (4), ședința se desfășoară în cel mult 2 zile lucrătoare de la data încetării situației pentru care cel în cauză a absentat justificat.(3) În cazul în care cel în cauză absentează nejustificat, deși a fost înștiințat, ședința consiliului de onoare se desfășoară în lipsa acestuia, specificându-se această situație în procesul-verbal al ședinței și în hotărâre.  +  Articolul 112 Pentru asigurarea efectului preventiv și educativ al activității consiliilor de onoare, la ședințele acestora pot asista cadrele militare prezente în unitatea militară care sunt cel puțin egale în grad cu cel trimis în fața consiliului de onoare, mai puțin martorii propuși, care se introduc, pe rând, în sală și rămân după ce au fost audiați, numai dacă îndeplinesc condițiile de a asista la dezbateri.  +  Articolul 113(1) În situația în care cadrul militar a făcut o avertizare în interes public și este analizat ca urmare a unui act de avertizare, acesta poate cere să fie invitați presa și un reprezentant al asociației profesionale din care face parte; în acest sens, anunțul se face la cererea scrisă a președintelui consiliului de onoare prin comunicat pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității hotărârii consiliului de onoare.(2) Termenii de avertizare în interes public și act de avertizare au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.(3) Pentru accesul presei și al reprezentantului asociației profesionale la ședința consiliului de onoare trebuie avute în vedere următoarele:a) informațiile ce se discută să nu facă parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;b) pentru informațiile clasificate vehiculate reprezentanții să dețină certificat de securitate ori autorizație de acces corespunzător/corespunzătoare.  +  Articolul 114(1) Membrii consiliului de onoare nu depun jurământ; președintele consiliului de onoare le atrage însă atenția să își dea votul fără patimă și prejudecăți, îndeplinindu-și datoria de conștiință în spiritul dreptății, al onoarei și al demnității militare.(2) Președintele consiliului de onoare desemnează un membru al consiliului de onoare care întocmește procesul-verbal al ședinței, în care se consemnează modul de desfășurare a acesteia.(3) În continuarea ședinței, președintele consiliului de onoare dă citire ordinului de trimitere în fața acestui consiliu a cadrului militar în cauză, iar ofițerul desemnat prezintă referatul și alte documente relevante privind fapta săvârșită; președintele consiliului de onoare solicită apoi celui în cauză să prezinte, personal ori prin apărătorul ales, poziția sa față de fapta/faptele care i se impută, precum și eventualele probe pregătite în apărarea sa.(4) Pentru a se edifica asupra faptei/faptelor săvârșite, membrii consiliului de onoare pot pune întrebări celui în cauză, prin intermediul președintelui; cel audiat răspunde la întrebări personal, având dreptul să se consulte ori de câte ori consideră necesar cu apărătorul său.(5) După epuizarea întrebărilor sunt audiați, pe rând, martorii care sunt introduși în sală; înainte de a fi audiați, martorilor li se cere să spună numai adevărul și să nu ascundă nimic din ceea ce cunosc; membrii consiliului de onoare pot adresa întrebări și pot cere lămuriri martorilor numai prin intermediul președintelui.(6) Președintele consiliului de onoare dă cuvântul ofițerului desemnat în situația în care acesta are de făcut precizări față de probatoriul administrat și explicațiile date de cel analizat în consiliul de onoare pe parcursul ședinței.(7) Președintele consiliului de onoare dă cuvântul cadrului militar trimis în fața consiliului și apărătorului său, pentru a-și expune concluziile; la sfârșitul ședinței, cadrul militar trimis în fața consiliului de onoare poate depune la dosar, personal sau prin apărător, concluzii scrise.(8) Președintele consiliului de onoare declară dezbaterile încheiate, iar membrii consiliului de onoare care au analizat cazul se retrag din sală pentru deliberare și adoptarea hotărârii în aceeași zi.(9) Când fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, consiliul de onoare propune aplicarea unei sancțiuni disciplinare în raport cu gravitatea abaterii săvârșite, avându-se în vedere prevederile art. 63.(10) Consiliul de onoare adoptă o hotărâre, după ce fiecare membru, începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad, propune una dintre soluțiile prevăzute la art. 115, impunându-se cea propusă de majoritatea membrilor; propunerea fiecărui membru al consiliului de onoare trebuie să fie clar exprimată, să nu conducă spre formulări de genul: "Sunt de acord cu propunerea făcută anterior" sau "Sunt de acord cu majoritatea".(11) În situația în care nu se stabilește o majoritate a aceleiași propuneri, membrul consiliului de onoare care a propus sancțiunea cea mai severă se alătură propunerii membrului consiliului de onoare cea mai apropiată de a sa.(12) Rezultatul deliberării se consemnează în minuta ședinței în care se înscrie hotărârea adoptată de către consiliul de onoare; minuta se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 și se semnează de toți membrii consiliului de onoare care au analizat cauza începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad.(13) După întocmirea minutei membrii consiliului de onoare se întorc în sala unde a avut loc ședința și președintele consiliului de onoare dă citire hotărârii adoptate, consemnată în minută.  +  Secţiunea a 3-a Hotărârea consiliilor de onoare  +  Articolul 115 Consiliile de onoare adoptă o hotărâre care cuprinde una dintre următoarelea) fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară;b) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancționare cu avertisment;c) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancționare cu mustrare scrisă;d) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancționare cu retrogradarea în funcție;e) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancționare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an;f) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancționare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 2 ani;g) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de trimitere a celui în cauză în fața consiliului de judecată, când fapta săvârșită este de natura sau gravitatea celor ce intră în competența acestuia.  +  Articolul 116(1) Hotărârea consiliului de onoare se redactează în 2 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, de către președintele consiliului de onoare sau unul din membrii consiliului de onoare desemnat de acesta, urmărindu-se să nu se omită următoarele elemente, sub sancțiunea nulității hotărârii luate:a) data, ora și locul de desfășurare a ședinței consiliului de onoare;b) numărul, data și emitentul ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare;c) gradul, numele și prenumele președintelui, membrilor consiliului de onoare, ale ofițerului desemnat, ale cadrului militar trimis în fața consiliului de onoare și ale apărătorului ales al acestuia, în situația în care a avut;d) descrierea pe scurt a abaterii săvârșite și textele legale în care a fost încadrată fapta, conform ordinului de trimitere în fața consiliului de onoare;e) descrierea desfășurării ședinței consiliului de onoare;f) probele administrate în cursul ședinței consiliului de onoare;g) concluziile celui trimis în fața consiliului de onoare și apărătorului acestuia, în situația în care a avut;h) motivele de fapt și de drept care au determinat hotărârea consiliului de onoare;i) hotărârea consiliului de onoare;j) menționarea expresă a sintagmei: "Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință sau de la data comunicării hotărârii consiliului de onoare, după caz, cererea urmând a fi depusă la compartimentul documente clasificate al unității militare unde este constituit consiliul de onoare".(2) Hotărârea consiliului de onoare se semnează de către președinte și toți membrii.(3) În termen de o zi lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de onoare, un exemplar al hotărârii consiliului de onoare se introduce în dosarul cauzei, iar un exemplar al acesteia se înmânează cadrului militar/cadrelor militare trimis/trimise în fața consiliului de onoare, de către șeful compartimentului de resurse umane, pe bază de semnătură.(4) Dacă cel/cei în cauză refuză să semneze, șeful structurii de resurse umane consemnează refuzul într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei și se înregistrează în opis, iar exemplarul hotărârii consiliului de onoare se expediază prin mijloace care să ateste confirmarea de primire la adresa indicată sau aflată în evidența unității militare unde este încadrat.  +  Articolul 117 În dosarul cauzei se introduce și procesul-verbal al ședinței consiliului de onoare.  +  Articolul 118(1) În prima zi lucrătoare, după redactarea hotărârii prevăzută la art. 115, președintele consiliului de onoare întocmește un raport adresat comandantului/șefului unității militare, la care anexează dosarul cauzei.(2) După studierea documentelor, comandantul/șeful unității militare adoptă una dintre următoarele decizii:a) dispune măsuri pentru aplicarea sancțiunii disciplinare propuse sau a uneia mai ușoare, conform competențelor legale, de îndată ce hotărârea consiliului de onoare devine definitivă;b) dispune reanalizarea, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de onoare, a cauzei de către același consiliu de onoare în cazul în care constată că au fost încălcate în mod evident normele de procedură prevăzute la art. 104-107, art. 109-118alin. (1).(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), procedura se reia de la refacerea actului de procedură încălcat.  +  Secţiunea a 4-a Căi de atac ale hotărârilor consiliilor de onoare  +  Articolul 119(1) În cazul în care cel trimis în fața consiliului de onoare se consideră nedreptățit prin hotărârea adoptată, poate formula cerere de recurs motivată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință sau de la data comunicării, către comandantul unității militare în cadrul căreia funcționează consiliul de onoare; cererea se depune la compartimentul documente clasificate al unității militare unde este constituit consiliul de onoare.(2) Împotriva hotărârii consiliului de onoare prin care s-a propus trimiterea celui în cauză în fața consiliului de judecată, nu se poate formula cerere de recurs.(3) În cazul în care cel trimis în fața consiliului de onoare este împiedicat să formuleze cererea de recurs în termenul stabilit la alin. (1) din motive care nu țin de persoana sa, acest termen începe să curgă de la data încetării situației respective.(4) Obligația dovedirii cazurilor care au împiedicat exercitarea dreptului la formularea cererii de recurs revine celui în cauză.(5) Cererea de recurs se soluționează în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către un consiliu de onoare pentru soluționarea recursului, format din trei membri, alții decât cei care au făcut parte din consiliul de onoare care a analizat cazul, numit de comandantul/șeful unității militare; pentru ofițerii care îndeplinesc funcții prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia, precum și în cazul în care efectivul existent la structurile prevăzute la art. 88 nu permite constituirea consiliului de onoare pentru soluționarea recursului, cererea de recurs se soluționează de către un consiliu de onoare pentru soluționarea recursului, format din trei membri, alții decât cei care au făcut parte din consiliul de onoare care a analizat cazul, numit potrivit prevederilor art. 90, respectiv art. 88.(6) Pe timpul soluționării cererilor de recurs prevederile art. 113 se aplică în mod corespunzător.(7) Consiliul de onoare pentru soluționarea recursului analizează cererea de recurs după procedura prevăzută la art. 114; cu ocazia soluționării cererii de recurs se pot aduce probe noi, care nu au putut fi administrate anterior în cadrul consiliului de onoare.  +  Articolul 120(1) Consiliul de onoare pentru soluționarea recursului poate adopta una dintre următoarele decizii:a) menținerea hotărârii inițiale;b) schimbarea hotărârii, ținând cont de faptul că cel în cauză nu își poate agrava situația prin propria lui cale de atac.(2) Pe timpul adoptării hotărârii consiliului de onoare pentru soluționarea recursului prevederile art. 116 alin. (2) - (4) și ale art. 117 se aplică în mod corespunzător.(3) Propunerea din cuprinsul hotărârii consiliului de onoare pentru soluționarea recursului, redactată conform modelului prevăzut la anexa nr. 16, este definitivă.(4) Hotărârea consiliului de onoare rămâne definitivă în cazul în care cel în cauză nu a formulat cerere de recurs în termenul legal prevăzut.  +  Articolul 121(1) După rămânerea definitivă a propunerii din cuprinsul hotărârii consiliului de onoare, comandantul/șeful unității militare procedează astfel:a) în cazul în care hotărârea adoptată prevede soluția înscrisă la art. 115 lit. a) ordonă structurii de resurse umane să facă mențiunea corespunzătoare în memoriul original;b) în cazul în care hotărârea adoptată prevede soluțiile înscrise la art. 115 lit. b) - c) aplică sau propune, după caz, sancțiunea disciplinară corespunzător competențelor în domeniu;c) în cazul în care hotărârea adoptată prevede soluțiile înscrise la art. 115 lit. d) - f) aplică sancțiunea disciplinară corespunzător competențelor în domeniu sau înaintează raport, pe cale ierarhică, în care se menționează propunerea de sancționare disciplinară, la care anexează dosarul cauzei și memoriul original al cadrului militar;d) în cazul în care hotărârea adoptată prevede soluția înscrisă la art. 115 lit. g), în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la redactarea hotărârii consiliului de onoare, după caz, numește consiliul de judecată, încredințându-i dosarul, ori înaintează ierarhic, comandantului/șefului eșalonului la care se constituie consiliul de judecată, raport în care menționează punctul său de vedere motivat, anexând dosarul cauzei și memoriul original al cadrului militar; comandantul/șeful eșalonului la care se constituie consiliul de judecată stabilește componența acestuia în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea dosarului.(2) Dosarul cauzei se clasează în arhiva unității militare, iar câte o copie a hotărârii consiliului de onoare și a hotărârii consiliului de onoare pentru soluționarea recursului, dacă este cazul, precum și a procesului-verbal/proceselor-verbale al/ale ședinței/ședințelor desfășurate se introduc în memoriul original al celui în cauză.(3) Compartimentul de resurse umane al unității militare consemnează și înaintează, ierarhic, în termen de 5 zile calendaristice, adresele pentru operarea de modificări în sistemul de evidență al managementului resurselor umane; totodată, actualizează, potrivit competențelor, datele din sistemul informatic pentru gestionarea personalului activ RESMIL, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii documentelor, pe cale ierarhică.  +  Capitolul VI Organizarea și funcționarea consiliului de judecată  +  Secţiunea 1 Condiții de constituire a consiliilor de judecată  +  Articolul 122 Consiliile de judecată se constituie la toate eșaloanele de nivel brigadă/similare și superioare acestora și se numesc, pentru fiecare caz ce urmează a fi judecat, prin ordinul comandanților/șefilor structurilor la care acestea se constituie; consiliile ce se organizează la Statul Major General și departamente, pentru judecarea maiștrilor militari și subofițerilor, se numesc prin ordinul locțiitorilor șefilor acestor structuri.  +  Articolul 123(1) În situația în care se impune judecarea comandanților/șefilor structurilor de nivel brigadă/similare și superioare acestora, a locțiitorilor comandanților/șefilor structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale și șefului Statului Major General, precum și a generalilor/similari, consiliul de judecată se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naționale, prin ordin al ministrului, la propunerea comandanților/șefilor structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale în subordinea cărora se află cadrele militare respective; în cazul comandanților/șefilor subordonați nemijlocit ministrului apărării naționale propunerea o face șeful Direcției management resurse umane, iar când acesta este în cauză, propunerea se face de către șeful Statului Major General.(2) Pentru judecarea locțiitorilor comandanților/șefilor structurilor de nivel brigadă/similare și superioare, cu excepția celor de la structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale și șefului Statului Major General, consiliul de judecată se constituie la eșalonul imediat superior, prin ordin al comandantului/șefului eșalonului respectiv, la propunerea comandanților/șefilor în subordinea cărora se află cadrele militare respective.  +  Articolul 124(1) Consiliile de judecată prevăzute la art. 122 se compun dintr-un președinte și 2 membri, dintre care un consilier juridic/ofițer de justiție militară sau din altă armă, absolvent, cu examen de licență, al facultății de drept.(2) Consiliile de judecată au următoarea componență:a) pentru ofițerii cu gradul de colonel/comandor, președinte este un general/amiral sau colonel/comandor încadrat într-o funcție superioară celei în care este încadrat ofițerul în cauză, iar membri doi colonei/comandori;b) pentru ofițerii cu gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor, președinte este un colonel/comandor, iar membri un colonel/comandor și un locotenent-colonel/căpitan-comandor;c) pentru ofițerii cu gradul de maior/locotenent-comandor, președinte este un colonel/comandor, iar membri un colonel/locotenent-comandor și un locotenent-colonel/căpitan- comandor sau un maior/locotenent-comandor;d) pentru ofițerii cu gradul de cel mult căpitan, președinte este un colonel/comandor, iar membri un ofițer cu gradul de cel puțin maior/locotenent-comandor și un ofițer cu gradul de căpitan;e) pentru maiștri militari și subofițeri, președinte este un ofițer cu gradul de cel puțin maior/locotenent-comandor, iar membri un ofițer cu grad egal sau mai mic decât cel al președintelui și un maistru militar sau subofițer cel puțin egal în grad cu cel care urmează a fi judecat.(3) Consiliile de judecată prevăzute la art. 123 se compun din trei membri, cel puțin egali în grad cu cel care urmează a fi judecat, dintre care un ofițer de justiție militară; președintele consiliului de judecată va avea grad superior ofițerului judecat.  +  Articolul 125(1) În consiliile de judecată sunt numite acele cadre militare care se remarcă prin conduită ireproșabilă, principialitate, autoritate morală și profesională în rândul acestora, și au o vechime de cel puțin un an în unitatea militară respectivă și de cel puțin cinci ani în rândul cadrelor militare în activitate.(2) Cadrele militare care sunt numite în componența consiliilor de judecată pot fi atât de la eșaloanele unde funcționează consiliile respective, cât și din structurile subordonate acestora; de regulă se numește cel puțin un cadru militar din unitatea militară unde este încadrat cel care urmează a fi judecat.(3) Nu pot fi numite ca membri în consiliile de judecată cadrele militare care au fost analizate de consiliile de onoare și consiliile de judecată și declarate vinovate.(4) Din consiliile de judecată nu pot face parte:a) comandantul/șeful unității militare în care este încadrat cel în cauză, precum și al eșalonului la care se constituie consiliul de judecată;b) cadrele militare care au făcut sesizări împotriva celui trimis în judecată sau care urmează să se prezinte ca martori în ședința de judecată;c) cei care se află în curs de cercetare ori în judecata unui consiliu de onoare, consiliu de judecată sau a unei instanțe militare ori civile;d) rudele sau afinii până la gradul 4 inclusiv, cu cel trimis în judecată;e) cadrele militare care sunt parte, ei sau rudele lor până la gradul 4 inclusiv, într-un proces contra celui trimis în judecată;f) cadrele militare care sunt creditori sau debitori ai celui trimis în judecată;g) ofițerii desemnați care execută cercetarea și întocmesc dosarul cauzei;h) cadrele militare care sunt în subordinea celui trimis în judecată.  +  Articolul 126 În cazul în care la eșaloanele nominalizate la art. 122 nu se pot constitui consilii de judecată, cu respectarea prevederilor art. 124 și art. 125, comandantul/șeful eșalonului superior stabilește componența consiliului de judecată.  +  Secţiunea a 2-a Funcționarea consiliilor de judecată  +  Articolul 127(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii sunt trimiși în fața consiliilor de judecată de către comandanții/șefii eșaloanelor la care acestea se constituie, fiecare pentru cadrele din subordine.(2) Comandanții/șefii de la nivelurile ierarhice superioare pot trimite cadrele militare din structurile subordonate, iar ministrul apărării naționale pe orice ofițer, maistru militar sau subofițer, în fața consiliilor de judecată de la eșaloanele la care, potrivit prevederilor art. 122 și art. 123, acestea trebuie să fie judecate.(3) Cadrele militare care săvârșesc abateri pe timpul cât sunt detașate la alte unități din Ministerul Apărării Naționale pentru a îndeplini funcții sau a executa misiuni, ori pentru a urma diferite forme de pregătire în țară, vor fi trimise în fața consiliului de judecată de la eșalonul de care aparțin, la propunerea comandanților/șefilor în subordinea cărora se află detașate.(4) Cadrele militare care săvârșesc abateri pe timpul cât sunt detașate în afara Ministerului Apărării Naționale pentru a executa misiuni, precum și pe timpul cât se află la studii în străinătate, sunt trimise în fața consiliului de judecată al eșalonului de la care provin, la propunerea comandanților/șefilor structurilor din care fac parte.  +  Articolul 128(1) Comandantul/șeful unității militare unde se constituie consiliul de judecată inițiază demersurile necesare cercetării faptelor care se supun analizei consiliului de judecată, astfel:a) la ordinul ministrului apărării naționale sau al comandanților/șefilor eșaloanelor superioare;b) în urma hotărârii consiliilor de onoare;c) când constată personal că se impune acest lucru și sunt date certe în acest sens;d) când primesc propuneri din partea comandanților/șefilor eșaloanelor subordonate sau ai unităților militare unde sunt detașate cadrele militare care urmează a fi judecate;e) în urma unei reclamații sau sesizări primite de la o persoană care și-a declinat identitatea și a prezentat date certe transmise pe cale legală.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), propunerea se înaintează, ierarhic, la eșalonul unde se constituie consiliul de judecată, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la descoperirea faptei, fiecare dintre comandanții/șefii ierarhici, fiind obligați să consemneze în scris punctul lor de vedere.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), comandantul/șeful unității militare emite un ordin scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, prin care numește un ofițer desemnat pentru cercetarea faptei/faptelor.(4) Ofițerul desemnat este numit, de regulă, dintre ofițerii cu studii juridice și nu poate fi consilierul juridic al unității, în situația în care în unitatea militară există un singur consilier juridic.(5) În situația existenței mai multor abateri disciplinare sau mai multor făptuitori, comandantul/șeful unității militare poate numi o comisie desemnată pentru cercetarea acestora, din care cel puțin un membru să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 129(1) Ofițerul desemnat efectuează cercetarea și întocmește dosarul cauzei, pe care îl înmânează comandantului/șefului unității militare, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data numirii prin ordin; pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit cu cel mult 2 zile lucrătoare la solicitarea ofițerului desemnat, cu aprobarea comandantului/șefului care a emis ordinul.(2) În vederea întocmirii dosarului cauzei, ofițerul desemnat poate solicita, pe cale oficială, copii ale acelor acte, care pot constitui probe necesare consiliului de judecată pentru a se putea pronunța asupra cauzei; acesta are obligația de a asculta punctul de vedere al cadrului militar cercetat și, dacă este cazul, pe cel/cei care a/au formulat o plângere împotriva acestuia, precum și persoanele care cunosc faptele imputate, luându-le note explicative.(3) Ofițerul desemnat sintetizează rezultatele cercetării într-un referat care conține:a) datele personale ale cadrului militar cercetat;b) modul de comportare anterioară;c) sancțiunile disciplinare aplicate neradiate și recompensele acordate pe parcursul carierei militare;d) descrierea amănunțită a faptei și condițiile în care aceasta a fost săvârșită, cu menționarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează.  +  Articolul 130(1) Dosarul cauzei trebuie să cuprindă:a) un opis al tuturor documentelor componente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;b) ordinul de numire a ofițerului desemnat;c) referatul întocmit de ofițerul desemnat;d) punctul de vedere al comandantului/șefului unității militare în care este încadrat cel trimis în judecată;e) după caz, reclamația sau sesizarea persoanei care și-a declinat identitatea, procesul-verbal de cercetare administrativă, alte probe transmise pe cale legală;f) nota explicativă a cadrului militar cercetat sau, după caz, procesul-verbal întocmit de ofițerul desemnat, prin care se menționează refuzul întocmirii notei;g) note explicative ale persoanelor care au cunoștință despre fapte sau documente în legătură cu fapta pentru care cel în cauză este cercetat;h) documente probatorii obținute pe durata cercetării;i) dovada de luare la cunoștință de către cadrul militar a conținutului ordinului de numire a ofițerului desemnat să cerceteze cauza, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, sau procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 134 alin. (5).(2) În situația în care cel reclamat este comandant/șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a persoanei care a făcut reclamația sau sesizarea, se va asigura protecția acesteia, prin ascunderea identității față de cel reclamat.(3) Documentele care compun dosarul cauzei trebuie să fie, în mod obligatoriu, datate și semnate.(4) Dosarul cauzei, cuprinzând documentele prevăzute la alin. (1), se înregistrează la compartimentul documente clasificate și se prezintă în aceeași zi comandantului/șefului unității militare.  +  Articolul 131(1) Când două sau mai multe cadre militare sunt cercetate pentru aceleași fapte săvârșite în comun, li se întocmesc dosare separate și sunt judecate împreună de către același consiliu de judecată, constituit în raport cu cel mai mare în grad, respectiv în funcție, la grade egale, dintre cei în cauză.(2) Dacă cei trimiși în judecată fac parte din unități militare subordonate unor eșaloane care constituie consilii de judecată diferite, aceștia vor fi trimiși în fața consiliului de judecată al primului eșalon superior comun, la ordinul comandantului/șefului acestuia.  +  Articolul 132 În cazul în care comandantul/șeful unității militare consideră că rezultatul cercetărilor nu este edificator, ordonă ofițerului desemnat, prin rezoluție pe referatul întocmit, să completeze dosarul în cel mult 2 zile lucrătoare; rezoluția trebuie să indice elementele concrete suplimentare, necesare lămuririi cauzei.  +  Articolul 133(1) Dacă pe parcursul cercetării cauzei rezultă și implicarea unor cadre militare din afara unității militare, ofițerul desemnat raportează situația comandantului/șefului unității militare, care este obligat să îi sesizeze în scris pe comandanții/șefii unităților militare din care fac parte cadrele militare respective.(2) Comandanții/șefii unităților militare din care fac parte cadrele militare implicate în săvârșirea abaterilor disciplinare pot iniția proceduri similare de cercetare a cadrelor militare din unitățile lor, dacă apreciază că se impune această măsură.  +  Articolul 134(1) Comandantul/șeful unității militare analizează dosarul cauzei și, dacă este cazul, emite ordinul de trimitere în fața consiliului de judecată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare.(2) În ordinul de trimitere în fața consiliului de judecată se înscriu, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10 pentru ofițerii care îndeplinesc funcții prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia și, respectiv, anexa nr. 11 pentru celelalte cadre militare, cel puțin următoarele date:a) președintele consiliului de judecată și membrii;b) ofițerul desemnat/comisia care a întocmit dosarul cauzei;c) fapta care constituie abatere gravă de la disciplina militară cu menționarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific în care aceasta se încadrează;d) dreptul cadrului militar trimis în fața consiliului de judecată de a fi asistat de un apărător ales.(3) Ordinul de trimitere în fața consiliului de judecată și dosarul cauzei se transmit, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emitere, președintelui consiliului de judecată; în aceeași perioadă de timp ordinul de trimitere în fața consiliului de judecată se comunică personal cadrului militar în cauză, de către ofițerul desemnat/comisie, care îl primește și semnează de luare la cunoștință.(4) În același termen, ordinul de trimitere în fața consiliului de judecată se transmite, după caz, comandantului/șefului unității militare din care face parte cel în cauză și celui la care se află detașat sau pus la dispoziție; în situația în care cadrul militar trimis în fața consiliului de judecată absentează în mod justificat - misiune, spitalizare, concediu, permisie ori în situații de forță majoră, termenul de comunicare curge de la data prezentării la serviciu.(5) În situația în care cadrul militar refuză să semneze de luare la cunoștință și de primire a ordinului de trimitere în fața consiliului de judecată, se încheie de către ofițerul desemnat/comisie un proces-verbal de constatare a acestei situații, care se introduce în dosarul cauzei și se înregistrează în opis.(6) În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emiterea ordinului de trimitere în fața consiliului de judecată a unui ofițer care îndeplinește o funcție prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior, acesta este adus la cunoștință în scris de către șeful Direcției management resurse umane sau șeful Statului Major General, după caz, președintelui și membrilor consiliului de judecată, comisiei de cercetare prealabilă și ofițerului în cauză.(7) Președintele consiliului de judecată aduce la cunoștința membrilor consiliului de judecată și ofițerului desemnat conținutul ordinului de trimitere în fața consiliului de judecată al comandantului/șefului unității militare.  +  Articolul 135(1) Cadrele militare care au luat cunoștință de conținutul ordinului de trimitere în fața consiliului de judecată semnează în tabelul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, care se redactează pe versoul ordinului de trimitere în fața consiliului de judecată.(2) Ordinul de trimitere în fața consiliului de judecată astfel semnat potrivit alin. (1) se introduce în dosarul cauzei și se înregistrează în opisul acestuia.  +  Articolul 136(1) Cauza se analizează de către membrii consiliului de judecată care au gradul cel puțin egal cu al cadrului militar trimis în fața acestuia.(2) Cadrul militar trimis în fața consiliului de judecată are dreptul să ceară recuzarea membrilor din compunerea consiliului de judecată în situația în care sesizează existența uneia dintre situațiile prevăzute la art. 125 alin. (3) și (4).(3) În cazul în care unul din membrii consiliului de judecată se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 125 alin. (3) și (4) are obligația să declare că se abține de la judecarea cazului.(4) Cererea de recuzare sau declarația de abținere se face în scris, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data ședinței și trebuie să fie temeinic argumentată.(5) Președintele consiliului de judecată stabilește dacă cererea de recuzare sau declarația de abținere este întemeiată și consemnează admiterea sau respingerea sa într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei și se înregistrează în opis.(6) Membrii consiliului de judecată recuzați, sau care din motive bine întemeiate se abțin să participe la judecarea unui caz, se înlocuiesc de comandantul/șeful care i-a numit cu alte cadre militare care îndeplinesc condițiile prevăzute în regulament, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data când s-a admis recuzarea, respectiv abținerea; această măsură se aduce la cunoștința celui trimis în fața consiliului de judecată.(7) În situația în care cererea de recuzare sau declarația de abținere îl vizează pe președintele consiliului de judecată, aceasta se soluționează de către comandantul/șeful care a emis ordinul de trimitere în fața consiliului de judecată, cu aplicarea procedurii prevăzute la alin. (4) și (5).  +  Articolul 137(1) Ședința consiliului de judecată se desfășoară în termen de cel mult 6 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de trimitere în fața consiliului de judecată, timp în care dosarul este studiat de către membrii consiliului de judecată care participă la soluționarea acestuia.(2) Locul desfășurării, data și ora începerii ședinței se stabilesc de președintele consiliului de judecată, cu aprobarea comandantului/șefului unității militare, se consemnează în ordinul de zi pe unitate și se aduce la cunoștință celui ce urmează a fi analizat în consiliul de judecată, prin orice mijloace de comunicare care pot asigura confirmarea primirii de către acesta, precum și martorilor prevăzuți la art. 139 alin. (3).  +  Articolul 138 În vederea pregătirii și desfășurării ședinței, membrii consiliului de judecată pot solicita asistență juridică din partea consilierului juridic care asigură asistență juridică unității militare.  +  Articolul 139(1) Cadrul militar trimis în fața consiliului de judecată are dreptul ca la ședința consiliului de judecată să fie asistat de un apărător ales, în condițiile prevăzute la art. 26 lit. b).(2) Apărătorul nu poate fi ales din rândul membrilor consiliului de judecată al unității militare și nu poate fi consilierul juridic care a asigurat asistența juridică a consiliului.(3) Cadrul militar trimis în fața consiliului de judecată comunică președintelui acestuia, în oricare dintre zilele premergătoare ședinței, inclusiv în ziua stabilită pentru analizarea cazului, numele apărătorului ales și numele persoanelor propuse a fi audiate în calitate de martori.(4) Martorii propuși de către cel în cauză să fie audiați de către consiliul de judecată sunt informați în timp util asupra datei și locului de desfășurare a ședinței.(5) Comandanții/șefii unităților militare în care sunt încadrați martorii și apărătorul ales iau măsuri pentru permiterea participării acestora la ședințele consiliului de judecată și pentru înscrierea activității în ordinul de zi pe unitate.  +  Articolul 140(1) Președintele consiliului de judecată, cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței, aduce la cunoștința celui trimis în fața consiliului de judecată, pe bază de semnătură în documentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, precum și apărătorului acestuia, în cazul în care și l-a ales și este prezent, conținutul dosarului cauzei; cu acest prilej cadrul militar în cauză poate propune și martorii pe care dorește să îi aducă pentru a fi audiați în ședința consiliului de judecată.(2) Dosarul cauzei poate fi studiat de cel trimis în fața consiliului de judecată sau de către apărătorul acestuia, după ce dosarul i-a fost adus la cunoștință, ori de câte ori este nevoie, în oricare dintre zilele lucrătoare premergătoare ședinței consiliului de judecată, în baza înștiințării prealabile, în scris, a președintelui consiliului de judecată; dosarul este studiat în prezența a cel puțin unui membru al consiliului de judecată.(3) În cazul în care cel trimis în fața consiliului de judecată nu vrea să semneze de luare la cunoștință a conținutului dosarului ori, din motive neîntemeiate, nu se prezintă pentru luare la cunoștință, președintele consiliului de judecată informează despre acest fapt în deschiderea ședinței de analiză a faptelor săvârșite de cel în cauză.  +  Articolul 141(1) Prezența cadrului militar în cauză în fața consiliului de judecată este obligatorie.(2) Atunci când se constată absența acestuia pentru motivele prevăzute la art. 134 alin. (4), ședința se desfășoară în cel mult 2 zile lucrătoare de la data încetării situației pentru care cel în cauză a absentat justificat.(3) În cazul în care cel în cauză absentează nejustificat, deși a fost înștiințat, ședința consiliului de judecată se desfășoară în lipsa acestuia, specificându-se această situație în procesul-verbal al ședinței și în hotărâre.  +  Articolul 142 Pentru asigurarea efectului preventiv și educativ al activității consiliilor de judecată, la ședințele acestora pot asista cadrele militare prezente în unitatea militară care sunt cel puțin egale în grad cu cel trimis în fața consiliului de judecată, mai puțin martorii propuși, care se introduc, pe rând, în sală și rămân după ce au fost audiați, numai dacă îndeplinesc condițiile de a asista la dezbateri.  +  Articolul 143(1) În situația în care cadrul militar a făcut o avertizare în interes public și este analizat ca urmare a unui act de avertizare, acesta poate cere să fie invitați presa și un reprezentant al asociației profesionale din care face parte; în acest sens, anunțul se face la cererea scrisă a președintelui consiliului de judecată prin comunicat pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității hotărârii consiliului de judecată.(2) Termenii de avertizare în interes public și act de avertizare au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 571/2004.(3) Pentru accesul presei și al reprezentantului asociației profesionale la ședința consiliului de judecată trebuie avute în vedere următoarele:a) informațiile ce se discută să nu facă parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;b) pentru informațiile clasificate vehiculate reprezentanții să dețină certificat de securitate ori autorizație de acces corespunzător/corespunzătoare.  +  Articolul 144(1) Membrii consiliului de judecată nu depun jurământ; președintele consiliului de judecată le atrage însă atenția să își dea votul fără patimă și prejudecăți, îndeplinindu-și datoria de conștiință în spiritul dreptății, al onoarei și al demnității militare.(2) Președintele consiliului de judecată desemnează un membru al consiliului de judecată care întocmește procesul-verbal al ședinței, în care se consemnează modul de desfășurare a acesteia.(3) În continuarea ședinței, președintele consiliului de judecată dă citire ordinului de trimitere în fața acestui consiliu a cadrului militar în cauză, iar ofițerul desemnat prezintă referatul și alte documente relevante privind fapta săvârșită; președintele consiliului de judecată solicită apoi celui în cauză să prezinte, personal ori prin apărătorul ales, poziția sa față de fapta/faptele care i se impută, precum și eventualele probe pregătite în apărarea sa.(4) Pentru a se edifica asupra faptei/faptelor săvârșite, membrii consiliului de judecată pot pune întrebări celui în cauză, prin intermediul președintelui; cel audiat răspunde la întrebări personal, având dreptul să se consulte ori de câte ori consideră necesar cu apărătorul său.(5) După epuizarea întrebărilor sunt audiați, pe rând, martorii care sunt introduși în sală; înainte de a fi audiați, martorilor li se cere să spună numai adevărul și să nu ascundă nimic din ceea ce cunosc.(6) Membrii consiliului de judecată pot adresa întrebări și pot cere lămuriri martorilor, numai prin intermediul președintelui.(7) Președintele consiliului de judecată dă cuvântul ofițerului desemnat în situația în care acesta are de făcut precizări față de probatoriul administrat și explicațiile date de cel analizat în consiliul de judecată pe parcursul ședinței.(8) Președintele consiliului de judecată dă cuvântul cadrului militar trimis în fața consiliului și apărătorului său, pentru a-și expune concluziile; la sfârșitul ședinței, cadrul militar trimis în fața consiliului de judecată poate depune la dosar, personal sau prin apărător, concluzii scrise.(9) Președintele consiliului de judecată declară dezbaterile încheiate, iar membrii consiliului de judecată care au analizat cazul se retrag din sală pentru deliberare și adoptarea hotărârii în aceeași zi.(10) Când fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, consiliul de judecată propune aplicarea unei sancțiuni disciplinare în raport cu gravitatea abaterii săvârșite, avându-se în vedere prevederile art. 63.(11) Consiliul de judecată adoptă o hotărâre, după ce fiecare membru, începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad, propune una dintre soluțiile prevăzute la art. 145, impunându-se cea propusă de majoritatea sau unanimitatea membrilor; propunerea fiecărui membru al consiliului de judecată trebuie să fie clar exprimată, să nu conducă spre formulări de genul: "Sunt de acord cu propunerea făcută anterior" sau "Sunt de acord cu majoritatea".(12) În situația în care nu se stabilește o majoritate a aceleiași propuneri, membrul consiliului de judecată care a propus sancțiunea cea mai severă se alătură propunerii membrului consiliului de judecată celei mai apropiate de a sa.(13) Rezultatul deliberării se consemnează în minuta ședinței în care se înscrie hotărârea adoptată de către consiliul de judecată; minuta se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 și se semnează de toți membrii consiliului de judecată care au analizat cauza începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad.(14) După întocmirea minutei membrii consiliului de judecată se întorc în sala unde a avut loc ședința și președintele consiliului de judecată dă citire hotărârii adoptate, consemnată în minută.  +  Secţiunea a 3-a Hotărârea consiliului de judecată  +  Articolul 145 Consiliul de judecată adoptă o hotărâre care cuprinde una dintre următoarele soluții:a) fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară;b) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancționare cu avertisment;c) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancționare cu mustrare scrisă;d) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancționare cu retrogradare în funcție;e) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancționare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an;f) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancționare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 2 ani;g) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de trecere în rezervă, prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. i) și j) și art. 88 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 146(1) Hotărârea consiliului de judecată se redactează în 2 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, de către președintele consiliului de judecată sau unul din membrii consiliului de judecată desemnat de acesta, urmărindu-se să nu se omită următoarele elemente, sub sancțiunea nulității hotărârii luate:a) data, ora și locul de desfășurare a ședinței consiliului de judecată;b) numărul, data și emitentul ordinului de trimitere în fața consiliului de judecată;c) gradul, numele și prenumele președintelui, membrilor consiliului de judecată, ale ofițerului desemnat, ale cadrului militar trimis în fața consiliului de judecată și ale apărătorului ales al acestuia, în situația în care a avut;d) descrierea pe scurt a abaterii săvârșite și textele de lege în care a fost încadrată fapta, conform ordinului de trimitere în fața consiliului de judecată;e) descrierea desfășurării ședinței consiliului de judecată;f) probele administrate în cursul ședinței consiliului de judecată;g) concluziile celui trimis în fața consiliului de judecată și apărătorului acestuia, în situația în care a avut;h) motivele de fapt și de drept care au determinat hotărârea consiliului de judecată;i) hotărârea consiliului de judecată;j) menționarea expresă a sintagmei: "Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință sau de la data comunicării hotărârii consiliului de judecată, cererea urmând a fi depusă la compartimentul documente clasificate al unității militare unde este constituit consiliul de judecată".(2) Hotărârea consiliului de judecată se semnează de președinte și de către toți membrii.(3) În termen de o zi lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de judecată, un exemplar al hotărârii consiliului de judecată se introduce în dosarul cauzei, iar un exemplar al acesteia se înmânează cadrului militar/cadrelor militare trimis/trimise în fața consiliului de judecată, de către șeful structurii de resurse umane, pe bază de semnătură.(4) Dacă cel/cei în cauză refuză să semneze, șeful structurii de resurse umane consemnează refuzul într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei și se înregistrează în opis, iar exemplarul hotărârii consiliului de judecată se expediază prin mijloace care să ateste confirmarea de primire la adresa indicată sau aflată în evidența unității militare unde este încadrat.  +  Articolul 147 În dosarul cauzei se introduce și procesul-verbal al ședinței consiliului de judecată, întocmit de persoana desemnată în condițiile art. 144 alin. (2).  +  Articolul 148(1) În prima zi lucrătoare după redactarea hotărârii prevăzută la art. 146, președintele consiliului de judecată întocmește un raport adresat comandantului/șefului unității militare, la care anexează dosarul cauzei.(2) După studierea documentelor, comandantul/șeful unității militare adoptă una dintre următoarele decizii:a) dispune măsuri pentru aplicarea sancțiunii disciplinare propuse sau a uneia mai ușoare, conform competențelor legale, de îndată ce hotărârea consiliului de judecată devine definitivă;b) dispune reanalizarea, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de judecată, a cauzei de către același consiliu de judecată în cazul în care constată că au fost încălcate în mod evident normele de procedură prevăzute la art. 134-137 și la art. 139-147.(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b) procedura se reia de la refacerea actului de procedură încălcat.  +  Secţiunea a 4-a Căi de atac ale hotărârilor consiliilor de judecată  +  Articolul 149(1) În cazul în care cel trimis în fața consiliului de judecată se consideră nedreptățit prin hotărârea adoptată, poate formula cerere de recurs motivată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la comunicare; cererea se depune la compartimentul documente clasificate al unității militare unde este constituit consiliul de judecată.(2) În cazul în care cel trimis în fața consiliului de judecată este împiedicat să formuleze cererea de recurs în termenul stabilit la alin. (1) din motive care nu țin de persoana sa, acest termen începe să curgă de la data încetării situației respective.(3) Obligația dovedirii cazurilor care au împiedicat exercitarea dreptului la formularea cererii de recurs revine celui în cauză.(4) Cererea de recurs se soluționează în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către un consiliu de judecată pentru soluționarea recursului, format din 3 membri, alții decât cei care au făcut parte din consiliul de judecată care a analizat cazul, numit de comandantul/șeful unității militare; pentru ofițerii care îndeplinesc funcții prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia, cererea de recurs se soluționează de către un consiliu de judecată pentru soluționarea recursului, format din 3 membri, alții decât cei care au făcut parte din consiliul de judecată care a analizat cazul, numit cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 123 sau ale art. 126.(5) Pe timpul soluționării cererilor de recurs prevederile art. 143 se aplică în mod corespunzător.(6) Consiliul de judecată pentru soluționarea recursului analizează cererea de recurs după procedura prevăzută la art. 144; cu ocazia soluționării cererii de recurs se pot aduce probe noi, care nu au putut fi administrate anterior în cadrul consiliului de judecată.  +  Articolul 150(1) Consiliul de judecată pentru soluționarea recursului poate adopta una dintre următoarele decizii:a) menținerea hotărârii inițiale;b) schimbarea hotărârii, ținând cont de faptul că cel în cauză nu își poate agrava situația prin propria lui cale de atac.(2) Pe timpul adoptării hotărârii consiliului de judecată pentru soluționarea recursului, prevederile art. 146 alin. (2) - (4) și ale art. 147 se aplică în mod corespunzător.(3) Propunerea din cuprinsul hotărârii consiliului de judecată pentru soluționarea recursului, redactată conform modelului prevăzut la anexa nr. 16, este definitivă.(4) Hotărârea consiliului de judecată rămâne definitivă în cazul în care cel în cauză nu a formulat cerere de recurs în termenul legal prevăzut.  +  Articolul 151(1) După rămânerea definitivă a propunerii din cuprinsul hotărârii consiliului de judecată, comandantul/șeful unității militare procedează astfel:a) în cazul adoptării hotărârii cu soluția prevăzută la art. 145 lit. a) ordonă structurii de resurse umane să facă mențiunea corespunzătoare în memoriul original;b) în cazul adoptării hotărârii cu soluțiile prevăzute la art. 145 lit. b) - c) aplică sau propune, după caz, sancțiunea disciplinară corespunzător competențelor în domeniu;c) în cazul adoptării hotărârii cu soluțiile prevăzute la art. 145 lit. d) - g) aplică sancțiunea disciplinară corespunzător competențelor în domeniu sau înaintează raport, pe cale ierarhică, în care se menționează propunerea de sancționare disciplinară, la care anexează dosarul cauzei și memoriul original al cadrului militar.(2) Rapoartele cu propunerile consiliilor de judecată privind trecerea în rezervă sau menținerea în activitate a cadrelor militare se avizează de către consilierul juridic al eșalonului la care s-a constituit consiliul de judecată și sunt însoțite de dosarul consiliului de judecată și de dosarul consiliului de onoare, în cazul celor judecați pentru aducerea unor grave prejudicii onoarei și demnității militare.(3) Dosarul cauzei se clasează în arhiva unității militare, iar câte o copie a hotărârii consiliului de judecată și a hotărârii consiliului de judecată pentru soluționarea recursului, dacă este cazul, precum și a procesului-verbal/proceselor-verbale al/ale ședinței/ședințelor desfășurate se introduc în memoriul original al celui în cauză.(4) Structura de resurse umane a unității militare consemnează și înaintează, ierarhic, în termen de 5 zile calendaristice, adresele pentru operarea de modificări în sistemul de evidență al managementului resurselor umane; totodată, actualizează, potrivit competențelor, datele din sistemul informatic pentru gestionarea personalului activ RESMIL, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii documentelor, pe cale ierarhică.  +  Articolul 152 În situațiile în care se impune luarea de măsuri urgente, termenele prevăzute în prezentul capitol, cu excepția celor de o zi și a celui stabilit la art. 143, se reduc la jumătate.  +  Capitolul VII Analiza stării disciplinei militare  +  Articolul 153 Periodic, la fiecare structură militară, comandantul/șeful analizează starea disciplinei militare, urmărind stabilirea modului în care este influențat procesul de instrucție și de învățământ, cauzele care au favorizat producerea de evenimente ori abateri disciplinare, și ordonă măsuri pentru prevenirea acestora.  +  Articolul 154 Starea disciplinei militare se analizează la fiecare structură militară în cadrul activității de evaluare periodică a stării structurilor militare, astfel:a) la pluton - zilnic;b) la companie/similar - săptămânal;c) la batalion/similar, regiment/similar-lunar;d) la brigadă/similar - semestrial, de regulă la sfârșitul etapelor de instrucție în prima decadă a lunii următoare, și când comandantul/șeful apreciază că este necesar, în cadrul ședințelor de lucru;e) la divizie/similar - anual, în ultima decadă a anului de instrucție, și când comandantul/șeful apreciază că este necesar, în cadrul ședințelor de lucru;f) la instituțiile militare de învățământ - la sfârșitul fiecărui an de învățământ și când comandantul apreciază că este necesar, în cadrul ședințelor de lucru;g) la statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, la comandamentele de armă - anual și când comandantul/șeful apreciază că este necesar, în cadrul ședințelor de lucru.  +  Articolul 155 Analiza stării disciplinei militare pe garnizoană se organizează și se desfășoară anual, până la data de 15 ianuarie pentru anul precedent, și este condusă de către comandantul garnizoanei; la această activitate participă comandanții/șefii unităților militare, cadrele nominalizate de către comandantul garnizoanei și invitați din rândul autorităților publice locale, precum și al structurilor aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională.  +  Articolul 156 Structurile militare, de la batalion corp aparte în sus, înaintează pe cale ierarhică rapoartele-sinteză privind starea disciplinei militare pe anul precedent, astfel încât, în termen de 15 zile de la finalizarea anului de instrucție, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentele de armă și structurile subordonate/coordonate de către structurile centrale și cele care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale să poată centraliza rapoartele de la toți subordonații nemijlociți și, ulterior, să elaboreze propriile rapoarte-sinteză.  +  Articolul 157(1) Pe baza rapoartelor-sinteză primite de la structurile militare subordonate/coordonate, în termen de 30 de zile de la finalizarea anului de instrucție, structurile centrale și cele care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale centralizează, elaborează și trimit Serviciului poliție militară din Statul Major General "Sinteza privind starea disciplinei militare în unitatea militară și structurile subordonate/coordonate, în anul de instrucție".(2) Serviciul poliție militară din Statul Major General, în termen de 20 de zile de la primirea sintezelor de la structurile centrale, întocmește "Sinteza privind starea disciplinei militare în Armata României" pentru anul de instrucție precedent.(3) Analiza stării disciplinei militare cuprinde tematica prevăzută în anexa nr. 17, adaptată la specificul structurii militare respective.(4) Sinteza privind starea disciplinei militare are tematica prevăzută în anexa nr. 18, adaptată la specificul structurii militare respective, și va fi clasificată "SECRET DE SERVICIU".(5) Circuitul informațional al sintezelor privind starea disciplinei militare este prezentat în anexa nr. 19.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 158 Procedurile aflate în derulare se finalizează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a consiliilor de onoare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.76/2010 și "R.G. - 8, Regulamentul consiliilor de judecată", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.153/2005.  +  Articolul 159 Personalului militar din armatele unor state străine care urmează cursurile instituțiilor militare de învățământ din România i se aplică prevederile prezentului regulament, cu particularitățile stabilite de comun acord printr-un protocol cu reprezentanții legali ai acestora.  +  Articolul 160Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  GLOSAR
  Abatere de la disciplina militară - faptă în legătură cu atribuțiile de serviciu și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către militar, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentele militare, ordinele și dispozițiile legale ale comandanților/șefilor ierarhici. Comisie de cercetare prealabilă - comisia numită în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare, a cărei organizare și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale. Disfuncție majoră - aducerea structurii militare în imposibilitatea de a-și îndeplini misiunile și activitățile din domeniul de responsabilitate stabilit conform legii. Eveniment - abatere de la disciplina militară cu consecințe grave, contravenție sau infracțiune. Lipsă de respect - nerespectarea prevederilor regulamentare privind autoritatea și ierarhia militară. Lezare semnificativă - ofensă sau prejudiciu grav adus demnității și onoarei militare. Măsură - dispoziție/hotărâre/prevedere luată pentru realizarea unui anumit scop. Normă - regulă, dispoziție obligatorie stabilită prin lege sau prin uz; ordine recunoscută ca obligatorie sau recomandabilă. Ofițerul desemnat - ofițerul numit de comandantul/șeful unității militare pentru efectuarea cercetării și întocmirea dosarului cauzei. Ordin - dispoziție obligatorie, scrisă sau verbală, dată de o autoritate militară pentru a fi executată întocmai. Ordine publică - ordine politică, economică și socială dintr-un stat, care se asigură printr-un ansamblu de norme și măsuri și se traduce prin funcționarea normală a aparatului de stat, menținerea liniștii cetățenilor și respectarea drepturilor acestora. Rezultate foarte bune - realizări care se situează peste obiectivele de performanță stabilite anual. Sancțiune disciplinară - măsura coercitivă cu scop educativ ce se aplică militarului care comite abateri de la prevederile actelor normative specifice, care nu constituie infracțiuni. Subordonare - raport ierarhic între comandant și subordonații săi, în temeiul căruia comandantul ordonă, îndrumă și controlează activitatea subordonaților, iar aceștia au obligația de a executa ceea ce li se cere.
   +  Anexa nr. 2la regulament
  COMPETENȚELE COMANDANȚILOR/ȘEFILOR DE
  A APLICA SANCȚIUNI DISCIPLINARE
  a) Cadrelor militare
  FuncțiiSancțiuni disciplinareAvertismentMustrare scrisăRetrogradare în funcțieAmânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1-2 aniTrecerea în rezervă
  Comandant de pluton (funcții similare*)DaPropuneri---
  Comandant de companie (funcții similare*)DaPropuneriPropuneriPropuneri-
  Comandant de batalion (funcții similare*)DaPropuneriPropuneriPropuneri-
  Comandant de regiment, batalion - corp aparte (funcții similare*)DaDa**)PropuneriPropuneri**)Propuneri**)
  Comandant de brigadă (funcții similare*)DaDa**)Da**)/ Propuneri**)Propuneri**)Propuneri**)
  Comandant de divizie (funcții similare*)DaDa**)Da**)/ Propuneri**)Propuneri**)Propuneri**)
  Șef de stat major de categorie de forțe ale armatei/comandant de comandament de armă, direcție (funcții similare*)DaDa**)Da**)/ Propuneri**)Propuneri**)Da**)/ Propuneri**)
  Șef structură centrală sau care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționaleDaDa**)Da**)/ Propuneri**)Propuneri**)Da**)/ Propuneri**)
  Șeful Statului Major GeneralDaDa**)Da**)/ Propuneri**)Propuneri**)Da**)/ Propuneri**)
  Ministrul apărării naționaleDaDa**)Da**)Da**)Da**)/ Propuneri**)
  *) Militarul care îndeplinește o funcție de conducere al cărei coeficient de încadrare este egal sau mai mare, așa cum este prevăzut în statul de organizare. **) Potrivit competențelor pe linie de resurse umane, pe baza cercetării prealabile, a hotărârilor consiliilor de onoare sau a consiliilor de judecată, după caz.
  b) Soldaților și gradaților profesioniști
  FuncțiiSancțiuni AvertismentMustrare scrisăRetrogradarea din funcțieAmânarea promovării în grad pe o perioadă de 1 - 2 aniDesfacerea disciplinară a contractului
  Comandant de pluton (similar)DaPropuneri*)Propuneri*)Propuneri*)Propuneri*)
  Comandant de companie (similar)DaDa*)/ Propuneri*)Propuneri*)Propuneri*)Propuneri*)
  Comandant de batalion (similar)DaDa*)Da*)Propuneri*)Propuneri*)
  Comandant de batalion corp aparte (similar)DaDa*)Da*)Da*)Da*)
  Comandant de regiment (similar)DaDa*)Da*)Da*)Da*)
  Comandant de brigadă (similar)DaDa*)Da*)Da*)Da*)
  Comandant de divizie (similar)DaDa*)Da*)Da*)Da*)
  Șef de stat major de categorie de forțe ale armatei/ comandant de comandament de armă, direcție/ similar*)DaDa*)Da*)Da*)Da*)
  Șef structură centrală sau care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționaleDaDa*)Da*)Da*)Da*)
  Șeful Statului Major General*)DaDa*)Da*)Da*)Da*)
  Ministrul apărării naționaleDaDa*)Da*)Da*)Da*)
  *) Pe baza actelor de constatare întocmite de către comisiile de cercetare, dreptul de aplicare aparținând comandantului unității militare în care aceștia sunt încadrați.
  c) Studenților/elevilor din instituțiile militare de învățământ
  FuncțiiSancțiuni disciplinare Avertisment scrisRetrogradarea în funcțieAlte sancțiuni prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. d)Exmatriculare
  Comandant de grupă (similar)Da-Conform Codului de etică și deontologie universitarăConform regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor militare de învățământ din care fac parte
  Comandant de pluton (similar)Da-
  Comandant de companie (similar)DaPropuneri
  Comandant de batalion (similar)DaPropuneri
  Comandant de batalion corp aparte (similar)DaDa
  Comandant de regiment (similar)DaDa
  Comandant de brigadă (similar)DaDa
  Comandant de divizie (similar)DaDa
  Șef de stat major de categorie de forțe ale armatei/ comandant de comandament de armă, direcție/ similar *)DaDa
  Șef structură centrală sau care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționaleDaDa
  Șeful Statului Major General*)DaDa
  Ministrul apărării naționaleDaDa
  *) Comandanți/șefi care au în subordine sau coordonare instituții militare de învățământ.
   +  Anexa nr. 3la regulament
  COMPETENȚELE COMANDANȚILOR/ȘEFILOR DE A
  PROPUNE/ACORDA RECOMPENSE
  a) Cadrelor militare în activitate
  FuncțiiRecompense MulțumiriFelicităriPremii în bani sau în obiecteDiplome de meritCitarea prin ordin de zi pe unitateAcordarea de arme de apărare și pază cu înscrisuri gravateConferirea de decorațiiAcordarea de distincții și însemne militare
  Comandant de pluton (similar)*)DaDa--Propuneri--Conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale
  Comandant de companie (similar)DaDaPropuneri-Propuneri--
  Comandant de batalion (similar)DaDaPropuneriPropuneriPropuneri--
  Comandant de batalion corp aparte (similar)DaDaDaDaDa--
  Comandant de regiment (similar)DaDaDaDaDa--
  Comandant de brigadă (similar)DaDaDaDaDaPropuneriPropuneri
  Comandant de divizie (similar)DaDaDaDaDaPropuneriPropuneri
  Șef de stat major de categorie de forțe ale armatei/ comandant de comandament de armă, direcție/similarDaDaDaDaDaDaPropuneri
  Șef structură centrală sau care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționaleDaDaDaDaDaDaPropuneri
  Șeful Statului Major GeneralDaDaDaDaDaDaPropuneri
  Ministrul apărării naționaleDaDaDaDaDaDaPropuneri
  *) Militarul care îndeplinește o funcție al cărei grad, prevăzut în statul de organizare, este similar.
  b) Cadrelor militare în rezervă/în retragere
  FuncțiiRecompense MulțumiriFelicităriPremii în bani sau în obiecteConferirea de decorațiiAcordarea de distincții și însemne militare
  Comandant de batalion corp aparte (similar)DaDaPropuneri-Conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale
  Comandant de regiment (similar)DaDaPropuneri-
  Comandant de brigadă (similar)DaDaPropuneri-
  Comandant de divizie (similar)DaDaDaPropuneri
  Șef de stat major de categorie de forțe ale armatei/ comandant de comandament de armă, direcție/ similarDaDaDaPropuneri
  Șef structură centrală sau care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționaleDaDaDaPropuneri
  Șeful Statului Major GeneralDaDaDaPropuneri
  Ministrul apărării naționaleDaDaDaPropuneri
  c) Soldaților și gradaților profesioniști
  FuncțiiRecompense MulțumiriFelicităriPremii în bani sau în obiecteFotografierea lângă drapelul de luptă desfășurat al unității militare din care face parteDiplome de meritConferirea de decorațiiCitarea prin ordin de zi pe unitateAcordarea de distincții și însemne militare
  Comandant de pluton (similar)DaDaPropuneriPropuneriPropuneri-PropuneriConform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale
  Comandant de companie (similar)DaDaPropuneriPropuneriPropuneri-Propuneri
  Comandant de batalion (similar)DaDaPropuneriPropuneriPropuneri-Propuneri
  Comandant de batalion corp aparte (similar)DaDaDaDaPropuneriPropuneriDa
  Comandant de regiment (similar)DaDaDaDaPropuneriPropuneriDa
  Comandant de brigadă (similar)DaDaDaDaDaPropuneriDa
  Comandant de divizie (similar)DaDaDaDaDaPropuneriDa
  Șef de stat major de categorie de forțe ale armatei/comandant de comandament de armă, direcție/similarDaDaDaDaDaPropuneriDa
  Șef structură centrală sau care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționaleDaDaDaDaDaPropuneriDa
  Șeful Statului Major GeneralDaDaDaDaDaPropuneriDa
  Ministrul apărării naționaleDaDaDaDaDaPropuneriDa
  d) Studenților/elevilor din instituțiile militare de învățământ
  FuncțiiRecompense MulțumiriFelicităriPermisii de meritPremii în bani sau în obiecteFotografierea lângă drapelul de luptă desfășurat al unității militare din care fac parteDiplome de meritCitarea prin ordin de zi pe unitateConferirea de decorațiiScrisori de mulțumireCertificat de meritAcordarea gradului următorAcordarea de distincții și însemne militare
  Comandant de grupă (similar)DaDa---------Conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale
  Comandant de pluton (similar)DaDaPropuneri-----PropuneriPropuneriPropuneri
  Comandant de companie (similar)DaDaPropuneriPropuneriPropuneriPropuneriPropuneri-PropuneriPropuneriPropuneri
  Comandant de batalion (similar)DaDaPropuneriPropuneriPropuneriPropuneriPropuneri-PropuneriPropuneriPropuneri
  Comandant de batalion corp aparte (similar)DaDa5 zileDaDaDaDa-DaDaDa
  Comandant de regiment (similar)DaDa5 zileDaDaDaDaPropuneriDaDaDa
  Comandant de brigadă (similar)DaDa6 zileDaDaDaDaPropuneriDaDaDa
  Comandant de divizie (similar)DaDa7 zileDaDaDaDaPropuneriDaDaDa
  Șef de stat major de categorie de forțe ale armatei/ comandant de comandament de armă, direcție/similar*)DaDa7 zileDaDaDaDaPropuneriDaDaDa
  Șef structură centrală sau care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționaleDaDa8 zileDaDaDaDaPropuneriDaDaDa
  Șeful Statului Major General*)DaDa8 zileDaDaDaDaPropuneriDaDaDa
  Ministrul apărării naționaleDaDa10 zileDaDaDaDaPropuneriDaDaDa
  *) Comandanți sau șefi care au în subordine instituții militare de învățământ.
   +  Anexa nr. 4 la regulament
  - MODEL -
  ROMÂNIA..............................
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(nivelul de clasificare)
  ....................................... Exemplarul nr. ....
  (denumirea structurii)
  .............................
  (data)
  Nr. ....................
  - Galați -

  CERTIFICAT DE MERIT*)
  *) Certificatul se tipărește la Centrul tehnic-editorial al Armatei pe hârtie velină, pe fond vernil, având imprimat pe margini un chenar alcătuit din frunze de laur stilizate, de-a lungul unei eșarfe tricolore. Peste întreaga suprafață a diplomei se vor imprima desene, în filigran, cu scene semnificative din instruirea armatei. Fondul certificatului va avea imprimată sigla Ministerului Apărării Naționale. Se acordă d-lui/d-nei .............................., născut/ă la data de ............, în localitatea ........................, județul ..................., la încheierea studiilor în - instituția militară de învățământ - pentru rezultate foarte bune obținute în procesul de învățământ și pentru conduită exemplară. Ai învățat de la părinții, bunicii, dascălii și comandanții tăi să fii cel mai bun. ȘI EȘTI! Te felicit, OSTAȘ AL ROMÂNIEI! Sunt convins că vei câștiga un loc în Marea Carte a Neamului Românesc, dacă Țara îți va cere să o aperi. Ești devotat, vrednic, cu credință și nădejde în Dumnezeu. Alături de părinții tăi, de toți cei care te cunosc și te apreciază, sunt mândru de tine și eu,
  Comandantul tău,..................
  L.S.(data)
   +  Anexa nr. 5la regulament
  DECIZIE PRIVIND APLICAREA UNEI SANCȚIUNI DISCIPLINARE*)
  *) Se întocmește numai pentru sancțiunile disciplinare avertisment și mustrare scrisă. Decizia privind aplicarea sancțiunii disciplinare se comunică în scris personalului sancționat și cuprinde:a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;b) înscrierea prevederilor care au fost încălcate de militar;c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de militar în timpul cercetării prealabile/judecării faptei în consiliul de onoare sau consiliul de judecată, după caz;d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată și către cine trebuie înaintată contestația;f) termenul de la care începe și perioada de aplicare a sancțiunii disciplinare.
  Comandantul/șeful U.M.................,Data ............
  .....................
  L.S.
   +  Anexa nr. 6la regulament
  - MODEL -
  R O M Â N I A.........................
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(nivelul de clasificare)
  Exemplarul nr. ....

  ORDINUL
  MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
  Nr. ...... din .......
  În baza art. 33 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ......................... (gradul, arma, numele prenumele, funcția și denumirea unității, inclusiv cea istorică).............. se sancționează cu amânarea înaintării în gradul următor pe o perioadă de ..........(1 sau 2 ani, după caz)........ începând cu ........... [data când militarul sancționat îndeplinește condițiile de înaintare în gradul următor*)]......... *) Termenul efectelor sancțiunii disciplinare începe să curgă de la data când militarul sancționat îndeplinește condițiile de înaintare în grad, conform Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011. Motivarea de fapt: propunerea comandantului/șefului care are dreptul să propună sancțiunea conform anexei nr. 2 la Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. ...../...., prezentată cu raportul nr. ...... din ..........., înregistrat la U.M ....... la nr. ...... din ............. și ................. (Hotărârea consiliului de judecată sau Hotărârea consiliului de judecată pentru soluționarea recursului).............. nr. ........ adoptată în ședința din data de ............. Cu drept de contestare în termenul legal la instanța de judecată competentă.
  MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE,
  ................................
  (numele și prenumele, cu majuscule)

  ȘEFUL DIRECȚIEI MANAGEMENT RESURSE UMANE
  ........................
  (gradul)
  ..................................
  (prenumele, numele - cu majuscule, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 6a la regulament
  - MODEL -
  ROMÂNIA..............................
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(nivelul de clasificare)
  ....................................... Exemplarul nr. ....
  (denumirea structurii)
  .............................
  (data)
  Nr. ....................
  - București -

  ORDINUL*)
  COMANDANTULUI/ȘEFULUI UNITĂȚII MILITARE ...............
  Nr. ...... din .............
  *) Ordinul se adaptează în mod corespunzător și în cazul aplicării sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. c) din Legea nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare. În baza art. 28 lit. d) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști cu modificările și completările ulterioare, începând cu ..........[data când militarul sancționat îndeplinește condițiile de promovare în gradul următor**)]............ se sancționează cu amânarea promovării în gradul următor pe timp de ........(1 sau 2 ani, după caz).......... a.................. (gradul, arma, numele prenumele, funcția și denumirea unității, inclusiv cea istorică)............... **) Termenul efectelor sancțiunii disciplinare începe să curgă de la data când militarul sancționat îndeplinește condițiile de promovare în grad, conform Legii nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare. Motivarea de fapt: Actul de cercetare prealabilă. Cu drept de contestare în termenul legal la instanța de judecată competentă.
  COMANDANTUL/ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE .............
  (indicativul numeric și garnizoana)
  .........
  (gradul)
  ............................
  (prenumele, numele - cu majuscule, semnătura și ștampila)

  ȘEFUL STRUCTURII DE PERSONAL
  .........
  (gradul)
  ........................
  (prenumele, numele - cu majuscule, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 7la regulament
  - MODEL -
  ROMÂNIA..............................
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(nivelul de clasificare)
  ....................................... Exemplarul nr. ....
  (denumirea structurii)
  .............................
  (data)
  Nr.. ....................
  - București -

  ORDINUL
  COMANDANTULUI/ȘEFULUI UNITĂȚII MILITARE ...............
  Nr. ...... din ............
  Potrivit prevederilor art. 99 alin. (2)*) din Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. /2013, *) Se adaptează în mod corespunzător în situația trimiterii cadrului militar în fața consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 128 alin. (3). ORDON:1. Se numește ........ (gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcția și unitatea militară).......... pentru cercetarea faptei .........(se înscrie fapta/faptele pentru care s-a dispus cercetarea).......... săvârșită de ............(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcția și unitatea militară).......... și întocmirea dosarului cauzei.2. Cercetarea și întocmirea dosarului cauzei se vor efectua de către ofițerul desemnat la pct. 1, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data prezentului ordin.
  COMANDANTUL/ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE .............
  (indicativul numeric și garnizoana)
  ............
  (gradul)
  .................................
  (prenumele, numele - cu majuscule, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 8la regulament - MODEL -
  OPIS*)
  Total pagini: ........
  *) Se adaptează în mod corespunzător în situația trimiterii cadrului militar în fața consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1).
  Nr. crt.CUPRINSPAGINA
  1.Opisul dosarului cauzei
  2.Cererea formulată în scris de cadrele militare care se consideră lezate în onoarea și demnitatea lor, după caz
  3.Ordinul de numire a unui ofițer desemnat/ comisie pentru cercetarea faptei
  4.Referatul întocmit de ofițerul desemnat/ comisia
  5.Nota explicativă a cadrului militar cercetat sau, după caz, procesul-verbal întocmit de ofițerul desemnat, prin care se menționează refuzul întocmirii notei
  6.Note explicative ale persoanelor care au cunoștință despre fapte sau documente în legătură cu fapta pentru care cel în cauză este cercetat
  7.Documente probatorii obținute pe durata cercetării
  8.Dovada de luare la cunoștință de către cadrul militar a conținutului ordinului de numire a ofițerului desemnat să cerceteze cauza
  9.Ordinul de trimitere în fața consiliului de onoare**)
  10.Dovada de luare la cunoștință a conținutului dosarului**)
  11.Procesul-verbal de desfășurare a ședinței consiliului de onoare**)
  12.Concluziile scrise ale celui în cauză sau ale apărătorului acestuia, depuse pe timpul ședinței**)
  13.Hotărârea consiliului de onoare**)
  14.Alte documente
  **) Documentele se introduc dacă ofițerul, maistrul militar sau subofițerul cercetat este trimis în fața consiliului de onoare.
   +  Anexa nr. 9la regulament
  - MODEL -

  DOVADA
  de luare la cunoștință a conținutului ordinului de numire
  a ofițerului desemnat să cerceteze cauza
  Subsemnatul, .............(gradul, numele și prenumele)........., din Unitatea Militară ..........(indicativul numeric și garnizoana)....... am luat cunoștință de conținutul Ordinul nr. ....... din ................. al comandantului/șefului Unității Militare nr. ..........(indicativul numeric și garnizoana)........
  ... ......................... ......................
  (data)(semnătura)
   +  Anexa nr. 10la regulament
  - MODEL -
  R O M Â N I A..............................
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(nivelul de clasificare)
  Exemplarul nr. ....

  ORDINUL
  MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
  Nr.. ..... din .......
  În temeiul dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) și art. 104 din Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. ........./2013, ORDON:1. Trimiterea în fața consiliului de onoare al ................(denumirea eșalonului la care se analizează cazul)......... a ....... (gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcția și unitatea militară)..........., pentru: ..........(se înscrie fapta care constituie abatere de la disciplina militară cu menționarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează sau, după caz, aspectele care aduc atingere onoarei cadrelor militare și pentru care cel în cauză a fost trimis în fața consiliului de onoare).......2. Consiliul de onoare va fi constituit în următoarea componență:– președinte: General .........................;– membri: General-maior ...................; General de brigadă ..............; ..................................; .................................. .3. Dosarul cauzei a fost întocmit de către ............(gradul, numele și prenumele ofițerului desemnat/comisiei)........., din U.M. .........(indicativul numeric al unității militare și garnizoana).........4. Pe tot parcursul analizei cauzei, cadrul militar trimis în fața consiliului de onoare are dreptul să fie asistat de un apărător ales.
  MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE,
  .....................
  (numele și prenumele, cu majuscule)
  NOTĂ: Se adaptează în mod corespunzător în situația trimiterii cadrului militar în fața consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 134 alin. (2).
   +  Anexa nr. 11la regulament
  - MODEL -
  ROMÂNIA..............................
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(nivelul de clasificare)
  ....................................... Exemplarul nr. ....
  (denumirea structurii)
  .............................
  (data)
  Nr. ....................
  - București -

  ORDINUL
  COMANDANTULUI/ȘEFULUI UNITĂȚII MILITARE ...............
  Nr. ..... din ...........
  În temeiul dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 104 din Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. ......../2013, ORDON:1. Trimiterea în fața consiliului de onoare al ...........(denumirea eșalonului la care se analizează cazul)........ a .................... (gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcția și unitatea militară)......... pentru:.................(se înscrie fapta care constituie abatere de la disciplina militară cu menționarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează sau, după caz, aspectele care aduc atingere onoarei cadrelor militare și pentru care cel în cauză a fost trimis în fața consiliului de onoare)............2. Consiliul de onoare va fi constituit în următoarea componență:– președinte: Colonel .........................;– membri: Locotenent-colonel .............; Maior .........................; Căpitan ........................., absolvent al Facultății de drept, cu diplomă de licență în anul*) ....; *) Se nominalizează membrul titular al consiliului de onoare care are studii juridice și anul în care acestea au fost absolvite.3. Dosarul cauzei a fost întocmit de către ...............(gradul, numele și prenumele ofițerului desemnat/comisiei)........., din U.M. ............ (indicativul numeric al unității militare și garnizoana)..........4. Pe tot parcursul analizei cauzei, cadrul militar trimis în fața consiliului de onoare are dreptul să fie asistat de un apărător ales.
  COMANDANTUL/ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE .............
  (indicativul numeric și garnizoana)
  (gradul)
  (prenumele, numele - cu majuscule, semnătura și ștampila)
  NOTĂ: Se adaptează în mod corespunzător în situația trimiterii cadrului militar în fața consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 134 alin. (2).
   +  Anexa nr. 12la regulament
  - MODEL -
  VĂZUT
  COMANDANTUL/ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE ....................................................
  (indicativul numeric și garnizoana)
  ........................
  (gradul)
  ..............................................................
  (prenumele, numele - cu majuscule, semnătura și ștampila)

  TABEL
  cu cadrele militare care au luat cunoștință de conținutul
  ordinului comandantului/șefului Unității Militare nr. ..........
  (indicativul numeric și garnizoana)
  CalitateaGradul, numele și prenumeleDataSemnătura
  Consiliul de onoarePreședinte
  Membri
  Ofițerul desemnat/ comisia
  Cadrul militar trimis în fața consiliului de onoare*)
  Apărătorul ales (după caz)
  *) Se adaptează în mod corespunzător în situația trimiterii cadrului militar în fața consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 135 alin. (1).
   +  Anexa nr. 13la regulament
  - MODEL -

  DOVADA
  de luare la cunoștință a conținutului dosarului cauzei
  Subsemnatul, ..............(gradul, numele și prenumele)........, din Unitatea Militară ......(indicativul numeric și garnizoana).......... trimis în fața consiliului de onoare*) constituit la Unitatea Militară nr. ...........(indicativul numeric și garnizoana)....... prin Ordinul nr. ......... din ............. al comandantului/șefului Unității Militare nr. ......... (indicativul numeric și garnizoana)........, am luat cunoștință despre conținutul dosarului cauzei. *) Se adaptează în mod corespunzător în situația trimiterii cadrului militar în fața consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 140 alin. (1).
  ..............................................
  (data)(semnătura)
   +  Anexa nr. 14la regulament
  - MODEL -
  ROMÂNIA..............................
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(nivelul de clasificare)
  ....................................... Exemplarul nr. ....
  (denumirea structurii)
  .............................
  (data)
  Nr. ....................
  - Galați -

  MINUTA HOTĂRÂRII
  CONSILIULUI DE ONOARE AL ................ *)
  (denumirea unității militare la care se desfășoară ședința)
  *) Se adaptează în mod corespunzător în situația trimiterii cadrului militar în fața consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1);1. În baza Ordinului nr.. ........ din ................... al ................. (se înscriu datele din ordinul de trimitere în fața consiliului de onoare), consiliul de onoare, format din:– președinte: .......................;– membri: ...................; .........................; .........................., absolvent al Facultății de drept, cu diplomă de licență din anul ......; ..........................,– ofițerul desemnat cu întocmirea dosarului ............................... s-a întrunit pe data de ........................, a procedat la analiza faptei săvârșite de către .................(gradul, numele și prenumele celui în cauză).......... pentru ...............(descrierea pe scurt a faptei/faptelor și indicarea dispoziției legale încălcate)............ asistat de apărător ales .......................(numele și prenumele apărătorului ales și calitatea acestuia: ex. avocat)...........2. Deliberând, individual membrii consiliului de onoare au hotărât:**) **) Când cel în cauză a fost trimis în fața consiliului de onoare pentru mai multe fapte membrii consiliului se vor pronunța pentru fiecare faptă în parte;– ................................. (membrul consiliului cel mai mic în grad) - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară și propun sancționarea cu .................................... (se individualizează sancțiunea)– ................................. - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară și propun sancționarea cu .................................... (se individualizează sancțiunea)– ........................ - fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară și propun să nu fie sancționat;– ................................. - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară și propun sancționarea cu .................................... (se individualizează sancțiunea)– ................................. - fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară și propun să nu fie sancționat3. Consiliul de onoare al ..............(denumirea unității militare)........... în unanimitate/cu majoritate de voturi a hotărât vinovăția/nevinovăția ....................(gradul, numele și prenumele).............. pentru ................(denumirea faptei/faptelor și indicarea dispoziției legale încălcate)............. cu propunerea de a fi sancționat cu ***) .........(se individualizează sancțiunea)........./de a nu fi sancționat. ***) Când cel în cauză a fost trimis în fața consiliului de onoare pentru mai multe fapte membrii consiliului vor pronunța hotărârea finală reprezentând un singur rezultat al sancțiunilor disciplinare propuse pentru fiecare faptă în parte. Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării.
  Președinte:
  .....................
  ...................
  Membri:
  .....................membrul consiliului cel mai mic în grad)
  ..........................................
  ..........................................
  ..........................................
  ..........................................
   +  Anexa nr. 15la regulament
  - MODEL -
  ROMÂNIA..............................
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(nivelul de clasificare)
  ....................................... Exemplarul nr. .....
  (denumirea structurii)
  .............................
  (data)
  Nr. ....................
  - Galați -

  HOTĂRÂREA
  CONSILIULUI DE ONOARE AL ..................... *)
  (denumirea unității militare la care se desfășoară ședința)
  *) Se adaptează în mod corespunzător în situația trimiterii cadrului militar în fața consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 146 alin. (1), precum și a recursurilor în fața consiliului de onoare, respectiv de judecată.1. În baza Ordinului nr. ........ din ............. al ....................., (se înscriu datele din ordinul de trimitere în fața consiliului de onoare) consiliul de onoare, format din:– președinte: .......................;– membri: ...................; .........................; .........................., absolvent al Facultății de drept, cu diplomă de licență din anul ......; ..........................,– ofițerul/comisia desemnat/desemnată cu întocmirea dosarului și prezentarea referatului............................... s-a întrunit pe data de ................. ora......... locul............................., a procedat la analiza faptei săvârșite de către ................(gradul, numele și prenumele celui în cauză)............ pentru ..........(descrierea pe scurt a faptei/faptelor și indicarea dispoziției legale încălcate).......... asistat de apărător ales ..............(numele și prenumele apărătorului ales și calitatea acestuia: ex. avocat)..........2. Ședința consiliului de onoare s-a desfășurat după cum urmează: .............(se preiau datele din cuprinsul procesului-verbal redactat pe timpul ședinței)...................3. Probele administrate în cursul ședinței consiliului au fost următoarele: ................4. Concluziile ................(gradul, numele și prenumele celui trimis în fața consiliului de onoare)............ și ale apărătorului acestuia, în situația în care a avut.........(numele și prenumele)......... au fost următoarele:....................................5. Motivarea în fapt și în drept care a determinat luarea hotărârii de către consiliul de onoare este următoarea: ...........................................6. Hotărârea consiliului de onoare:– fapta săvârșită nu constituie abatere de la disciplina militară; sau– fapta săvârșită constituie abatere de la disciplina militară și propune sancționarea ...........(gradul, numele și prenumele celui în cauză)........... cu ............(denumirea sancțiunii disciplinare)..........7. Prezenta a fost întocmită în ........... exemplare astfel:– un exemplar rămâne la unitatea militară unde s-a constituit consiliul de onoare și, după caz, un exemplar la unitatea militară din care face parte cadrul militar;– câte un exemplar se comunică fiecărui cadru militar care a făcut obiectul judecării. Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință sau de la data comunicării hotărârii consiliului de onoare, cererea urmând a fi depusă la compartimentul documente clasificate al unității militare unde este constituit consiliul de onoare
  Președinte,
  ...................Membri:
  ......................................
  ...................
  ...................
  ...................
  Am primit un exemplar**) Data primirii
  ......................................
  (gradul, numele, prenumele și semnătura celui în cauză)
  **) În situația în care cel în cauză refuză primirea unui exemplar al hotărârii se va face mențiune despre acest fapt, iar aceasta (hotărârea) se va transmite printr-un mijloc de comunicare care să asigure confirmarea de primire.
   +  Anexa nr. 16la regulament
  - MODEL -
  ROMÂNIA..............................
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE(nivelul de clasificare)
  ....................................... Exemplarul nr. ....
  (denumirea structurii)
  .............................
  (data)
  Nr. ....................
  - Galați -

  HOTĂRÂREA
  CONSILIULUI DE ONOARE PENTRU SOLUȚIONAREA RECURSULUI
  AL ............ *)
  (denumirea unității militare la care se desfășoară ședința)
  *) Se adaptează în mod corespunzător în situația trimiterii cadrului militar în fața consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 150 alin. (3), precum și a recursurilor în fața consiliului de onoare, respectiv de judecată.1. În baza Ordinului nr.. ........ din ................... al ......................(se înscriu datele din ordinul de numire a consiliului de onoare pentru soluționarea recursului), consiliul de onoare pentru soluționarea recursului, format din:– președinte: .......................;– membri: ...................; .........................., absolvent al Facultății de drept, cu diplomă de licență din anul ......;– ofițerul/comisia desemnat/desemnată cu întocmirea dosarului și prezentarea referatului............................... s-a întrunit pe data de ................. ora ......... locul ............................., a procedat la analiza cereri de recurs formulată de către ...........(gradul, numele și prenumele celui în cauză)............ împotriva ................(se înscrie numărul și data hotărârii pronunțată de către consiliul de onoare)............ asistat de apărător ales ...........(numele și prenumele apărătorului ales și calitatea acestuia: ex. avocat)...........2. Ședința consiliului de onoare pentru soluționarea recursului s-a desfășurat după cum urmează: ................(se preiau datele din cuprinsul procesului-verbal redactat pe timpul ședinței)................3. Probele administrate în cursul ședinței consiliului de onoare au fost următoarele:................4. Concluziile ......(gradul, numele și prenumele celui care a formulat cererea de recurs).......... și ale apărătorului acestuia, în situația în care a avut ........(numele și prenumele)......... au fost următoarele: ..............................5. Motivarea în fapt și în drept care a determinat luarea hotărârii de către consiliul de onoare pentru soluționarea recursului este următoarea: ................................6. Hotărârea consiliului de onoare pentru soluționarea recursului:– menținerea hotărârii inițiale; sau– fapta săvârșită constituie/nu constituie abatere de la disciplina militară și propune sancționarea ........(gradul, numele și prenumele celui în cauză)............. cu .......(denumirea sancțiunii disciplinare care poate fi una mai ușoară decât cea propusă de consiliul de onoare)............/să nu fie sancționat.7. Prezenta a fost întocmită în ........... exemplare astfel:– un exemplar rămâne la unitatea militară unde s-a constituit consiliul de onoare pentru soluționarea recursului și, după caz, un exemplar la unitatea militară din care face parte cadrul militar;– câte un exemplar se comunică fiecărui cadru militar care a făcut obiectul judecării.
  Președinte,
  ...................Membri:
  ......................................
  ...................
  ...................
  ...................
  Am primit un exemplar**) Data primirii
  ......................................
  (gradul, numele, prenumele și semnătura celui în cauză)
  **) În situația în care cel în cauză refuză primirea unui exemplar al hotărârii se va face mențiune despre acest fapt, iar aceasta (hotărârea) se va transmite printr-un mijloc de comunicare care să asigure confirmarea de primire.
   +  Anexa nr. 17la regulament
  TEMATICA
  privind analiza stării disciplinei militare
  - ghid orientativ -
  1. Analiza stării disciplinei militare cuprinde:a) activitatea desfășurată de către comandantul/șeful unității militare pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale, cunoașterea și aplicarea la timp a prevederilor actelor normative, în scopul dezvoltării răspunderii militarilor;b) organizarea și executarea controalelor pe linia disciplinei militare, măsurile luate și modul de rezolvare a neregulilor constatate pe timpul acestora;c) eficacitatea măsurilor întreprinse și a analizelor efectuate în scopul prevenirii abaterilor disciplinare și evenimentelor;d) cunoașterea și aplicarea cerințelor rezultate din prevederile actelor normative ce reglementează activitatea din unitatea militară privind păstrarea bunurilor armatei, precum și pentru prevenirea pagubelor materiale;e) numărul, natura și urmările evenimentelor, cauzele care le-au generat și răspunderea ce revine celor care se fac vinovați de producerea acestora;f) respectarea disciplinei rutiere;g) organizarea și executarea serviciului interior și a celui de pază, păstrarea armamentului și a muniției, aplicarea măsurilor de prevenire și de stingere a incendiilor;h) respectarea programului și orarului zilnic, a ordinii interioare în subunități și în parcurile de tehnică militară, a reglementărilor în vigoare privind conduita și ținuta militarilor în toate împrejurările;i) influența exercitată de starea disciplinei militare asupra îndeplinirii planului cu principalele activități, a celui de producție și a programului de învățământ;j) cunoașterea subordonaților, a preocupărilor și a nevoilor acestora;k) modul de rezolvare a rapoartelor, propunerilor și sesizărilor, precum și asigurarea drepturilor personalului militar și civil;l) cunoașterea situației efectivelor, evidența acestora, participarea militarilor la instrucție, preocuparea pentru limitarea răspândirilor;m) respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la gestionarea documentelor și asigurarea protecției informațiilor clasificate;n) analiza securității și sănătății în muncă și a protecției mediului în zona de responsabilitate;o) recompensarea celor merituoși și sancționarea celor vinovați;p) alte probleme specifice.2. Analiza stării disciplinei militare pe garnizoană cuprinde în plus:a) modul de îndeplinire a activităților prevăzute în planul de colaborare între unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale și cele ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;b) relațiile dintre unitățile militare din garnizoană, dintre acestea și autoritățile administrației publice locale/operatorii economici, precum și dintre militari și populația civilă;c) organizarea și desfășurarea controlului circulației, cu accent pe monitorizarea folosirii autovehiculelor militare în garnizoană; măsurile luate împotriva acelora care au încălcat regulile de circulație și de exploatare a autovehiculelor;d) actele de indisciplină săvârșite de militarii unităților militare din garnizoană în afara cazărmii;e) modul de comportare a militarilor din unitățile militare din afara garnizoanei, care îndeplinesc diferite misiuni pe teritoriul garnizoanei - exerciții, trageri de luptă, exerciții de mobilizare și alte situații.
   +  Anexa nr. 18la regulament
  TEMATICA
  sintezei privind starea disciplinei militare
  - ghid orientativ -
  1. Introducere2. Analiza evenimentelor2.1. Situația comparativă a evenimentelor săvârșite în semestrul/anul de instrucție analizat și semestrul/anul de instrucție precedent2.2. Situația evenimentelor, pe structuri militare, și urmările acestora2.3. Participanți - pe categorii de personal2.4. Urmări - morți, răniți, pagube materiale2.5. Cauzele care au generat evenimentele2.6. Situația celor mai semnificative evenimente și urmările acestora2.7. Nominalizarea structurilor militare în care s-au înregistrat cele mai multe evenimente2.8. Prezentarea celor mai elocvente evenimente3. Situația abaterilor disciplinare, pe categorii de personal, și a sancțiunilor disciplinare aplicate4. Situația pagubelor5. Situația cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și a rapoartelor5.1. Situația numerică a cererilor și reclamațiilor, pe categorii de personal, și modul de soluționare a acestora în semestrul/anul de instrucție analizat, comparativ cu semestrul/anul de instrucție precedent5.2. Domenii vizate și modul de implicare a comandanților/șefilor structurilor respective în rezolvarea cererilor și reclamațiilor6. Concluzii7. Măsuri adoptate pentru menținerea cu fermitate a ordinii interioare și a disciplinei militare - ordine și dispoziții emise, numărul controalelor executate și eficiența acestora etc.8. Propuneri9. Anexe
   +  Anexa nr. 19la regulament
  CIRCUITUL INFORMAȚIONAL
  al sintezelor privind starea disciplinei militare
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Articolul din regulament unde este prevăzut B - Instituție militară de învățământ C - Batalion (similar) D - Brigadă (similar) E - Divizie (similar) F - Categorie de forțe ale armatei/comandament de armă G - Structuri subordonate nemijlocit/coordonate de către structurile centrale și cele care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale H - Statul Major General I - Structuri centrale și cele care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale J - Serviciul poliție militară/Statul Major General K - Ministrul apărării naționale
  Nr. crt.Denumirea documentuluiAFrecvența și data înaintăriiBCDEFGHIJK
  1."Rapoarte - sinteză privind starea disciplinei militare în - denumirea structurii militare - și structurile subordonate/ coordonate, în anul de instrucție..."156În termen de 7 zile de la finalizarea anului de instrucțieEEEEPP----
  În termen de 15 de zile de la finalizarea anului de instrucție----C S EC S EPP-
  2."Sinteza privind starea disciplinei militare în - denumirea structurii militare - și structurile subordonate/ coordonate, în anul de instrucție..."157 alin. (1)În termen de 30 de zile de la finalizarea anului de instrucție------C S EC S EP-
  3."Sinteza privind starea disciplinei militare în Armata României" pentru anul de instrucție precedent157 alin. (2)În termen de 20 de zile de la primirea documentului de la nr. crt. 2--------C S EP D
  Legendă: E - elaborare; C - centralizare; S - sintetizare; P - structuri la care se promovează; D - decizie
  -----