REGULAMENTUL din 10 iunie 2013 disciplinei militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 bis din 3 iulie 2013  Notă Aprobat prin ORDINUL nr. M.64/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 399 din 03 iulie 2013.

  ANEXĂ

  REGULAMENTUL DISCIPLINEI MILITARE

  CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

  Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte modalităţile de implementare a disciplinei militare la toate structurile din Ministerul Apărării Naţionale şi competenţele comandanţilor/şefilor de acordare a recompenselor şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare tuturor militarilor ce săvârşesc abateri disciplinare, precum şi modul de organizare şi funcţionare al consiliilor de onoare şi al consiliilor de judecată.

  1. (2) Sub incidenţa prevederilor prezentului regulament intră cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, rezerviştii pe timpul concentrării sau mobilizării, elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ de formare a cadrelor militare în activitate, denumiţi în continuare militari.

  2. (3) Sensurile unor termeni şi expresii utilizate în prezentul regulament sunt prevăzute în anexa nr. 1.

  SECŢIUNEA 1

  Disciplina militară

  Art. 2. - (1) Disciplina militară constă în respectarea de către militari a prevederilor legale, a normelor de ordine şi de comportament obligatorii pentru menţinerea stării funcţionale, îndeplinirea misiunilor specifice şi buna desfăşurare a activităţilor din armată.

  1. (2) Îndeplinirea serviciului militar impune respectarea cu stricteţe a regulilor de disciplină militară specifice Armatei României.

  2. (3) Disciplina militară constituie unul dintre factorii determinanţi ai capacităţii operaţionale a armatei şi se bazează atât pe acceptarea conştientă a normelor de comportament stabilite, cât şi pe acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în prezentul regulament.

   Art. 3. - (1) Disciplina militară se realizează prin:

   1. a) respectarea strictă a actelor normative în vigoare şi a jurământului militar;

   2. b) întărirea coeziunii în cadrul structurilor militare şi afirmarea spiritului camaraderesc;

   3. c) exigenţa faţă de sine şi faţă de subordonaţi;

   4. d) aplicarea cu corectitudine şi obiectivitate a măsurilor stimulative şi a celor coercitive;

   5. e) desfăşurarea activităţilor cu caracter preventiv şi educativ, pe categorii de militari şi individual;

   6. f) exemplul personal în relaţiile de serviciu şi în societate.

  1. (2) Disciplina militară implică următoarele măsuri preventive:

   1. a) exercitarea actului de comandă de către comandanţi/şefi;

   2. b) îndeplinirea întocmai şi la timp a ordinelor, îndatoririlor şi atribuţiilor funcţionale de către subordonaţi;

   3. c) respectarea normelor de ordine interioară, de comportare ostăşească şi civică de către militari;

   4. d) asumarea răspunderii pentru faptele proprii de către tot personalul.

  2. (3) Direcţiile principale de acţiune pentru implementarea disciplinei militare sunt:

   1. a) fundamentarea relaţiilor funcţionale din cadrul tuturor structurilor militare pe baza autorităţii legii şi a regulamentelor militare, a ordinelor şi dispoziţiilor emise de autorităţile competente;

   2. b) adoptarea unor măsuri preventive pentru implementarea disciplinei militare conform prevederilor alin. (2);

   3. c) formarea convingerilor, la toate categoriile de personal, privind necesitatea şi corectitudinea actului de comandă;

   4. d) promovarea unor atitudini corecte şi ferme de către comandanţii/şefii de la toate nivelurile ierarhice împotriva lipsei de profesionalism în planificarea, organizarea, desfăşurarea, conducerea, evaluarea şi controlul oricărei activităţi în cadrul structurilor militare;

   5. e) asigurarea cadrului organizatoric pentru instruirea şi educarea întregului personal;

   6. f) promovarea exemplului personal pozitiv;

   7. g) informarea oportună a întregului personal cu privire la conţinutul actelor normative nou- apărute, precum şi la completările survenite în cele existente din domeniul disciplinei militare;

   8. h) aplicarea întocmai a prevederilor actelor normative. Art. 4. - Factorii care diminuează disciplina militară sunt:

  1. a) neîndeplinirea de către comandanţi/şefi a tuturor responsabilităţilor şi atribuţiilor pe linia prevenirii şi sancţionării faptelor incompatibile cu calitatea de militar, încercarea de a ascunde abaterile disciplinare săvârşite de către subordonaţi sau de a diminua gravitatea acestora;

  2. b) subminarea coeziunii structurilor militare şi/sau a coeziunii dintre diferitele categorii de personal;

  3. c) tolerarea unor manifestări, atitudini, acţiuni denigratoare sau discriminatorii în rândul personalului;

  4. d) lipsa de fermitate, ineficienţa aplicării sancţiunilor disciplinare, precum şi inconsecvenţa acţiunilor educativ-preventive;

  5. e) nivelul de trai al personalului subordonat;

  6. f) cunoaşterea insuficientă a subordonaţilor;

  7. g) lipsa de profesionalism.

  Art. 5. - Îndatoririle principale ale cadrelor militare şi ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sunt prevăzute în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, în Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 6. - (1) Comandanţii/şefii structurilor militare sunt răspunzători de aducerea la cunoştinţa personalului din subordine, în părţile ce îl privesc, a ordinelor şi dispoziţiilor, precum şi de asigurarea înţelegerii corecte a acestora şi de implementarea disciplinei militare de către personalul militar.

  1. (2) Comandantul/şeful răspunde de aplicarea normelor de disciplină militară în structura pe care o comandă.

  2. (3) Potrivit funcţiei pe care este încadrat şi autorităţii date de aceasta, comandantul/şeful este obligat:

   1. a) să cunoască şi să aplice, în toate împrejurările, îndatoririle ce îi revin conform actelor normative privind disciplina militară;

   2. b) să ia decizii, să le exprime prin ordine scurte, clare şi precise, să asigure condiţiile necesare îndeplinirii acestora şi să urmărească executarea lor, asumându-şi întreaga răspundere privind disciplina militară;

   3. c) să cultive şi să dezvolte la subordonaţi sentimentul demnităţii şi onoarei militare, răspunderea personală faţă de îndeplinirea atribuţiilor funcţionale şi a ordinelor primite, respectarea prevederilor actelor normative;

   4. d) să ordone executarea unor acţiuni numai în temeiul dispoziţiilor legale;

   5. e) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale subordonaţilor, precum şi personalitatea şi demnitatea acestora;

   6. f) să rezolve cererile subordonaţilor în limitele competenţelor pe care le are sau să raporteze ierarhic când acestea depăşesc posibilităţile sale de soluţionare;

   7. g) să fie principial, drept şi exigent în relaţiile de serviciu cu subordonaţii şi în aprecierea activităţii lor;

   8. h) să fie exemplu pozitiv pentru subordonaţi în toate împrejurările;

   9. i) să aplice măsuri ferme pentru prevenirea şi combaterea faptelor care afectează disciplina militară;

   10. j) să acorde recompense şi să aplice sancţiuni disciplinare în concordanţă cu competenţele conferite de prezentul regulament;

   11. k) să analizeze starea disciplinei militare la termenele prevăzute prin reglementările în vigoare sau ori de câte ori este nevoie şi să ia măsurile ce se impun;

   12. l) să permită subordonaţilor să îşi justifice faptele ce le sunt imputate.

  Art. 7. - (1) Militarii sunt obligaţi să cunoască toate drepturile şi îndatoririle ce le revin conform prezentului regulament şi să execute ordinele, misiunile încredinţate şi atribuţiile ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare şi fişei postului, fiind răspunzători de îndeplinirea acestora.

  1. (2) Neîndeplinirea unui ordin dat de comandant/şef sau altă autoritate legală nu constituie abatere de la disciplina militară dacă ordinul nu este dat în forma prevăzută de lege şi nu este în concordanţă cu actele normative în vigoare, obiceiurile războiului şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

  2. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), militarii sunt obligaţi să raporteze despre neexecutarea ordinului comandantului/şefului nemijlocit al celui care a dat ordinul.

  Art. 8. - (1) Militarii sunt răspunzători pentru ordinele date şi legalitatea acestora, pentru modul de executare a ordinelor primite şi pentru faptele care încalcă ordinea de drept sau onoarea şi demnitatea militară.

  1. (2) Militarii sunt răspunzători de aplicarea permanentă a prevederilor actelor normative specifice în vigoare ce reglementează disciplina militară, în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

  2. (3) Personalul militar care constată săvârşirea unor fapte ce constituie abateri disciplinare, precum şi autorul acestor fapte sunt obligaţi să raporteze imediat comandantului/şefului său nemijlocit despre săvârşirea acestora.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Autoritatea militară

  Art. 9. - Autoritatea, competenţele disciplinare şi răspunderea disciplinară ale fiecărui militar sunt determinate de nivelul funcţiei încadrate şi gradului deţinut de acesta în ierarhia militară.

  Art. 10. - Comandantul/şeful organizează şi conduce activităţile de pregătire şi educare a personalului în scopul prevenirii şi eliminării abaterilor de la disciplina militară, iar în cazul săvârşirii acestora ia măsuri ferme de sancţionare a celor vinovaţi şi de eliminare a cauzelor care le- au provocat.

  Art. 11. - (1) Comandantul/şeful reprezintă autoritatea militară învestită legal cu responsabilităţi şi drepturi pentru exercitarea actului de comandă în cadrul unei structuri militare.

  (2) Prin structură militară, în sensul prezentului regulament se înţeleg compartimentele, birourile, secţiile, serviciile, oficiile, direcţiile din compunerea structurilor centrale şi celor care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă, subunităţile, unităţile şi marile unităţi, constituite şi care funcţionează conform prevederilor statelor de organizare.

  Art. 12. - Recompensele şi sancţiunile disciplinare se acordă şi, respectiv, se aplică numai pe linie directă de autoritate ierarhică.

  Art. 13. - (1) Competenţele militarilor cu funcţii de conducere cu grade superioare/inferioare funcţiilor prevăzute în statul de organizare de a acorda recompense şi, respectiv, aplica sancţiuni disciplinare sunt cele corespunzătoare funcţiei pe care aceştia sunt încadraţi.

  1. (2) Au aceleaşi competenţe de a acorda recompense şi, respectiv, aplica sancţiuni disciplinare ca şi titularii funcţiilor respective următoarele persoane:

   1. a) militarii, pe timpul detaşării sau delegării;

   2. b) cadrele militare împuternicite sau numite prin cumul de funcţii să asigure îndeplinirea atribuţiilor unor funcţii pentru care se acordă soldă/indemnizaţie de comandă.

  Art. 14. - Când mai mulţi militari îndeplinesc o activitate/misiune în comun, iar situaţia lor de subordonare nu a fost stabilită, comandant/şef este cel mai mare în grad, iar la grade egale comandant/şef este cel mai mare în funcţie; acesta poate propune acordarea recompenselor şi, respectiv, aplicarea sancţiunilor disciplinare corespunzătoare nivelului funcţiei pe care o deţine în unitatea militară din care face parte.

  Art. 15. - (1) Şeful comisiei care conduce activitatea de control are competenţe de a propune aplicarea de sancţiuni disciplinare.

  1. (2) Sancţiunile disciplinare se propun prin raportul asupra controlului înaintat comandantului/şefului care a organizat controlul.

   Art. 16. - (1) Comandanţii garnizoanelor, şefii cursurilor din instituţiile militare de învăţământ prin comandanţii/şefii acestora, şefii comenduirilor de garnizoană, şefii organelor de transporturi militare, precum şi comandanţii/şefii spitalelor, complexelor de prestări servicii, refacere şi cazare au dreptul să propună sancţionarea disciplinară a militarilor cu grade şi funcţii egale sau inferioare, care au săvârşit abateri de la disciplina militară pe timpul:

   1. a) executării serviciului interior şi a celui de control în garnizoană;

   2. b) detaşării/delegării, în interesul serviciului sau la cursuri;

   3. c) transportului pe căi de comunicaţie feroviare, rutiere, aeriene sau navale;

   4. d) concediului, permisiei sau învoirii;

   5. e) internării în spital sau efectuării unui tratament.

  1. (2) Propunerile de sancţionare prevăzute la alin. (1) sunt transmise comandanţilor/şefilor nemijlociţi ai militarilor ce au săvârşit abateri disciplinare şi care se află într-una din situaţiile prevăzute la alin. (1) în unităţile militare pe care aceştia le conduc, în aşa fel încât sancţiunea disciplinară să poată fi aplicată în maximum 6 luni de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

  2. (3) În cazul mutării militarului într-o altă unitate, ulterior emiterii ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare sau a consiliului de judecată, procedurile prevăzute în prezentul ordin se finalizează în unitatea în care au fost iniţiate; aplicarea sancţiunii disciplinare se face de către comandantul/şeful care a dispus trimiterea în faţa consiliului de onoare sau a consiliului de judecată, informându-se de îndată comandantul/şeful unităţii unde îşi desfăşoară activitatea militarul.

  Art. 17. - Soldaţii şi gradaţii profesionişti numiţi să conducă misiuni independente au dreptul de a propune acordarea recompenselor şi, respectiv, aplicarea sancţiunilor disciplinare similar comandantului de pluton.

  Art. 18. - Persoanele civile cu funcţii de conducere au dreptul de a acorda recompense sau de a aplica sancţiuni disciplinare personalului aflat în subordine, potrivit funcţiilor similare încadrate de militari.

  Art. 19. - Ministrul apărării naţionale poate să acorde oricare dintre recompensele, respectiv să aplice oricare dintre sancţiunile disciplinare prevăzute în prezentul regulament, pentru tot personalul militar.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Principiile generale şi condiţiile ce stau la baza activităţii consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată

  Art. 20. - (1) Pentru apărarea onoarei cadrelor militare şi evitarea abuzurilor, se constituie consilii de onoare, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având competenţa de a analiza faptele cadrelor militare sesizate ca abateri de la disciplina militară şi de a individualiza sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate.

  (2) Pentru cercetarea şi judecarea abaterilor grave de la disciplina militară sau altor fapte de aceeaşi natură săvârşite de către cadrele militare în activitate, se constituie consilii de judecată, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

  Art. 21. - Prin abatere gravă, în sensul prezentului regulament, se înţelege abaterea care are ca efect producerea unor disfuncţii majore în activitatea structurii militare, afectarea în mod esenţial a imaginii instituţiei militare, a ordinii şi disciplinei militare sau lezarea semnificativă a demnităţii şi onoarei militare.

  Art. 22. - (1) Cadrele militare sunt trimise în faţa consiliului de onoare sau în faţa consiliilor de judecată numai în situaţia în care faptele comise, potrivit legii, nu constituie infracţiuni; dacă pe timpul cercetării faptelor se constată că acestea au caracter infracţional, procedura se suspendă şi se sesizează organul de urmărire penală competent.

  1. (2) În cazul în care se dispune scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, procedura de trimitere în faţa consiliului de onoare sau în faţa consiliului de judecată se reia; pe perioada în care dosarul cauzei se află la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată, se suspendă termenul de prescripţie prevăzut de art. 24 alin. (1) lit. c).

  2. (3) Pentru a-şi apăra onoarea şi demnitatea, cadrele militare care se consideră lezate în urma unor afirmaţii sau acţiuni directe ori prin care se nasc suspiciuni asupra integrităţii lor morale, pot solicita analizarea lor în cadrul consiliului de onoare, potrivit prevederilor art. 99 alin. (2).

   Art. 23. - Dreptul de a propune sau aplica sancţiuni disciplinare îl au comandanţii/şefii cadrelor militare ale căror fapte sunt cercetate şi judecate în consiliile de onoare sau în consiliile de judecată, conform competenţelor prevăzute în anexa nr. 2.

   Art. 24. - (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt trimişi în faţa consiliilor de onoare numai dacă fapta săvârşită îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

   1. a) constituie abatere de la disciplina militară, potrivit prevederilor art. 47 - 49, sau reprezintă o încălcare a prevederilor art. 8, art. 29 lit. a) - c), lit. e) şi lit. h) şi art. 30 alin. 1 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

   2. b) nu a constituit temeiul aplicării unei alte sancţiuni disciplinare prevăzut de art. 60 alin. (3);

   3. c) a fost săvârşită în urmă cu cel mult 6 luni;

   4. d) nu constituie cauză de trimitere în faţa consiliilor de judecată.

  1. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul faptelor continue sau continuate şi al pluralităţii de fapte, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 63.

   Art. 25. - (1) Faptele care constituie abateri disciplinare şi pentru care cadrele militare sunt trimise în faţa consiliilor de judecată sunt următoarele:

   1. a) aducerea unor grave prejudicii onoarei şi demnităţii militare, constatate de către consiliile de onoare;

   2. b) cauzarea sau favorizarea producerii unui eveniment ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

   3. c) participarea voluntară la perturbarea gravă a ordinii şi liniştii publice;

   4. d) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori

    sindical;

   5. e) comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau ale altor dispoziţiile legale;

   6. f) aderarea la culte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi la cele care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei;

   7. g) dezinteresul în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu care se materializează prin acordarea calificativului „necorespunzător” în două aprecieri de serviciu anuale consecutive;

   8. h) aderarea la partide, formaţiuni sau organizaţii politice, precum şi desfăşurarea propagandei, prin orice mijloace, în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice;

   9. i) depunerea candidaturii pentru a fi alese în administraţia publică locală, Parlament ori în funcţia de Preşedinte al României;

   10. j) declararea sau participarea la grevă;

   11. k) încălcarea reglementărilor privind cumulul de funcţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

   12. l) încălcarea prevederilor art. 30 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. (2) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt trimişi în faţa consiliilor de judecată numai dacă fapta sau faptele săvârşite, dintre cele prevăzute la alin. (1), îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

   alin. (3).

   1. a) nu a/au constituit anterior temeiul aplicării unei alte sancţiuni disciplinare;

   2. b) nu s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii disciplinare prevăzut de art. 60

  2. (3) Prevederile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător în cazul faptelor

   continue sau continuate şi al pluralităţii de fapte.

   Art. 26. - Activitatea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată are la bază următoarele

   principii:

   1. a) prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă că orice cadru militar trimis în

    faţa consiliului de onoare sau de judecată este nevinovat până la rămânerea definitivă a hotărârii consiliului;

   2. b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul cadrului militar de a fi audiat şi de a propune dovezi în apărarea sa; în tot cursul procedurilor cadrul militar are dreptul de a da explicaţii când socoteşte că este necesar, precum şi de a fi asistat de un apărător ales, care trebuie să aibă studii juridice şi să deţină certificat/autorizaţie de acces la informaţiile clasificate vehiculate în cauză;

   3. c) celeritatea procedurilor, care presupune obligaţia consiliului de onoare sau de judecată de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament;

   4. d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea de la disciplina militară ce face obiectul sesizării;

   5. e) proporţionalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii de la disciplina militară, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă a fi aplicată;

   6. f) legalitatea, conform căreia întreaga procedură în faţa consiliului de onoare sau de judecată se desfăşoară potrivit normelor legale;

   7. g) unicitatea, conform căreia pentru o abatere de la disciplina militară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară.

  Art. 27. - (1) Consiliile de judecată au şi competenţa de a face propuneri privind punerea la dispoziţie sau menţinerea în funcţie a cadrelor militare care sunt trimise în judecată sau sunt judecate de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiilor în care sunt încadrate, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 5 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

  (2) Procedura de analiză pentru formularea propunerii prevăzute la alin. (1) este reglementată prin ordin al ministrului apărării naţionale.

  CAPITOLUL II

  Recompense

  Art. 28. - Cadrelor militare, precum şi soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, participanţi la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv, li se conferă/acordă în condiţiile legii, decoraţii, distincţii militare, precum şi titluri onorifice.

  Art. 29. - (1) În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acte de eroism, curaj şi devotament în executarea unor misiuni, precum şi pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, cadrelor militare li se pot conferi decoraţii.

  1. (2) În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 2 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru vechime în activitate şi rezultate meritorii, cadrelor militare li se

   conferă medalii şi ordine militare, semne onorifice sau distincţii militare onorifice aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

  2. (3) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, cadrelor militare li se pot acorda următoarele recompense morale şi materiale:

   1. a) mulţumiri;

   2. b) felicitări;

   3. c) diplome de merit;

   4. d) citarea prin ordin de zi pe unitate;

   5. e) conferirea de decoraţii;

   6. f) acordarea de distincţii şi însemne militare;

   7. g) acordarea de arme de apărare şi pază cu înscrisuri gravate, în condiţiile legii;

   8. h) premii în bani sau în obiecte.

  Art. 30. - Recompensele ce se pot acorda cadrelor militare în rezervă, pe timpul cât sunt concentrate sau mobilizate ori în retragere, sunt:

  1. a) mulţumiri;

  2. b) felicitări;

  3. c) conferirea de decoraţii;

  4. d) acordarea de distincţii şi însemne militare;

  5. e) premii în bani sau în obiecte.

  Art. 31. - (1) În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru servicii excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti le pot fi conferite, în condiţiile legii, decoraţii.

  1. (2) În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare, soldaţii şi gradaţii profesionişti pot primi decoraţii de la autorităţile publice ale altor state partenere sau organizaţii sub egida cărora participă la misiuni internaţionale la care România ia parte.

  2. (3) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti li se pot acorda următoarele recompense morale şi materiale:

   1. a) mulţumiri;

   2. b) felicitări;

   3. c) fotografierea lângă drapelul de luptă desfăşurat al unităţii militare din care fac parte;

   4. d) diplome de merit;

   5. e) citarea prin ordin de zi pe unitate;

   6. f) conferirea de decoraţii;

   7. g) acordarea de distincţii şi însemne militare onorifice;

   8. h) premii în bani sau în obiecte.

  Art. 32. - (1) Recompensele ce se pot acorda studenţilor din instituţiile de învăţământ superior militar sunt:

  1. a) mulţumiri;

  2. b) felicitări;

  3. c) permisii de merit;

  4. d) premii în bani sau în obiecte;

  5. e) fotografierea lângă drapelul de luptă desfăşurat al unităţii militare din care fac parte;

  6. f) diplome de merit;

  7. g) citarea prin ordin de zi pe unitate;

  8. h) scrisori de mulţumire;

  9. i) certificat de merit;

  10. j) conferirea de decoraţii;

  11. k) înaintarea în gradul următor;

  12. l) acordarea de distincţii şi însemne militare onorifice.

  1. (2) Studenţilor din instituţiile de învăţământ superior militar li se acordă recompense pentru:

   1. a) acte de eroism, curaj, devotament şi iniţiativă manifestate în îndeplinirea misiunilor încredinţate în timp de pace, în situaţii de criză şi în timp de război;

   2. b) rezultate foarte bune obţinute constant în îndeplinirea îndatoririlor, procesul de pregătire militară, pregătirea academică, exploatarea, întreţinerea şi păstrarea armamentului şi aparaturii din dotare, exploatarea şi îmbunătăţirea bazei materiale folosite la instrucţie, concursurile sportive şi aplicativ militare şi în procesul de creaţie ştiinţifică şi tehnică;

   3. c) fapte deosebite în acţiunile de salvare a populaţiei şi a bunurilor materiale în cazul dezastrelor;

   4. d) servicii excepţionale aduse ţării;

   5. e) rezultate foarte bune obţinute în alte domenii decât cel militar;

   6. f) comportament ireproşabil în toate împrejurările;

   7. g) alte situaţii prin care se aduce prestigiu instituţiei militare.

  2. (3) Recompensele care se pot acorda elevilor din colegiile militare liceale şi şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri sunt prevăzute în normele de organizare şi funcţionare ale acestor instituţii de învăţământ militar preuniversitar.

  Art. 33. - Recompensele se acordă fără părtinire, diferenţiat şi, după caz, individual sau în grup; pentru aceeaşi faptă se acordă o singură recompensă.

  Art. 34. - (1) Competenţele comandanţilor/şefilor de a propune sau acorda recompense sunt prevăzute în anexa nr. 3.

  (2) Competenţele comandanţilor/şefilor de a acorda distincţii şi însemne militare sunt stabilite prin instrucţiunile privind distincţiile militare onorifice din Armata României.

  Art. 35. - Mulţumirile pot fi verbale sau scrise pentru cadrele militare, în funcţie de importanţa faptei, şi numai verbale pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi pentru studenţii/elevii din instituţiile militare de învăţământ.

  Art. 36. - (1) Permisia de merit poate fi de până la 10 zile, la care se adaugă timpul necesar pentru deplasare, dus-întors.

  1. (2) Studenţilor militari recompensaţi cu permisii de merit li se pot asigura documente de transport, potrivit prevederilor legale în vigoare.

   Art. 37. - Felicitările se adresează verbal sau în scris, individual sau în grup, pe categorii de militari sau structuri militare.

   Art. 38. - Premiile în bani sau în obiecte se acordă în conformitate cu normele legale în vigoare; obiectele pe care se pot grava înscrisuri pot fi de utilitate personală sau simbolice.

   Art. 39. - Înmânarea fotografiei soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi studenţilor militari lângă drapelul de luptă desfăşurat al unităţii militare din care fac parte are loc în cadru festiv, la adunarea unităţii/subunităţii; activitatea se desfăşoară distinct, nefiind cumulată cu alte activităţi.

   Art. 40. - Citarea prin ordin de zi pe unitate se face prin înscrierea gradului, numelui, prenumelui şi a faptei în ordinul de zi pe unitate dat de comandantul/şeful care îl recompensează.

   Art. 41. - Scrisorile de mulţumire se trimit părinţilor, soţiei sau, după caz, altor rude ale studentului recompensat din instituţia militară de învăţământ superior.

   Art. 42. - Certificatul de merit se acordă studenţilor/elevilor din instituţiile militare de învăţământ la terminarea studiilor, pentru rezultate foarte bune în procesul de instruire şi o conduită exemplară. Modelul acestuia este prezentat în anexa nr. 4.

   Art. 43. - Recompensele se aduc la cunoştinţa militarilor astfel:

   1. a) cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti - verbal sau în scris, conform prezentului regulament;

   2. b) studenţilor şi elevilor din instituţiile militare de învăţământ - verbal, în faţa personalului subunităţii/unităţii.

  Art. 44. - Comandanţii/şefii sunt obligaţi să raporteze ierarhic, verbal sau în scris, despre toate recompensele acordate, potrivit reglementărilor în vigoare.

  Art. 45. - Evidenţa recompenselor se ţine astfel:

  1. a) pentru cadrele militare, în fişa matricolă din memoriul original al acestora şi în registrul de evidenţă a recompenselor pentru cadrele militare;

  2. b) pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti, în fişa matricolă din dosarul personal al acestora şi în registrul de evidenţă a recompenselor pentru soldaţi şi gradaţi profesionişti;

  3. c) pentru studenţii/elevii din instituţiile militare de învăţământ, la companie/similare, în registrul de evidenţă nominală a studenţilor/elevilor, şi/sau în Registrul cu evidenţa recompenselor şi sancţiunilor disciplinare acordate studenţilor, unde se înscriu data acordării, recompensa, descrierea faptei, numele comandantului care a acordat acea recompensă, precum şi la nivel de instituţie de învăţământ militar, în fişele de evidenţă a studenţilor/elevilor, acolo unde acestea se întocmesc.

  Art. 46. - Comandantul/şeful unităţii militare este obligat să controleze fişele matricole ale cadrelor militare, iar şeful de stat major al unităţii, registrele cu evidenţa nominală şi fişele matricole ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, pentru a constata dacă recompensele acordate sunt regulamentare, iar evidenţa lor este ţinută corect.

  CAPITOLUL III

  Abateri de la disciplina militară

  Art. 47. - Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte care compromit onoarea şi demnitatea militară:

  1. a) acordarea de recompense nemeritate sau aplicarea de sancţiuni disciplinare nejustificate subordonaţilor;

  2. b) împrumuturile de bani şi/sau bunuri materiale de la subordonaţi;

  3. c) dezinformarea sau tăinuirea unor fapte de indisciplină săvârşite în unitatea militară sau subunitate;

  4. d) lipsa de sinceritate sau a curajului răspunderii pentru faptele comise;

  5. e) prezentarea de rapoarte, scrisori, cereri şi sesizări individuale/petiţii în grup neconforme cu realitatea;

  6. f) ascunderea sau nedeclararea identităţii în cazul comiterii unor abateri sau refuzul de a se legitima la cererea comandanţilor/şefilor şi superiorilor în grad sau a organelor militare de control;

  7. g) prezentarea la program sau la intrarea în serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice/drogurilor/substanţelor halucinogene/substanţelor etnobotanice sau consumul acestora în timpul programului, serviciului, exerciţiilor şi misiunilor;

  8. h) lipsa de respect manifestată faţă de comandanţi/şefi, superiori, egali sau inferiori în grad;

  9. i) participarea voluntară la manifestările unor comunităţi religioase sau organizaţii prin care se aduce atingere demnităţii militarului, statului sau naţiunii române şi emiterea unor opinii discriminatorii faţă de grupuri de persoane sau entităţi sociale;

  10. j) participarea la activităţi cu caracter politic care au ca efect implicarea instituţiei militare;

  11. k) portul neregulamentar al uniformei, gradelor şi însemnelor militare;

  12. l) nerespectarea regulilor de igienă individuală şi colectivă;

  13. m) instigarea altor militari sau favorizarea cu intenţie a acestora la săvârşirea de fapte care constituie abateri disciplinare;

  14. n) participarea voluntară la perturbarea gravă a ordinii şi liniştii publice.

  Art. 48. - Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte privind exercitarea atribuţiilor funcţionale:

  1. a) încălcarea normelor de evaluare a performanţelor subordonaţilor;

  2. b) nerespectarea atribuţiilor de serviciu sau superficialitate în îndeplinirea acestora;

  3. c) neexecutarea la timp a controalelor stabilite prin reglementările în vigoare, din cauze ce ţin de persoana respectivă;

  4. d) neacordarea la timp a drepturilor legale ce se cuvin personalului;

  5. e) dezinteres în perfecţionarea pregătirii militare şi de specialitate;

  6. f) neîntreţinerea armamentului şi a tehnicii din dotare;

  7. g) încălcarea reglementărilor în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE;

  8. h) ruperea de sigilii sau deschiderea neautorizată a corespondenţei;

  9. i) introducerea sau deţinerea, fără aprobarea persoanelor în drept, într-o unitate militară, la bordul unei nave ori aeronave sau în orice alt loc unde staţionează militari a băuturilor alcoolice, drogurilor/substanţelor halucinogene/substanţelor etnobotanice sau a materialelor periculoase;

  10. j) introducerea uneia sau a mai multor persoane, fără aprobare, într-o unitate militară, la bordul unei nave sau aeronave, în raionul de dispunere/tabere sau cartiruire;

  11. k) manifestarea de slăbiciune şi părtinire faţă de subordonaţii care comit abateri de la disciplina militară;

  12. l) încălcarea normelor de conduită militară în unitatea militară.

  Art. 49. - Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte privind îndeplinirea misiunilor/activităţilor:

  1. a) neîncadrarea în programul orar al unităţii;

  2. b) devierea, fără motiv, de la itinerarul fixat;

  3. c) absenţa nemotivată de la serviciu, până la 24 de ore;

  4. d) neraportarea despre executarea ordinelor primite;

  5. e) întârzierile în executarea sau transmiterea ordinelor primite;

  6. f) încredinţarea vehiculului, navei sau aeronavei altei persoane, ori părăsirea acestora fără aprobare;

  7. g) neîndeplinirea misiunii în condiţiile ordonate;

  8. h) sustragerea de la activităţile ordonate pe linie de garnizoană;

  9. i) părăsirea fără aprobare a unităţii militare sau a locului de dispunere/cartiruire ori a taberei;

  10. j) pătrunderea fără autorizare într-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut în acest

   sens;

  11. k) sustragerea de la îndeplinirea serviciului sau de la desfăşurarea activităţilor specifice;

  12. l) nerespectarea actelor normative specifice în domeniile protecţiei mediului, securităţii şi

   sănătăţii în muncă, precum şi a normelor de apărare împotriva incendiilor;

  13. m) nerespectarea actelor normative specifice din domeniul informării şi relaţiilor publice referitoare la condiţiile de acordare de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a interviurilor şi declaraţiilor de presă către reprezentanţii mass-mediei civile.

  Art. 50. - Abaterile de la disciplina militară se sancţionează disciplinar numai dacă nu constituie infracţiuni.

  CAPITOLUL IV

  Sancţiuni disciplinare

  SECŢIUNEA 1

  Sancţiunile disciplinare

  Art. 51. - (1) În conformitate cu prevederile art. 33, 85 şi 88 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea normelor de conduită militară şi a regulilor de convieţuire socială, cadrelor militare li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

  1. a) avertisment;

  2. b) mustrare scrisă;

  3. c) retrogradare în funcţie;

  4. d) amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1 - 2 ani;

  5. e) trecerea în rezervă.

  1. (2) Cadrelor militare în rezervă/retragere, pentru comportare nedemnă în situaţii în care poartă uniforma militară, li se retrage dreptul de a o purta; retragerea dreptului de a purta uniforma

   militară pentru cadrele militare în rezervă/retragere se face conform procedurii stabilite prin ordinul ministrului apărării naţionale privind ocaziile în care se poartă uniforma militară de către cadrele militare în rezervă şi în retragere.

   Art. 52. - În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor şi încălcarea regulilor de convieţuire socială, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

   1. a) avertisment;

   2. b) mustrare scrisă;

   3. c) retrogradarea din funcţie;

   4. d) amânarea promovării în grad, pe o perioadă de la 1 la 2 ani;

   5. e) desfacerea disciplinară a contractului.

  Art. 53. - (1) Pentru abateri de la disciplina militară, încălcarea regulilor de convieţuire socială, precum şi pentru încălcarea eticii universitare, studenţilor din instituţiile de învăţământ superior militar li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

  1. a) avertisment scris;

  2. b) retrogradarea în funcţie;

  3. c) exmatriculare;

  4. d) alte sancţiuni disciplinare prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară.

  1. (2) Pentru abateri de la disciplina militară, cadrelor militare în activitate care urmează cursuri la zi în instituţiile de învăţământ superior militar li se aplică sancţiuni disciplinare specifice cadrelor militare în activitate; pentru încălcarea regulilor de convieţuire socială şi încălcarea eticii universitare li se pot aplica sancţiuni specifice studenţilor militari.

  2. (3) Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica elevilor din colegiile militare liceale şi şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri sunt cele prevăzute în normele de organizare şi funcţionare ale acestor instituţii de învăţământ militar preuniversitar.

  Art. 54. - În cazul în care un militar săvârşeşte una dintre contravenţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comandantul/ şeful unităţii militare din care face parte contravenientul, dacă a fost sesizat, pe baza procesului-verbal de constatare, poate aplica dispoziţiile art. 64 lit. a).

  Art. 55. - Avertismentul este sancţiunea aplicată pentru o abatere de la disciplina militară, prin care se atrage atenţia militarului să ia măsuri de îndreptare şi că la o nouă abatere poate primi o sancţiune mai severă.

  Art. 56. - Mustrarea scrisă reprezintă sancţiunea disciplinară care constă în notificarea scrisă făcută militarului de comandantul/şeful unităţii pentru faptele care constituie abateri de la disciplina militară şi reprezintă o sancţiune mai severă decât avertismentul.

  Art. 57. - (1) Retrogradarea în/din funcţie a cadrelor militare în activitate, a studenţilor/elevilor din instituţiile militare de învăţământ, a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti este considerată numirea într-o funcţie cu coeficient de ierarhizare inferior celui avut anterior şi se aplică în situaţia neîndeplinirii în mod repetat a atribuţiilor funcţionale ori când dovedesc constant lipsă de exigenţă şi de răspundere pentru menţinerea şi întărirea disciplinei militare sau ca urmare a săvârşirii unei fapte ce constituie abatere gravă de la disciplina militară.

  (2) Propunerea de retrogradare în/din funcţie formulată prin hotărârea de aplicare a sancţiunii disciplinare se înaintează ierarhic eşalonului competent prin grija comandantului/şefului nemijlocit/direct, după caz, al cadrului militar sancţionat.

  Art. 58. - Amânarea înaintării/promovării în grad a cadrelor militare în activitate/soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se aplică în situaţia când aceştia săvârşesc în mod repetat abateri de la disciplina militară, dacă s-au aplicat anterior sancţiuni disciplinare mai puţin severe sau săvârşesc abateri de la disciplina militară cu impact major la nivelul structurii militare din care fac parte.

  Art. 59. - (1) Trecerea în rezervă a cadrelor militare, precum şi desfacerea disciplinară a contractului soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se aplică atunci când se comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau ale altor dispoziţii legale.

  (2) Exmatricularea studenţilor/elevilor din instituţiile militare de învăţământ se aplică atunci când se comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare generale, ale normelor specifice în domeniul organizării şi funcţionării acestor instituţii sau ale altor dispoziţii legale.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Aplicarea şi executarea sancţiunilor disciplinare

  Art. 60. - (1) Abaterea de la disciplina militară este singurul temei al aplicării sancţiunii disciplinare.

  1. (2) Sancţiunea disciplinară se stabileşte individual şi se aplică numai după ce s-a probat vinovăţia celui în cauză.

  2. (3) Sancţiunea disciplinară pentru cadrele militare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii; în cazul faptelor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, iar în cazul faptelor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni.

  3. (4) Termenul prevăzut la alin. (3) se suspendă în cazurile reglementate la art. 104 alin. (4) şi art. 134 alin. (4), pe durata existenţei situaţiilor enumerate.

  Art. 61. - (1) Pentru o abatere de la disciplina militară se aplică o singură sancţiune disciplinară.

  (2) În situaţia pluralităţii de fapte cercetate în cadrul aceleiaşi proceduri se stabileşte pentru fiecare faptă, cu respectarea prevederilor art. 64, câte o sancţiune şi dintre acestea se aplică cea mai severă.

  Art. 62. - În cazul în care fapta militarului a fost sesizată ca abatere de la disciplina militară şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare şi termenul prevăzut de art. 60 alin. (3) se suspendă până la soluţionarea definitivă a cauzei penale; în raport cu dispoziţia organului judiciar, dacă este cazul, procedura disciplinară se iniţiază ori se reia din stadiul în care se afla la data suspendării.

  Art. 63. - La individualizarea sancţiunii disciplinare se ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii de la disciplina militară, de împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală, precum şi de existenţa în antecedentele persoanei a altor sancţiuni disciplinare, cu excepţia celor care au fost radiate.

  Art. 64. - Pentru o abatere disciplinară, comandantul/şeful poate lua una dintre următoarele măsuri:

  1. a) să atragă atenţia subordonatului asupra faptei săvârşite şi a consecinţelor acesteia şi să-i indice modul de comportare în viitor;

  2. b) să aplice o sancţiune disciplinară, conform competenţelor, sau să facă propuneri pentru sancţionarea disciplinară către persoanele care au această competenţă;

  3. c) să facă propuneri sau să ordone judecarea faptei săvârşită de un cadru militar, în consiliul de onoare sau în consiliul de judecată ori în comisia de cercetare prealabilă, pentru o faptă săvârşită de un soldat sau gradat profesionist, conform competenţelor prevăzute de actele normative în vigoare.

  Art. 65. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură dintre cele prevăzute la art. 51, cu excepţia avertismentului şi mustrării scrise, nu pot fi dispuse pentru cadrele militare, mai înainte de cercetarea şi judecarea faptelor de către consiliile de onoare sau, după caz, consiliile de judecată.

  1. (2) Sancţiunea disciplinară de mustrare scrisă pentru cadrele militare poate fi propusă sau aplicată, conform competenţelor, direct de comandantul/şeful unităţii militare, însă numai după efectuarea cercetării disciplinare prealabile executată de către comisia desemnată.

  2. (3) Cercetarea disciplinară prealabilă prevăzută la alin. (2) se execută în condiţiile prevăzute la art. 99-101.

  3. (4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. c) - e) se aplică în termen de 30 de zile de la data înregistrării la registratura unităţii a hotărârilor care conţin propuneri rămase definitive.

  Art. 66. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură dintre cele prevăzute la art. 52, cu excepţia avertismentului, nu poate fi dispusă pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti, mai înainte de efectuarea cercetării prealabile de către comisii, constituite conform dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. (2) Cercetarea disciplinară prealabilă a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti trebuie să se încheie în cel mult 25 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă de săvârşirea abaterii.

   Art. 67. - (1) Sancţiunea disciplinară se execută, de regulă, imediat după ce a fost stabilită şi adusă la cunoştinţa militarului sancţionat, cu excepţia următoarelor situaţii:

   1. a) în cazul în care militarul sancţionat disciplinar se găseşte în curs de îndeplinire a unei misiuni; în acest caz, sancţiunea se va executa după înapoierea sa la unitatea militară de care aparţine;

   2. b) în cazul în care militarul se află în afara orelor de program, sancţiunea se execută la prezentarea sa în unitatea militară;

   3. c) în cazul în care militarul se află sub influenţa băuturilor alcoolice/drogurilor sau manifestă tulburări de comportament, aplicarea sancţiunii disciplinare se amână până când acesta revine la starea normală, confirmată de medicul de specialitate;

   4. d) sancţiunea disciplinară de amânare a înaintării/promovării în gradul următor pe timp de 1

    - 2 ani este adusă la cunoştinţă cadrului militar, soldatului sau gradatului profesionist care a săvârşit abaterea de la disciplina militară, în termen de 30 de zile calculate de la data înregistrării la registratura unităţii militare a hotărârilor care conţin propuneri rămase definitive sau a rezultatului cercetării disciplinare prealabile, urmând ca termenul efectelor sancţiunii disciplinare să înceapă să curgă de la data când militarul sancţionat îndeplineşte condiţiile de înaintare în grad, în conformitate cu prevederile Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 şi ale Legii nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

   5. e) în cazul în care militarul se află internat în spital, în concediu medical/scutire medicală sau se află la domiciliu sub tratament medical, aplicarea sancţiunii disciplinare se amână până când acesta revine la program.

  (2) Militarul sancţionat disciplinar în afara unităţii militare de către comandanţi/şefi pe linie directă de autoritate ierarhică este obligat ca la sosirea în unitatea militară să raporteze imediat, pe cale ierarhică, comandantului/şefului unităţii militare despre aceasta.

  Art. 68. - (1) Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare de avertisment se emite în formă scrisă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data la care comandantul/şeful a luat cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare.

  1. (2) Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare de mustrare scrisă se emite în formă scrisă în termen de cel mult 30 de zile calculate de la data înregistrării la registratura unităţii militare a rezultatului cercetării disciplinare prealabile.

  2. (3) Modelul deciziei privind aplicarea sancţiunilor disciplinare de avertisment şi mustrare scrisă este prevăzut în anexa nr. 5.

  3. (4) Modelele ordinelor privind aplicarea sancţiunii disciplinare de amânare a înaintării/promovării în gradul următor pe timp de 1 - 2 ani sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 6a.

   SECŢIUNEA a 3-a

   Suspendarea, amânarea, anularea şi radierea sancţiunilor disciplinare

   Art. 69. - Executarea sancţiunilor disciplinare se poate suspenda sau amâna, iar sancţiunile disciplinare se pot anula numai prin decizia persoanei care le-a aplicat, a şefilor direcţi ai acesteia, precum şi prin decizia eşalonului superior sau a instanţei de contencios.

   Art. 70. - Suspendarea sau amânarea executării sancţiunilor disciplinare pot interveni în următoarele situaţii:

   1. a) starea de urgenţă;

   2. b) starea de asediu;

   3. c) starea de mobilizare;

   4. d) război;

   5. e) cazurile prevăzute la art. 67 alin. (1) şi alte situaţii obiective.

  Art. 71. - Suspendarea sancţiunilor disciplinare este măsura care implică întreruperea executării sancţiunii disciplinare faţă de termenele legale, pe o perioadă determinată; executarea sancţiunii disciplinare se reia la terminarea situaţiei care a determinat suspendarea.

  Art. 72. - Amânarea sancţiunilor disciplinare este măsura care implică întârzierea începerii executării sancţiunii disciplinare faţă de termenele legale; amânarea executării sancţiunii disciplinare are loc până când situaţia revine la normalitate.

  Art. 73. - (1) Anularea unei sancţiuni disciplinare constituie măsura prin care o sancţiune disciplinară este desfiinţată, retroactiv, de la data emiterii deciziei privind aplicarea sancţiunii disciplinare, efectele sale fiind înlăturate; anularea unei sancţiuni disciplinare se consemnează în documentele de evidenţă.

  1. (2) Comandantul/şeful care a aplicat o sancţiune disciplinară, comandanţii/şefii direcţi ai acestuia, precum şi comandantul/şeful eşalonului superior, când iau cunoştinţă, pe orice cale, de aplicarea eronată a acesteia, fără temei legal sau asupra altei persoane, este obligat să emită o decizie de anulare a sancţiunii disciplinare aplicate, imediat după ce a constatat acest fapt.

  2. (3) Comandantul/şeful poate anula sancţiunile disciplinare pe care le-a aplicat înainte de executare sau pe timpul executării acestora.

  Art. 74. - Sancţiunile disciplinare aplicate de comandantul/şeful eşalonului superior sunt amânate, suspendate sau anulate fie la iniţiativa acestui eşalon, fie la propunerea comandantului/şefului nemijlocit/direct al celui sancţionat.

  Art. 75. - (1) Prin radierea unei sancţiuni disciplinare se consideră că acea sancţiune nu mai există pentru viitor.

  1. (2) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept după cum urmează:

   1. a) avertismentul şi mustrarea scrisă - se radiază după 6 luni de la aplicare;

   2. b) retrogradarea în funcţie/retrogradarea din funcţie - se radiază după trecerea unui an calendaristic de la data aplicării sancţiunii disciplinare şi nu are ca efect numirea pe funcţia anterioară; după radiere, cadrul militar poate candida pentru ocuparea oricărei funcţii în condiţiile legii;

   3. c) amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1 - 2 ani/amânarea promovării în grad pe o perioadă de la 1 la 2 ani - se radiază după trecerea unui an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată.

  2. (3) Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin act administrativ al comandantului/şefului unităţii; radierea sancţiunilor disciplinare se specifică în documentele de evidenţă.

  3. (4) Pentru motive întemeiate, comandantul/şeful poate acorda, conform competenţelor prevăzute în anexa nr. 3, ca recompensă, radierea unei sancţiuni disciplinare, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (2).

  SECŢIUNEA a 4-a

  Răspunderea disciplinară

  Art. 76. - (1) Încălcarea de către militari a obligaţiilor de, şi în legătură cu serviciul angajează răspunderea disciplinară.

  1. (2) Comandantul/şeful dispune de prerogativă disciplinară, având competenţa de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare militarilor din subordinea sa ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară în mod direct sau pe baza rezultatului cercetării disciplinare prealabile executată de către comisia desemnată, hotărârii consiliului de onoare sau a consiliului de judecată, după caz;

  2. (3) Comandantul/şeful stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de militar, avându-se în vedere următoarele:

   1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

   2. b) gradul de vinovăţie a militarului;

   3. c) consecinţele abaterii disciplinare;

   4. d) comportarea generală în serviciu a militarului;

   5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

  Art. 77. - (1) În cazul săvârşirii unei fapte cu caracter infracţional de către un militar subordonat, comandantul/şeful unităţii militare trebuie să sesizeze imediat organul de urmărire penală.

  (2) Comandantul/şeful unităţii militare este obligat să raporteze comandantului/şefului ierarhic despre această situaţie.

  Art. 78. - Dacă pentru fapta săvârşită s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea procesului penal intentat militarului ori achitarea acestuia, militarul poate fi sancţionat, dacă fapta comisă constituie abatere de la disciplina militară, în condiţiile prezentului regulament.

  Art. 79. - Pe timpul derulării procedurilor de cercetare şi judecare de către comisia de cercetare disciplinară prealabilă, consiliul de onoare, consiliul de onoare pentru judecarea recursului, consiliul de judecată, consiliul de judecată pentru judecarea recursului, cadrele militare au permanent dreptul la apărare; dreptul la apărare este asigurat şi soldaţilor gradaţilor profesionişti pe timpul derulării proceduri de cercetare prealabilă.

  SECŢIUNEA a 5-a

  Căi de atac împotriva deciziei privind aplicarea sancţiunilor disciplinare

  Art. 80. - (1) Militarii nemulţumiţi de sancţiunea disciplinară aplicată în urma săvârşirii abaterilor de la disciplina militară, cu excepţia celor aplicate ca urmare a propunerilor comisiilor de cercetare prealabilă, consiliilor de onoare sau consiliilor de judecată, se pot adresa doar comandantului/şefului nemijlocit al celui care a emis decizia de sancţionare, printr-un raport scris în care să argumenteze demersul lor, înştiinţând în scris despre aceasta şi comandantul/şeful care a aplicat sancţiunea.

  1. (2) Comandantul/şeful nemijlocit al celui care a emis decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare împotriva unui militar din subordine, dacă a fost sesizat prin raport scris despre aceasta, este obligat să numească de îndată o comisie de cercetare formată dintr-un număr impar de membri, care propune menţinerea sau anularea sancţiunii disciplinare ori aplicarea unei alte sancţiuni disciplinare mai uşoare, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare; decizia comandantului/şefului este

   definitivă, se ia în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de cercetare şi se aduce la cunoştinţa celui în cauză în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării ei.

  2. (3) Termenul în care se poate înainta raportul prevăzut la alin. (1) este de 2 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei privind aplicarea sancţiunii disciplinare; înaintarea raportului prevăzut la alin. (1) suspendă aplicarea sancţiunii disciplinare.

  3. (4) Decizia prevăzută la alin. (2) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

   SECŢIUNEA a 6-a

   Aducerea la cunoştinţă şi evidenţa sancţiunilor disciplinare

   Art. 81. - Sancţiunile disciplinare se aduc la cunoştinţa militarilor astfel:

   1. a) cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti - în scris şi, după caz, şi la adunarea ordonată a cadrelor militare, respectiv a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, unde participă numai militarii cu grade egale sau mai mari decât ale militarilor sancţionaţi;

   2. b) studenţilor şi elevilor din instituţiile militare de învăţământ - verbal, în faţa subunităţii/unităţii şi în scris.

  Art. 82. - (1) Aducerea la cunoştinţă a sancţiunilor disciplinare pentru abaterile săvârşite de militari pe timpul îndeplinirii serviciului interior sau a celui de luptă permanent se face după ieşirea acestora din serviciu.

  (2) În cazul săvârşirii unor abateri grave, militarii consideraţi vinovaţi sunt înlocuiţi imediat din serviciile menţionate la alin. (1).

  Art. 83. - Comandanţii/şefii sunt obligaţi să raporteze ierarhic, verbal sau în scris, despre toate sancţiunile disciplinare aplicate, potrivit reglementărilor în vigoare.

  Art. 84. - Evidenţa sancţiunilor disciplinare se ţine astfel:

  1. a) pentru cadrele militare, în fişa matricolă din memoriul original al acestora şi în registrul de evidenţă a sancţiunilor disciplinare pentru cadrele militare;

  2. b) pentru soldaţi şi gradaţi profesionişti, în fişa matricolă din dosarul personal al acestora şi în registrul de evidenţă a sancţiunilor disciplinare pentru soldaţi şi gradaţi profesionişti;

  3. c) pentru studenţii/elevii din instituţiile militare de învăţământ, la companie/similare, în registrul de evidenţă nominală a studenţilor/elevilor, şi/sau în registrul cu evidenţa recompenselor şi sancţiunilor disciplinare acordate studenţilor, unde se înscriu data acordării, sancţiunea disciplinară, descrierea faptei, numele comandantului care a aplicat acea sancţiune, precum şi la nivel de

  instituţie de învăţământ militar, în fişele de evidenţă a studenţilor/elevilor, acolo unde acestea se întocmesc.

  Art. 85. - Comandantul/şeful unităţii militare este obligat să controleze fişele matricole ale cadrelor militare, iar şeful de stat major al unităţii, registrele cu evidenţa nominală şi fişele de evidenţă a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, pentru a constata dacă sancţiunile disciplinare aplicate sunt regulamentare, iar evidenţa lor este ţinută corect.

  CAPITOLUL V

  Organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare

  SECŢIUNEA 1

  Condiţii de constituire a consiliilor de onoare

  Art. 86. - (1) În fiecare unitate militară în care efectivul existent este de minimum 30 de cadre militare se constituie un consiliu de onoare pentru ofiţeri şi unul pentru maiştri militari şi subofiţeri.

  1. (2) În unităţile militare în care efectivul existent este mai mic decât cel prevăzut la alin. (1) sau este imposibilă constituirea de consilii de onoare separate pentru ofiţeri şi pentru maiştri militari şi subofiţeri, în condiţiile prevederilor art. 91 alin. (2), se constituie un singur consiliu de onoare.

  2. (3) Dacă efectivul existent nu permite constituirea consiliului de onoare în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi în cazul în care nu pot fi respectate prevederile art. 106 alin. (1), (5) şi (6), cadrul militar respectiv este trimis în faţa consiliului de onoare de la eşalonul superior.

  Art. 87. - (1) La structurile centrale şi celelalte structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, care au în compunere structură de resurse umane, se constituie consilii de onoare, separat pe categorii de cadre militare şi în numărul pe care îl aprobă comandanţii/şefii acestora.

  (2) Dacă efectivul existent nu permite constituirea consiliului de onoare în condiţiile prevăzute în alin. (1), precum şi în cazul în care nu pot fi respectate prevederile art. 106 alin. (1), (5) şi (6), ofiţerul este trimis în faţa consiliului de onoare numit în condiţiile art. 90 alin. (1) şi (2).

  Art. 88. - Cadrele militare încadrate pe statul de organizare tip Anexa „M” la Ministerul Apărării Naţionale pentru a îndeplini funcţii în afara Ministerului Apărării Naţionale, care săvârşesc fapte în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) sunt trimise în faţa consiliilor de onoare constituite la Direcţia management resurse umane.

  Art. 89. - (1) Cadrele militare care, pe timpul cât sunt detaşate în afara Ministerului Apărării Naţionale pentru a executa misiuni ori pentru a urma o formă de perfecţionare a pregătirii în ţară sau în străinătate, precum şi pe timpul detaşării pentru îndeplinirea unor misiuni în teatrele de operaţii în afara teritoriului naţional, săvârşesc fapte în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) sunt trimise în faţa consiliilor de onoare ale unităţilor militare din care fac parte.

  (2) Cadrele militare care ocupă posturi permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi cele din structurile internaţionale la care România participă cu personal şi săvârşesc fapte în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1), pe timpul cât se află la post în străinătate, sunt trimise în faţa consiliului de onoare constituit la nivelul structurii centrale în evidenţa căreia se află posturile respective.

  Art. 90. - (1) Ofiţerii care îndeplinesc funcţii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia sunt trimişi în faţa consiliului de onoare, numit pentru fiecare caz în parte, prin ordin al ministrului apărării naţionale, la propunerea şefului Direcţiei management resurse umane, în situaţia în care sunt informaţii concludente despre săvârşirea unor fapte în condiţiile prevederilor art. 24 alin. (1); în situaţia în care cel în cauză este şeful Direcţiei management resurse umane, propunerea se face de către şeful Statului Major General.

  1. (2) Consiliul de onoare numit în condiţiile specificate la alin. (1) se constituie din 3 ofiţeri, cel puţin egali în grad şi funcţie cu cel în cauză; preşedintele consiliului de onoare trebuie să aibă grad superior celui trimis în faţa consiliului de onoare.

  2. (3) Evaluarea concludenţei informaţiilor în vederea trimiterii în faţa consiliului de onoare a unui ofiţer care îndeplineşte o funcţie prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia se face de către o comisie de cercetare prealabilă, numită prin ordin al ministrului apărării naţionale, la propunerea şefului structurii centrale din care face parte ofiţerul în cauză sau a şefului structurii centrale care are în coordonare structura respectivă, iar pentru cei care se subordonează nemijlocit ministrului apărării naţionale, la propunerea şefului Direcţiei management resurse umane sau a şefului Statului Major General, după caz.

  3. (4) Comisia de cercetare prealabilă se constituie din 3 ofiţeri, din care 2 ofiţeri cu gradul cel puţin egal cu al celui în cauză, iar unul - ofiţer de justiţie militară din cadrul Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică.

  4. (5) În termen de 4 zile lucrătoare de la constituire, comisia de cercetare prealabilă prezintă ministrului apărării naţionale un raport din care să rezulte dacă se impune sau nu trimiterea celui în cauză în faţa consiliului de onoare.

  5. (6) În situaţia în care, în baza propunerii comisiei de cercetare prealabilă, ministrul apărării naţionale hotărăşte trimiterea celui în cauză în faţa consiliului de onoare, şeful Direcţiei

   management resurse umane sau şeful Statului Major General, după caz, prezintă acestuia pentru aprobare proiectul ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare.

  6. (7) Comisia de cercetare prealabilă prevăzută la alin. (4) îndeplineşte şi atribuţiile conferite prin prezentul regulament ofiţerului desemnat, urmând să completeze, dacă se impune, cercetarea şi să întocmească dosarul cauzei, prin derogare de la prevederile art. 100 alin. (1), în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare.

  7. (8) Ofiţerii care îndeplinesc funcţii de comandant de unitate militară, locţiitor şi şef de stat major sunt trimişi în faţa consiliului de onoare al eşalonului superior.

  Art. 91. - (1) Membrii consiliilor de onoare sunt aleşi pentru o perioadă de 2 ani, de regulă, în luna decembrie, iar la instituţiile militare de învăţământ, în prima lună după începerea anului de învăţământ.

  (2) În compunerea fiecărui consiliu de onoare sunt aleşi 5 membri titulari, dintre care unul, de regulă, trebuie să aibă studii juridice, precum şi 2 - 3 membri supleanţi, din rândul:

  1. a) ofiţerilor, pentru consiliul de onoare al acestora, dintre care, de regulă, cel puţin 4 membri titulari şi un membru supleant trebuie să fie ofiţeri cu grade superioare;

  2. b) ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor pentru consiliul de onoare al maiştrilor militari şi subofiţerilor, dintre care, de regulă, cel puţin 4 membri titulari şi un membru supleant trebuie să fie ofiţeri;

  3. c) ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, pentru consiliile de onoare prevăzute la art. 87 alin. (2), dintre care, de regulă, 1 - 2 membri sunt maiştri militari sau subofiţeri.

  Art. 92. - (1) Cadrele militare care sunt propuse pentru a fi alese în consiliile de onoare trebuie să se distingă prin conduită ireproşabilă, principialitate, autoritate morală şi profesională în rândul acestora, să aibă o vechime de cel puţin un an în unitatea militară respectivă şi de cel puţin 5 ani în rândul cadrelor militare în activitate.

  1. (2) Condiţia de vechime în unitatea militară prevăzută la alin. (1) nu se cere la constituirea consiliilor de onoare ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor studenţi şi cursanţi din instituţiile militare de învăţământ.

  2. (3) Nu pot fi propuşi pentru a fi aleşi în consiliile de onoare comandanţii/şefii unităţilor militare în care acestea se constituie, ofiţerii desemnaţi, consilierii comandanţilor pentru problemele maiştrilor militari şi subofiţerilor, precum şi cadrele militare care au fost sancţionate disciplinar, iar sancţiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată conform prezentului regulament.

  3. (4) Membrii comisiei de cercetare prealabilă prevăzută la art. 90 alin. (4) nu pot fi propuşi pentru a fi numiţi în consiliul de onoare care analizează fapta/faptele respectivă/respective.

  Art. 93. - (1) Membrii consiliilor de onoare sunt aleşi în adunări ale cadrelor militare, la care participă şi comandantul/şeful unităţii militare.

  1. (2) La adunările în care sunt aleşi membrii consiliilor de onoare ale ofiţerilor participă numai ofiţerii, iar la cele în care se aleg consiliile de onoare ale maiştrilor militari şi subofiţerilor participă cadrele militare cu astfel de grade, precum şi un număr de ofiţeri, ca invitaţi, stabiliţi de către comandantul/şeful unităţii militare; la adunările la care se alege un singur consiliu de onoare participă toate cadrele militare din unitatea militară.

  2. (3) La adunările convocate pentru alegerea consiliilor de onoare este necesar să ia parte cel puţin două treimi din numărul cadrelor militare pentru care se alege consiliul de onoare.

   Art. 94. - (1) Adunările cadrelor militare pentru alegerea consiliilor de onoare se desfăşoară

   astfel:

   1. a) comandantul/şeful unităţii militare deschide adunarea şi comunică scopul pentru care a

    fost convocată;

   2. b) dintre participanţi, cu excepţia comandantului/şefului unităţii militare, este ales prin vot deschis un prezidiu format din 3 - 5 membri, care să conducă lucrările adunării, unul dintre membrii acestuia redactând şi procesul-verbal al adunării;

   3. c) adunarea cadrelor militare stabileşte, prin vot deschis, numărul membrilor supleanţi;

   4. d) participanţii la adunare fac propuneri de candidaţi pentru membrii titulari şi, separat, pentru membrii supleanţi, care se supun, pe rând, discuţiei adunării;

   5. e) în situaţia în care sunt obiecţii asupra unei propuneri, participanţii hotărăsc prin vot deschis, cu majoritate simplă, dacă cel propus este înscris pe lista candidaţilor;

   6. f) dintre participanţii care nu figurează pe lista candidaţilor se alege prin vot deschis o comisie pentru numărarea voturilor, formată din 3 - 5 membri, dintre care unul este ales preşedinte;

   7. g) se trece la alegerea prin vot secret a membrilor titulari şi supleanţi ai consiliului de

    onoare;

   8. h) pentru a fi declarat ales, candidatul propus trebuie să întrunească majoritatea simplă a

  voturilor exprimate.

  1. (2) Rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal care este citit în faţa adunării de către preşedintele comisiei pentru numărarea voturilor; procesul-verbal se semnează de toţi membrii comisiei, se înregistrează la compartimentul documente clasificate, iar componenţa consiliilor de onoare se consemnează în ordinul de zi pe unitate.

  2. (3) Dintre membrii titulari aleşi, ofiţerul cu gradul cel mai mare sau, la grade egale, cel mai mare în funcţie este, de drept, preşedintele consiliului de onoare.

  Art. 95. - (1) Membrii consiliului de onoare îşi exercită calitatea de la data constituirii consemnată în ordinul de zi pe unitate până la data expirării duratei pentru care a fost ales sau înainte de termen, în condiţiile prezentului regulament.

  1. (2) Cu 30 de zile calendaristice înainte de data expirării duratei calităţii de membri ai consiliilor de onoare, comandanţii/şefii unităţilor militare unde se constituie acestea au obligaţia iniţierii procedurilor de constituire a noului consiliu de onoare.

  2. (3) Calitatea de membru al consiliului de onoare se suspendă în cazul în care:

   1. a) beneficiază de concediu conform prevederilor legale sau este detaşat în cadrul unei alte unităţi militare, dar nu mai mult de 6 luni consecutive;

   2. b) consiliul de onoare a primit o sesizare din partea ori cu privire la un cadru militar cu care membrul consiliului de onoare este soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv;

   3. c) s-a pronunţat în orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară anterior propunerii consiliului de onoare pentru soluţionarea cauzei;

   4. d) consiliul de onoare a primit o sesizare îndreptată împotriva sa;

   5. e) se află în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 96;

   6. f) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 60 de zile consecutive.

  3. (4) Membrul consiliului de onoare care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) are obligaţia de a solicita suspendarea calităţii de membru de îndată ce ia cunoştinţă de existenţa vreuneia dintre aceste situaţii.

  4. (5) Cererea de suspendare se face în scris, cu menţionarea perioadei pentru care se solicită suspendarea, şi se înaintează comandantului/şefului unităţii militare unde este constituit consiliul de onoare, împreună cu probele doveditoare ale susţinerilor care fac obiectul cererii; aprobarea cererii de suspendare se înscrie în ordinul de zi pe unitate şi se aduce la cunoştinţa preşedintelui consiliului de onoare.

  5. (6) În caz de suspendare a calităţii unui membru titular al consiliului de onoare, şedinţele se desfăşoară cu participarea membrului supleant corespunzător.

   Art. 96. - Membrii consiliului de onoare se află în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

   1. a) au relaţii cu caracter patrimonial cu cadrul militar a cărui faptă sesizată ca abatere de la disciplina militară este cercetată;

   2. b) se află în raporturi ierarhice directe cu cadrul militar a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată.

  Art. 97. - Calitatea de membru al consiliului de onoare încetează:

  1. a) la data expirării perioadei pentru care a fost ales consiliul de onoare;

  2. b) la data mutării în cadrul altei unităţi militare;

  3. c) la data la care a fost sancţionat disciplinar;

  4. d) la data de la care beneficiază de concediu conform prevederilor legale sau este detaşat în cadrul unei alte unităţi militare, pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;

  5. e) la data trecerii în rezervă;

  6. f) la data menţionată de cadrul militar, prin cerere scrisă motivată, cu privire la renunţarea la calitatea de membru în consiliul de onoare;

  7. g) la data rămânerii definitive a hotărârii consiliului de onoare sau a consiliului de judecată prin care se propune sancţionarea disciplinară a cadrului militar respectiv.

  Art. 98. - Pe locurile de membri titulari, devenite vacante, sunt numite de către preşedintele consiliului de onoare cadre militare din rândul membrilor supleanţi, iar în locul acestora sunt aleşi alţi membri; orice modificare survenită în componenţa consiliului de onoare este consemnată în ordinul de zi pe unitate.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Funcţionarea consiliilor de onoare

  Art. 99. - (1) Demersurile necesare cercetării faptelor care se supun analizei consiliului de onoare se iniţiază la ordinul comandantului/şefului unităţii militare unde este constituit acesta.

  1. (2) Comandantul/şeful unităţii militare care a luat la cunoştinţă, pe orice cale, de săvârşirea uneia sau mai multor fapte de către un cadru militar sau la cererea formulată, în scris, a cadrelor militare care se consideră lezate în onoarea şi demnitatea lor emite un ordin prin care numeşte un ofiţer desemnat pentru cercetarea acesteia/acestora, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

  2. (3) Ofiţerul desemnat este numit, de regulă, dintre ofiţerii cu studii juridice şi nu poate fi consilierul juridic al unităţii, în situaţia în care în unitatea militară există un singur consilier juridic.

  3. (4) În situaţia existenţei mai multor abateri disciplinare sau mai multor făptuitori, comandantul/şeful unităţii militare emite un ordin prin care numeşte o comisie desemnată pentru cercetarea acestora, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, din care cel puţin un membru trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (3).

  Art. 100. - (1) Ofiţerul desemnat efectuează cercetarea şi întocmeşte dosarul cauzei, pe care îl înmânează comandantului/şefului unităţii militare, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data numirii prin ordin; pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit cu cel mult 2 zile lucrătoare la solicitarea ofiţerului desemnat, cu aprobarea comandantului/şefului care a emis ordinul.

  1. (2) În vederea întocmirii dosarului cauzei, ofiţerul desemnat poate solicita, pe cale oficială, copii ale acelor acte, care pot constitui probe necesare consiliului de onoare pentru a se putea pronunţa asupra cauzei; acesta are obligaţia de a asculta punctul de vedere al cadrului militar

   cercetat şi, dacă este cazul, pe cel/cei care a/au formulat o plângere împotriva acestuia, precum şi persoanele care cunosc faptele imputate, luându-le note explicative.

  2. (3) Ofiţerul desemnat sintetizează rezultatele cercetării într-un referat care conţine:

   1. a) datele personale ale cadrului militar cercetat;

   2. b) modul de comportare anterioară;

   3. c) sancţiunile aplicate neradiate şi recompensele acordate pe parcursul carierei militare;

   4. d) descrierea amănunţită a faptei şi condiţiile în care aceasta a fost săvârşită, cu menţionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează.

  Art. 101. - (1) Dosarul cauzei trebuie să cuprindă:

  1. a) un opis al tuturor documentelor componente, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

  2. b) cererea formulată în scris de cadrele militare care se consideră lezate în onoarea şi demnitatea lor;

  3. c) ordinul de numire a ofiţerului desemnat;

  4. d) referatul întocmit de ofiţerul desemnat;

  5. e) nota explicativă a cadrului militar cercetat sau, după caz, procesul-verbal întocmit de ofiţerul desemnat, prin care se menţionează refuzul întocmirii notei;

  6. f) note explicative ale persoanelor care au cunoştinţă despre fapte sau documente în legătură cu fapta pentru care cel în cauză este cercetat;

  7. g) documente probatorii obţinute pe durata cercetării;

  8. h) dovada de luare la cunoştinţă de către cadrul militar a conţinutului ordinului de numire a ofiţerului desemnat să cerceteze cauza, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, sau procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 104 alin. (5).

  1. (2) Documentele care compun dosarul cauzei trebuie să fie, în mod obligatoriu, datate şi semnate.

  2. (3) Dosarul cauzei, cuprinzând documentele prevăzute la alin. (1), se înregistrează la compartimentul documente clasificate şi se prezintă în aceeaşi zi comandantului/şefului unităţii militare.

  Art. 102. - În cazul în care comandantul/şeful unităţii militare consideră că rezultatul cercetărilor nu este edificator, ordonă ofiţerului desemnat prin rezoluţie pe referatul întocmit, să completeze dosarul în cel mult 2 zile lucrătoare; rezoluţia trebuie să indice elementele concrete suplimentare, necesare lămuririi cauzei.

  Art. 103. - Dacă pe parcursul cercetării cauzei rezultă şi implicarea unor cadre militare din afara unităţii, ofiţerul desemnat raportează situaţia comandantului/şefului unităţii militare, care este obligat să îi sesizeze în scris pe comandanţii/şefii unităţilor militare din care fac parte cadrele

  militare respective; aceştia pot iniţia proceduri similare de cercetare a cadrelor militare din unităţile lor, dacă apreciază că se impune această măsură.

  Art. 104. - (1) Comandantul/şeful unităţii militare analizează dosarul cauzei şi, în funcţie de situaţie, emite ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, sau aplică sancţiunea disciplinară de mustrare scrisă în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2).

  1. (2) Ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10 pentru ofiţerii care îndeplinesc funcţii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia şi, respectiv, în anexa nr. 11 pentru celelalte cadre militare.

  2. (3) Ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare şi dosarul cauzei se transmit, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emitere, preşedintelui consiliului de onoare; în aceeaşi perioadă de timp ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare se comunică de către ofiţerul desemnat, personal, cadrului militar în cauză, care îl primeşte şi semnează de luare la cunoştinţă.

  3. (4) În acelaşi termen, ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare se transmite, după caz, comandantului/şefului unităţii militare din care face parte cel în cauză şi celui la care se află detaşat sau pus la dispoziţie; în situaţia în care cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare absentează în mod justificat - misiune, spitalizare, concediu, permisie ori în situaţii de forţă majoră, termenul de comunicare curge de la data prezentării la serviciu.

  4. (5) În situaţia în care cadrul militar refuză să semneze de luare la cunoştinţă şi de primire a ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare se încheie de către ofiţerul desemnat/comisie un proces-verbal de constatare a acestei situaţii, care se introduce în dosarul cauzei şi se înregistrează în opis.

  5. (6) În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emiterea ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare a unui ofiţer care îndeplineşte o funcţie prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior, acesta este adus la cunoştinţă în scris de către şeful Direcţiei management resurse umane sau şeful Statului Major General, după caz, preşedintelui şi membrilor consiliului de onoare, comisiei de cercetare prealabilă şi ofiţerului în cauză.

  6. (7) Preşedintele consiliului de onoare aduce la cunoştinţa membrilor consiliului de onoare şi ofiţerului desemnat conţinutul ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare al comandantului/şefului unităţii militare.

  Art. 105. - (1) Cadrele militare care au luat cunoştinţă de conţinutul ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare semnează în tabelul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, care se redactează pe versoul ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare.

  (2) Ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare semnat potrivit alin. (1) se introduce în dosarul cauzei şi se înregistrează în opis.

  Art. 106. - (1) Cauza se analizează de către membrii titulari ai consiliului de onoare care au gradul cel puţin egal cu al cadrului militar trimis în faţa acestuia.

  1. (2) Cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare are dreptul să ceară recuzarea a cel mult 1-2 membri din compunerea consiliului de onoare care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 95 alin. (3) lit. b) - e); în cazul în care unul din membrii consiliului de onoare se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 95 alin. (3) lit. b) - e), acesta are obligaţia să declare că se abţine de la judecarea cazului.

  2. (3) Cererea de recuzare sau declaraţia de abţinere se face, în scris, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data şedinţei consiliului de onoare şi trebuie să fie temeinic argumentată.

  3. (4) Preşedintele consiliului de onoare stabileşte dacă cererea de recuzare sau declaraţia de abţinere este întemeiată, consemnează admiterea sau respingerea sa într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei şi se înregistrează în opis, dispune, când este cazul, înlocuirea membrilor titulari cu membri supleanţi, şi încunoştinţează despre aceasta pe cel trimis în faţa consiliului de onoare; în situaţia în care cererea de recuzare sau declaraţia de abţinere îl vizează pe preşedintele consiliului de onoare, aceasta se soluţionează de către comandantul/şeful unităţii militare care a emis ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare, cu aplicarea aceleiaşi proceduri.

  4. (5) Membrii titulari aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (2), precum şi cei care nu pot participa la şedinţa consiliului de onoare din motive temeinice sunt înlocuiţi de către preşedintele consiliului de onoare cu membri supleanţi, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data şedinţei.

  5. (6) În cazul în care membrii supleanţi nu mai îndeplinesc condiţiile pentru a fi titulari sau nu mai sunt membri supleanţi pentru a se înlocui membrii titulari, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data şedinţei, se procedează la alegerea, prin vot secret a altor membri titulari ai consiliului de onoare numai pentru şedinţa respectivă.

  Art. 107. - (1) Şedinţa consiliului de onoare se desfăşoară în termen de cel mult 6 zile lucrătoare, de la data emiterii ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare, timp în care dosarul este studiat de către membrii consiliului de onoare care participă la soluţionarea acestuia.

  (2) Locul desfăşurării, data şi ora începerii şedinţei se stabilesc de preşedintele consiliului de onoare, cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare, se consemnează în ordinul de zi pe unitate şi se aduc la cunoştinţă celui ce urmează a fi analizat în consiliul de onoare, prin orice mijloace de comunicare ce pot asigura confirmarea primirii de către acesta, precum şi martorilor prevăzuţi la art. 109 alin. (3).

  Art. 108. - În vederea pregătirii şi desfăşurării şedinţei, membrii consiliului de onoare pot solicita asistenţă juridică din partea consilierului juridic care asigură asistenţă juridică unităţii militare.

  Art. 109. - (1) Cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare are dreptul ca la şedinţa consiliului de onoare să fie asistat de un apărător ales, în condiţiile prevăzute la art. 26 lit. b).

  1. (2) Apărătorul nu poate fi ales din rândul membrilor consiliului de onoare al unităţii militare şi nu poate fi consilierul juridic care a asigurat asistenţa juridică a consiliului de onoare.

  2. (3) Cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare comunică preşedintelui acestuia, în oricare dintre zilele premergătoare şedinţei, inclusiv în ziua stabilită pentru analizarea cazului, numele apărătorului ales şi numele persoanelor propuse a fi audiate în calitate de martori.

  3. (4) Comandanţii/şefii unităţilor militare în care sunt încadraţi martorii şi apărătorul ales iau măsuri pentru permiterea participării acestora la şedinţele consiliului de onoare şi pentru înscrierea activităţii în ordinul de zi pe unitate.

  Art. 110. - (1) Preşedintele consiliului de onoare, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei, aduce la cunoştinţa celui trimis în faţa consiliului de onoare, pe bază de semnătură în documentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, precum şi apărătorului acestuia, în cazul în care şi l-a ales şi este prezent, conţinutul dosarului cauzei; cu acest prilej cadrul militar în cauză poate propune şi martorii pe care doreşte să îi aducă pentru a fi audiaţi în şedinţa consiliului de onoare.

  1. (2) Dosarul cauzei poate fi studiat de cel trimis în faţa consiliului de onoare sau de către apărătorul acestuia, după ce dosarul i-a fost adus la cunoştinţă, ori de câte ori este nevoie, pe timpul programului de lucru, în oricare dintre zilele lucrătoare premergătoare şedinţei consiliului de onoare, în baza înştiinţării prealabile, în scris, a preşedintelui consiliului de onoare; dosarul este studiat în prezenţa a cel puţin unui membru al consiliului de onoare.

  2. (3) În cazul în care cel trimis în faţa consiliului de onoare nu vrea să semneze de luarea la cunoştinţă a conţinutului dosarului ori, din motive neîntemeiate, nu se prezintă pentru luare la cunoştinţă, preşedintele consiliului de onoare informează despre acest fapt în deschiderea şedinţei de analiză a faptelor săvârşite de cel în cauză.

  Art. 111. - (1) Prezenţa cadrului militar în cauză în faţa consiliului de onoare este obligatorie.

  1. (2) Atunci când se constată absenţa acestuia pentru motivele prevăzute la art. 104 alin. (4), şedinţa se desfăşoară în cel mult 2 zile lucrătoare de la data încetării situaţiei pentru care cel în cauză a absentat justificat.

  2. (3) În cazul în care cel în cauză absentează nejustificat, deşi a fost înştiinţat, şedinţa consiliului de onoare se desfăşoară în lipsa acestuia, specificându-se această situaţie în procesul-verbal al şedinţei şi în hotărâre.

  Art. 112. - Pentru asigurarea efectului preventiv şi educativ al activităţii consiliilor de onoare, la şedinţele acestora pot asista cadrele militare prezente în unitatea militară care sunt cel

  puţin egale în grad cu cel trimis în faţa consiliului de onoare, mai puţin martorii propuşi, care se introduc, pe rând, în sală şi rămân după ce au fost audiaţi, numai dacă îndeplinesc condiţiile de a asista la dezbateri.

  Art. 113. - (1) În situaţia în care cadrul militar a făcut o avertizare în interes public şi este analizat ca urmare a unui act de avertizare, acesta poate cere să fie invitaţi presa şi un reprezentant al asociaţiei profesionale din care face parte; în acest sens, anunţul se face la cererea scrisă a preşedintelui consiliului de onoare prin comunicat pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii hotărârii consiliului de onoare.

  1. (2) Termenii de avertizare în interes public şi act de avertizare au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

  2. (3) Pentru accesul presei şi al reprezentantului asociaţiei profesionale la şedinţa consiliului de onoare trebuie avute în vedere următoarele:

   1. a) informaţiile ce se discută să nu facă parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit

    legii;

   2. b) pentru informaţiile clasificate vehiculate reprezentanţii să deţină certificat de securitate

  ori autorizaţie de acces corespunzător/corespunzătoare.

  Art. 114. - (1) Membrii consiliului de onoare nu depun jurământ; preşedintele consiliului de onoare le atrage însă atenţia să îşi dea votul fără patimă şi prejudecăţi, îndeplinindu-şi datoria de conştiinţă în spiritul dreptăţii, al onoarei şi al demnităţii militare.

  1. (2) Preşedintele consiliului de onoare desemnează un membru al consiliului de onoare care întocmeşte procesul-verbal al şedinţei, în care se consemnează modul de desfăşurare a acesteia.

  2. (3) În continuarea şedinţei, preşedintele consiliului de onoare dă citire ordinului de trimitere în faţa acestui consiliu a cadrului militar în cauză, iar ofiţerul desemnat prezintă referatul şi alte documente relevante privind fapta săvârşită; preşedintele consiliului de onoare solicită apoi celui în cauză să prezinte, personal ori prin apărătorul ales, poziţia sa faţă de fapta/faptele care i se impută, precum şi eventualele probe pregătite în apărarea sa.

  3. (4) Pentru a se edifica asupra faptei/faptelor săvârşite, membrii consiliului de onoare pot pune întrebări celui în cauză, prin intermediul preşedintelui; cel audiat răspunde la întrebări personal, având dreptul să se consulte ori de câte ori consideră necesar cu apărătorul său.

  4. (5) După epuizarea întrebărilor sunt audiaţi, pe rând, martorii care sunt introduşi în sală; înainte de a fi audiaţi, martorilor li se cere să spună numai adevărul şi să nu ascundă nimic din ceea ce cunosc; membrii consiliului de onoare pot adresa întrebări şi pot cere lămuriri martorilor numai prin intermediul preşedintelui.

  5. (6) Preşedintele consiliului de onoare dă cuvântul ofiţerului desemnat în situaţia în care acesta are de făcut precizări faţă de probatoriul administrat şi explicaţiile date de cel analizat în consiliul de onoare pe parcursul şedinţei.

  6. (7) Preşedintele consiliului de onoare dă cuvântul cadrului militar trimis în faţa consiliului şi apărătorului său, pentru a-şi expune concluziile; la sfârşitul şedinţei, cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare poate depune la dosar, personal sau prin apărător, concluzii scrise.

  7. (8) Preşedintele consiliului de onoare declară dezbaterile încheiate, iar membrii consiliului de onoare care au analizat cazul se retrag din sală pentru deliberare şi adoptarea hotărârii în aceeaşi zi.

  8. (9) Când fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, consiliul de onoare propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare în raport cu gravitatea abaterii săvârşite, avându-se în vedere prevederile art. 63.

  9. (10) Consiliul de onoare adoptă o hotărâre, după ce fiecare membru, începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad, propune una dintre soluţiile prevăzute la art. 115, impunându-se cea propusă de majoritatea membrilor; propunerea fiecărui membru al consiliului de onoare trebuie să fie clar exprimată, să nu conducă spre formulări de genul: „Sunt de acord cu propunerea făcută anterior” sau ,,Sunt de acord cu majoritatea”.

  10. (11) În situaţia în care nu se stabileşte o majoritate a aceleiaşi propuneri, membrul consiliului de onoare care a propus sancţiunea cea mai severă se alătură propunerii membrului consiliului de onoare cea mai apropiată de a sa.

  11. (12) Rezultatul deliberării se consemnează în minuta şedinţei în care se înscrie hotărârea adoptată de către consiliul de onoare; minuta se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 şi se semnează de toţi membrii consiliului de onoare care au analizat cauza începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad.

  12. (13) După întocmirea minutei membrii consiliului de onoare se întorc în sala unde a avut loc şedinţa şi preşedintele consiliului de onoare dă citire hotărârii adoptate, consemnată în minută.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Hotărârea consiliilor de onoare

  soluţii:

  Art. 115. - Consiliile de onoare adoptă o hotărâre care cuprinde una dintre următoarele

  1. a) fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară;

  2. b) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancţionare cu

   avertisment;

  3. c) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancţionare cu mustrare scrisă;

  4. d) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancţionare cu retrogradarea în funcţie;

  5. e) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancţionare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an;

  6. f) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancţionare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 2 ani;

  7. g) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de trimitere a celui în cauză în faţa consiliului de judecată, când fapta săvârşită este de natura sau gravitatea celor ce intră în competenţa acestuia.

  Art. 116. - (1) Hotărârea consiliului de onoare se redactează în 2 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, de către preşedintele consiliului de onoare sau unul din membrii consiliului de onoare desemnat de acesta, urmărindu-se să nu se omită următoarele elemente, sub sancţiunea nulităţii hotărârii luate:

  1. a) data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei consiliului de onoare;

  2. b) numărul, data şi emitentul ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare;

  3. c) gradul, numele şi prenumele preşedintelui, membrilor consiliului de onoare, ale ofiţerului desemnat, ale cadrului militar trimis în faţa consiliului de onoare şi ale apărătorului ales al acestuia, în situaţia în care a avut;

  4. d) descrierea pe scurt a abaterii săvârşite şi textele legale în care a fost încadrată fapta, conform ordinului de trimitere în faţa consiliului de onoare;

  5. e) descrierea desfăşurării şedinţei consiliului de onoare;

  6. f) probele administrate în cursul şedinţei consiliului de onoare;

  7. g) concluziile celui trimis în faţa consiliului de onoare şi apărătorului acestuia, în situaţia în care a avut;

  8. h) motivele de fapt şi de drept care au determinat hotărârea consiliului de onoare;

  9. i) hotărârea consiliului de onoare;

  10. j) menţionarea expresă a sintagmei: „Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă sau de la data comunicării hotărârii consiliului de onoare, după caz, cererea urmând a fi depusă la compartimentul documente clasificate al unităţii militare unde este constituit consiliul de onoare”.

  1. (2) Hotărârea consiliului de onoare se semnează de către preşedinte şi toţi membrii.

  2. (3) În termen de o zi lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de onoare, un exemplar al hotărârii consiliului de onoare se introduce în dosarul cauzei, iar un exemplar al

   acesteia se înmânează cadrului militar/cadrelor militare trimis/trimise în faţa consiliului de onoare, de către şeful compartimentului de resurse umane, pe bază de semnătură.

  3. (4) Dacă cel/cei în cauză refuză să semneze, şeful structurii de resurse umane consemnează refuzul într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei şi se înregistrează în opis, iar exemplarul hotărârii consiliului de onoare se expediază prin mijloace care să ateste confirmarea de primire la adresa indicată sau aflată în evidenţa unităţii militare unde este încadrat.

  Art. 117. - În dosarul cauzei se introduce şi procesul-verbal al şedinţei consiliului de onoare. Art. 118. - (1) În prima zi lucrătoare, după redactarea hotărârii prevăzută la art. 115, preşedintele consiliului de onoare întocmeşte un raport adresat comandantului/şefului unităţii

  militare, la care anexează dosarul cauzei.

  1. (2) După studierea documentelor, comandantul/şeful unităţii militare adoptă una dintre următoarele decizii:

   1. a) dispune măsuri pentru aplicarea sancţiunii disciplinare propuse sau a uneia mai uşoare, conform competenţelor legale, de îndată ce hotărârea consiliului de onoare devine definitivă;

   2. b) dispune reanalizarea, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de onoare, a cauzei de către acelaşi consiliu de onoare în cazul în care constată că au fost încălcate în mod evident normele de procedură prevăzute la art. 104-107, art. 109-118 alin. (1).

  2. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), procedura se reia de la refacerea actului de procedură încălcat.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Căi de atac ale hotărârilor consiliilor de onoare

  Art. 119. - (1) În cazul în care cel trimis în faţa consiliului de onoare se consideră nedreptăţit prin hotărârea adoptată, poate formula cerere de recurs motivată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă sau de la data comunicării, către comandantul unităţii militare în cadrul căreia funcţionează consiliul de onoare; cererea se depune la compartimentul documente clasificate al unităţii militare unde este constituit consiliul de onoare.

  1. (2) Împotriva hotărârii consiliului de onoare prin care s-a propus trimiterea celui în cauză în faţa consiliului de judecată, nu se poate formula cerere de recurs.

  2. (3) În cazul în care cel trimis în faţa consiliului de onoare este împiedicat să formuleze cererea de recurs în termenul stabilit la alin. (1) din motive care nu ţin de persoana sa, acest termen începe să curgă de la data încetării situaţiei respective.

  3. (4) Obligaţia dovedirii cazurilor care au împiedicat exercitarea dreptului la formularea cererii de recurs revine celui în cauză.

  4. (5) Cererea de recurs se soluţionează în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către un consiliu de onoare pentru soluţionarea recursului, format din trei membri, alţii decât cei care au făcut parte din consiliul de onoare care a analizat cazul, numit de comandantul/şeful unităţii militare; pentru ofiţerii care îndeplinesc funcţii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia, precum şi în cazul în care efectivul existent la structurile prevăzute la art. 88 nu permite constituirea consiliului de onoare pentru soluţionarea recursului, cererea de recurs se soluţionează de către un consiliu de onoare pentru soluţionarea recursului, format din trei membri, alţii decât cei care au făcut parte din consiliul de onoare care a analizat cazul, numit potrivit prevederilor art. 90, respectiv art. 88.

  5. (6) Pe timpul soluţionării cererilor de recurs prevederile art. 113 se aplică în mod corespunzător.

  6. (7) Consiliul de onoare pentru soluţionarea recursului analizează cererea de recurs după procedura prevăzută la art. 114; cu ocazia soluţionării cererii de recurs se pot aduce probe noi, care nu au putut fi administrate anterior în cadrul consiliului de onoare.

   Art. 120. - (1) Consiliul de onoare pentru soluţionarea recursului poate adopta una dintre următoarele decizii:

   1. a) menţinerea hotărârii iniţiale;

   2. b) schimbarea hotărârii, ţinând cont de faptul că cel în cauză nu îşi poate agrava situaţia prin propria lui cale de atac.

  1. (2) Pe timpul adoptării hotărârii consiliului de onoare pentru soluţionarea recursului prevederile art. 116 alin. (2) - (4) şi ale art. 117 se aplică în mod corespunzător.

  2. (3) Propunerea din cuprinsul hotărârii consiliului de onoare pentru soluţionarea recursului, redactată conform modelului prevăzut la anexa nr. 16, este definitivă.

  3. (4) Hotărârea consiliului de onoare rămâne definitivă în cazul în care cel în cauză nu a formulat cerere de recurs în termenul legal prevăzut.

   Art. 121. - (1) După rămânerea definitivă a propunerii din cuprinsul hotărârii consiliului de onoare, comandantul/şeful unităţii militare procedează astfel:

   1. a) în cazul în care hotărârea adoptată prevede soluţia înscrisă la art. 115 lit. a) ordonă structurii de resurse umane să facă menţiunea corespunzătoare în memoriul original;

   2. b) în cazul în care hotărârea adoptată prevede soluţiile înscrise la art. 115 lit. b) - c) aplică sau propune, după caz, sancţiunea disciplinară corespunzător competenţelor în domeniu;

   3. c) în cazul în care hotărârea adoptată prevede soluţiile înscrise la art. 115 lit. d) - f) aplică sancţiunea disciplinară corespunzător competenţelor în domeniu sau înaintează raport, pe cale ierarhică, în care se menţionează propunerea de sancţionare disciplinară, la care anexează dosarul cauzei şi memoriul original al cadrului militar;

   4. d) în cazul în care hotărârea adoptată prevede soluţia înscrisă la art. 115 lit. g), în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la redactarea hotărârii consiliului de onoare, după caz, numeşte consiliul de judecată, încredinţându-i dosarul, ori înaintează ierarhic, comandantului/şefului eşalonului la care se constituie consiliul de judecată, raport în care menţionează punctul său de vedere motivat, anexând dosarul cauzei şi memoriul original al cadrului militar; comandantul/şeful eşalonului la care se constituie consiliul de judecată stabileşte componenţa acestuia în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea dosarului.

  1. (2) Dosarul cauzei se clasează în arhiva unităţii militare, iar câte o copie a hotărârii consiliului de onoare şi a hotărârii consiliului de onoare pentru soluţionarea recursului, dacă este cazul, precum şi a procesului-verbal/proceselor-verbale al/ale şedinţei/şedinţelor desfăşurate se introduc în memoriul original al celui în cauză.

  2. (3) Compartimentul de resurse umane al unităţii militare consemnează şi înaintează, ierarhic, în termen de 5 zile calendaristice, adresele pentru operarea de modificări în sistemul de evidenţă al managementului resurselor umane; totodată, actualizează, potrivit competenţelor, datele din sistemul informatic pentru gestionarea personalului activ RESMIL, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii documentelor, pe cale ierarhică.

  CAPITOLUL VI

  Organizarea şi funcţionarea consiliului de judecată

  SECŢIUNEA 1

  Condiţii de constituire a consiliilor de judecată

  Art. 122. - Consiliile de judecată se constituie la toate eşaloanele de nivel brigadă/similare şi superioare acestora şi se numesc, pentru fiecare caz ce urmează a fi judecat, prin ordinul comandanţilor/şefilor structurilor la care acestea se constituie; consiliile ce se organizează la Statul Major General şi departamente, pentru judecarea maiştrilor militari şi subofiţerilor, se numesc prin ordinul locţiitorilor şefilor acestor structuri.

  Art. 123. - (1) În situaţia în care se impune judecarea comandanţilor/şefilor structurilor de nivel brigadă/similare şi superioare acestora, a locţiitorilor comandanţilor/şefilor structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale şi şefului Statului Major General, precum şi a generalilor/similari, consiliul de judecată se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, prin ordin al ministrului, la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale în subordinea cărora se află cadrele militare respective; în cazul

  comandanţilor/şefilor subordonaţi nemijlocit ministrului apărării naţionale propunerea o face şeful Direcţiei management resurse umane, iar când acesta este în cauză, propunerea se face de către şeful Statului Major General.

  (2) Pentru judecarea locţiitorilor comandanţilor/şefilor structurilor de nivel brigadă/similare şi superioare, cu excepţia celor de la structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale şi şefului Statului Major General, consiliul de judecată se constituie la eşalonul imediat superior, prin ordin al comandantului/şefului eşalonului respectiv, la propunerea comandanţilor/şefilor în subordinea cărora se află cadrele militare respective.

  Art. 124. - (1) Consiliile de judecată prevăzute la art. 122 se compun dintr-un preşedinte şi 2 membri, dintre care un consilier juridic/ofiţer de justiţie militară sau din altă armă, absolvent, cu examen de licenţă, al facultăţii de drept.

  1. (2) Consiliile de judecată au următoarea componenţă:

   1. a) pentru ofiţerii cu gradul de colonel/comandor, preşedinte este un general/amiral sau colonel/comandor încadrat într-o funcţie superioară celei în care este încadrat ofiţerul în cauză, iar membri doi colonei/comandori;

   2. b) pentru ofiţerii cu gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor, preşedinte este un colonel/comandor, iar membri un colonel/comandor şi un locotenent-colonel/căpitan-comandor;

   3. c) pentru ofiţerii cu gradul de maior/locotenent-comandor, preşedinte este un colonel/comandor, iar membri un colonel/locotenent-comandor şi un locotenent-colonel/căpitan- comandor sau un maior/locotenent-comandor;

   4. d) pentru ofiţerii cu gradul de cel mult căpitan, preşedinte este un colonel/comandor, iar membri un ofiţer cu gradul de cel puţin maior/locotenent-comandor şi un ofiţer cu gradul de căpitan;

   5. e) pentru maiştri militari şi subofiţeri, preşedinte este un ofiţer cu gradul de cel puţin maior/locotenent-comandor, iar membri un ofiţer cu grad egal sau mai mic decât cel al preşedintelui şi un maistru militar sau subofiţer cel puţin egal în grad cu cel care urmează a fi judecat.

  2. (3) Consiliile de judecată prevăzute la art. 123 se compun din trei membri, cel puţin egali în grad cu cel care urmează a fi judecat, dintre care un ofiţer de justiţie militară; preşedintele consiliului de judecată va avea grad superior ofiţerului judecat.

  Art. 125. - (1) In consiliile de judecată sunt numite acele cadre militare care se remarcă prin conduită ireproşabilă, principialitate, autoritate morală şi profesională în rândul acestora, şi au o vechime de cel puţin un an în unitatea militară respectivă şi de cel puţin cinci ani în rândul cadrelor militare în activitate.

  1. (2) Cadrele militare care sunt numite în componenţa consiliilor de judecată pot fi atât de la eşaloanele unde funcţionează consiliile respective, cât şi din structurile subordonate acestora; de regulă se numeşte cel puţin un cadru militar din unitatea militară unde este încadrat cel care urmează a fi judecat.

  2. (3) Nu pot fi numite ca membri în consiliile de judecată cadrele militare care au fost analizate de consiliile de onoare şi consiliile de judecată şi declarate vinovate.

  3. (4) Din consiliile de judecată nu pot face parte:

   1. a) comandantul/şeful unităţii militare în care este încadrat cel în cauză, precum şi al eşalonului la care se constituie consiliul de judecată;

   2. b) cadrele militare care au făcut sesizări împotriva celui trimis în judecată sau care urmează să se prezinte ca martori în şedinţa de judecată;

   3. c) cei care se află în curs de cercetare ori în judecata unui consiliu de onoare, consiliu de judecată sau a unei instanţe militare ori civile;

   4. d) rudele sau afinii până la gradul 4 inclusiv, cu cel trimis în judecată;

   5. e) cadrele militare care sunt parte, ei sau rudele lor până la gradul 4 inclusiv, într-un proces contra celui trimis în judecată;

   6. f) cadrele militare care sunt creditori sau debitori ai celui trimis în judecată;

   7. g) ofiţerii desemnaţi care execută cercetarea şi întocmesc dosarul cauzei;

   8. h) cadrele militare care sunt în subordinea celui trimis în judecată.

  Art. 126. - În cazul în care la eşaloanele nominalizate la art. 122 nu se pot constitui consilii de judecată, cu respectarea prevederilor art. 124 şi art. 125, comandantul/şeful eşalonului superior stabileşte componenţa consiliului de judecată.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Funcţionarea consiliilor de judecată

  Art. 127. - (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt trimişi în faţa consiliilor de judecată de către comandanţii/şefii eşaloanelor la care acestea se constituie, fiecare pentru cadrele din subordine.

  1. (2) Comandanţii/şefii de la nivelurile ierarhice superioare pot trimite cadrele militare din structurile subordonate, iar ministrul apărării naţionale pe orice ofiţer, maistru militar sau subofiţer, în faţa consiliilor de judecată de la eşaloanele la care, potrivit prevederilor art. 122 şi art. 123, acestea trebuie să fie judecate.

  2. (3) Cadrele militare care săvârşesc abateri pe timpul cât sunt detaşate la alte unităţi din Ministerul Apărării Naţionale pentru a îndeplini funcţii sau a executa misiuni, ori pentru a urma

   diferite forme de pregătire în ţară, vor fi trimise în faţa consiliului de judecată de la eşalonul de care aparţin, la propunerea comandanţilor/şefilor în subordinea cărora se află detaşate.

  3. (4) Cadrele militare care săvârşesc abateri pe timpul cât sunt detaşate în afara Ministerului Apărării Naţionale pentru a executa misiuni, precum şi pe timpul cât se află la studii în străinătate, sunt trimise în faţa consiliului de judecată al eşalonului de la care provin, la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor din care fac parte.

   Art. 128. - (1) Comandantul/şeful unităţii militare unde se constituie consiliul de judecată iniţiază demersurile necesare cercetării faptelor care se supun analizei consiliului de judecată, astfel:

   1. a) la ordinul ministrului apărării naţionale sau al comandanţilor/şefilor eşaloanelor superioare;

   2. b) în urma hotărârii consiliilor de onoare;

   3. c) când constată personal că se impune acest lucru şi sunt date certe în acest sens;

   4. d) când primesc propuneri din partea comandanţilor/şefilor eşaloanelor subordonate sau ai unităţilor militare unde sunt detaşate cadrele militare care urmează a fi judecate;

   5. e) în urma unei reclamaţii sau sesizări primite de la o persoană care şi-a declinat identitatea şi a prezentat date certe transmise pe cale legală.

  1. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), propunerea se înaintează, ierarhic, la eşalonul unde se constituie consiliul de judecată, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la descoperirea faptei, fiecare dintre comandanţii/şefii ierarhici, fiind obligaţi să consemneze în scris punctul lor de vedere.

  2. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), comandantul/şeful unităţii militare emite un ordin scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, prin care numeşte un ofiţer desemnat pentru cercetarea faptei/faptelor.

  3. (4) Ofiţerul desemnat este numit, de regulă, dintre ofiţerii cu studii juridice şi nu poate fi consilierul juridic al unităţii, în situaţia în care în unitatea militară există un singur consilier juridic.

  4. (5) În situaţia existenţei mai multor abateri disciplinare sau mai multor făptuitori, comandantul/şeful unităţii militare poate numi o comisie desemnată pentru cercetarea acestora, din care cel puţin un membru să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (4).

  Art. 129. - (1) Ofiţerul desemnat efectuează cercetarea şi întocmeşte dosarul cauzei, pe care îl înmânează comandantului/şefului unităţii militare, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data numirii prin ordin; pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit cu cel mult 2 zile lucrătoare la solicitarea ofiţerului desemnat, cu aprobarea comandantului/şefului care a emis ordinul.

  1. (2) În vederea întocmirii dosarului cauzei, ofiţerul desemnat poate solicita, pe cale oficială, copii ale acelor acte, care pot constitui probe necesare consiliului de judecată pentru a se putea

   pronunţa asupra cauzei; acesta are obligaţia de a asculta punctul de vedere al cadrului militar cercetat şi, dacă este cazul, pe cel/cei care a/au formulat o plângere împotriva acestuia, precum şi persoanele care cunosc faptele imputate, luându-le note explicative.

  2. (3) Ofiţerul desemnat sintetizează rezultatele cercetării într-un referat care conţine:

   1. a) datele personale ale cadrului militar cercetat;

   2. b) modul de comportare anterioară;

   3. c) sancţiunile disciplinare aplicate neradiate şi recompensele acordate pe parcursul carierei militare;

   4. d) descrierea amănunţită a faptei şi condiţiile în care aceasta a fost săvârşită, cu menţionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează.

  Art. 130. - (1) Dosarul cauzei trebuie să cuprindă:

  1. a) un opis al tuturor documentelor componente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

  2. b) ordinul de numire a ofiţerului desemnat;

  3. c) referatul întocmit de ofiţerul desemnat;

  4. d) punctul de vedere al comandantului/şefului unităţii militare în care este încadrat cel trimis în judecată;

  5. e) după caz, reclamaţia sau sesizarea persoanei care şi-a declinat identitatea, procesul-verbal de cercetare administrativă, alte probe transmise pe cale legală;

  6. f) nota explicativă a cadrului militar cercetat sau, după caz, procesul-verbal întocmit de ofiţerul desemnat, prin care se menţionează refuzul întocmirii notei;

  7. g) note explicative ale persoanelor care au cunoştinţă despre fapte sau documente în legătură cu fapta pentru care cel în cauză este cercetat;

  8. h) documente probatorii obţinute pe durata cercetării;

  9. i) dovada de luare la cunoştinţă de către cadrul militar a conţinutului ordinului de numire a ofiţerului desemnat să cerceteze cauza, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, sau procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 134 alin. (5).

  1. (2) În situaţia în care cel reclamat este comandant/şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a persoanei care a făcut reclamaţia sau sesizarea, se va asigura protecţia acesteia, prin ascunderea identităţii faţă de cel reclamat.

  2. (3) Documentele care compun dosarul cauzei trebuie să fie, în mod obligatoriu, datate şi semnate.

  3. (4) Dosarul cauzei, cuprinzând documentele prevăzute la alin. (1), se înregistrează la compartimentul documente clasificate şi se prezintă în aceeaşi zi comandantului/şefului unităţii militare.

  Art. l31. - (1) Când două sau mai multe cadre militare sunt cercetate pentru aceleaşi fapte săvârşite în comun, li se întocmesc dosare separate şi sunt judecate împreună de către acelaşi consiliu de judecată, constituit în raport cu cel mai mare în grad, respectiv în funcţie, la grade egale, dintre cei în cauză.

  (2) Dacă cei trimişi în judecată fac parte din unităţi militare subordonate unor eşaloane care constituie consilii de judecată diferite, aceştia vor fi trimişi în faţa consiliului de judecată al primului eşalon superior comun, la ordinul comandantului/şefului acestuia.

  Art. 132. - În cazul în care comandantul/şeful unităţii militare consideră că rezultatul cercetărilor nu este edificator, ordonă ofiţerului desemnat, prin rezoluţie pe referatul întocmit, să completeze dosarul în cel mult 2 zile lucrătoare; rezoluţia trebuie să indice elementele concrete suplimentare, necesare lămuririi cauzei.

  Art. 133. - (1) Dacă pe parcursul cercetării cauzei rezultă şi implicarea unor cadre militare din afara unităţii militare, ofiţerul desemnat raportează situaţia comandantului/şefului unităţii militare, care este obligat să îi sesizeze în scris pe comandanţii/şefii unităţilor militare din care fac parte cadrele militare respective.

  (2) Comandanţii/şefii unităţilor militare din care fac parte cadrele militare implicate în săvârşirea abaterilor disciplinare pot iniţia proceduri similare de cercetare a cadrelor militare din unităţile lor, dacă apreciază că se impune această măsură.

  Art. 134. - (1) Comandantul/şeful unităţii militare analizează dosarul cauzei şi, dacă este cazul, emite ordinul de trimitere în faţa consiliului de judecată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare.

  1. (2) În ordinul de trimitere în faţa consiliului de judecată se înscriu, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10 pentru ofiţerii care îndeplinesc funcţii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia şi, respectiv, anexa nr. 11 pentru celelalte cadre militare, cel puţin următoarele date:

   1. a) preşedintele consiliului de judecată şi membrii;

   2. b) ofiţerul desemnat/comisia care a întocmit dosarul cauzei;

   3. c) fapta care constituie abatere gravă de la disciplina militară cu menţionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific în care aceasta se încadrează;

   4. d) dreptul cadrului militar trimis în faţa consiliului de judecată de a fi asistat de un apărător

    ales.

  2. (3) Ordinul de trimitere în faţa consiliului de judecată şi dosarul cauzei se transmit, în

   termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emitere, preşedintelui consiliului de judecată; în aceeaşi perioadă de timp ordinul de trimitere în faţa consiliului de judecată se comunică personal cadrului

   militar în cauză, de către ofiţerul desemnat/comisie, care îl primeşte şi semnează de luare la cunoştinţă.

  3. (4) În acelaşi termen, ordinul de trimitere în faţa consiliului de judecată se transmite, după caz, comandantului/şefului unităţii militare din care face parte cel în cauză şi celui la care se află detaşat sau pus la dispoziţie; în situaţia în care cadrul militar trimis în faţa consiliului de judecată absentează în mod justificat - misiune, spitalizare, concediu, permisie ori în situaţii de forţă majoră, termenul de comunicare curge de la data prezentării la serviciu.

  4. (5) În situaţia în care cadrul militar refuză să semneze de luare la cunoştinţă şi de primire a ordinului de trimitere în faţa consiliului de judecată, se încheie de către ofiţerul desemnat/comisie un proces-verbal de constatare a acestei situaţii, care se introduce în dosarul cauzei şi se înregistrează în opis.

  5. (6) În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emiterea ordinului de trimitere în faţa consiliului de judecată a unui ofiţer care îndeplineşte o funcţie prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior, acesta este adus la cunoştinţă în scris de către şeful Direcţiei management resurse umane sau şeful Statului Major General, după caz, preşedintelui şi membrilor consiliului de judecată, comisiei de cercetare prealabilă şi ofiţerului în cauză.

  6. (7) Preşedintele consiliului de judecată aduce la cunoştinţa membrilor consiliului de judecată şi ofiţerului desemnat conţinutul ordinului de trimitere în faţa consiliului de judecată al comandantului/şefului unităţii militare.

  Art. 135. - (1) Cadrele militare care au luat cunoştinţă de conţinutul ordinului de trimitere în faţa consiliului de judecată semnează în tabelul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, care se redactează pe versoul ordinului de trimitere în faţa consiliului de judecată.

  1. (2) Ordinul de trimitere în faţa consiliului de judecată astfel semnat potrivit alin. (1) se introduce în dosarul cauzei şi se înregistrează în opisul acestuia.

   Art. 136. - (1) Cauza se analizează de către membrii consiliului de judecată care au gradul cel puţin egal cu al cadrului militar trimis în faţa acestuia.

   (2) Cadrul militar trimis în faţa consiliului de judecată are dreptul să ceară recuzarea membrilor din compunerea consiliului de judecată în situaţia în care sesizează existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 125 alin. (3) şi (4).

  2. (3) În cazul în care unul din membrii consiliului de judecată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 125 alin. (3) şi (4) are obligaţia să declare că se abţine de la judecarea cazului.

  3. (4) Cererea de recuzare sau declaraţia de abţinere se face în scris, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data şedinţei şi trebuie să fie temeinic argumentată.

  4. (5) Preşedintele consiliului de judecată stabileşte dacă cererea de recuzare sau declaraţia de abţinere este întemeiată şi consemnează admiterea sau respingerea sa într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei şi se înregistrează în opis.

  5. (6) Membrii consiliului de judecată recuzaţi, sau care din motive bine întemeiate se abţin să participe la judecarea unui caz, se înlocuiesc de comandantul/şeful care i-a numit cu alte cadre militare care îndeplinesc condiţiile prevăzute în regulament, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data când s-a admis recuzarea, respectiv abţinerea; această măsură se aduce la cunoştinţa celui trimis în faţa consiliului de judecată.

  6. (7) În situaţia în care cererea de recuzare sau declaraţia de abţinere îl vizează pe preşedintele consiliului de judecată, aceasta se soluţionează de către comandantul/şeful care a emis ordinul de trimitere în faţa consiliului de judecată, cu aplicarea procedurii prevăzute la alin. (4) şi (5).

  Art. 137. - (1) Şedinţa consiliului de judecată se desfăşoară în termen de cel mult 6 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de trimitere în faţa consiliului de judecată, timp în care dosarul este studiat de către membrii consiliului de judecată care participă la soluţionarea acestuia.

  (2) Locul desfăşurării, data şi ora începerii şedinţei se stabilesc de preşedintele consiliului de judecată, cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare, se consemnează în ordinul de zi pe unitate şi se aduce la cunoştinţă celui ce urmează a fi analizat în consiliul de judecată, prin orice mijloace de comunicare care pot asigura confirmarea primirii de către acesta, precum şi martorilor prevăzuţi la art. 139 alin. (3).

  Art. 138. - În vederea pregătirii şi desfăşurării şedinţei, membrii consiliului de judecată pot solicita asistenţă juridică din partea consilierului juridic care asigură asistenţă juridică unităţii militare.

  Art. 139. - (1) Cadrul militar trimis în faţa consiliului de judecată are dreptul ca la şedinţa consiliului de judecată să fie asistat de un apărător ales, în condiţiile prevăzute la art. 26 lit. b).

  1. (2) Apărătorul nu poate fi ales din rândul membrilor consiliului de judecată al unităţii militare şi nu poate fi consilierul juridic care a asigurat asistenţa juridică a consiliului.

  2. (3) Cadrul militar trimis în faţa consiliului de judecată comunică preşedintelui acestuia, în oricare dintre zilele premergătoare şedinţei, inclusiv în ziua stabilită pentru analizarea cazului, numele apărătorului ales şi numele persoanelor propuse a fi audiate în calitate de martori.

  3. (4) Martorii propuşi de către cel în cauză să fie audiaţi de către consiliul de judecată sunt informaţi în timp util asupra datei şi locului de desfăşurare a şedinţei.

  4. (5) Comandanţii/şefii unităţilor militare în care sunt încadraţi martorii şi apărătorul ales iau măsuri pentru permiterea participării acestora la şedinţele consiliului de judecată şi pentru înscrierea activităţii în ordinul de zi pe unitate.

  Art. 140. - (1) Preşedintele consiliului de judecată, cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei, aduce la cunoştinţa celui trimis în faţa consiliului de judecată, pe bază de semnătură în documentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, precum şi apărătorului acestuia, în cazul în care şi l-a ales şi este prezent, conţinutul dosarului cauzei; cu acest prilej cadrul militar în cauză poate propune şi martorii pe care doreşte să îi aducă pentru a fi audiaţi în şedinţa consiliului de judecată.

  1. (2) Dosarul cauzei poate fi studiat de cel trimis în faţa consiliului de judecată sau de către apărătorul acestuia, după ce dosarul i-a fost adus la cunoştinţă, ori de câte ori este nevoie, în oricare dintre zilele lucrătoare premergătoare şedinţei consiliului de judecată, în baza înştiinţării prealabile, în scris, a preşedintelui consiliului de judecată; dosarul este studiat în prezenţa a cel puţin unui membru al consiliului de judecată.

  2. (3) În cazul în care cel trimis în faţa consiliului de judecată nu vrea să semneze de luare la cunoştinţă a conţinutului dosarului ori, din motive neîntemeiate, nu se prezintă pentru luare la cunoştinţă, preşedintele consiliului de judecată informează despre acest fapt în deschiderea şedinţei de analiză a faptelor săvârşite de cel în cauză.

  Art. 141. - (1) Prezenţa cadrului militar în cauză în faţa consiliului de judecată este obligatorie.

  1. (2) Atunci când se constată absenţa acestuia pentru motivele prevăzute la art. 134 alin. (4), şedinţa se desfăşoară în cel mult 2 zile lucrătoare de la data încetării situaţiei pentru care cel în cauză a absentat justificat.

  2. (3) În cazul în care cel în cauză absentează nejustificat, deşi a fost înştiinţat, şedinţa consiliului de judecată se desfăşoară în lipsa acestuia, specificându-se această situaţie în procesul-verbal al şedinţei şi în hotărâre.

  Art. 142. - Pentru asigurarea efectului preventiv şi educativ al activităţii consiliilor de judecată, la şedinţele acestora pot asista cadrele militare prezente în unitatea militară care sunt cel puţin egale în grad cu cel trimis în faţa consiliului de judecată, mai puţin martorii propuşi, care se introduc, pe rând, în sală şi rămân după ce au fost audiaţi, numai dacă îndeplinesc condiţiile de a asista la dezbateri.

  Art. 143. - (1) În situaţia în care cadrul militar a făcut o avertizare în interes public şi este analizat ca urmare a unui act de avertizare, acesta poate cere să fie invitaţi presa şi un reprezentant al asociaţiei profesionale din care face parte; în acest sens, anunţul se face la cererea scrisă a preşedintelui consiliului de judecată prin comunicat pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii hotărârii consiliului de judecată.

  1. (2) Termenii de avertizare în interes public şi act de avertizare au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 571/2004.

  2. (3) Pentru accesul presei şi al reprezentantului asociaţiei profesionale la şedinţa consiliului de judecată trebuie avute în vedere următoarele:

   1. a) informaţiile ce se discută să nu facă parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit

    legii;

   2. b) pentru informaţiile clasificate vehiculate reprezentanţii să deţină certificat de securitate

  ori autorizaţie de acces corespunzător/corespunzătoare.

  Art. 144. - (1) Membrii consiliului de judecată nu depun jurământ; preşedintele consiliului de judecată le atrage însă atenţia să îşi dea votul fără patimă şi prejudecăţi, îndeplinindu-şi datoria de conştiinţă în spiritul dreptăţii, al onoarei şi al demnităţii militare.

  1. (2) Preşedintele consiliului de judecată desemnează un membru al consiliului de judecată care întocmeşte procesul-verbal al şedinţei, în care se consemnează modul de desfăşurare a acesteia.

  2. (3) În continuarea şedinţei, preşedintele consiliului de judecată dă citire ordinului de trimitere în faţa acestui consiliu a cadrului militar în cauză, iar ofiţerul desemnat prezintă referatul şi alte documente relevante privind fapta săvârşită; preşedintele consiliului de judecată solicită apoi celui în cauză să prezinte, personal ori prin apărătorul ales, poziţia sa faţă de fapta/faptele care i se impută, precum şi eventualele probe pregătite în apărarea sa.

  3. (4) Pentru a se edifica asupra faptei/faptelor săvârşite, membrii consiliului de judecată pot pune întrebări celui în cauză, prin intermediul preşedintelui; cel audiat răspunde la întrebări personal, având dreptul să se consulte ori de câte ori consideră necesar cu apărătorul său.

  4. (5) După epuizarea întrebărilor sunt audiaţi, pe rând, martorii care sunt introduşi în sală; înainte de a fi audiaţi, martorilor li se cere să spună numai adevărul şi să nu ascundă nimic din ceea ce cunosc.

  5. (6) Membrii consiliului de judecată pot adresa întrebări şi pot cere lămuriri martorilor, numai prin intermediul preşedintelui.

  6. (7) Preşedintele consiliului de judecată dă cuvântul ofiţerului desemnat în situaţia în care acesta are de făcut precizări faţă de probatoriul administrat şi explicaţiile date de cel analizat în consiliul de judecată pe parcursul şedinţei.

  7. (8) Preşedintele consiliului de judecată dă cuvântul cadrului militar trimis în faţa consiliului şi apărătorului său, pentru a-şi expune concluziile; la sfârşitul şedinţei, cadrul militar trimis în faţa consiliului de judecată poate depune la dosar, personal sau prin apărător, concluzii scrise.

  8. (9) Preşedintele consiliului de judecată declară dezbaterile încheiate, iar membrii consiliului de judecată care au analizat cazul se retrag din sală pentru deliberare şi adoptarea hotărârii în aceeaşi zi.

  9. (10) Când fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, consiliul de judecată propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare în raport cu gravitatea abaterii săvârşite, avându-se în vedere prevederile art. 63.

  10. (11) Consiliul de judecată adoptă o hotărâre, după ce fiecare membru, începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad, propune una dintre soluţiile prevăzute la art. 145, impunându-se cea propusă de majoritatea sau unanimitatea membrilor; propunerea fiecărui membru al consiliului de judecată trebuie să fie clar exprimată, să nu conducă spre formulări de genul: ,,Sunt de acord cu propunerea făcută anterior” sau ,,Sunt de acord cu majoritatea”.

  11. (12) În situaţia în care nu se stabileşte o majoritate a aceleiaşi propuneri, membrul consiliului de judecată care a propus sancţiunea cea mai severă se alătură propunerii membrului consiliului de judecată celei mai apropiate de a sa.

  12. (13) Rezultatul deliberării se consemnează în minuta şedinţei în care se înscrie hotărârea adoptată de către consiliul de judecată; minuta se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 şi se semnează de toţi membrii consiliului de judecată care au analizat cauza începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad.

  13. (14) După întocmirea minutei membrii consiliului de judecată se întorc în sala unde a avut loc şedinţa şi preşedintele consiliului de judecată dă citire hotărârii adoptate, consemnată în minută.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Hotărârea consiliului de judecată

  soluţii:

  Art. 145. - Consiliul de judecată adoptă o hotărâre care cuprinde una dintre următoarele

  1. a) fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară;

  2. b) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancţionare cu

   avertisment;

  3. c) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancţionare cu mustrare scrisă;

  4. d) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancţionare cu retrogradare în funcţie;

  5. e) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancţionare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an;

  6. f) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sancţionare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 2 ani;

  7. g) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de trecere în rezervă, prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. l lit. i) şi j) şi art. 88 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 146. - (1) Hotărârea consiliului de judecată se redactează în 2 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, de către preşedintele consiliului de judecată sau unul din membrii consiliului de judecată desemnat de acesta, urmărindu-se să nu se omită următoarele elemente, sub sancţiunea nulităţii hotărârii luate:

  1. a) data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei consiliului de judecată;

  2. b) numărul, data şi emitentul ordinului de trimitere în faţa consiliului de judecată;

  3. c) gradul, numele şi prenumele preşedintelui, membrilor consiliului de judecată, ale ofiţerului desemnat, ale cadrului militar trimis în faţa consiliului de judecată şi ale apărătorului ales al acestuia, în situaţia în care a avut;

  4. d) descrierea pe scurt a abaterii săvârşite şi textele de lege în care a fost încadrată fapta, conform ordinului de trimitere în faţa consiliului de judecată;

  5. e) descrierea desfăşurării şedinţei consiliului de judecată;

  6. f) probele administrate în cursul şedinţei consiliului de judecată;

  7. g) concluziile celui trimis în faţa consiliului de judecată şi apărătorului acestuia, în situaţia în care a avut;

  8. h) motivele de fapt şi de drept care au determinat hotărârea consiliului de judecată;

  9. i) hotărârea consiliului de judecată;

  10. j) menţionarea expresă a sintagmei: „Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă sau de la data comunicării hotărârii consiliului de judecată, cererea urmând a fi depusă la compartimentul documente clasificate al unităţii militare unde este constituit consiliul de judecată”.

  1. (2) Hotărârea consiliului de judecată se semnează de preşedinte şi de către toţi membrii.

  2. (3) În termen de o zi lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de judecată, un exemplar al hotărârii consiliului de judecată se introduce în dosarul cauzei, iar un exemplar al acesteia se înmânează cadrului militar/cadrelor militare trimis/trimise în faţa consiliului de judecată, de către şeful structurii de resurse umane, pe bază de semnătură.

  3. (4) Dacă cel/cei în cauză refuză să semneze, şeful structurii de resurse umane consemnează refuzul într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei şi se înregistrează în opis, iar exemplarul hotărârii consiliului de judecată se expediază prin mijloace care să ateste confirmarea de primire la adresa indicată sau aflată în evidenţa unităţii militare unde este încadrat.

  Art. 147. - În dosarul cauzei se introduce şi procesul-verbal al şedinţei consiliului de judecată, întocmit de persoana desemnată în condiţiile art. 144 alin. (2).

  Art. 148. - (1) În prima zi lucrătoare după redactarea hotărârii prevăzută la art. 146, preşedintele consiliului de judecată întocmeşte un raport adresat comandantului/şefului unităţii militare, la care anexează dosarul cauzei.

  1. (2) După studierea documentelor, comandantul/şeful unităţii militare adoptă una dintre următoarele decizii:

   1. a) dispune măsuri pentru aplicarea sancţiunii disciplinare propuse sau a uneia mai uşoare, conform competenţelor legale, de îndată ce hotărârea consiliului de judecată devine definitivă;

   2. b) dispune reanalizarea, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de judecată, a cauzei de către acelaşi consiliu de judecată în cazul în care constată că au fost încălcate în mod evident normele de procedură prevăzute la art. 134-137 şi la art. 139-147.

  2. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) procedura se reia de la refacerea actului de procedură încălcat.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Căi de atac ale hotărârilor consiliilor de judecată

  Art. 149. - (1) În cazul în care cel trimis în faţa consiliului de judecată se consideră nedreptăţit prin hotărârea adoptată, poate formula cerere de recurs motivată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la comunicare; cererea se depune la compartimentul documente clasificate al unităţii militare unde este constituit consiliul de judecată.

  1. (2) În cazul în care cel trimis în faţa consiliului de judecată este împiedicat să formuleze cererea de recurs în termenul stabilit la alin. (1) din motive care nu ţin de persoana sa, acest termen începe să curgă de la data încetării situaţiei respective.

  2. (3) Obligaţia dovedirii cazurilor care au împiedicat exercitarea dreptului la formularea cererii de recurs revine celui în cauză.

  3. (4) Cererea de recurs se soluţionează în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către un consiliu de judecată pentru soluţionarea recursului, format din 3 membri, alţii decât cei care au făcut parte din consiliul de judecată care a analizat cazul, numit de comandantul/şeful unităţii militare; pentru ofiţerii care îndeplinesc funcţii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia, cererea de recurs se soluţionează de către un consiliu de judecată pentru soluţionarea recursului, format din 3 membri, alţii decât cei care au făcut parte din consiliul de judecată care a analizat cazul, numit cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 123 sau ale art. 126.

  4. (5) Pe timpul soluţionării cererilor de recurs prevederile art. 143 se aplică în mod corespunzător.

  5. (6) Consiliul de judecată pentru soluţionarea recursului analizează cererea de recurs după procedura prevăzută la art. 144; cu ocazia soluţionării cererii de recurs se pot aduce probe noi, care nu au putut fi administrate anterior în cadrul consiliului de judecată.

   Art. 150. - (1) Consiliul de judecată pentru soluţionarea recursului poate adopta una dintre următoarele decizii:

   1. a) menţinerea hotărârii iniţiale;

   2. b) schimbarea hotărârii, ţinând cont de faptul că cel în cauză nu îşi poate agrava situaţia prin propria lui cale de atac.

  1. (2) Pe timpul adoptării hotărârii consiliului de judecată pentru soluţionarea recursului, prevederile art. 146 alin. (2) - (4) şi ale art. 147 se aplică în mod corespunzător.

  2. (3) Propunerea din cuprinsul hotărârii consiliului de judecată pentru soluţionarea recursului, redactată conform modelului prevăzut la anexa nr. 16, este definitivă.

  3. (4) Hotărârea consiliului de judecată rămâne definitivă în cazul în care cel în cauză nu a formulat cerere de recurs în termenul legal prevăzut.

   Art. 151. - (1) După rămânerea definitivă a propunerii din cuprinsul hotărârii consiliului de judecată, comandantul/şeful unităţii militare procedează astfel:

   1. a) în cazul adoptării hotărârii cu soluţia prevăzută la art. 145 lit. a) ordonă structurii de resurse umane să facă menţiunea corespunzătoare în memoriul original;

   2. b) în cazul adoptării hotărârii cu soluţiile prevăzute la art. 145 lit. b) - c) aplică sau propune, după caz, sancţiunea disciplinară corespunzător competenţelor în domeniu;

   3. c) în cazul adoptării hotărârii cu soluţiile prevăzute la art. 145 lit. d) - g) aplică sancţiunea disciplinară corespunzător competenţelor în domeniu sau înaintează raport, pe cale ierarhică, în care se menţionează propunerea de sancţionare disciplinară, la care anexează dosarul cauzei şi memoriul original al cadrului militar.

  1. (2) Rapoartele cu propunerile consiliilor de judecată privind trecerea în rezervă sau menţinerea în activitate a cadrelor militare se avizează de către consilierul juridic al eşalonului la care s-a constituit consiliul de judecată şi sunt însoţite de dosarul consiliului de judecată şi de dosarul consiliului de onoare, în cazul celor judecaţi pentru aducerea unor grave prejudicii onoarei şi demnităţii militare.

  2. (3) Dosarul cauzei se clasează în arhiva unităţii militare, iar câte o copie a hotărârii consiliului de judecată şi a hotărârii consiliului de judecată pentru soluţionarea recursului, dacă este cazul, precum şi a procesului-verbal/proceselor-verbale al/ale şedinţei/şedinţelor desfăşurate se introduc în memoriul original al celui în cauză.

  3. (4) Structura de resurse umane a unităţii militare consemnează şi înaintează, ierarhic, în termen de 5 zile calendaristice, adresele pentru operarea de modificări în sistemul de evidenţă al

   managementului resurselor umane; totodată, actualizează, potrivit competenţelor, datele din sistemul informatic pentru gestionarea personalului activ RESMIL, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii documentelor, pe cale ierarhică.

   Art. 152. – În situaţiile în care se impune luarea de măsuri urgente, termenele prevăzute în prezentul capitol, cu excepţia celor de o zi şi a celui stabilit la art. 143, se reduc la jumătate.

   CAPITOLUL VII

   Analiza stării disciplinei militare

   Art. 153. - Periodic, la fiecare structură militară, comandantul/şeful analizează starea disciplinei militare, urmărind stabilirea modului în care este influenţat procesul de instrucţie şi de învăţământ, cauzele care au favorizat producerea de evenimente ori abateri disciplinare, şi ordonă măsuri pentru prevenirea acestora.

   Art. 154. - Starea disciplinei militare se analizează la fiecare structură militară în cadrul activităţii de evaluare periodică a stării structurilor militare, astfel:

   1. a) la pluton - zilnic;

   2. b) la companie/similar - săptămânal;

   3. c) la batalion/similar, regiment/similar-lunar;

   4. d) la brigadă/similar - semestrial, de regulă la sfârşitul etapelor de instrucţie în prima decadă a lunii următoare, şi când comandantul/şeful apreciază că este necesar, în cadrul şedinţelor de lucru;

   5. e) la divizie/similar - anual, în ultima decadă a anului de instrucţie, şi când comandantul/şeful apreciază că este necesar, în cadrul şedinţelor de lucru;

   6. f) la instituţiile militare de învăţământ - la sfârşitul fiecărui an de învăţământ şi când comandantul apreciază că este necesar, în cadrul şedinţelor de lucru;

   7. g) la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, la comandamentele de armă - anual şi când comandantul/şeful apreciază că este necesar, în cadrul şedinţelor de lucru.

  Art. 155. - Analiza stării disciplinei militare pe garnizoană se organizează şi se desfăşoară anual, până la data de 15 ianuarie pentru anul precedent, şi este condusă de către comandantul garnizoanei; la această activitate participă comandanţii/şefii unităţilor militare, cadrele nominalizate de către comandantul garnizoanei şi invitaţi din rândul autorităţilor publice locale, precum şi al structurilor aparţinând sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

  Art. 156. - Structurile militare, de la batalion corp aparte în sus, înaintează pe cale ierarhică rapoartele-sinteză privind starea disciplinei militare pe anul precedent, astfel încât, în termen de 15 zile de la finalizarea anului de instrucţie, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei,

  comandamentele de armă şi structurile subordonate/coordonate de către structurile centrale şi cele care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale să poată centraliza rapoartele de la toţi subordonaţii nemijlociţi şi, ulterior, să elaboreze propriile rapoarte-sinteză.

  Art. 157. - (1) Pe baza rapoartelor-sinteză primite de la structurile militare subordonate/coordonate, în termen de 30 de zile de la finalizarea anului de instrucţie, structurile centrale şi cele care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale centralizează, elaborează şi trimit Serviciului poliţie militară din Statul Major General „Sinteza privind starea disciplinei militare în unitatea militară şi structurile subordonate/coordonate, în anul de instrucţie”.

  1. (2) Serviciul poliţie militară din Statul Major General, în termen de 20 de zile de la primirea sintezelor de la structurile centrale, întocmeşte „Sinteza privind starea disciplinei militare în Armata României” pentru anul de instrucţie precedent.

  2. (3) Analiza stării disciplinei militare cuprinde tematica prevăzută în anexa nr. 17, adaptată la specificul structurii militare respective.

  3. (4) Sinteza privind starea disciplinei militare are tematica prevăzută în anexa nr. 18, adaptată la specificul structurii militare respective, şi va fi clasificată „SECRET DE SERVICIU”.

  4. (5) Circuitul informaţional al sintezelor privind starea disciplinei militare este prezentat în anexa nr. 19.

  CAPITOLUL VIII

  Dispoziţii tranzitorii şi finale

  Art. 158. - Procedurile aflate în derulare se finalizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor de onoare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 76/2010 şi „R.G. – 8, Regulamentul consiliilor de judecată”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 153/2005.

  Art. 159. - Personalului militar din armatele unor state străine care urmează cursurile instituţiilor militare de învăţământ din România i se aplică prevederile prezentului regulament, cu particularităţile stabilite de comun acord printr-un protocol cu reprezentanţii legali ai acestora.

  Art. 160. - Anexele nr. 1 - 19 fac parte integrantă din prezentul regulament.

  GLOSAR

  ANEXA Nr. 1

  la regulament

  Abatere de la disciplina militară - faptă în legătură cu atribuţiile de serviciu şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către militar, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentele militare, ordinele şi dispoziţiile legale ale comandanţilor/şefilor ierarhici.

  Comisie de cercetare prealabilă - comisia numită în condiţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a cărei organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.

  Disfuncţie majoră - aducerea structurii militare în imposibilitatea de a-şi îndeplini misiunile şi activităţile din domeniul de responsabilitate stabilit conform legii.

  Eveniment - abatere de la disciplina militară cu consecinţe grave, contravenţie sau infracţiune.

  Lipsă de respect - nerespectarea prevederilor regulamentare privind autoritatea şi ierarhia militară.

  Lezare semnificativă - ofensă sau prejudiciu grav adus demnităţii şi onoarei militare. Măsură - dispoziţie/hotărâre/prevedere luată pentru realizarea unui anumit scop.

  Normă - regulă, dispoziţie obligatorie stabilită prin lege sau prin uz; ordine recunoscută ca obligatorie sau recomandabilă.

  Ofiţerul desemnat - ofiţerul numit de comandantul/şeful unităţii militare pentru efectuarea cercetării şi întocmirea dosarului cauzei.

  Ordin - dispoziţie obligatorie, scrisă sau verbală, dată de o autoritate militară pentru a fi executată întocmai.

  Ordine publică - ordine politică, economică şi socială dintr-un stat, care se asigură printr-un ansamblu de norme şi măsuri şi se traduce prin funcţionarea normală a aparatului de stat, menţinerea liniştii cetăţenilor şi respectarea drepturilor acestora.

  Rezultate foarte bune - realizări care se situează peste obiectivele de performanţă stabilite

  anual.

  Sancţiune disciplinară - măsura coercitivă cu scop educativ ce se aplică militarului care

  comite abateri de la prevederile actelor normative specifice, care nu constituie infracţiuni.

  Subordonare - raport ierarhic între comandant şi subordonaţii săi, în temeiul căruia comandantul ordonă, îndrumă şi controlează activitatea subordonaţilor, iar aceştia au obligaţia de a executa ceea ce li se cere.

  ANEXA Nr. 2

  la regulament

  COMPETENŢELE COMANDANŢILOR/ŞEFILOR DE A APLICA SANCŢIUNI DISCIPLINARE

  1. a) Cadrelor militare

   image

   Sancţiuni disciplinare

   Funcţii

   Avertisment

   Mustrare scrisă

   Retrogradare în funcţie

   Amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1-2 ani

   Trecerea în rezervă

   Comandant de pluton (funcţii similare*)

   Da

   Propuneri

   -

   -

   -

   Comandant de companie (funcţii similare*)

   Da

   Propuneri

   Propuneri

   Propuneri

   -

   Comandant de batalion (funcţii similare*)

   Da

   Propuneri

   Propuneri

   Propuneri

   -

   Comandant de regiment, batalion - corp aparte

   (funcţii similare*)

   Da

   Da**

   Propuneri

   Propuneri**

   Propuneri**

   Comandant de brigadă (funcţii similare*)

   Da

   Da**

   Da**/ Propuneri**

   Propuneri**

   Propuneri**

   Comandant de divizie (funcţii similare*)

   Da

   Da**

   Da**/ Propuneri**

   Propuneri**

   Propuneri**

   Şef de stat major de categorie de forţe ale armatei/comandant de comandament de armă, direcţie (funcţii

   similare*)

   Da

   Da**

   Da**/ Propuneri**

   Propuneri**

   Da**/ Propuneri**

   Şef structură centrală sau care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării

   naţionale

   Da

   Da**

   Da**/ Propuneri**

   Propuneri**

   Da**/ Propuneri**

   Şeful Statului Major General

   Da

   Da**

   Da**/ Propuneri**

   Propuneri**

   Da**/ Propuneri**

   Ministrul apărării naţionale

   Da

   Da**

   Da**

   Da**

   Da**/ Propuneri**

   * Militarul care îndeplineşte o funcţie de conducere al cărei coeficient de încadrare este egal sau mai mare, aşa cum este prevăzut în statul de organizare.

   ** Potrivit competenţelor pe linie de resurse umane, pe baza cercetării prealabile, a hotărârilor consiliilor de onoare sau a consiliilor de judecată, după caz.

  2. b) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

   Sancţiuni

   image

   Funcţii

   Avertisment

   Mustrare scrisă

   Retrogradarea din funcţie

   Amânarea promovării în grad pe o perioadă de 1 - 2 ani

   Desfacerea disciplinară

   a contractului

   Comandant de pluton (similar)

   Da

   Propuneri*

   Propuneri*

   Propuneri*

   Propuneri*

   Comandant de companie (similar)

   Da

   Da*/ Propuneri*

   Propuneri*

   Propuneri*

   Propuneri*

   Comandant de batalion (similar)

   Da

   Da*

   Da*

   Propuneri*

   Propuneri*

   Comandant de batalion corp aparte (similar)

   Da

   Da*

   Da*

   Da*

   Da*

   Comandant de regiment (similar)

   Da

   Da*

   Da*

   Da*

   Da*

   Comandant de brigadă (similar)

   Da

   Da*

   Da*

   Da*

   Da*

   Comandant de divizie (similar)

   Da

   Da*

   Da*

   Da*

   Da*

   Şef de stat major de categorie de forţe ale armatei/comandant de comandament de armă,

   direcţie /similar*

   Da

   Da*

   Da*

   Da*

   Da*

   Şef structură centrală sau care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale

   Da

   Da*

   Da*

   Da*

   Da*

   Şeful Statului Major General*

   Da

   Da*

   Da*

   Da*

   Da*

   Ministrul apărării naţionale

   Da

   Da*

   Da*

   Da*

   Da*

   * Pe baza actelor de constatare întocmite de către comisiile de cercetare, dreptul de aplicare aparţinând comandantului unităţii militare în care aceştia sunt încadraţi.

  3. c) Studenţilor/elevilor din instituţiile militare de învăţământ

  Sancţiuni disciplinare

  image

  Funcţii

  Avertisment scris

  Retrogradarea în funcţie

  Alte sancţiuni prevăzute la art.

  53 alin. (1) lit. d)

  Exmatriculare

  Comandant de grupă

  Da

  -

  Conform Codului de etică şi deontologie universitară

  Conform regulamentelor de organizare şi funcţionare ale instituţiilor militare de învăţământ

  din care fac parte

  (similar)

  Comandant de pluton

  Da

  -

  (similar)

  Comandant de companie

  Da

  Propuneri

  (similar)

  Comandant de batalion

  Da

  Propuneri

  (similar)

  Comandant de batalion corp

  Da

  Da

  aparte (similar)

  Comandant de regiment

  Da

  Da

  (similar)

  Comandant de brigadă

  Da

  Da

  (similar)

  Comandant de divizie

  Da

  Da

  (similar)

  Şef de stat major de categorie

  de forţe ale armatei/

  comandant de comandament

  Da

  Da

  de armă, direcţie/similar *

  Şef structură centrală sau care

  funcţionează în subordinea

  nemijlocită a ministrului

  Da

  Da

  apărării naţionale

  Şeful Statului Major

  Da

  Da

  General*

  Ministrul apărării naţionale

  Da

  Da

  *Comandanţi/şefi care au în subordine sau coordonare instituţii militare de învăţământ.

  COMPETENŢELE COMANDANŢILOR/ŞEFILOR DE A PROPUNE/ACORDA RECOMPENSE

  1. a) Cadrelor militare în activitate

   ANEXA Nr. 3

   la regulament

   Recompense

   image

   Funcţii

   Mulţumiri

   Felicitări

   Premii în bani sau în obiecte

   Diplome de merit

   Citarea prin ordin de zi pe unitate

   Acordarea de arme de apărare şi pază cu înscrisuri gravate

   Conferirea de decoraţii

   Acordarea de distincţii şi

   însemne militare

   Comandant de pluton (similar)*

   Da

   Da

   -

   -

   Propuneri

   -

   -

   Conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr.

   M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

   Comandant de companie (similar)

   Da

   Da

   Propuneri

   -

   Propuneri

   -

   -

   Comandant de batalion (similar)

   Da

   Da

   Propuneri

   Propuneri

   Propuneri

   -

   -

   Comandant de batalion corp aparte (similar)

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   -

   -

   Comandant de regiment (similar)

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   -

   -

   Comandant de brigadă (similar)

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Propuneri

   Comandant de divizie (similar)

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Propuneri

   Şef de stat major de categorie de forţe ale armatei/comandant de comandament de armă, direcţie/similar

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Şef structură centrală sau care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Şeful Statului Major General

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Ministrul apărării naţionale

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   61

   * Militarul care îndeplineşte o funcţie al cărei grad, prevăzut în statul de organizare, este similar.

   62

  2. b) Cadrelor militare în rezervă/în retragere

   Recompense

   image

   Funcţii

   Mulţumiri

   Felicitări

   Premii în bani sau

   în obiecte

   Conferirea de decoraţii

   Acordarea

   de distincţii şi însemne militare

   Comandant de batalion corp aparte (similar)

   Da

   Da

   Propuneri

   -

   Conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr.

   M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

   Comandant de regiment (similar)

   Da

   Da

   Propuneri

   -

   Comandant de brigadă (similar)

   Da

   Da

   Propuneri

   -

   Comandant de divizie (similar)

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Şef de stat major de categorie de forţe ale armatei/ comandant de comandament de armă, direcţie/

   similar

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Şef structură centrală sau care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării

   naţionale

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Şeful Statului Major General

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Ministrul apărării naţionale

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   63

  3. c) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

   Recompense

   image

   Funcţii

   Mulţumiri

   Felicitări

   Premii în bani sau în obiecte

   Fotografierea lângă drapelul de luptă desfăşurat al unităţii militare din care face parte

   Diplome de merit

   Conferirea de decoraţii

   Citarea prin ordin de zi pe unitate

   Acordarea de distincţii şi

   însemne militare

   Comandant de pluton (similar)

   Da

   Da

   Propuneri

   Propuneri

   Propuneri

   -

   Propuneri

   Conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr.

   M. 102/2012

   privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

   Comandant de companie (similar)

   Da

   Da

   Propuneri

   Propuneri

   Propuneri

   -

   Propuneri

   Comandant de batalion (similar)

   Da

   Da

   Propuneri

   Propuneri

   Propuneri

   -

   Propuneri

   Comandant de batalion corp aparte

   (similar)

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Propuneri

   Da

   Comandant de regiment (similar)

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Propuneri

   Da

   Comandant de brigadă (similar)

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Da

   Comandant de divizie (similar)

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Da

   Şef de stat major de categorie de forţe ale armatei/comandant de

   comandament de armă, direcţie/similar

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Da

   Şef structură centrală sau care

   funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Da

   Şeful Statului Major General

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Da

   Ministrul apărării naţionale

   Da

   Da

   Da

   Da

   Da

   Propuneri

   Da

   64

  4. d) Studenţilor/elevilor din instituţiile militare de învăţământ

  image

  Recompense

  Funcţii

  Mulţumiri

  Felicitări

  Permisii de merit

  Premii în bani sau în obiecte

  Fotografierea lângă drapelul de luptă desfăşurat al unităţii militare din care fac parte

  Diplome de merit

  Citarea prin ordin de zi pe unitate

  Conferirea de decoraţii

  Scrisori de mulţumire

  Certificat de merit

  Acordarea gradului următor

  Acordarea de distincţii şi

  însemne militare

  Comandant de grupă (similar)

  Da

  Da

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

  Comandant de pluton

  (similar)

  Da

  Da

  Propuneri

  -

  -

  -

  -

  -

  Propuneri

  Propuneri

  Propuneri

  Comandant de companie (similar)

  Da

  Da

  Propuneri

  Propuneri

  Propuneri

  Propuneri

  Propuneri

  -

  Propuneri

  Propuneri

  Propuneri

  Comandant de batalion

  (similar)

  Da

  Da

  Propuneri

  Propuneri

  Propuneri

  Propuneri

  Propuneri

  -

  Propuneri

  Propuneri

  Propuneri

  Comandant de batalion corp aparte (similar)

  Da

  Da

  5 zile

  Da

  Da

  Da

  Da

  -

  Da

  Da

  Da

  Comandant de regiment (similar)

  Da

  Da

  5 zile

  Da

  Da

  Da

  Da

  Propuneri

  Da

  Da

  Da

  Comandant de brigadă

  (similar)

  Da

  Da

  6 zile

  Da

  Da

  Da

  Da

  Propuneri

  Da

  Da

  Da

  Comandant de divizie

  (similar)

  Da

  Da

  7 zile

  Da

  Da

  Da

  Da

  Propuneri

  Da

  Da

  Da

  Şef de stat major de categorie de forţe ale armatei/ comandant de comandament

  de armă, direcţie/similar*

  Da

  Da

  7 zile

  Da

  Da

  Da

  Da

  Propuneri

  Da

  Da

  Da

  Şef structură centrală sau care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului

  apărării naţionale

  Da

  Da

  8 zile

  Da

  Da

  Da

  Da

  Propuneri

  Da

  Da

  Da

  Şeful Statului Major General*

  Da

  Da

  8 zile

  Da

  Da

  Da

  Da

  Propuneri

  Da

  Da

  Da

  Ministrul apărării naţionale

  Da

  Da

  10 zile

  Da

  Da

  Da

  Da

  Propuneri

  Da

  Da

  Da

  * Comandanţi sau şefi care au în subordine instituţii militare de învăţământ.

  ANEXA Nr. 4

  la regulament

  - MODEL -

  R O M Â N I A ..............................

  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (nivelul de clasificare)

  .................................................................... Exemplarul nr. .....

  (denumirea structurii)

  …….......................

  (data)

  Nr. .....................

  - Galaţi -

  CERTIFICAT DE MERIT

  Se acordă d-lui/d-nei ............................................, născut/ă la data de .................., în

  localitatea .................................., judeţul ........................................, la încheierea studiilor în - instituţia militară de învăţământ - pentru rezultate foarte bune obţinute în procesul de învăţământ şi pentru conduită exemplară.

  Ai învăţat de la părinţii, bunicii, dascălii şi comandanţii tăi să fii cel mai bun. ŞI EŞTI!

  Te felicit, OSTAŞ AL ROMÂNIEI! Sunt convins că vei câştiga un loc în Marea Carte a Neamului Românesc, dacă Ţara îţi va cere să o aperi.

  Eşti devotat, vrednic, cu credinţă şi nădejde în Dumnezeu.

  Alături de părinţii tăi, de toţi cei care te cunosc şi te apreciază, sunt mândru de tine şi eu,

  Comandantul tău, ..................

  L.S. (data)

  image

  *) Certificatul se tipăreşte la Centrul tehnic-editorial al Armatei pe hârtie velină, pe fond vernil, având imprimat pe margini un chenar alcătuit din frunze de laur stilizate, de-a lungul unei eşarfe tricolore.

  Peste întreaga suprafaţă a diplomei se vor imprima desene, în filigran, cu scene semnificative din instruirea armatei. Fondul certificatului va avea imprimată sigla Ministerului Apărării Naţionale.

  ANEXA Nr. 5

  la regulament

  DECIZIE PRIVIND APLICAREA UNEI SANCŢIUNI DISCIPLINARE*

  Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare se comunică în scris personalului sancţionat şi cuprinde:

  1. a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

  2. b) înscrierea prevederilor care au fost încălcate de militar;

  3. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de militar în timpul cercetării prealabile/judecării faptei în consiliul de onoare sau consiliul de judecată, după caz;

  4. d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

  5. e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată şi către cine trebuie înaintată contestaţia;

  6. f) termenul de la care începe şi perioada de aplicare a sancţiunii disciplinare.

   Comandantul/şeful U.M................., Data ............

   ..................... L.S.

   *Se întocmeşte numai pentru sancţiunile disciplinare avertisment şi mustrare scrisă.

   - MODEL -

   ANEXA Nr. 6

   la regulament

   R O M Â N I A .........................

   MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (nivelul de clasificare)

   Exemplarul nr. .....

   ORDINUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

   Nr. ........ din .........

   În baza art. 33 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ………………………………………...........................

   (gradul, arma, numele prenumele, funcţia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)

   se sancţionează cu amânarea înaintării în gradul următor pe o perioadă de…………………

   (1 sau 2 ani, după caz)

   începând cu…………………………………………………………………………………

   (data când militarul sancţionat îndeplineşte condiţiile de înaintare în gradul următor*)

   Motivarea de fapt: propunerea comandantului/şefului care are dreptul să propună sancţiunea conform anexei nr. 2 la Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. …. / …., prezentată cu raportul nr.……..din……., înregistrat la U.M ………la nr.……..din……………….şi…………………………………………………………………

   (Hotărârea consiliului de judecată sau Hotărârea consiliului de judecată pentru soluţionarea recursului)

   nr.…………adoptată în şedinţa din data de ……….

   Cu drept de contestare în termenul legal la instanţa de judecată competentă.

   MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE,

   …………....................................

   (numele şi prenumele, cu majuscule)

   ŞEFUL DIRECŢIEI MANAGEMENT RESURSE UMANE

   ...........

   (gradul)

   ………………………………………....

   (prenumele, numele – cu majuscule, semnătura şi ştampila)

   *Termenul efectelor sancţiunii disciplinare începe să curgă de la data când militarul sancţionat îndeplineşte condiţiile de înaintare în grad, conform Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011.

   - MODEL -

   ANEXA Nr. 6 a

   la regulament

   R O M Â N I A ..............................

   MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (nivelul de clasificare)

   .................................................................... Exemplarul nr. .....

   (denumirea structurii)

   …….......................

   (data)

   Nr. .....................

   - Bucureşti -

   ORDINUL* COMANDANTULUI/ŞEFULUI UNITĂŢII MILITARE .....................

   Nr. ........ din .........

   În baza art. 28 lit. d) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti cu modificările şi completările ulterioare, începând cu……………………………………………………………………………………………..

   (data când militarul sancţionat îndeplineşte condiţiile de promovare în gradul următor **)

   se sancţionează cu amânarea promovării în gradul următor pe timp de… a

   (1 sau 2 ani, după caz)

   ………………………………………....................................

   (gradul, arma, numele prenumele, funcţia şi denumirea unităţii, inclusiv cea istorică)

   Motivarea de fapt: Actul de cercetare prealabilă.

   Cu drept de contestare în termenul legal la instanţa de judecată competentă.

   COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE .......................................

   (indicativul numeric şi garnizoana)

   ...........

   (gradul)

   ………………………………………....

   (prenumele, numele – cu majuscule, semnătura şi ştampila)

   ŞEFUL STRUCTURII DE PERSONAL

   ...........

   (gradul)

   ………………………………………....

   (prenumele, numele – cu majuscule, semnătura şi ştampila)

   *Ordinul se adaptează în mod corespunzător şi în cazul aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. c) din Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

   **Termenul efectelor sancţiunii disciplinare începe să curgă de la data când militarul sancţionat îndeplineşte condiţiile de promovare în grad, conform Legii nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

   - MODEL -

   ANEXA Nr. 7

   la regulament

   R O M Â N I A ..............................

   MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (nivelul de clasificare)

   .................................................................... Exemplarul nr. .....

   (denumirea structurii)

   …….......................

   (data)

   Nr. .....................

   - Bucureşti -

   ORDINUL COMANDANTULUI/ŞEFULUI UNITĂŢII MILITARE .....................

   Nr. ........ din .........

   Potrivit prevederilor art. 99 alin. (2)* din Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. /2013,

   ORDON:

   1. 1. Se numeşte ..........................................................................................................................

    (gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcţia şi unitatea militară)

    pentru cercetarea faptei............................................................................................................

    (se înscrie fapta/faptele pentru care s-a dispus cercetarea)

    săvârşită de şi

    (gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcţia şi unitatea militară)

    întocmirea dosarului cauzei.

   2. 2. Cercetarea şi întocmirea dosarului cauzei se vor efectua de către ofiţerul desemnat la pct. 1, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data prezentului ordin.

  COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE .......................................

  (indicativul numeric şi garnizoana)

  …………….

  (gradul)

  ………………………………………....

  (prenumele, numele – cu majuscule, semnătura şi ştampila)

  *Se adaptează în mod corespunzător în situaţia trimiterii cadrului militar în faţa consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 128 alin. (3).

  - MODEL - O P I S*

  Total pagini: .................

  ANEXA Nr. 8

  la regulament

  Nr. crt.

  CUPRINS

  PAGINA

  1.

  Opisul dosarului cauzei

  2.

  Cererea formulată în scris de cadrele militare care se consideră lezate în onoarea şi demnitatea lor, după caz

  3.

  Ordinul de numire a unui ofiţer desemnat/comisie pentru cercetarea faptei

  4.

  Referatul întocmit de ofiţerul desemnat/comisia

  5.

  Nota explicativă a cadrului militar cercetat sau, după caz, procesul-verbal întocmit de ofiţerul desemnat, prin care se menţionează refuzul întocmirii notei

  6.

  Note explicative ale persoanelor care au cunoştinţă despre fapte sau documente în legătură cu fapta pentru care cel în cauză este cercetat

  7.

  Documente probatorii obţinute pe durata cercetării

  8.

  Dovada de luare la cunoştinţă de către cadrul militar a conţinutului ordinului de numire a ofiţerului desemnat să cerceteze cauza

  9.

  Ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare**

  10.

  Dovada de luare la cunoştinţă a conţinutului dosarului**

  11.

  Procesul-verbal de desfăşurare a şedinţei consiliului de onoare**

  Nr. crt.

  CUPRINS

  PAGINA

  12.

  Concluziile scrise ale celui în cauză sau ale apărătorului acestuia, depuse pe timpul şedinţei**

  13.

  Hotărârea consiliului de onoare**

  14.

  Alte documente

  *Se adaptează în mod corespunzător în situaţia trimiterii cadrului militar în faţa consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1).

  **Documentele se introduc dacă ofiţerul, maistrul militar sau subofiţerul cercetat este trimis în faţa consiliului de onoare.

  ANEXA Nr. 9

  la regulament

  - MODEL - DOVADA

  de luare la cunoştinţă a conţinutului ordinului de numire a ofiţerului desemnat să cerceteze cauza

  Subsemnatul, ........................................., din Unitatea Militară …………………………..

  (gradul,numele şi prenumele) (indicativul numeric şi garnizoana)

  am luat cunoştinţă de conţinutul Ordinul nr. …...... din al comandantului/şefului

  Unităţii Militare nr. ...................................

  (indicativul numeric şi garnizoana)

  ....................... .......................

  (data) (semnătura)

  - MODEL -

  ANEXA Nr. 10

  la regulament

  R O M Â N I A ..............................

  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (nivelul de clasificare)

  Exemplarul nr. .....

  ORDINUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

  Nr. ........ din .........

  În temeiul dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

  potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) şi art. 104 din Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr… /2013,

  ORDON:

  1. 1. Trimiterea în faţa consiliului de onoare al

   .............................................................................................................................................................

   (denumirea eşalonului la care se analizează cazul)

   a ...........................................................................................................................................................

   (gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcţia şi unitatea militară)

   pentru: .................................................................................................................................................

   (se înscrie fapta care constituie abatere de la disciplina militară cu menţionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care

   aceasta se încadrează sau, după caz, aspectele care aduc atingere onoarei cadrelor militare şi pentru care cel în cauză a fost trimis în faţa consiliului de onoare)

  2. 2. Consiliul de onoare va fi constituit în următoarea componenţă:

   • - preşedinte: General ;

   • - membri: General-maior ;

    General de brigadă ;

    . ;

    .................................................. .

  3. 3. Dosarul cauzei a fost întocmit de către ,

   ( gradul, numele şi prenumele ofiţerului desemnat/comisiei)

   din U.M.………………….…………………..

   (indicativul numeric al unităţii militare şi garnizoana)

  4. 4. Pe tot parcursul analizei cauzei, cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare are dreptul să fie asistat de un apărător ales.

  MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE,

  …………....................................

  (numele şi prenumele, cu majuscule)

  NOTĂ: Se adaptează în mod corespunzător în situaţia trimiterii cadrului militar în faţa consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 134 alin. (2).

  - MODEL -

  ANEXA Nr. 11

  la regulament

  R O M Â N I A ..............................

  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (nivelul de clasificare)

  .................................................................... Exemplarul nr. .....

  (denumirea structurii)

  …….......................

  (data)

  Nr. .....................

  - Bucureşti -

  ORDINUL COMANDANTULUI/ŞEFULUI UNITĂŢII MILITARE .....................

  Nr. ........ din .........

  În temeiul dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

  potrivit prevederilor art. 104 din Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. /2013,

  ORDON:

  1. 1. Trimiterea în faţa consiliului de onoare al

   ................................................................................................................................................................

   (denumirea eşalonului la care se analizează cazul)

   a .............................................................................................................................................................

   (gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcţia şi unitatea militară)

   pentru:….................................................................................................................................................

   (se înscrie fapta care constituie abatere de la disciplina militară cu menţionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează

   sau, după caz, aspectele care aduc atingere onoarei cadrelor militare şi pentru care cel în cauză a fost trimis în faţa consiliului de onoare)

  2. 2. Consiliul de onoare va fi constituit în următoarea componenţă:

   • - preşedinte: Colonel ;

   • - membri: Locotenent-colonel ;

    Maior ;

    Căpitan , absolvent al Facultăţii de drept, cu

    diplomă de licenţă în anul ;

  3. 3. Dosarul cauzei a fost întocmit de către ,

   ( gradul, numele şi prenumele ofiţerului desemnat/comisiei)

   din U.M.………………….…………………..

   (indicativul numeric al unităţii militare şi garnizoana)

  4. 4. Pe tot parcursul analizei cauzei, cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare are dreptul să fie asistat de un apărător ales.

  COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE .......................................

  (indicativul numeric şi garnizoana)

  (gradul)

  (prenumele, numele – cu majuscule, semnătura şi ştampila)

  NOTĂ: Se adaptează în mod corespunzător în situaţia trimiterii cadrului militar în faţa consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 134 alin. (2).

  image

  Se nominalizează membrul titular al consiliului de onoare care are studii juridice şi anul în care acestea au fost absolvite.

  - MODEL - V Ă Z U T

  ANEXA Nr. 12

  la regulament

  COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE ......................................

  (indicativul numeric şi garnizoana)

  ........................

  (gradul)

  ……….....................................................

  (prenumele, numele – cu majuscule, semnătura şi ştampila)

  TABEL

  cu cadrele militare care au luat cunoştinţă de conţinutul ordinului comandantului/şefului Unităţii Militare nr.…………..……….........

  (indicativul numeric şi garnizoana)

  Calitatea

  Gradul, numele şi prenumele

  Data

  Semnătura

  Consiliul de onoare

  Preşedinte

  Membri

  Ofiţerul desemnat/comisia

  Cadrul militar trimis în faţa consiliului de onoare*

  Apărătorul ales (după caz)

  *Se adaptează în mod corespunzător în situaţia trimiterii cadrului militar în faţa consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 135 alin. (1).

  ANEXA Nr. 13

  la regulament

  - MODEL -

  DOVADA

  de luare la cunoştinţă a conţinutului dosarului cauzei

  Subsemnatul, ....................................................., din Unitatea Militară ……………………..

  (gradul, numele şi prenumele) (indicativul numeric şi garnizoana)

  trimis în faţa consiliului de onoare* constituit la Unitatea Militară nr………………………………

  (indicativul numeric şi garnizoana)

  prin Ordinul nr. ………….... din al comandantului/şefului Unităţii Militare nr.

  . , am luat cunoştinţă despre conţinutul dosarului cauzei.

  (indicativul numeric şi garnizoana)

  ....................... .......................

  (data) (semnătura)

  *Se adaptează în mod corespunzător în situaţia trimiterii cadrului militar în faţa consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 140 alin. (1).

  ANEXA Nr. 14

  la regulament

  - MODEL –

  R O M Â N I A ..............................

  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (nivelul de clasificare)

  .................................................................... Exemplarul nr. .....

  (denumirea structurii)

  …….......................

  (data)

  Nr. .....................

  - Galaţi -

  MINUTA HOTĂRÂRII

  CONSILIULUI DE ONOARE AL *

  (denumirea unităţii militare la care se desfăşoară şedinţa)

  1. 1. În baza Ordinului nr. ............. din ........................... al ,

   (se înscriu datele din ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare)

   consiliul de onoare, format din:

   • - preşedinte: ;

   • - membri: ;

    . ;

    ......................................, absolvent al Facultăţii de drept, cu diplomă de licenţă din anul ;

    . ,

   • - ofiţerul desemnat cu întocmirea dosarului .............................................

    s-a întrunit pe data de ...................................., a procedat la analiza faptei săvârşite de către...................................................................................................................................................

    (gradul, numele şi prenumele celui în cauză)

    pentru......................................................................................................................................................

    (descrierea pe scurt a faptei/faptelor şi indicarea dispoziţiei legale încălcate)

    asistat de apărător ales………………….………………………………............................................

    (numele şi prenumele apărătorului ales şi calitatea acestuia: ex. avocat)

  2. 2. Deliberând, individual membrii consiliului de onoare au hotărât:**

   • - .. - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară şi

    (membrul consiliului cel mai mic în grad)

    propun sancţionarea cu ......................................................

    (se individualizează sancţiunea)

   • - .. - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară şi

    propun sancţionarea cu ......................................................

    (se individualizează sancţiunea)

   • - .................................. - fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară şi propun să nu fie sancţionat;

   • - .. - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară şi

    propun sancţionarea cu ......................................................

    (se individualizează sancţiunea)

   • - ................................................. - fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară şi propun să nu fie sancţionat

  3. 3. Consiliul de onoare al .........................................................................................

  (denumirea unităţii militare)

  în unanimitate/cu majoritate de voturi a hotărât vinovăţia/nevinovăţia

  ................................................................... pentru ..........................................................................

  (gradul, numele şi prenumele) (denumirea faptei/faptelor şi indicarea dispoziţiei legale încălcate)

  cu propunerea de a fi sancţionat cu *** /de a nu fi sancţionat.

  (se individualizează sancţiunea)

  Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării.

  P r e ş e d i n t e:

  .............................

  ................................

  M e m b r i:

  (membrul consiliului cel mai mic în grad)

  ……………….................

  ….................

  ….................

  ….................

  ……………….................

  ……………….................

  ……………….................

  * Se adaptează în mod corespunzător în situaţia trimiterii cadrului militar în faţa consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1);

  ** Când cel în cauză a fost trimis în faţa consiliului de onoare pentru mai multe fapte membrii consiliului se vor pronunţa pentru fiecare faptă în parte;

  *** Când cel în cauză a fost trimis în faţa consiliului de onoare pentru mai multe fapte membrii consiliului vor pronunţa hotărârea finală reprezentând un singur rezultat al sancţiunilor disciplinare propuse pentru fiecare faptă în parte.

  - MODEL -

  ANEXA Nr. 15

  la regulament

  R O M Â N I A ..............................

  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (nivelul de clasificare)

  .................................................................... Exemplarul nr. .....

  (denumirea structurii)

  …….......................

  (data)

  Nr. .....................

  - Galaţi -

  HOTĂRÂREA

  CONSILIULUI DE ONOARE AL *

  (denumirea unităţii militare la care se desfăşoară şedinţa)

  1. 1. În baza Ordinului nr. ............. din ........................... al ,

   (se înscriu datele din ordinul de trimitere în faţa consiliului de onoare)

   consiliul de onoare, format din:

   • - preşedinte: ;

   • - membri: ;

    . ;

    ......................................, absolvent al Facultăţii de drept, cu diplomă de licenţă din anul ;

    . ,

   • - ofiţerul/comisia desemnat/desemnată cu întocmirea dosarului şi prezentarea referatului.............................................

    s-a întrunit pe data de ....................... ora........... locul. , a procedat la analiza

    faptei săvârşite de către .........................................................................................................................

    (gradul, numele şi prenumele celui în cauză)

    pentru......................................................................................................................................................

    (descrierea pe scurt a faptei/faptelor şi indicarea dispoziţiei legale încălcate)

    asistat de apărător ales………………….………………………………............................................

    (numele şi prenumele apărătorului ales şi calitatea acestuia: ex. avocat)

  2. 2. Şedinţa consiliului de onoare s-a desfăşurat după cum urmează:…………………….................................................................................................................

   (se preiau datele din cuprinsul procesului-verbal redactat pe timpul şedinţei)

  3. 3. Probele administrate în cursul şedinţei consiliului au fost următoarele:…………………...

  4. 4. Concluziile ...................... şi ale apărătorului acestuia, în situaţia în care a avut…………..

   (gradul, numele ţi prenumele celui trimis în faţa consiliului de onoare) (numele şi prenumele)

   au fost următoarele:…………………………………….......................................................................

  5. 5. Motivarea în fapt şi în drept care a determinat luarea hotărârii de către consiliul de onoare este următoarea:………………………................................................

  6. 6. Hotărârea consiliului de onoare:

   • - fapta săvârşită nu constituie abatere de la disciplina militară; sau

   • - fapta săvârşită constituie abatere de la disciplina militară şi propune sancţionarea

    ………………………….. ..................cu ……………………………….

    (gradul, numele şi prenumele celui în cauză) (denumirea sancţiunii disciplinare)

  7. 7. Prezenta a fost întocmită în exemplare astfel:

   • - un exemplar rămâne la unitatea militară unde s-a constituit consiliul de onoare şi, după caz, un exemplar la unitatea militară din care face parte cadrul militar;

   • - câte un exemplar se comunică fiecărui cadru militar care a făcut obiectul judecării.

  Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă sau de la data comunicării hotărârii consiliului de onoare, cererea urmând a fi depusă la compartimentul documente clasificate al unităţii militare unde este constituit consiliul de onoare

  P r e ş e d i n t e,

  ............................. M e m b r i:

  ................................

  . ………………................

  ……………….................

  ……………….................

  ……………….................

  Am primit un exemplar** Data primirii

  ………….................………………… ...........................................

  (gradul, numele, prenumele şi semnătura celui în cauză)

  *Se adaptează în mod corespunzător în situaţia trimiterii cadrului militar în faţa consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 146 alin. (1), precum şi a recursurilor în faţa consiliului de onoare, respectiv de judecată.

  **În situaţia în care cel în cauză refuză primirea unui exemplar al hotărârii se va face menţiune despre acest fapt, iar aceasta (hotărârea) se va transmite printr-un mijloc de comunicare care să asigure confirmarea de primire.

  - MODEL -

  ANEXA Nr. 16

  la regulament

  R O M Â N I A ..............................

  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (nivelul de clasificare)

  .................................................................... Exemplarul nr. .....

  (denumirea structurii)

  …….......................

  (data)

  Nr. .....................

  - Galaţi -

  HOTĂRÂREA

  CONSILIULUI DE ONOARE PENTRU SOLUŢIONAREA RECURSULUI AL *

  (denumirea unităţii militare la care se desfăşoară şedinţa)

  1. 1. În baza Ordinului nr. ............. din ........................... al ,

   (se înscriu datele din ordinul de numire a consiliului de onoare pentru soluţionarea recursului )

   consiliul de onoare pentru soluţionarea recursului, format din:

   • - preşedinte: ;

   • - membri: ;

    ......................................, absolvent al Facultăţii de drept, cu diplomă de licenţă din anul ;

   • - ofiţerul/comisia desemnat/desemnată cu întocmirea dosarului şi prezentarea referatului.............................................

    s-a întrunit pe data de ....................... ora........... locul. , a procedat la analiza

    cereri de recurs formulată de către ................................................................................................

    (gradul, numele şi prenumele celui în cauză)

    împotriva ..........................................................................................................................

    (se înscrie numărul şi data hotărârii pronunţată de către consiliul de onoare)

    asistat de apărător ales………………….………………………………............................................

    (numele şi prenumele apărătorului ales şi calitatea acestuia: ex. avocat)

  2. 2. Şedinţa consiliului de onoare pentru soluţionarea recursului s-a desfăşurat după cum urmează:…………………….................................................................................................................

   (se preiau datele din cuprinsul procesului-verbal redactat pe timpul şedinţei)

  3. 3. Probele administrate în cursul şedinţei consiliului de onoare au fost următoarele:…………………...

  4. 4. Concluziile ...................... şi ale apărătorului acestuia, în situaţia în care a avut…………..

   (gradul, numele şi prenumele celui care a formulat cererea de recurs) (numele şi prenumele)

   au fost următoarele:………………………………….........................................................................

  5. 5. Motivarea în fapt şi în drept care a determinat luarea hotărârii de către consiliul de onoare pentru soluţionarea recursului este următoarea:………………………................................................

  6. 6. Hotărârea consiliului de onoare pentru soluţionarea recursului:

   • - menţinerea hotărârii iniţiale; sau

   • - fapta săvârşită constituie/nu constituie abatere de la disciplina militară şi propune

    sancţionarea………………………….............cu /să nu fie sancţionat.

    (gradul, numele şi prenumele celui în cauză) (denumirea sancţiunii disciplinare care poate fi una mai uşoară decât cea propusă de consiliul de onoare)

  7. 7. Prezenta a fost întocmită în exemplare astfel:

   • - un exemplar rămâne la unitatea militară unde s-a constituit consiliul de onoare pentru soluţionarea recursului şi, după caz, un exemplar la unitatea militară din care face parte cadrul militar;

   • - câte un exemplar se comunică fiecărui cadru militar care a făcut obiectul judecării.

  P r e ş e d i n t e,

  ............................. M e m b r i:

  ................................

  . ………………................

  ……………….................

  Am primit un exemplar** Data primirii

  ………….................………………… ...........................................

  (gradul, numele, prenumele şi semnătura celui în cauză)

  *Se adaptează în mod corespunzător în situaţia trimiterii cadrului militar în faţa consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 150 alin. (3), precum şi a recursurilor în faţa consiliului de onoare, respectiv de judecată.

  **În situaţia în care cel în cauză refuză primirea unui exemplar al hotărârii se va face menţiune despre acest fapt, iar aceasta (hotărârea) se va transmite printr-un mijloc de comunicare care să asigure confirmarea de primire.

  ANEXA Nr. 17

  la regulament

  TEMATICA

  privind analiza stării disciplinei militare

  - ghid orientativ -

  1. 1. Analiza stării disciplinei militare cuprinde:

   1. a) activitatea desfăşurată de către comandantul/şeful unităţii militare pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, cunoaşterea şi aplicarea la timp a prevederilor actelor normative, în scopul dezvoltării răspunderii militarilor;

   2. b) organizarea şi executarea controalelor pe linia disciplinei militare, măsurile luate şi modul de rezolvare a neregulilor constatate pe timpul acestora;

   3. c) eficacitatea măsurilor întreprinse şi a analizelor efectuate în scopul prevenirii abaterilor disciplinare şi evenimentelor;

   4. d) cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor rezultate din prevederile actelor normative ce reglementează activitatea din unitatea militară privind păstrarea bunurilor armatei, precum şi pentru prevenirea pagubelor materiale;

   5. e) numărul, natura şi urmările evenimentelor, cauzele care le-au generat şi răspunderea ce revine celor care se fac vinovaţi de producerea acestora;

   6. f) respectarea disciplinei rutiere;

   7. g) organizarea şi executarea serviciului interior şi a celui de pază, păstrarea armamentului şi a muniţiei, aplicarea măsurilor de prevenire şi de stingere a incendiilor;

   8. h) respectarea programului şi orarului zilnic, a ordinii interioare în subunităţi şi în parcurile de tehnică militară, a reglementărilor în vigoare privind conduita şi ţinuta militarilor în toate împrejurările;

   9. i) influenţa exercitată de starea disciplinei militare asupra îndeplinirii planului cu principalele activităţi, a celui de producţie şi a programului de învăţământ;

   10. j) cunoaşterea subordonaţilor, a preocupărilor şi a nevoilor acestora;

   11. k) modul de rezolvare a rapoartelor, propunerilor şi sesizărilor, precum şi asigurarea drepturilor personalului militar şi civil;

   12. l) cunoaşterea situaţiei efectivelor, evidenţa acestora, participarea militarilor la instrucţie, preocuparea pentru limitarea răspândirilor;

   13. m) respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la gestionarea documentelor şi asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate;

   14. n) analiza securităţii şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului în zona de responsabilitate;

   15. o) recompensarea celor merituoşi şi sancţionarea celor vinovaţi;

   16. p) alte probleme specifice.

  2. 2. Analiza stării disciplinei militare pe garnizoană cuprinde în plus:

   1. a) modul de îndeplinire a activităţilor prevăzute în planul de colaborare între unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale şi cele ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

   2. b) relaţiile dintre unităţile militare din garnizoană, dintre acestea şi autorităţile administraţiei publice locale/operatorii economici, precum şi dintre militari şi populaţia civilă;

   3. c) organizarea şi desfăşurarea controlului circulaţiei, cu accent pe monitorizarea folosirii autovehiculelor militare în garnizoană; măsurile luate împotriva acelora care au încălcat regulile de circulaţie şi de exploatare a autovehiculelor;

   4. d) actele de indisciplină săvârşite de militarii unităţilor militare din garnizoană în afara cazărmii;

   5. e) modul de comportare a militarilor din unităţile militare din afara garnizoanei, care îndeplinesc diferite misiuni pe teritoriul garnizoanei - exerciţii, trageri de luptă, exerciţii de mobilizare şi alte situaţii.

    ANEXA Nr. 18

    la regulament

    TEMATICA

    sintezei privind starea disciplinei militare

    - ghid orientativ -

    1. 1. Introducere

    2. 2. Analiza evenimentelor

     1. 2.1. Situaţia comparativă a evenimentelor săvârşite în semestrul/anul de instrucţie analizat şi semestrul/anul de instrucţie precedent

     2. 2.2. Situaţia evenimentelor, pe structuri militare, şi urmările acestora

     3. 2.3. Participanţi - pe categorii de personal

     4. 2.4. Urmări - morţi, răniţi, pagube materiale

     5. 2.5. Cauzele care au generat evenimentele

     6. 2.6. Situaţia celor mai semnificative evenimente şi urmările acestora

     7. 2.7. Nominalizarea structurilor militare în care s-au înregistrat cele mai multe evenimente

     8. 2.8. Prezentarea celor mai elocvente evenimente

    3. 3. Situaţia abaterilor disciplinare, pe categorii de personal, şi a sancţiunilor disciplinare aplicate

    4. 4. Situaţia pagubelor

    5. 5. Situaţia cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi a rapoartelor

     1. 5.1. Situaţia numerică a cererilor şi reclamaţiilor, pe categorii de personal, şi modul de soluţionare a acestora în semestrul/anul de instrucţie analizat, comparativ cu semestrul/anul de instrucţie precedent

     2. 5.2. Domenii vizate şi modul de implicare a comandanţilor/şefilor structurilor respective în rezolvarea cererilor şi reclamaţiilor

    6. 6. Concluzii

    7. 7. Măsuri adoptate pentru menţinerea cu fermitate a ordinii interioare şi a disciplinei militare

     - ordine şi dispoziţii emise, numărul controalelor executate şi eficienţa acestora etc.

    8. 8. Propuneri

    9. 9. Anexe

  CIRCUITUL INFORMAŢIONAL

  al sintezelor privind starea disciplinei militare Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

  A - Articolul din regulament unde este prevăzut

  B - Instituţie militară de învăţământ

  C - Batalion (similar)

  D - Brigadă (similar)

  E - Divizie (similar)

  F - Categorie de forţe ale armatei/comandament de armă

  ANEXA Nr. 19

  la regulament

  G - Structuri subordonate nemijlocit/coordonate de către structurile centrale şi cele care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale

  H - Statul Major General

  I - Structuri centrale şi cele care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale

  J - Serviciul poliţie militară/Statul Major General

  K - Ministrul apărării naţionale

  Nr. crt.

  Denumirea documentului

  A

  Frecvenţa şi

  data înaintării

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  1.

  „Rapoarte - sinteză privind starea disciplinei militare în - denumirea structurii militare

  - şi structurile subordonate/ coordonate, în anul de instrucţie

  . ”

  156

  În termen de 7 zile

  de la finalizarea anului de instrucţie

  E

  E

  E

  E

  P

  P

  -

  -

  -

  -

  În termen de 15 de zile de la finalizarea

  anului de instrucţie

  -

  -

  -

  -

  C S E

  C S E

  P

  P

  -

  2.

  „Sinteza privind starea disciplinei militare în - denumirea structurii militare

  - şi structurile subordonate/ coordonate, în anul de instrucţie

  . ”

  157

  alin. (1)

  În termen de 30 de zile de la finalizarea anului de instrucţie

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  C S E

  C S E

  P

  -

  3.

  „Sinteza privind starea disciplinei militare în Armata României” pentru anul de instrucţie

  precedent

  157

  alin. (2)

  În termen de 20 de zile de la primirea documentului de la nr.

  crt. 2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  C S E

  P D

  Legendă:

  E - elaborare; C - centralizare; S - sintetizare; P - structuri la care se promovează; D - decizie.