ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 14 mai 2020pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020  Ca urmare a evoluției situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și declarării pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății în data de 11 martie 2020, având în vedere: – instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și prelungirea acesteia prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;– încetinirea economiei în ansamblu pe termen scurt și mediu cu efect direct asupra locurilor de muncă disponibile și asupra veniturilor populației;– menținerea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană de reglementare a pieței de energie electrică la 1 ianuarie 2021;– necesitatea stimulării investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice, cu impact pozitiv direct asupra economiei și funcționării Sistemului electroenergetic național pe termen mediu și lung,ținând cont de: – faptul că se observă o tendință de scădere a prețurilor pe piața angro de energie electrică, în special pe termen scurt, scădere care nu garantează menținerea la nivelul actual a prețurilor la clienții casnici pentru perioada iulie-decembrie 2020, ci, dimpotrivă, în situația unei achiziții de energie numai din piețele concurențiale, prețurile la clienții casnici ar trebui să crească;– faptul că nu s-a identificat, în actualele condiții legale de piață, o altă soluție pentru menținerea constantă a prețurilor la clienții casnici cărora li se asigură furnizarea energiei electrice în regim reglementat pentru perioada iulie-decembrie 2020;– timpul necesar asumat, respectiv până la sfârșitul anului 2020, pentru implementarea efectivă începând cu data de 1 ianuarie 2021 a mecanismelor de protecție directă a consumatorilor vulnerabili;– faptul că analiza realizată asupra activității producătorilor de energie relevă că, prin obligația temporară instituită pentru o parte din energia electrică produsă, se asigură recuperarea tuturor costurilor justificate și o cotă rezonabilă de profit ce permite dezvoltarea în continuare a companiilor,se impune identificarea, în regim de urgență, pentru o durată determinată de timp, respectiv până la data de 31 decembrie 2020, a unor mecanisme prin care să se asigure menținerea la valoarea actuală a prețurilor la energia electrică furnizată clienților casnici în regim reglementat, precum și flexibilizarea condițiilor de tranzacționare pentru energia electrică generată de noile capacități de producție, puse în funcțiune după data de 1 iunie 2020, a căror dezvoltare ar reduce actuala dependență a Sistemului energetic național de condițiile meteorologice, sporind astfel siguranța energetică a României.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul economic general și constituie o situație extraordinară care impune modificarea de urgență a legislației naționale,În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe piața concurențială, angro sau cu amănuntul, producătorii pot încheia contracte bilaterale în afara pieței centralizate, la prețuri negociate, cu respectarea regulilor de concurență, pentru energia electrică provenită de la noi capacități energetice de producție, puse în funcțiune după data de 1 iunie 2020.2. La articolul 28, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să oferteze public și nediscriminatoriu pe piața concurențială întreaga energie electrică rămasă disponibilă după îndeplinirea obligației prevăzute la lit. b^1), cu excepția energiei electrice provenite de la capacitățile energetice de producție prevăzute la art. 23 alin. (2^1);3. La articolul 29 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins: c^1) să tranzacționeze energia electrică provenită de la capacitățile energetice de producție prevăzute la art. 23 alin. (2^1) prin încheierea de contracte bilaterale în afara pieței centralizate, la prețuri negociate, cu respectarea regulilor de concurență;4. La articolul 76, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prețurile de vânzare a energiei electrice livrate de producători furnizorilor de ultimă instanță conform prevederilor art. 28 lit. b^1) și art. II se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE.  +  Articolul IIPentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020, obligația prevăzută la art. 28 lit. b^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică producătorilor care exploatează unități de producție dispecerizabile, doar pentru unitățile care nu beneficiază de scheme de sprijin, în ordinea crescătoare a prețurilor stabilite de autoritatea competentă, pentru întreaga cantitate de energie electrică necesară consumatorilor casnici pentru care se aplică tarife reglementate, astfel încât acestea să nu fie majorate peste nivelul practicat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, acestea putând fi ajustate în funcție de evoluția pieței, fără a putea depăși nivelul menționat anterior.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei emite reglementările necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentului act normativ.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 14 mai 2020.Nr. 74.----