LEGE nr. 59 din 19 mai 2020privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins: 1^1. La articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins: (1^2) Prin excepție, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (1^1) se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la încheierea anului școlar.1^2. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;2. La articolul I punctul 2, alineatul (3^4) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: (3^4) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat și astfel este scutit de la plata impozitului pe venit.3. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (3^3), precum și de o copie a certificatului/ certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.4. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins: 5^1. La articolul 3, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins: (8) Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii. (9) Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi și din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate aplicabile, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.5. La articolul I punctul 7, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Numărul minim de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 3^1 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situație dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 3^1.6. După articolul II se introduce un nou articol, articolul II^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul II^1Prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 se efectuează fără întrerupere, pe toată perioada instituirii stării de urgență, precum și pe o perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia, cu excepția drepturilor prevăzute la art. II.7. După articolul X se introduce un nou articol, articolul X^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul X^1(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 39 alin. (1) și art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește cu 3 luni.(2) Pentru șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, perioada de acordare se prelungește cu 3 luni de la data până la care a fost stabilit dreptul respectiv. (3) Pentru șomerii pentru care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, plata indemnizației de șomaj este suspendată în condițiile legii, la data repunerii în plată a dreptului la indemnizația de șomaj, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește cu 3 luni.8. La articolul XI, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pe perioada stării de urgență instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată, beneficiarilor dispozițiilor prezentului articol prevăzuți la alin. (1) care nu respectă dispozițiile normative în vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu le încetează dreptul la indemnizație la data constatării de către autoritatea competentă a încălcării obligației de carantină, izolare sau autoizolare la domiciliu.9. După articolul XVII se introduce un nou articol, articolul XVII^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul XVII^1(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a instituirii stării de urgență. (2) Salariații prevăzuți la alin. (1) primesc tichetele de masă exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.10. După articolul XVIII se introduce un nou articol, articolul XIX, cu următorul cuprins:  +  Articolul XIXPrevederile prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau o completează ori care cuprind dispoziții care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgență instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.  +  Articolul IILegea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, se modifică în mod corespunzător, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 19 mai 2020.Nr. 59.-----