REGULAMENT din 30 aprilie 2020de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 19 mai 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 4.188 din 30 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 412 din 19 mai 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, denumit în continuare CNFIP, este organism consultativ de nivel național, fără personalitate juridică, al Ministerului Educației și Cercetării, denumit în continuare MEC.  +  Articolul 2CNFIP își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele ale Regulamentului de organizare și funcționare al CNFIP, denumit în continuare regulament.  +  Articolul 3CNFIP beneficiază de suport tehnic și executiv din partea Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, denumită în continuare UFIP.  +  Capitolul II Atribuții  +  Articolul 4CNFIP determină anual costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, în condițiile prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) CNFIP propune MEC formula de finanțare prin care se realizează alocarea fondurilor pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar.(2) Formula de finanțare, care se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, ia în considerare costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, numărul de elevi/preșcolari/antepreșcolari din unitatea de învățământ, precum și factorii de diferențiere și de corecție dependenți de: nivel/filieră/profil, densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, limba de predare și alți factori.  +  Articolul 6CNFIP, prin metode specifice, în baza datelor furnizate prin Sistemul informatic integrat al învățământului din România și de către direcțiile de specialitate din cadrul ministerului, analizează anual necesitățile de finanțare a învățământului preuniversitar, conform obiectivelor strategiei naționale de dezvoltare a învățământului preuniversitar, și propune MEC strategii/politici privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar, atât în ceea ce privește finanțarea de bază, cât și cea complementară și suplimentară.  +  Articolul 7CNFIP, prin UFIP, împreună cu direcțiile de specialitate din MEC, monitorizează activitatea de finanțare pe baza costurilor standard per elev/preșcolar/antepreșcolar a unităților de învățământ preuniversitar și propune măsuri de asigurare a finanțării pentru unitățile de învățământ aflate în dificultate, prin rectificări bugetare.  +  Articolul 8CNFIP elaborează și face public anual raportul privind starea finanțării învățământului preuniversitar și propune măsurile de optimizare ce se impun.  +  Articolul 9CNFIP va identifica modalitățile de realizare a unei aplicații informatice gestionate de UFIP, denumită EDUFIN, pentru generarea/colectarea/gestionarea datelor specifice finanțării învățământului preuniversitar.  +  Articolul 10CNFIP aprobă Programul anual al activităților de formare a personalului de la nivelul inspectoratelor școlare județene, elaborat de UFIP, cu atribuții în generarea/ colectarea/gestionarea datelor specifice finanțării învățământului preuniversitar.  +  Capitolul III Componență și constituire  +  Articolul 11(1) CNFIP este format din 21 de membri, după cum urmează:a) 12 reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării (4 reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării, 4 reprezentanți ai inspectoratelor școlare și 4 reprezentanți ai unităților de învățământ preuniversitar);b) 5 reprezentanți ai partenerilor sociali;c) 4 reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.(2) Membrii CNFIP sunt numiți prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 12Membrii CNFIP prevăzuți la art. 11 alin. (1) lit. a) sunt desemnați de ministrul educației și cercetării, iar membrii prevăzuți la art. 11 alin. (1) lit. b) și c) sunt desemnați dintre propunerile partenerilor sociali și ale structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.  +  Articolul 13(1) În cazul în care un membru al CNFIP încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activitățile consiliului, absentând nemotivat la două ședințe consecutive, acesta își pierde calitatea de membru titular, propunerea de revocare fiind înaintată ministrului educației și cercetării.(2) Procedura de revocare se declanșează la solicitarea ministrului educației și cercetării, a președintelui CNFIP sau a 1/3 dintre membrii CNFIP, iar hotărârea de revocare se adoptă în plenul CNFIP, prin vot, cu majoritate simplă a membrilor CNFIP. Locul rămas vacant în urma revocării se ocupă conform prevederilor art. 12.  +  Capitolul IV Organizare și funcționare  +  Articolul 14Conducerea CNFIP este asigurată de un președinte și de un vicepreședinte, desemnați de către ministrul educației și cercetării dintre membrii CNFIP.  +  Articolul 15Președintele CNFIP are următoarele atribuții:a) conduce și coordonează întreaga activitate a CNFIP;b) conduce ședințele de lucru ale CNFIP;c) elaborează programele de activități ale CNFIP;d) stabilește sarcini și atribuții pentru fiecare dintre membrii CNFIP, în funcție de competențele lor profesionale;e) asigură legătura cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și cu autoritățile publice locale pentru finanțarea complementară și suplimentară;f) asigură legătura operativă a CNFIP cu UFIP, în vederea coordonării activităților comune;g) reprezintă CNFIP în relația cu terții.  +  Articolul 16Vicepreședintele CNFIP are următoarele atribuții:a) coordonează activitatea grupurilor de lucru constituite la nivelul CNFIP;b) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale CNFIP, pe baza propunerilor membrilor și directorului UFIP; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNFIP, la cererea unei treimi dintre membrii acestuia; c) exercită temporar, în cazul indisponibilității președintelui, prerogativele acestuia.  +  Articolul 17Suportul tehnic și executiv pentru activitatea CNFIP este asigurat de UFIP.  +  Articolul 18Pentru realizarea diferitelor activități, CNFIP poate constitui, la propunerea UFIP și cu aprobarea secretarului de stat pentru învățământul preuniversitar, comisii și/sau grupuri de lucru pe probleme ale finanțării învățământului preuniversitar.  +  Articolul 19În vederea realizării atribuțiilor care îi revin, CNFIP poate solicita comisiilor județene de management și monitorizare a activităților derulate prin SIIIR date statistice, analize, precum și orice informații necesare determinării costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar.  +  Articolul 20CNFIP poate adopta norme interne de funcționare, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului regulament.  +  Articolul 21În cazuri excepționale, în care membrii CNFIP nu se pot întruni fizic pentru adoptarea unei hotărâri, aceștia pot vota la distanță, exprimându-și dreptul la vot în sistem videoconferință.  +  Articolul 22Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 21, hotărârile CNFIP sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la ședință, respectiv prin votul exprimat în sistem videoconferință de jumătate plus unu dintre membrii votanți.  +  Articolul 23(1) CNFIP se întrunește în sesiuni ordinare semestrial și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie. (2) Convocarea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data reuniunii. Termenul de 7 zile se poate reduce la 3 zile, în cazul ședințelor extraordinare, și la 24 de ore, în cazul ședințelor în sistem videoconferință.(3) Ședințele CNFIP se convoacă de către președintele CNFIP, din proprie inițiativă sau la cererea ministrului educației și cercetării, ori la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii CNFIP.(4) Cvorumul de lucru al ședințelor CNFIP este asigurat de prezența a două treimi din numărul total al membrilor titulari. Cvorumul poate fi realizat, în situații excepționale, ținând cont și de votul exprimat electronic, dar cu respectarea prevederilor art. 21.(5) Materialele-suport ale reuniunilor de lucru se distribuie membrilor CNFIP cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării ședinței ordinare. Pentru ședințele extraordinare și în sistem videoconferință, odată cu convocarea se transmit și materialele-suport.  +  Articolul 24(1) Ministrul educației și cercetării, secretarul de stat cu atribuții în domeniul învățământului preuniversitar sau reprezentanți ai acestora pot participa la ședințele CNFIP în calitate de observatori, fără drept de vot.(2) Directorul UFIP are statut de invitat permanent în cadrul ședințelor CNFIP.(3) Președintele CNFIP poate invita în cadrul ședințelor reprezentanți ai factorilor cu atribuții în domeniul finanțării învățământului preuniversitar.  +  Capitolul V Finanțarea CNFIP  +  Articolul 25Bugetul CNFIP este gestionat prin UFIP.  +  Articolul 26Pentru participarea la ședințe sau la reuniuni de lucru, membrilor CNFIP și ai organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport și cazare, în condițiile legii.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 27Prevederile prezentului regulament se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.-----