REGULAMENT din 30 aprilie 2020de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 19 mai 2020



  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 4.188 din 30 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 412 din 19 mai 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, denumită în continuare UFIP, înființată prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este organ de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, denumit în continuare MEC.  +  Articolul 2UFIP are sediul în str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1, București, și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare, denumit în continuare regulament.  +  Articolul 3Misiunea UFIP constă în desfășurarea activităților specifice pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar, precum și în asigurarea suportului administrativ și logistic pentru activitatea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, denumit în continuare CNFIP.  +  Capitolul II Obiective și atribuții  +  Articolul 4UFIP îndeplinește următoarele obiective:a) propune politici de finanțare a învățământului preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat și standarde de cost per elev/preșcolar/antepreșcolar, precum și coeficienți de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar/antepreșcolar și coeficienți de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, în vederea asigurării standardelor de calitate în învățământul preuniversitar;b) monitorizează activitatea de finanțare pe baza costurilor standard per elev/preșcolar/antepreșcolar a unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat și propune redistribuirea fondurilor alocate prin bugetul de stat, pentru asigurarea finanțării unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat;c) elaborează rapoarte, metodologii, studii, analize, prognoze și programe de formare privind utilizarea eficientă și transparentă a banilor publici alocați pentru finanțarea de bază a învățământului preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat.  +  Articolul 5În vederea realizării obiectivelor, UFIP îndeplinește următoarele atribuții:a) elaborează, în proiect, politici de finanțare, metodologii și reglementări privind finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar și le înaintează spre aprobare CNFIP;b) elaborează proiectul Normelor metodologice privind determinarea costului standard per elev/preșcolar/ antepreșcolar, cu respectarea prevederilor în vigoare, și îl înaintează spre avizare MEC în vederea inițierii hotărârilor Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 104 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) primește, centralizează și analizează datele transmise de unitățile de învățământ preuniversitar, prin inspectoratele școlare, la recomandarea/solicitarea MEC, respectiv a CNFIP;d) gestionează baza de date care asigură suportul informațional pentru CNFIP; e) întocmește metodologiile pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat, bugetele locale, în conformitate cu deciziile CNFIP;f) urmărește activitatea de finanțare pe baza costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar a unităților de învățământ preuniversitar și propune redistribuirea fondurilor alocate prin bugetul de stat, inclusiv prin rectificări bugetare, pentru asigurarea finanțării unităților de învățământ aflate în dificultate;g) monitorizează activitatea de finanțare pe baza costurilor standard per elev/preșcolar/antepreșcolar a unităților de învățământ preuniversitar și propune măsuri de asigurare a finanțării pentru unitățile de învățământ aflate în dificultate;h) propune conducerii MEC, în urma analizelor efectuate, măsurile necesare încadrării unităților de învățământ în costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar;i) elaborează proiectul ordinului ministrului educației și cercetării privind repartizarea sumelor pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;j) realizează studii, analize, prognoze și rapoarte privind structura și nivelul costurilor per elev/preșcolar/antepreșcolar, coeficienților de diferențiere și coeficienților de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale pe nivel/filieră/profil și formă de învățământ, la recomandarea/solicitarea MEC, respectiv a CNFIP;k) elaborează, în proiect, Programul anual al activităților de formare a personalului de la nivelul inspectoratelor școlare județene, cu atribuții în generarea/colectarea/gestionarea datelor specifice finanțării învățământului preuniversitar, pe care îl supune avizării CNFIP și aprobării secretarului de stat pentru învățământul preuniversitar;l) asigură secretariatul tehnic și executiv pentru activitatea CNFIP, în condițiile legii;m) asigură buna desfășurare a activității curente a CNFIP în relațiile cu MEC și alte instituții publice și private;n) asistă CNFIP în elaborarea propunerilor de metodologii și documentații referitoare la finanțarea învățământului preuniversitar;o) elaborează, împreună cu CNFIP, un raport anual care urmărește utilizarea eficientă și transparentă a banilor publici în învățământul preuniversitar;p) întocmește lunar situațiile pentru desfășurarea ședinței Comisiei de analiză și propunere de repartizare a sumelor prevăzute anual în ordinul ministrului educației și cercetării privind repartizarea sumelor pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;q) asigură secretariatul tehnic și operativ pentru activitatea Comisiei de analiză și propunere de repartizare a sumelor prevăzute anual în ordinul ministrului educației și cercetării privind repartizarea sumelor pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;r) încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale.  +  Articolul 6(1) În vederea realizării atribuțiilor prevăzute la art. 5 lit. c) și d), UFIP solicită comisiilor județene de management și monitorizare a activităților derulate prin Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) date statistice, analize, precum și informații necesare determinării costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar.(2) Activitățile curente menționate la alin. (1) pot fi reglementate și prin metodologii sau proceduri specifice, elaborate de UFIP, pentru fundamentarea finanțării de bază.  +  Articolul 7Pentru generarea/colectarea/gestionarea datelor specifice finanțării învățământului preuniversitar, UFIP realizează propria aplicație informatică, denumită EDUFIN.  +  Capitolul III Structura organizatorică, statul de funcții și personalul  +  Articolul 8Pentru activitatea curentă, UFIP dispune de 9 posturi în statul de funcții.  +  Articolul 9Statul de funcții este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 10Structura organizatorică este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 11(1) Ocuparea posturilor se face cu respectarea prevederile legale în vigoare. (2) Pentru ocuparea funcției de director, componența comisiei de concurs se stabilește de către MEC.(3) Componența comisiilor de concurs pentru ocuparea celorlalte posturi din cadrul UFIP se stabilește de către directorul UFIP, în componență fiind și un reprezentant al MEC.  +  Articolul 12Atribuțiile, competențele, responsabilitățile și relațiile de serviciu aferente fiecărei funcții în parte se stabilesc prin fișa de post, anexă la contractul individual de muncă.  +  Articolul 13Activitatea personalului UFIP se evaluează anual conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 14Personalul care trece din instituțiile publice și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al UFIP beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la unitatea de învățământ ori la instituția de la care provine.  +  Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuțiilor sau implementarea proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale, UFIP poate utiliza colaboratori externi, specialiști în domeniu, în calitate de experți, în afara numărului de posturi prevăzut la art. 8.  +  Capitolul IV Conducere și evaluare  +  Articolul 16(1) UFIP este condusă administrativ de un director care are calitatea de ordonator terțiar de credite.(2) UFIP este monitorizată și evaluată de Comitetul de monitorizare.  +  Articolul 17Comitetul de monitorizare este format din 3 membri ai CNFIP, care au atribuții în învățământul preuniversitar. Comitetul va prezenta în ședințele CNFIP, semestrial și/ori de câte ori este nevoie, rezultatul monitorizării activităților UFIP.  +  Articolul 18(1) Directorul UFIP este numit prin ordin al ministrului educației și cercetării, în conformitate cu prevederile legale.(2) Directorul UFIP trebuie să fie cadru didactic titular în învățământul preuniversitar, membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional și să aibă experiență în managementul unei unități de învățământ preuniversitar.(3) Activitatea directorului UFIP se evaluează anual conform prevederilor legale în vigoare de către superiorul ierarhic din cadrul MEC.(4) Directorul participă la ședințele CNFIP în calitate de invitat, fără drept de vot și poate propune subiecte pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședințelor consiliului, cu acordul președintelui acestuia.  +  Articolul 19În vederea atingerii obiectivelor UFIP, directorul are, în principal, următoarele atribuții:a) asigură conducerea executivă a unității și emite decizii;b) monitorizează, organizează, îndrumă, coordonează și verifică derularea tuturor activităților realizate în cadrul UFIP;c) propune spre aprobare ministrului educației și cercetării statul de funcții, statul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale UFIP;d) aprobă plata drepturilor salariale, precum și alte angajamente bugetare și legale, în limita bugetului aprobat;e) în exercitarea funcției de angajator, aprobă angajarea, promovarea, eliberarea din funcții, detașările, delegările, transferul și deplasările în afara localității sau în străinătate;f) aprobă programul de lucru pentru personalul unității;g) este membru în Comisia de dialog social, Comisia de negociere a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură învățământ, Comisia națională de management și monitorizare a activităților derulate prin SIIIR, în alte comisii/consilii care au atribuții și în domeniul finanțării învățământului preuniversitar;h) asigură legătura, prin Ministerul Educației și Cercetării, cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Justiției și cu autoritățile publice locale, pentru finanțarea complementară și suplimentară; i) reprezintă unitatea în relațiile cu autoritățile, instituțiile publice, persoanele fizice și juridice;j) are dreptul de a delega atribuții, prin decizie, personalului din subordine;k) îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducerea MEC și/sau CNFIP, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul V Resurse materiale și financiare  +  Articolul 20Cheltuielile cu organizarea și funcționarea UFIP și a CNFIP se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.  +  Articolul 21Salariile de bază ale personalului din UFIP sunt stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 22Activitatea UFIP poate fi finanțată și prin implementarea proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale, precum și din sponsorizări, donații.  +  Articolul 23Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezentul regulament, UFIP utilizează un autoturism propriu.  +  Capitolul VI Colaborări și parteneriate  +  Articolul 24Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare, audit și implementare a proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale, UFIP are dreptul să utilizeze, pe perioade determinate, colaboratori externi.  +  Articolul 25UFIP are posibilitatea de a încheia parteneriate, conform legislației în vigoare, pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale.  +  Articolul 26Pentru realizarea diferitelor activități, UFIP poate propune, cu avizul CNFIP și cu aprobarea secretarului de stat pentru învățământul preuniversitar, comisii și/sau grupuri de lucru pe probleme ale finanțării învățământului preuniversitar.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 27Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor angajaților UFIP, indiferent de felul și durata contractului de muncă. Personalul UFIP este obligat să respecte prevederile prezentului regulament, chiar dacă are calitatea de delegat, detașat sau colaborator, în caz contrar urmând să răspundă conform normelor legale în vigoare și celor stipulate în contractul încheiat cu unitatea trimițătoare.  +  Articolul 28CNFIP poate adopta norme interne de funcționare, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului regulament.  +  Articolul 29Prevederile prezentului regulament se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.  +  Anexa nr. 1la regulament
  STATUL DE FUNCȚII
  al Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
  a) Funcții de conducere
  Nr. crt.FuncțiaNumărul de posturi
  1Director grad II1
  b) Funcții de execuție
  Nr. crt.FuncțiaGradul profesionalStudiiNumărul de posturi
  1ConsilierISuperioare1
  2Consilier IASuperioare6,5
  3Consilier juridicIASuperioare0,5
   +  Anexa nr. 2*)la regulament*) Anexa nr. 2 la regulament este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
  -----