ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 71 din 14 mai 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 15 mai 2020  Având în vedere că participarea structurilor militare la implementarea și aplicarea măsurilor luate în perioada stării de urgență au relevat anumite disfuncționalități cu impact negativ asupra comenzii și controlului, a îndeplinirii atribuțiilor funcționale și, în consecință, asupra eficienței îndeplinirii misiunilor încredințate,ținând cont de necesitatea înzestrării Armatei în scopul respectării angajamentelor militare asumate de România pe plan internațional, în cadru interinstituțional, pentru continuarea operaționalizării și menținerii capacității de luptă a structurilor militare și pentru eficientizarea și creșterea capacității de instruire a resursei umane, în vederea asigurării unor capabilități credibile de descurajare și contracarare a amenințărilor,luând în considerare necesitatea adaptării, în regim de urgență, a sprijinului medical operațional la cerințele structurii de forțe, în contextul implementării politicii naționale de sănătate,pentru implementarea unui sistem unic și integrat de management al instituțiilor de învățământ și al unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naționale, care să asigure o capacitate de reacție promptă la schimbările impredictibile ale mediului de securitate,ținând cont că neadoptarea de urgență a modificărilor legislative propuse determină scăderea gradului de operativitate a structurilor militare și produce disfuncții ale capacității de reacție în timp scurt și la un nivel adecvat riscurilor și amenințărilor actuale, precum și întârzierea reacției imediate a instituției militare la schimbările impredictibile din mediul de securitate,se impune intervenția legislativă de urgență în considerarea faptului că toate aceste aspecte vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată întrucât vulnerabilizează modul de acțiune și capacitatea operațională a Armatei României.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 2 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naționale, subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, sunt:a) Statul Major al Apărării;b) Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale;c) Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului;d) Direcția generală de informații a apărării;e) Secretariatul general;f) Direcția generală pentru armamente;g) Direcția generală management resurse umane;h) Corpul de control și inspecție;i) Direcția generală financiar-contabilă;j) Direcția generală juridică;k) Direcția audit intern;l) Direcția domenii și infrastructuri;m) Direcția informare și relații publice;n) Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor.(2) În subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale se mai regăsesc: Grupul consilierilor, Cabinetul ministrului, Direcția instanțelor militare, purtătorul de cuvânt, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“, precum și alte structuri stabilite prin lege.2. La articolul 7, alineatul (8) se abrogă.3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Statul Major al Apărării are în subordine, pe lângă tipurile de structuri prevăzute la alin. (1), structura de forțe, Direcția medicală, Universitatea Națională de Apărare «Carol I» și Academia Tehnică Militară «Ferdinand I4. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Direcția medicală este asimilată structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale.5. Articolul 11 se abrogă.6. La articolul 13 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) coordonarea asistenței medicale a personalului armatei și a cadrelor militare în rezervă și în retragere, asigurarea sanitar-veterinară, implementarea politicii naționale de sănătate la nivelul Ministerului Apărării Naționale, organizarea învățământului medico-militar și elaborarea concepției privind funcționarea serviciilor medicale și sanitar-veterinare.7. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Statul Major al Apărării, prin Direcția medicală, are în subordine spitalele militare, Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială «General doctor aviator Victor Anastasiu» și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino8. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1(1) Direcția generală pentru armamente elaborează și coordonează implementarea politicilor de achiziții în cadrul ministerului, fundamentează sub aspect tehnic politicile de înzestrare, elaborează, coordonează și pune în practică strategiile de achiziții pentru sistemele de armamente și echipamentele majore, inclusiv prin programele specifice asistenței de securitate acordate României de către guvernele străine și organizațiile internaționale, în calitate de structură de reglementare în domeniul achizițiilor publice la nivelul ministerului, asigură managementul programelor de achiziție cu sisteme de armamente și echipamente majore și al contractelor aferente, asigură managementul activităților de testare și evaluare pentru dezvoltare, analize, audituri tehnice și acceptanțe aferente sistemelor de armamente și echipamentelor majore, încheie înțelegeri tehnice, planifică și desfășoară activitatea de cooperare internațională în domeniul armamentelor și gestionează relația cu industria națională de apărare.(2) Direcția generală pentru armamente coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare, de protecție a drepturilor de proprietate industrială asupra rezultatelor cercetării în domeniul apărării, precum și participarea structurilor specializate din cadrul ministerului la proiectele și programele de cercetare-dezvoltare inițiate la nivelul NATO și UE.(3) Direcția generală pentru armamente reprezintă autoritatea națională în domeniul activității de supraveghere a managementului calității la furnizorii de produse militare și prestatorii de servicii în domeniul apărării și de aplicare a cerințelor NATO și UE de asigurare a calității în domeniul apărării, prin evaluarea, certificarea și supravegherea furnizorilor și prestatorilor în legătură cu îndeplinirea acestor cerințe.(4) Direcția generală pentru armamente elaborează reglementările specifice și coordonează activitatea de standardizare tehnică, de metrologie și de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, realizează controlul specific domeniului de competență pentru exporturile, importurile și alte operațiuni cu produse militare și cu dublă utilizare și coordonează activitățile privind aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente și echipamente militare, în condițiile legii.9. Articolul 23 se abrogă.10. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70Se abilitează ministrul apărării naționale să emită ordine și instrucțiuni privind: ordinea interioară în unitate, serviciul interior, instrucția de front, onorurile și ceremoniile militare, serviciul la bordul navelor militare, tragerile cu armament de infanterie, muzicile militare, disciplina militară, garnizoanele militare, educația fizică militară, zborul aviației militare și activitatea de informare și relații publice.  +  Articolul IISubordonarea Direcției medicale la Statul Major al Apărării se realizează cu preluarea și menținerea funcțiilor publice încadrate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la vacantarea acestora, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile funcțiilor publice.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Direcția generală pentru armamente se subrogă în toate drepturile și obligațiile Departamentului pentru armamente.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 14 mai 2020.Nr. 71.-----