LEGE nr. 58 din 15 mai 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 15 mai 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 27 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera l) se abrogă.2. La articolul 4, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv întreprinderi autonome, întreprinderi partenere ori întreprinderi legate, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 5, literele c) și d) se abrogă.4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Potrivit prevederilor din partea a II-a cap. I secțiunea 1.1.1.1 «Ajutoarele pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară» pct. 153 lit. a)-c) din Orientările UE, nivelul ajutorului prevăzut la alin. (1) poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul definit la art. 3 lit. i) și j), pentru:(i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cursul celor 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție;(ii) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;(iii) investiții colective realizate de crescătorii de suine.5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1(1) Termenul-limită până la care se depune cererea de înscriere în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, prevăzută la art. 9, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul solicitărilor fermierilor, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, se pot stabili noi sesiuni de înscriere în program, cu încadrarea în valoarea totală a ajutorului de stat prevăzută la art. 18 alin. (2).6. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care aplicația informatică prevăzută la art. 8 alin. (4) nu este operațională la data depunerii cererilor de finanțare prevăzute la alin. (1), verificarea acestora împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, se va realiza de către funcționarii din cadrul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, desemnați prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcțional.7. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Termenul maxim de realizare a investițiilor este de 18 luni de la acordarea primei plăți aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.9. Anexele nr. 1-5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 15 mai 2020.Nr. 58.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Legea nr. 195/2018)Nr. ............... data ....................
  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
  (model)
  CătreDirecția pentru Agricultură a Județului ............................../Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:persoana juridică/PFA/IF/II ..............., cu sediul în localitatea ........................., județul ........................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ............................., CUI/CIF ..............................., cod CAEN ................, cont bancar ................................ deschis la .................., reprezentată legal de ........................., CNP ..................., legitimată cu C.I. seria ......... nr. .................Menționez că:– dețin un număr de .................... locuri de cazare în ferme de reproducție;– dețin un număr de .................... locuri de cazare în ferme de creștere și îngrășare;– dețin un număr de .................... locuri de cazare în ferme de reproducție aflate în conservare.Mă angajez:– să înființez o fermă de reproducție hibridă cu o capacitate de cazare de .................... locuri;– să înființez .................... locuri de cazare de reproducție în ferma aflată în conservare.Solicit înscrierea în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție și depun următoarele documente:.........................................................................................................................................................NOTĂ:Documentele prevăzute la art. 9Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Am fost informat de reprezentanții direcției pentru agricultură județene (D.A.J.) despre:– recepția investiției;– recepția de închidere a Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, când trebuie să dețin autorizațiile de funcționare;– controalele anuale la fața locului cu privire la îndeplinirea condiției de menținere a activității de reproducție în sectorul suinelor pe o perioadă de 10 ani.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Solicitant,
  ..............................
  Verificat, reprezentantul D.A.J.,
  ..............................
  Aprobat, directorul executiv al D.A.J.,
  ..............................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Legea nr. 195/2018)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (model)
  Subscrisa,persoana juridică și/sau PFA și/sau IF și/sau II definită la art. 4 alin. (3) lit. a) sau b)/persoana juridică definită la art. 4 alin. (3) lit. c), ………………………........................., cu sediul în localitatea ……………….................., județul ……………..................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ……………............, CUI/CIF......................, cod CAEN …......., cont bancar …………................... deschis la ......................., reprezentată legal de ………………......................., CNP …………….............................., legitimată cu C.I. seria …………....... nr. ………..........,– declar pe propria răspundere că niciun membru din cadrul investiției colective nu este beneficiar al Programului …………....... sau membru în altă entitate beneficiară a Programului …………….....;– declar pe propria răspundere că nu am accesat niciun alt ajutor de stat, ajutor de minimis sau sprijin prin PNDR 2014-2020 privind înființarea de ferme de reproducție, așa cum este prevăzut la art. 13 lit. f);– declar pe propria răspundere că nu voi solicita alt ajutor de stat conform prevederilor prezentei legi, folosindu-mă de același număr de locuri de cazare pentru porcul gras.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, susțin declarația menționată anterior.
  Reprezentant legal,
  ....................................................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  Data
  ....................................................................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Legea nr. 195/2018)Nr. ............... data ....................
  CERERE DE FINANȚARE
  (model)
  CătreDirecția pentru Agricultură a Județului ………………................./Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:persoana juridică/PFA/IF/II ................., cu sediul în localitatea ……................, județul ….................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ………………........, CUI/CIF ……….................., cod CAEN ................., cont bancar ............................... deschis la .................., reprezentată legal de ………………......................, CNP ..................................., legitimată cu C.I. seria …......... nr. ........................,solicit plata aferentă Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, pentru realizarea investiției cu o capacitate de cazare de ............ locuri, a cărei valoare este de ……………........... euro, și acordarea a 4 tranșe în valoare de ………………........... euro pentru fiecare tranșă și depun următoarele documente:.......................................................................................................................................................................................NOTĂ:Documentele prevăzute la art. 12 alin. (1)Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.....................................................................................................................................................................................Declar că dețin fermă de reproducție hibridă cu un număr de …….......... locuri de cazare sau fermă aflată în conservare pe raza localității ……………....................., județul …………......…................, și marchez investiția cu o placă-indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă, pe care se inscripționează „Investiție beneficiară a «Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție», conform cererii numărul …………..........., de la Direcția pentru Agricultură a Județului ……………………………………............./Municipiului București“.Mă angajez:– să încep realizarea investiției de la data acordării primei plăți aferente sprijinului financiar;– să finalizez investiția în maximum 18 luni de la acordarea primei plăți aferente sprijinului financiar, potrivit art. 16 alin. (1);– să mențin activitatea de reproducție suine în investiția realizată prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție pentru cel puțin 10 ani, potrivit art. 16 alin. (2).Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Solicitant,
  ....................................................
  Verificat, reprezentantul D.A.J.,
  ....................................................
  Aprobat, directorul executiv al D.A.J.,
  ....................................................
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la Legea nr. 195/2018)
  PROCES-VERBAL
  pentru recepția de închidere a programului
  (model)
  Numele și prenumele ..................................., funcția .................................., legitimația nr. ................, în calitate de reprezentant al Direcției pentru Agricultură a Județului ...............................,am constatat următoarele:persoana juridică/PFA/IF/II/............................, cu sediul în localitatea ........................., județul ........................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ..............................., CUI/CIF ..................................., cod CAEN ….............., cont bancar ………….................. deschis la..................., reprezentată legal de …………......................., CNP .................................., legitimată cu C.I. seria ……...... nr. ……………...........,a) a înființat fermă de reproducție hibridă cu capacitatea de ………………................ locuri noi de cazare pentru reproducție;b) a înființat ……………............ locuri noi de cazare pentru reproducție în fermă de reproducție hibridă aflată în activitate;c) a înființat ……………............. locuri noi de cazare pentru reproducție în fermă de reproducție hibridă aflată în conservare.Investiția a fost realizată conform prevederilor prezentei legi.DaNuA montat placa-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care este inscripționat „Investiție beneficiară a «Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție», conform Cererii numărul .............., de la Direcția pentru Agricultură a Județului ......................./Municipiului București“.DaNuAlte mențiuni:........................................................................................................................................................................................
  Am constatat.
  Reprezentantul D.A.J.,
  ....................................................................
  Sunt de acord cu constatarea.
  Solicitant,
  ....................................................................
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 5 la Legea nr. 195/2018)Direcția pentru Agricultură a Județului ....................................................................Director executiv (numele, prenumele, semnătura și ștampila) .....................................................................
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând tranșe/decontare cheltuieli efectuate
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului..................................................................../Municipiului București
  Nr. crt.BeneficiarulNr. locuri de cazare realizate prin programValoarea totală a investiției aprobată (lei)Tranșa (lei)Suma decont cheltuieli efectuate (lei)Suma rămasă de plătit (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)
  TOTAL

  Întocmit și verificat
  ....................................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
  ------