HOTĂRÂRE nr. 381 din 14 mai 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 15 mai 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul sănătății este ajutat de 5 secretari de stat, de un secretar general și de 2 secretari generali adjuncți.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului ministerului în noua structură organizatorică se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual și funcționarilor publici în cazul reorganizării instituției publice.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 14 mai 2020.Nr. 381.  +  ANEXĂ^1)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.Numărul maxim de posturi este de 384, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătății
  -----