ANEXE din 9 ianuarie 2012 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 bis din 20 ianuarie 2012  Notă
  Aprobate prin REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012.
   +  Anexa nr. 1
  Fișă de acreditare*) la Centrala Riscului de
  Credit a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze
  informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri
  *) Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul BNR care coordonează activitatea CRC  +  ┌────┐ │ F1 │ └────┘ FIȘA DE ACREDITARE*) la Centrala Riscului de Credit a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri 1. PERSOANA DECLARANTĂ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Denumire ............................................... Cod ..............│ │ Adresa ..................... Telefon ...................... Fax ...........│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2. PERSOANE ACREDITATE ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ................................... ┌─────────────┬─────────────────┐│ │ Prenume ................................ │ │ ││ │ Funcția ................................ │ │ ││ │ Telefon ............. Fax .............. │ │ ││ │ E- mail ................................ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────────────────┤│ │ │ Specimen │Specimen ștampilă││ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] │ semnătură │ însoțitoare ││ │ └─────────────┴─────────────────┘│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ................................... ┌─────────────┬─────────────────┐│ │ Prenume ................................ │ │ ││ │ Funcția ................................ │ │ ││ │ Telefon ............. Fax .............. │ │ ││ │ E- mail ................................ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────────────────┤│ │ │ Specimen │Specimen ștampilă││ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] │ semnătură │ însoțitoare ││ │ └─────────────┴─────────────────┘│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ................................... ┌─────────────┬─────────────────┐│ │ Prenume ................................ │ │ ││ │ Funcția ................................ │ │ ││ │ Telefon ............. Fax .............. │ │ ││ │ E- mail ................................ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────────────────┤│ │ │ Specimen │Specimen ștampilă││ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] │ semnătură │ însoțitoare ││ │ └─────────────┴─────────────────┘│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ................................... ┌─────────────┬─────────────────┐│ │ Prenume ................................ │ │ ││ │ Funcția ................................ │ │ ││ │ Telefon ............. Fax .............. │ │ ││ │ E- mail ................................ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────────────────┤│ │ │ Specimen │Specimen ștampilă││ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] │ semnătură │ însoțitoare ││ │ └─────────────┴─────────────────┘│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ................................... ┌─────────────┬─────────────────┐│ │ Prenume ................................ │ │ ││ │ Funcția ................................ │ │ ││ │ Telefon ............. Fax .............. │ │ ││ │ E- mail ................................ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────────────────┤│ │ │ Specimen │Specimen ștampilă││ │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ] │ semnătură │ însoțitoare ││ │ └─────────────┴─────────────────┘│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 3. ADMINISTRATORI**) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ............................... Prenume ............................. │ │ Telefon ............... Fax ............... E-mail ...................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nume ............................... Prenume ............................. │ │ Telefon ............... Fax ............... E-mail ...................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Conducerea persoanei declarante S.S./L.S.*) Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea Centralei Riscului de Credit.**) Este obligatorie desemnarea a doi administratori.
  Modul de completare
  Zona 1 - PERSOANA DECLARANTĂRubrica "Denumire"Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea.Rubrica "Cod"Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea.Rubrica "Adresa"Se completează cu adresa persoanei declarante.Rubrica "Telefon"Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante.Rubrica "Fax"Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante.Zona 2 - PERSOANE ACREDITATERubricile "Nume" și "Prenume"Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate.Rubrica "Funcția"Se completează cu funcția deținută de persoana acreditată în cadrul persoanei declarante.Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu, ale persoanei acreditate.Rubrica "Drepturi"Se completează prin marcarea câmpului:a) "depline" - pentru persoanele acreditate care au dreptul să transmită și să recepționeze informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri;b) "de consultare" - pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CRC.Rubrica "Specimen semnătură"Se completează cu semnătura uzuală a persoanei acreditate.Rubrica "Specimen ștampilă însoțitoare"Se completează cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura persoanei acreditate.Zona 3 - ADMINISTRATORIRubricile "Nume" și "Prenume"Se completează cu numele și prenumele persoanei desemnate să administreze utilizatorii persoanei declarante.Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu, ale administratorului.Rubrica "Conducerea persoanei declarante"Se completează cu semnătura unei persoane din conducerea persoanei declarante și cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura.----------Formularul F1 din anexa 1 a fost înlocuit cu formularul F1 al anexei 1 din REGULAMENTUL nr. 4 din 17 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 23 aprilie 2015, conform modificării aduse de pct. 4 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2  + 
  F2 A
  Nr. ……..…. Data …………………
  FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR
  pentru luna ……………… anul ……………
  Persoană declarantă ……………………………Cod ……………………….  +  Secţiunea 1
  Nr. crt.DebitorSituație specialăSector instituționalActivitateFormă de proprietateȚarăJudețFormă juridică de organizareGrad de îndatorareStatut ocupațional
  Cod de identificareNume/ Denumire
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
   +  Secţiunea 2
  Nr. crt.Sucursală a unei persoane juridice
  Cod de identificareDenumireȚară
  (0)(1)(2)(3)

  Persoană acreditată,
  ……...............…………
   +  MODUL DE COMPLETARERubrica „Nr.“Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante.Rubrica „Data“Se completează cu data la care se emite formularul.Rubricile „pentru luna“ și „anul“Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit.Rubrica „Persoană declarantă“Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.Rubrica „Cod“Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.  +  Secţiunea 1Rubrica 0 - „Nr. crt.“Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - „Debitor - Cod de identificare“Se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.Rubrica 2 - „Debitor - Nume/Denumire“Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului.Rubrica 3 - „Situație specială“Se completează în cazul în care debitorul se găsește în una dintre situațiile prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, astfel:– cu litera R - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de reorganizare;– cu litera I - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de insolvență;– cu litera F - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de faliment;– cu litera P - în cazul în care debitorul persoană fizică se află în insolvență.În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situațiile de mai sus, se va completa cu litera N.Rubrica 4 - „Sector instituțional“Se completează cu codul sectorului instituțional din care face parte debitorul din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUȚIONALE, conform SEC 2010.Rubrica 5 - „Activitate“Se completează astfel:– în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activității principale;– în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN corespunzător activității principale;– în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.Rubrica 6 - „Formă de proprietate“Se completează astfel:– în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din Nomenclatorul „Forme de proprietate“ elaborat de Ministerul Finanțelor Publice;– în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din Nomenclatorul „Forme de proprietate“ elaborat de Ministerul Finanțelor Publice;– în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.Rubrica 7 - „Țară“Se completează astfel:– în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României;– în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică.Rubrica 8 - „Județ“Se completează cu codul numeric al județului în care debitorul persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerțului sau în care domiciliază debitorul persoană fizică.Rubrica 9 - „Formă juridică de organizare“Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul din Nomenclatorul FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE.Rubrica 10 - „Grad de îndatorare“Se completează cu gradul de îndatorare calculat pentru debitor.Rubrica 11 - „Statut ocupațional“Se completează cu codul statutului ocupațional al debitorului persoană fizică, astfel:– litera A - salariat;– litera B - patron;– litera C - lucrător pe cont propriu în activități neagricole;– litera D - membru al unei cooperative neagricole;– litera E - lucrător pe cont propriu în agricultură;– litera F - membru al unei cooperative agricole;– litera G - ajutor familial;– litera H - șomer;– litera I - pensionar;– litera J - elev;– litera K - student;– litera L - casnică;– litera M - alt statut (persoană vârstnică, preșcolar, persoană întreținută, persoană cu handicap etc.).  +  Secţiunea 2Rubrica 0 - „Nr. crt.“Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - „Sucursală a unei persoane juridice - Cod de identificare“Se completează astfel:a) cu codul unic de înregistrare al societății-mamă în cazul în care aceasta este o persoană juridică rezidentă;b) cu codul țării, precum și cu codul de înregistrare din țara de origine a societății-mamă în cazul în care aceasta este o persoană juridică nerezidentă.Rubrica 2 - „Sucursală a unei persoane juridice - Denumire“Se completează cu denumirea societății-mamă a cărei sucursală este persoana juridică raportată la Centrala Riscului de Credit.Rubrica 3 - „Țară“Se completează astfel:– în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;– în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică. (la 01-02-2018, Formularul F2 A din anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 22 decembrie 2017 )
   + 
  F2 B

  Nr. ... ... Data ... ... ... ...

  FORMULAR DE RAPORTARE A GRUPURILOR*
  pentru luna ... ... ... ... ... ... ... anul ... ... ... ...
  * La stabilirea sferei de cuprindere a grupului, persoanele declarante vor avea în vedere criteriile prevăzute în Regulamentul nr. 14/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare și în Regulamentul nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, pentru includerea persoanelor fizice și/sau juridice în categoria grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor.Persoană declarantă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  Nr.crtDenumiregrup Cod grupComponență grup Tip raportare
  Cod de identificare Nume/DenumireDebitor care a luat credite/angajamente împreună cu alți debitori din grup Țară
  (0)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  Notă: Nu se vor raporta grupurile de tipul "angajator-angajat" Persoană acreditată
  MODUL DE COMPLETARE
  Rubrica "Nr."Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către persoana declarantă.Rubrica "Data"Se completează cu data la care se emite formularul.Rubricile "pentru luna" și "anul"Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit.Rubrica "Persoană declarantă"Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.Rubrica "Cod"Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.Rubrica 0 - "Nr. crt."Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular atribuit grupului.Rubrica 1 - "Denumire grup"Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.Rubrica 2 - "Cod grup"Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.Rubrica 3 - "Componență grup - Cod de identificare"Se completează cu codurile de identificare ale clienților, persoane fizice și/sau juridice, care compun grupul.Rubrica 4 - "Componență grup - Nume/Denumire"Se completează cu numele/denumirile complete ale clienților, persoane fizice și/sau juridice care compun grupul.Rubrica 5 - "Componență grup - Debitor care a luat credite/angajamente împreună cu alți debitori din grup"Se completează astfel:- cu litera C - pentru debitorul care a luat credite/angajamente împreună cu alți debitori din grup;- cu litera N - pentru ceilalți membri ai grupului.Rubrica 6 - " Componență grup - Țară"Se completează astfel:- în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României;- în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică.Rubrica 7 - "Tip raportare"Se completează astfel:- cu litera S - în cazul în care grupul raportat anterior nu mai trebuie raportat;- cu litera N - în cazul în care grupul trebuie raportat.
   + 
  F2 C

  Nr. ... ... Data ... ... ... ...

  FORMULAR DE RAPORTARE A FUZIUNILOR/DIVIZĂRILOR
  pentru luna ... ... ... ... ... anul ... ...
  Persoană declarantă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării Persoană juridică implicată în fuziune/divizare
  Cod de identificareDenumire Țară Cod de identificareDenumire Țară
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  Persoană acreditată
  MODUL DE COMPLETARE
  Rubrica "Persoana declarantă"Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.Rubrica "Cod"Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.Raportarea informațiilor despre fuziuni/divizări de către persoanele declarante se realizează în perioada de raportare când intră în posesia acestor informații.Rubrica 1 - " Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării - Cod de identificare"Se completează astfel:a) în cazul fuziunii, cu codul de identificare a persoanei juridice rezultate în urma procesului de fuziune;b) în cazul divizării cu codul de identificare a fiecărei persoane juridice rezultate în urma procesului de divizare.Rubrica 2 - " Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării - Denumire"Se completează astfel:a) în cazul fuziunii, cu denumirea persoanei juridice rezultate în urma procesului de fuziune;b) în cazul divizării, cu denumirea fiecărei persoane juridice rezultate în urma procesului de divizare.Rubrica 3 - " Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării - Țară"Se completează astfel:- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;- în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică.Rubrica 4 - " Persoană juridică implicată în fuziune/divizare - Cod de identificare"Se completează astfel:a) în cazul fuziunii, cu codul de identificare a fiecărei persoane juridice implicată în procesul de fuziune;b) în cazul divizării cu codul de identificare a persoane juridice care a fost supusă procesului de divizare.Rubrica 5 - " Persoană juridică implicată în fuziune/divizare - Denumire"Se completează astfel:a) în cazul fuziunii, cu denumirea fiecărei persoane juridice implicată în procesul de fuziune;b) în cazul divizării, cu denumirea a persoane juridice care a fost supusă procesului de divizare.Rubrica 6 - " Persoană juridică implicată în fuziune/divizare - Țară"Se completează astfel:- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;- în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică.
   +  Anexa nr. 3  +  Nr. ............ Data ..............
  FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE
  pentru luna ............ anul ..............
  Persoană declarantă ..............................Cod ........................  +  Secţiunea 1
  -lei-
  Nr. crt.Cod unitateCod de identificare debitorSume acordateValutăData acordăriiData scadențeiCredit/ Angajament luat împreună cu alți debitoriCod riscStare creditCod CRCSume datorateSume restanteServiciul datorieiRestructurareComportament creditCredite scoase în afara bilanțului - PrincipalTip raportareIdentificator
  GaranțiiTip riscTermen de acordareCarduri și leasingutilizateneutilizate
  Tip garanțieValoarea garanției - Total
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)
  123412
  ab
  TotalTotal
  RISC INDIVIDUAL (11.1 + 11.2)TOTAL SUME RESTANTE
   +  Secţiunea 2
  Nr. crt.Clasă ratingProbabilitate de nerambursareTip garanție imobiliarăValoare garanție imobiliarăExpuneri neperformanteImprobabilitate de platăStare de nerambursareCredite depreciateSuma de plată lunară - TotalSuma de plată lunară - PrincipalSuma de plată lunară - DobândăSuma restantă - Dobânzi Dobânzi penalizatoare - sumeRata anualizată a dobânzii aplicate credituluiDobânda anuală efectivă (DAE)LTV - Raportul valoarea creditului pe garanțiiCredite scoase în afara bilanțului - Creanțe atașate și sume de amortizatCredite scoase în afara bilanțului - Creanțe atașate acumulate după scoaterea în afara bilanțuluiAjustări pentru pierderi așteptate/ ajustări pentru depreciereTip ajustări pentru pierderi așteptate/ ajustări pentru depreciereCredit nou/ vechiTip operațiune creditStadiul de depreciereCategoria de clasificareValoarea activului ponderat la risc (RWA)Factorul de conversie asociat părții extrabilanțiereExpunerea la riscul de credit
  (0)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)
   +  Secţiunea 3
  Nr. crt.LocuințăValoare garanție imobiliară supusă executării siliteValoare obținută din executarea silită a garanției imobiliareModificare valutăDarea în plată
  Etape ale dării în platăData etapei dării în plată
  (0)(46)(47)(48)(49)(50)
  12
   +  Persoană acreditată
   +  MODUL DE COMPLETARERubrica „Nr.“Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă.Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul.Rubricile „pentru luna“ și „anul“Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit.Rubrica „Persoană declarantă“Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.Rubrica „Cod“Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.  +  Secţiunea 1Rubrica 0 - „Nr. crt.“Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.Rubrica 1 - „Cod unitate“Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau și-a asumat angajamentul.Rubrica 2 - „Cod de identificare debitor“ Se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.Rubrica 3 - „Sume acordate“Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.Rubrica 4 - „Valută“Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.Rubrica 5 - „Data acordării“Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își asumă angajamentul.Rubrica 6 - „Data scadenței“Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.Rubrica 7 - „Credit/Angajament luat împreună cu alți debitori“Se completează astfel:– cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;– cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alți debitori.Rubrica 8 - „Cod risc“^1 ^1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit.Se completează cu un cod format din 4 poziții, care corespund garanțiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare și informațiilor referitoare la carduri și leasing, aferente creditelor acordate și/sau angajamentelor asumate, astfel:– poziția 1 - garanții:lit. a: tip garanție:A - garanții primite de la instituțiile administrației publice și asimilate;B - garanții primite de la societăți de asigurare și reasigurare;C - garanții primite de la alte instituții financiare;E - gajuri cu deposedare;F - gajuri fără deposedare;G - alte garanții primite de la clientelă;H - fără garanții;I - depozite colaterale;J - garanții primite de la instituții nefinanciare;K - clădiri rezidențiale;L - clădiri comerciale;M - terenuri;N - alte ipoteci imobiliare;V - garanții primite de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de suspendare a obligației de plată a ratelor scadente, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările ulterioare;W - garanții primite de la FNGCIMM pentru creditele care beneficiază de măsuri excepționale conform legislației în vigoare în contextul pandemiei COVID-19 - cu excepția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare.În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanții se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.lit. b: valoarea garanției - Total Se completează cu valoarea totală a garanțiilor aferente creditului acordat și/sau angajamentului asumat, conform evidențelor contabile.– poziția 2 - tip risc:A1 - creanțe comerciale;B1 - credite de trezorerie;C1 - credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior;D1 - credite pentru finanțarea stocurilor; D2 - credite pentru echipamente;E1 - credite ipotecare; E2 - alte credite pentru investiții imobiliare;F1 - alte credite;G1 - obligațiuni;H1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate;H2 - angajamente asumate față de debitor;I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României;J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate;K1 - credite de consum; K2 - vânzări în rate;– poziția 3 - termen de acordare:A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);B - credite și angajamente pe termen mediu (1-5 ani);C - credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani);– poziția 4 - carduri și leasing:C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;L - pentru leasing;N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă.Rubrica 9 - „Stare credit“^2^2 Acest nomenclator va fi valabil până la data de 31 decembrie 2020, conform prevederilor art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare. După data de 31 decembrie 2020, nomenclatorul pentru indicatorul Cod stare credit va reveni la structura de 3 coduri, respectiv E, R și C.Se completează astfel:– litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; – litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entității de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv nerezident;– litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituție;– litera X - credit cu cod stare E, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare;– litera Y - credit cu cod stare R, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare;– litera Z - credit cu cod stare C, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare.Rubrica 10 - „Cod CRC“Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv și se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante.Rubrica 11 - „Sume datorate“– poziția 1 - sume datorate - utilizateSe completează astfel:– pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție;– pentru tipurile de risc A1-F1 și J1-K2, cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;– pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).În aceste sume sunt incluse și sumele restante.– poziția 2 - sume datorate - neutilizateSe completează astfel:– pentru tipurile de risc A1-F1, K1 și K2 care funcționează ca o linie de credit cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca plafon neutilizat sau cu tranșele creditelor evidențiate extrabilanțier;– pentru tipurile de risc H1, H2 și I1, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca angajamente asumate de persoana declarantă;– pentru obligațiuni, cu cifra 0 (zero);– pentru depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).Rubrica 12 - „Sume restante“Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).Rubrica 13 - „Serviciul datoriei“Se completează astfel:– cu litera A - în situația în care ratele sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;– cu litera B - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv;– cu litera C - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv;– cu litera D - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv;– cu litera E - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 zile inclusiv;– cu litera F - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 zile și 1 an inclusiv;– cu litera G - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 1 an și 5 ani inclusiv;– cu litera H - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.Rubrica 14 - „Restructurare“Se completează astfel:– cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera E - refinanțare, în cazul debitorilor fără dificultăți financiare;– cu litera F - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 1-3 luni;– cu litera G - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 4-6 luni;– cu litera H - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 7-9 luni;– cu litera I - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de peste 9 luni;– cu litera N - credite fără restructurări/refinanțări.Rubrica 15 - „Comportament credit“Se completează astfel:– cu litera C - credit (toate facilitățile care nu sunt linie de credit);– cu litera L - linie de credit.Rubrica 16 - „Credite scoase în afara bilanțului - Principal“*Rubrica 17 - „Tip raportare“Se completează astfel:– cu litera N - pentru creditele și/sau angajamentele care nu se șterg și pentru creditele care au fost suplimentate și care se raportează ca fiind credite noi;– cu litera R - pentru creditele refinanțate la altă persoană declarantă și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmite și suma refinanțată;– cu litera C - pentru creditele cesionate și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmit și următoarele informații:– prețul cesiunii;– tipul entității căreia i-a fost cesionat creditul:– rezident/nerezident;– instituție de credit, instituție financiară nebancară, firmă de recuperare, alte entități;– denumirea entității căreia i-a fost cesionat creditul;– cu litera P - pentru creditele la care se înregistrează pierdere și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmite și valoarea pierderii;– cu litera D - pentru creditele închise cu dare în plată și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmite valoarea creanței rămase de rambursat la data dării în plată;– cu litera S - pentru creditele și/sau angajamentele care se șterg; pentru acestea se completează valoarea 0.Rubrica 18 - „Identificator“Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă.  +  Secţiunea 2 Rubrica 19 - „Clasă rating“Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfanumerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacă persoana declarantă deține informația.Rubrica 20 - „Probabilitate de nerambursare“Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 și 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deține informația.Rubrica 21 - „Tip garanție imobiliară“*Rubrica 22 - „Valoare garanție imobiliară“*Rubrica 23 - „Expuneri neperformante“*Rubrica 24 - „Improbabilitate de plată“*Rubrica 25 - „Stare de nerambursare“*Rubrica 26 - „Credite depreciate“*Rubrica 27 - „Suma de plată lunară - Total“*Rubrica 28 - „Suma de plată lunară - Principal“*Rubrica 29 - „Suma de plată lunară - Dobândă“*Rubrica 30 - „Suma restantă - Dobânzi“*Rubrica 31 - „Dobânzi penalizatoare - sume“*Rubrica 32 - „Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului“*Rubrica 33 - „Dobânda anuală efectivă (DAE)“*Rubrica 34 - „LTV - Raportul valoarea creditului pe garanții“*Rubrica 35 - „Credite scoase în afara bilanțului - Creanțe atașate și sume de amortizat“*Rubrica 36 - „Credite scoase în afara bilanțului - Creanțe atașate acumulate după scoaterea în afara bilanțului“*Rubrica 37 - „Ajustări pentru pierderi așteptate/ajustări pentru depreciere“*Se completează astfel:– ajustări pentru pierderi așteptate se completează de către instituțiile de credit;– ajustări pentru depreciere se completează de către persoanele declarante, altele decât instituțiile de credit.Rubrica 38 - „Tip ajustări pentru pierderi așteptate/ajustări pentru depreciere“*Se completează astfel:– tip ajustări pentru pierderi așteptate se completează de către instituțiile de credit;– tip ajustări pentru depreciere se completează de către persoanele declarante, altele decât instituțiile de credit.Rubrica 39 - „Credit nou/vechi“*Rubrica 40 - „Tip operațiune credit“*Rubrica 41 - „Stadiul de depreciere“* - se raportează de către instituțiile de creditRubrica 42 - „Categoria de clasificare“* - se raportează de către persoanele declarante, altele decât instituțiile de creditRubrica 43 - „Valoarea activului ponderat la risc (RWA)“*Acest indicator se raportează trimestrial.Rubrica 44 - „Factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere“*Acest indicator se raportează trimestrial.Rubrica 45 - „Expunerea la riscul de credit“*Acest indicator se raportează trimestrial.  +  Secţiunea 3 Rubrica 46 - „Locuință“Se completează pentru debitorul persoană fizică astfel:– cu litera L - dacă debitorul locuiește în imobilul cumpărat cu creditul respectiv;– cu litera N - dacă debitorul nu locuiește în imobilul cumpărat cu creditul respectiv.Rubrica 47 - „Valoare garanție imobiliară supusă executării silite“*Rubrica 48 - „Valoare obținută din executarea silită a garanției imobiliare“*Rubrica 49 - „Modificare valută“Se completează cu noua valută în situația în care se modifică valuta din contractul de credit.Rubrica 50 - „Darea în plată“– poziția 1 - „Etapele dării în plată“:Se completează astfel:– cu codul 1 - notificarea efectuată de client către persoana declarantă privind darea în plată;– cu codul 2 - contestarea de către persoana declarantă a dării în plată;– cu codul 3 - acceptarea dării în plată;– cu codul 0 - anularea dării în plată.– poziția 2 - „Data etapei dării în plată“Se completează cu data calendaristică a etapei dării în plată.Rubrica „RISC INDIVIDUAL“ se obține prin însumarea totalurilor rubricilor 11.1 și 11.2.Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 11.Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE“Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 12.În cazul creditelor acordate și angajamentelor asumate în valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile pieței valutare comunicate de Banca Națională a României, utilizate pentru închiderea situațiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.În cazul creditelor și angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la Centrala Riscului de Credit și în cazul creditelor și angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai puțin rubrica 10, „Cod CRC“, care se completează de Centrala Riscului de Credit și care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.În cazul creditelor și angajamentelor care au fost raportate anterior și care nu au făcut obiectul unei proceduri de ștergere, se completează rubricile 11-50.* Se completează cu informația aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentația aplicației informatice a Centralei Riscului de Credit.F4 A (la 01-06-2020, Formularul F3A din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 29 mai 2020 )
   + 
  F3 B

  Nr. ...... Data ...............

  FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR CU CARDURI
  pentru luna ...... anul ............
  Persoană declarantă ..........................................Cod ..........................................
  Nume/Denumireposesor card ȚarăJudețCod de identificare posesor de card Tip cardValutăData constatăriifraudei Sumă fraudată(lei)
  (1) (2)(3) (4) (5) (6) (7) (8)
  Persoană acreditatăa) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.
  MODUL DE COMPLETARE
  Rubrica "Nr."Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă.Rubrica "Data"Se completează cu data la care se completează formularul.Rubrica "Persoană declarantă"Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.Rubrica "Cod"Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card"Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card.Rubrica 2 - "Țară"Se completează astfel:- în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României;- în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică.Rubrica 3 - "Județ"Se completează cu codul numeric al județului în care posesorul de card - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerțului sau în care domiciliază posesorul de card persoană fizică.Rubrica 4 - "Cod de identificare posesor de card"Se completează astfel:Rubrica 5 - "Tip card"Se completează astfel:- cu litera "C" - pentru card de credit;- cu litera "D" - pentru card de debit.Rubrica 6 - "Valută"Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul.Rubrica 7 - "Data constatării fraudei"Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă.Rubrica 8 - "Sumă fraudată"Se completează cu suma fraudată de posesorul de card.
   +  Anexa nr. 4  + 
  F4 A
  Nr. ........... Data ....................
  SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE
  pentru luna ................. anul ...............
  CătrePersoana declarantă ..................................................................Cod .......................................................................................Referință ..................................................................................Nume/Denumire persoană recenzată ..............................................Cod de identificare ....................................................................Grup .......................................................................................Țară ............................ Județ .................................Sucursală a unei persoane juridice ..........................Activitate ................................................................................Sector instituțional ...................................................................Formă de proprietate .................................................................Formă juridică de organizare ........................................................Situație specială .......................................................................Risc global ................................................................................Informații referitoare la fraudele cu carduri .....................................Informații referitoare la incidentele de plăți .....................................
  -lei-
  AcroCod CRCIdentificatorStare creditCredit/ Angajament luat împreună cu alți debitoriCod riscComportament creditServiciul datorieiValutăRestructurareSume acordateSume datorateSume restanteCredite scoase în afara bilanțului - PrincipalAngajamente față de alte persoane declaranteData acordăriiData scadenței
  GaranțiiTip riscTermen de acordareCarduri și leasingutilizateneutilizate
  Tip garanțieValoarea garanției - Total
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)
  123412
  ab
  TotalTotal
  RISC GLOBAL (12.1 + 12.2)TOTAL SUME RESTANTETOTAL ANGAJAMENTE FAȚĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE
   +  MODUL DE COMPLETARERubrica „Nr.“Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit.Rubrica „Data“Se completează cu data la care se completează formularul.Rubricile „pentru luna“ și „anul“Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația.Rubrica „Persoana declarantă“Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.Rubrica „Cod“Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația.Rubrica „Referință“Se completează în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul și data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit.Rubrica „Nume/Denumire persoană recenzată“Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.Rubrica „Cod de identificare“Se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.Rubrica „Grup“Se completează astfel:– cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;– cu litera I - în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.Rubrica „Țară“Se completează astfel:– în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României;– în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică.Rubrica „Județ“Se completează cu codul numeric al județului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerțului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.Rubrica „Sucursală a unei persoane juridice“Se completează astfel:– cu litera D - în cazul în care debitorul este sucursală a unei persoane juridice;– cu litera N - în cazul în care debitorul nu este sucursală a unei persoane juridice.Rubrica „Activitate“Se completează astfel:– în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzător activității principale;– în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activității principale;– în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.Rubrica „Sector instituțional“Se completează cu codul sectorului instituțional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUȚIONALE, conform SEC 2010.Rubrica „Formă de proprietate“Se completează astfel:– în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate“ elaborat de Ministerul Finanțelor Publice;– în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate“ elaborat de Ministerul Finanțelor Publice;– în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.Rubrica „Formă juridică de organizare“Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din Nomenclatorul FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE.Rubrica „Situație specială“Se completează astfel:– cu litera R - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de reorganizare;– cu litera I - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de insolvență;– cu litera F - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de faliment;– cu litera P - în cazul în care debitorul persoană fizică se află în insolvență.În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situațiile de mai sus, se va completa cu litera N.Rubrica „Risc global“Se completează cu totalul sumelor din coloana 12.Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:– număr fraude cu carduri;– total sumă fraudată.Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți“Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel:– numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;– perioade de interdicție bancară.Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscului de Credit.Rubrica 1 - „Acro“Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă.Rubrica 2 - „Cod CRC“Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului respectiv.Rubrica 3 - „Identificator“Se completează cu codul atribuit de persoană declarantă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă.Rubrica 4 - „Stare credit“^1^1 Acest nomenclator va fi valabil până la data de 31 decembrie 2020, conform prevederilor art. 2 alin.(1) și art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare. După data de 31 decembrie 2020, nomenclatorul pentru indicatorul Cod stare credit va reveni la structura de 3 coduri, respectiv E, R și C.Se completează astfel:– litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat;– litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu;– litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituție;– litera X - credit cu cod stare E, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare;– litera Y - credit cu cod stare R, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare;– litera Z - credit cu cod stare C, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare.Rubrica 5 - „Credit/Angajament luat împreună cu alți debitori“Se completează astfel:– cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;– cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alți debitori.Rubrica 6 - „Cod risc“^2^2 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit.Se completează cu un cod format din 4 poziții, care corespund garanțiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare și comportamentului creditului, aferente creditelor acordate și/sau angajamentelor asumate, astfel:– poziția 1 - garanți:lit. a: tip garanție:A - garanții primite de la instituțiile administrației publice și asimilate;B - garanții primite de la societăți de asigurare și reasigurare;C - garanții primite de la alte instituții financiare;E - gajuri cu deposedare;F - gajuri fără deposedare;G - alte garanții primite de la clientelă;H - fără garanții;I - depozite colaterale;J - garanții primite de la instituții nefinanciare;K - clădiri rezidențiale;L - clădiri comerciale;M - terenuri;N - alte ipoteci imobiliare;V - garanții primite de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de suspendare a obligației de plată a ratelor scadente, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare;W - garanții primite de la FNGCIMM, pentru creditele care beneficiază de măsuri excepționale conform legislației în vigoare în contextul pandemiei COVID-19 - cu excepția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare.În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanții se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.lit. b: valoarea garanției:Se completează cu valoarea totală a garanțiilor aferente creditului acordat și/sau angajamentului asumat, conform evidențelor contabile.– poziția 2 - tip risc:A1 - creanțe comerciale;B1 - credite de trezorerie;C1 - credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior;D1 - credite pentru finanțarea stocurilor;D2 - credite pentru echipamente;E1 - credite ipotecare;E2 - alte credite pentru investiții imobiliare;F1 - alte credite;G1 - obligațiuni;H1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate;H2 - angajamente asumate față de debitor;I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României;J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate;K1 - credite de consum;K2 - vânzări în rate;– poziția 3 - termen de acordare:A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);B - credite și angajamente pe termen mediu (1-5 ani);C - credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani);– poziția 4 - carduri și leasing:C - pentru cardurile de credit;D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;L - pentru leasing;N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă.Rubrica 7 - „Comportament credit“Se completează astfel:– cu litera C - credit (toate facilitățile care nu sunt linie de credit);– cu litera L - linie de credit.Rubrica 8 - „Serviciul datoriei“Se completează astfel:– cu litera A - în situația în care ratele sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;– cu litera B - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv;– cu litera C - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv;– cu litera D - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv;– cu litera E - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 zile inclusiv;– cu litera F - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 zile și 1 an inclusiv;– cu litera G - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 1 an și 5 ani inclusiv;– cu litera H - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.Rubrica 9 - „Valută“Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.Rubrica 10 - „Restructurare“Se completează astfel:– cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera E - refinanțare, în cazul debitorilor fără dificultăți financiare;– cu litera F - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 1-3 luni;– cu litera G - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 4-6 luni;– cu litera H - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 7-9 luni;– cu litera I - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de peste 9 luni;– cu litera N - credite fără restructurări/refinanțări.Rubrica 11 - „Sume acordate“Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.Rubrica 12 - „Sume datorate“– poziția 1 - sume datorate - utilizateSe completează astfel:– pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție;– pentru tipurile de risc A1 - F1 și J1-K2, cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;– pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).În aceste sume sunt incluse și sumele restante.– poziția 2 - sume datorate - neutilizateSe completează astfel:– pentru tipurile de risc A1-F1, K1 și K2 care funcționează ca o linie de credit, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca plafon neutilizat sau cu tranșele creditelor evidențiate extrabilanțier;– pentru tipurile de risc H1, H2 și I1, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca angajamente asumate de persoana declarantă;– pentru obligațiuni, cu cifra 0 (zero);– pentru depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).Rubrica 13 - „Sume restante“Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).Rubrica 14 - „Credite scoase în afara bilanțului - Principal“*Rubrica 15 - „Angajamente față de alte persoane declarante“Se completează cu suma corespunzătoare angajamentelor asumate de către persoana declarantă în numele debitorului față de alte persoane declarante (litera I1 pe poziția 2 în rubrica 6 - „Codul riscului“).Rubrica 16 - „Data acordării“Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își asumă angajamentul.Rubrica 17 - „Data scadenței“Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.Rubrica „RISC GLOBAL“ se obține prin însumarea totalurilor rubricilor 12.1 și 12.2.Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 12.Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE“Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 13.Rubrica „TOTAL ANGAJAMENTE FAȚĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE“Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 15.* Se completează cu informația aferentă, după caz. (la 01-06-2020, Formularul F4 A din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 29 mai 2020 )
   +  Nr. ……..…. Data …………………
  F4 B

  SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE
  CătrePersoana declarantă ....................................Cod ......................................Nume/Denumire persoană recenzată .............................Cod de identificare ...............................Informații referitoare la fraudele cu carduri ........................Informații referitoare la incidentele de plăți........................- lei -
  Luna/AnulRisc globalSume restante - Serviciul datorieiTotal sume restanteCredite scoase în afara bilanțului - PrincipalSume refinanțateSume raportate ca pierderiPrețul cesiuniiSuma obținută din executarea silită a garanției imobiliareValoarea creanței rămase de rambursat la data dării în plată
  ABCDEFGH
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)
   +  MODUL DE COMPLETARERubrica „Nr.“Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit.Rubrica „Data“Se completează cu data la care se completează formularul.Rubrica „Persoana declarantă“Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.Rubrica „Cod“Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația.Rubrica „Nume/Denumire persoană recenzată“Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.Rubrica „Cod de identificare“Se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:– număr fraude cu carduri;– total sumă fraudată.Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți“Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel:– numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;– perioade de interdicție bancară.Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit.Rubrica 1 - „Luna/Anul“Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația creditelor restante.Rubrica 2 - „Risc global“Se completează cu riscul global al debitorului.Rubrica 3 - „Sume restante - Serviciul datoriei - A“Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A.Rubrica 4 - „Sume restante - Serviciul datoriei - B“Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei B.Rubrica 5 - „Sume restante - Serviciul datoriei - C“Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.Rubrica 6 - „Sume restante - Serviciul datoriei - D“Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei D.Rubrica 7 - „Sume restante - Serviciul datoriei - E“Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei E.Rubrica 8 - „Sume restante - Serviciul datoriei - F“Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei F.Rubrica 9 - „Sume restante - Serviciul datoriei - G“Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei G.Rubrica 10 - „Sume restante - Serviciul datoriei - H“Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei H.Rubrica 11 - „Total sume restante“Se completează cu totalul sumelor restante.Rubrica 12 - „Credite scoase în afara bilanțului - Principal“* Notă
  * Se completează cu informația aferentă, după caz.
  Rubrica 13 - „Sume refinanțate“Se completează cu sumele creditelor refinanțate la alte instituții și care se consideră riscuri ce se șterg.Rubrica 14 - „Sume raportate ca pierderi“Se completează cu sumele nerecuperate trecute pe pierderi.Rubrica 15 - „Prețul cesiunii“Se completează cu prețul cesiunii.Rubrica 16 - „Suma obținută din executarea silită a garanției imobiliare“Se completează cu valoarea obținută din executarea garanției imobiliare.Rubrica 17 - „Valoarea creanței rămase de rambursat la data dării în plată“Se completează valoarea creanței rămase de rambursat la data dării în plată.
  (la 01-02-2018, Formularul F4 B din anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 22 decembrie 2017 )
   + 
  SITUAȚIA GRUPURILOR
  pentru luna......... anul..........
  CătrePersoana declarantă..........................................Cod..........................................Denumirea grupului ..........................................Codul grupului de clienți ..........................................Riscul global al grupului (lei) ..........................................Sumele restante ale grupului (lei) ..........................................
  MODUL DE COMPLETARE
  Rubrica "Nr."Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către CRC.Rubrica "Data"Se completează cu data la care se completează formularul.Rubricile "pentru luna" și "anul"Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația.Rubrica "Persoana declarantă"Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.Rubrica "Cod"Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația.Rubrica "Denumirea grupului"Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.Rubrica "Codul grupului de clienți"Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.Rubrica "Riscul global al grupului (lei)"Se completează cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intră în componența grupului.Rubrica "Sumele restante ale grupului (lei)"Se completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care intră în componența grupului.
   + 
  F4 D
  Nr. ...... Data ............
  SITUAȚIA FRAUDELOR CU CARDURI
  CătrePersoana declarantă .......................................Cod .......................................
  - lei -
  Nume/Denumireposesor card Cod de identificareposesor de card Tip cardValutăData constatării fraudei Sumă fraudată(lei)
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  MODUL DE COMPLETARE
  Rubrica "Nr."Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC.Rubrica "Data"Se completează cu data la care se completează formularul.Rubrica "Persoana declarantă"Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.Rubrica "Cod"Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația.Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card"Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card.Rubrica 2 - "Cod de identificare posesor de card"Se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.Rubrica 3 - "Tip card"Se completează astfel:- cu litera "C" - pentru card de credit;- cu litera "D" - pentru card de debit.Rubrica 4 - "Valută"Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul.Rubrica 5 - "Data constatării fraudei"Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă.Rubrica 6 - " Sumă fraudată"Se completează cu suma fraudată de posesorul de card.
   +  Anexa nr. 5
  F5

  ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE
  A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT
  Nr. ... ... [][][][][][][][]
  (data emiterii)
  1. Persoana [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] COD DE IDENTIFICARE [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  Prin prezenta autorizăm persoana declarată:
  2. Denumire ........................................................... Cod ...............................................................
  să solicite și să cunoască de la CRCurmătoarele informații de risc de credit înregistrate pe numele meu:
  3. a) [] SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL b) [] SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE
  4. Acordul de consultare a bazei de date a CRC este valabil în perioada ..
  SemnăturaemitentuluiSemnătura autorizatăȘi ștampila persoanei declarante

  MOD DE COMPLETARE
  Rubrica "Nr."Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit de persoana declarantă formularului.Rubrica "(data emiterii)"Se completează cu data la care se dă acordul.ZONA 1Rubrica "Persoana"Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei care dă acordul.Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"Se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.ZONA 2Rubrica "Denumire"Se completează cu denumirea completă a unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul.Rubrica "Cod"Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul.ZONA 3Se marchează, după caz, una sau ambele rubrici, în funcție de informația pentru obținerea căreia se dă acordul.ZONA 4Se completează cu perioada pentru care persoana își dă acordul de consultare a bazei de date a CRC.Prin "Semnătura emitentului" se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice și ștampila însoțitoare.Prin "Semnătura autorizată și ștampila persoanei declarante" se înțelege semnătura reprezentantului persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care dă acordul.
   +  Anexa nr. 6
  F6

  CERERE DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE
  A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT
  Nr. ... ... ... ...[][][][][][][][]
  (data emiterii)
  1. PERSOANA DECLARANTĂ ..................................... Cod .......
  În baza
  2. ACORDULUI DE CONSULTARE Nr. .............. din ........................ Depus la .............................................................
  Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații:
  3. a) [] SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL b) [] SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE c) [] SITUAȚIA FRAUDELOR CU CARDURI d) [] SITUAȚIA GRUPURILOR DE CLIENȚI
  privind:
  4. Persoana [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] COD DE IDENTIFICARE [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  Persoană acreditată
  MODUL DE COMPLETARE
  Rubrica "Nr."Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de consultare de către persoana declarantă.Rubrica "(data emiterii)"Se completează cu data la care se emite cererea de consultare.ZONA 1Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" și "Cod"Se completează cu denumirea completă și codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea.ZONA 2Rubrica "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr." și "din"Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul. Pentru informațiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card.Rubrica "Depus la"Se completează cu denumirea unității teritoriale a persoanei declarante care a primit acordul.ZONA 3Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate.ZONA 4Rubrica "Persoana"Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei pentru care se solicită informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri.Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"Se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.
   +  Anexa nr. 7
  F7
  Nr. ... ... Data ... ... ... ...
  LISTA ERORILOR PRIVIND INFORMAȚIA DE RISC DE CREDIT
  pentru luna ... ... ... ... ... ... ... anul ... ... ... ...
  Către Persoana declarantă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  Tip formular Număr curent Rubrică Cod eroare
  (1) (2) (3) (4)

  MOD DE COMPLETARE
  Rubrica "Nr."Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC.Rubrica "Data"Se completează cu data la care se completează formularul.Rubricile "pentru luna" și "anul"Se completează cu luna și anul pentru care se transmite lista erorilor.Rubrica "Persoana declarantă"Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor.Rubrica "Cod"Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor.Rubrica 1 - "Tip formular"Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B sau F3 A) în care se semnalează eroarea.Rubrica 2 - "Număr curent"Se completează cu numărul liniei în care se semnalează eroarea, corespunzător numărului curent din formularul transmis de persoana declarantă.Rubrica 3 - "Rubrică"Se completează cu numărul coloanei în care se semnalează eroarea. În cazul formularului F3 A, coloana 8, respectiv 13, numărul va conține 2 numere, astfel: prima cifră înscrisă este 8, respectiv 13 (numărul coloanei), iar a doua indică poziția în care se semnalează eroarea.Rubrica 4 - "Cod eroare"Se completează cu un cod stabilit de CRC.
   +  Anexa nr. 8
  F8
  Nr. ... ... Data ... ... ... ...
  SESIZARE DE CORECȚIE
  pentru luna ... ... ..... ... anul ... ... ...
  Persoana declarantă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  Tip formular Cod de identificare persoană recenzată/Cod CRC Rubrică Informație eronată Informație corectă
  (1) (2) (3) (4) (5)
  Persoană acreditată
  MOD DE COMPLETARE
  Rubrica "Nr."Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către persoana declarantă.Rubrica "Data"Se completează cu data la care se completează formularul.Rubricile "pentru luna" și "anul"Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare la fraudele cu carduri.Rubrica "Persoană declarantă"Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.Rubrica "Cod"Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.Rubrica 1 - "Tip formular"Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B, F2 C, F3 A sau F3 B) prin care s-a transmis informația eronată.Rubrica 2 - "Cod de identificare persoană recenzată/Cod CRC"Se completează cu codul de identificare al persoanei recenzate sau cu codul CRC atribuit riscului pentru care se solicită corecția.Rubrica 3 - "Rubrică"Se completează cu numărul coloanei în care se semnalează eroarea. În cazul formularului F3 A, coloana 8, respectiv 13, numărul va conține 2 numere, astfel: prima cifră înscrisă este 8, respectiv 13 (numărul coloanei), iar a doua indică poziția în care se semnalează eroarea.Rubrica 4 - "Informație eronată"Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri eronată transmisă anterior, indicată prin rubricile 2 și 3.Rubrica 5 - "Informație corectă"Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri, care va înlocui informația eronată.
   +  Anexa nr. 9
  F9

  CERERE DE CONCILIERE
  pentru luna ... ... ... ... ... ... . anul... ... ... .
  1. Persoana recenzată [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] COD DE IDENTIFICARE [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  Prin prezenta solicităm persoanei declarante:
  2. Denumire ........................................................... Cod ...............................................................
  să inițieze procedura de conciliere a următoarelor informații de risc de credit și/sau informații despre fraudele cu carduri pe care le consider eronate, înregistrate pe numele meu în baza de date a CRC:
  3.
  Codul de identificarea persoanei recenzate/Codul CRCInformația contestatăInformația consideratăcorectă
  DenumirerubricăConținut
  (1)(2)(3)(4)
  SemnăturaemitentuluiSemnătura autorizatăși ștampila persoanei declarante

  MODUL DE COMPLETARE
  Rubrica "Nr."Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de către persoana declarantă.Rubrica "Data"Se completează cu data la care se acceptă cererea.Rubricile "pentru luna" și "anul"Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri.ZONA 1Rubrica "Persoana recenzată"Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate care a emis cererea.Rubrica "CODUL DE IDENTIFICARE "Se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.ZONA 2Rubrica "Denumirea"Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante la care se depune cererea.Rubrica "Codul"Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante la care se depune cererea.ZONA 3Rubrica 1 - "Codul de identificare a persoanei recenzate/Codul CRC"Se completează cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numărul atribuit de CRC riscului pentru care se solicită concilierea.Rubrica 2 - "Informația contestată - Denumire rubrică"Se completează cu denumirea rubricii în care se semnalează presupusa eroare.Rubrica 3 - "Informația contestată - Conținut"Se completează cu informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri considerată eronat înregistrată în baza de date a CRC, indicată prin rubricile 1 și 2.Rubrica 4 - "Informația considerată corectă"Se completează de către persoana recenzată care a inițiat concilierea cu informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri presupusă corectă.Prin "Semnătura emitentului" se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice și ștampila însoțitoare.Prin "Semnătura autorizată și ștampila persoanei declarante" se înțelege semnătura reprezentantului persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care emite cererea.
   +  Anexa nr. 10Abrogată. (la 01-02-2018, Anexa 10 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 22 decembrie 2017 )  +  Anexa nr. 11 FLUXUL INFORMAȚIONAL AL CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT ┌────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────┐ │ ┌───────────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────────────┐ │ │CENTRALA RISCULUI DE CREDIT│ │ │UNITĂȚILE │ │PERSOANE │ │SEDIUL CENTRAL AL│ │ └───────────────────────────┘ │ │TERITORIALE ALE│←────→│RECENZATE│ │ PERSOANELOR │←────→│ │ │PERSOANELOR │ └─────────┘ │ DECLARANTE │ │ │ │DECLARANTE │ ↑ └─────────────────┘ │ │ └───────────────┘ │ ↑ │ │ ↑ │ │ │ - FIȘIERUL CENTRAL AL │ ↓ ↓ │ │ CREDITELOR │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │←────────→│SEDIUL CENTRAL AL PERSOANELOR│ │ │ - FIȘIERUL CREDITELOR RESTANTE│ │ DECLARANTE │ │ │ │ └─────────────────────────────┘ ↓ │ - FIȘIERUL GRUPURILOR │ ┌──────────────────────┐ │ │ │UNITĂȚILE TERITORIALE │ │ - FIȘIERUL FRAUDELOR CU │ ┌─────────────────────────────┐ │ ALE PERSOANELOR │ │ CARDURI │←────────→│ CENTRALA BĂNCII NAȚIONALE A │ │ DECLARANTE │ │ │ │ ROMÂNIEI │ └──────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────────┘ │ │ └────────────────────────────────┘ TRANSMITEREA ÎNREGISTRAREA, ORGANIZAREA DIFUZAREA INFORMAȚIEI ȘI GESTIONAREA INFORMAȚIEI INFORMAȚIEI-----