ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020  Având în vedere:– declararea pandemiei SARS-CoV-2 de către Organizația Mondială a Sănătății;– hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;– recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale emise în scopul prevenirii răspândirii infectării cu SARS-CoV-2;– Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; – Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare;– Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență (CSU).(2) Solicitant - operator economic, în înțelesul prezentului ordin, este persoana îndrituită legal, în înțelesul atribuit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență.  +  Articolul 2Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:a) TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1*^), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate; (la 02-04-2020, Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020 ) b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. (la 20-05-2020, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020 ) *) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 3Certificatele emise la art. 2 se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.  +  Articolul 4Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.  +  Articolul 5Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.  +  Articolul 6(1) În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:a) datele de identificare; b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa nr. 3. (la 20-05-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020 ) (2) Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele indicate la alin. (1) și documente privind autorizarea activității.  +  Articolul 7Modelul declarației pe propria răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.  +  Articolul 8Documentele prevăzute la art. 6 se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică.  +  Articolul 9Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 până la data de 15 iunie 2020. (la 20-05-2020, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020 )  +  Articolul 10CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.  +  Articolul 11(1) În cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți.(2) În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.  +  Articolul 12În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 24 martie 2020.Nr. 791.  +  Anexa nr. 1 (la 02-04-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020 )  +  Anexa nr. 2*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (la 20-05-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020 )  +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, ......................................, cetățean ............, născut/născută la data de ........................... în ............................, cu domiciliul în ......................................................., legitimat/legitimată cu ................, seria ........... nr. ............., eliberat/eliberată de ..................................... la data de .............................., CNP .............................., adresă de e-mail ............................................., în calitate de reprezentant legal al ................................................................................., cu sediul social în ..............................................., având CUI/CIF .............................., declar pe propria răspundere următoarele:1. toate datele și informațiile furnizate în vederea obținerii Certificatului de situație de urgență (CSU) sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat;2. toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condițiilor impuse de actele normative incidente;3. îmi dau acordul privind accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și de alte instituții publice care vor oferi facilități sau măsuri de sprijin și în baza acestui CSU;4. adresa de corespondență electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcțională, verificată de către subsemnatul și accept ca toate informațiile și documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondență transmisă oficial și recepționată;5. optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:[] TIP 1 (ALBASTRU) - pentru întreruperea activității total sau parțial, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;[] TIP 2 (GALBEN) - pentru înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020;6. entitatea pe care o reprezint:[] nu este definită ca o organizație nonguvernamentală (ONG);[] este definită ca ONG care desfășoară și activități economice, supuse impozitării, conform prevederilor titlului II “Impozit pe profit“ dinLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;7. toate informațiile și documentele necesare obținerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică, de către:[] subsemnatul, în calitate de reprezentant legal;[] domnul/doamna ....................................., născut/născută la data de ............................... în ............................................, cu domiciliul în ..............................................................., legitimat/legitimată cu ................, seria ......... nr. .........., eliberat/eliberată de ..................................... la data de ....................., CNP ............................, în calitate de împuternicit.Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale și suportarea consecințelor. Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații“ din Codul penal referitor la: „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.“ Data Semnătura solicitantului................ ........................ ......................ATENȚIE!Toate câmpurile se completează obligatoriu! (la 20-05-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020 )