METODOLOGIE din 1 noiembrie 2011 de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 bis din 22 noiembrie 2011  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 6.143 din din 1 noiembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar, numită în continuare Metodologie, reglementează procedura de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar, stabilește normele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de evaluare precum și instrumentele de evaluare.  +  Articolul 2(1) Evaluarea activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar se realizează anual, conform graficului prezentat în anexa 1 la prezenta metodologie, pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul anului școlar, la nivelul fiecărei unități și instituții de învățământ preuniversitar și are două componente:a) autoevaluarea;b) evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare.(2) Fișele cadru ale postului și fișele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic și didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-31, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.(3) Fișele cadru ale postului pentru fiecare funcție didactică și didactică auxiliară se operaționalizează/individualizează de către directorul și directorul adjunct al unității/instituției de învățământ.(4) Fișa postului operaționalizată se aprobă și se revizuiește anual de către consiliul de administrație și constituie anexă la contractul individual de muncă.(5) Indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice și didactice auxiliare se stabilesc de către directorul și directorul adjunct al fiecărei unități/instituții de învățământ, împreună cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice sau al compartimentelor funcționale, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru.(6) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prevăzut în anexa 1 la prezenta metodologie, validează, prin vot majoritar, fișele de autoevaluare pentru personalul didactic și didactic auxiliar, în baza cărora se stabilește calificativul anual.(7) În situații excepționale, calendarul de evaluare, fișele postului și fișele de autoevaluare/evaluare operaționalizate/ individualizate pot fi modificate în cursul anului școlar. (la 19-05-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )  +  Articolul 3Metodologia are ca finalitate:a) asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă și transparentă a personalului didactic și didactic auxiliar;b) asigurarea unui sistem motivațional care să determine creșterea performanțelor profesionale individuale.  +  Articolul 4(1) Evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar este realizată la nivelul fiecărei unități și instituții de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică.(2) Activitatea de evaluare vizează personalul didactic și didactic auxiliar încadrat în unitatea respectivă, având în vedere tipul și norma de încadrare a fiecărui angajat.(3) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, își desfășoară activitatea într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică o perioadă mai mică decât un an școlar, atunci evaluarea parțială a activității se realizează pentru perioada efectiv lucrată în unitatea sau instituția de învățământ - dar care trebuie să fie de minim 90 zile, iar încadrarea să fie de minim de 1/2 normă.(4) Calificativul parțial va fi acordat de consiliul de administrație conform punctajelor din domeniile cuprinse în fișa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse până la momentul stabilirii calificativului respectiv. Calificativul parțial se acordă la solicitarea scrisă a persoanei în cauză, cu respectarea prevederilor anterioare.(5) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfășoară activitate în două sau mai multe unități sau instituții de învățământ, evaluarea anuală a activității se face în fiecare unitate cu personalitate juridică în care angajatul funcționează. Cadrele didactice au obligația să își completeze fișele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învățământ. Unitatea de învățământ respectivă are obligația de a elibera o adeverință din care să rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverințe vor fi depuse de cadrul didactic/didactic auxiliar la unitatea de învățământ unde are funcția de bază. Media punctajelor se va realiza pe domenii, în consiliul de administrație al unității de învățământ unde se face evaluarea finală și acordarea calificativului.(6) Rezultatele activității de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administrație privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Baza metodologică  +  Articolul 5Evaluarea activității personalului didactic și personalului didactic auxiliar din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar se realizează în următoarele etape:a) Autoevaluarea activității realizată de fiecare angajat pe baza fișei de autoevaluare/evaluare și a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fișa de autoevaluare.b) Evaluarea activității personalului didactic/didactic auxiliar este realizată la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului funcțional prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toți membrii comisiei pentru fiecare persoană evaluată.c) Evaluarea finală a activității personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul consiliului de administrație al unității/instituției de învățământ.  +  Articolul 6Pentru fiecare etapă de evaluare prevăzută în prezenta Metodologie, vor fi luate în considerare rezultatele auditării periodice a resursei umane din învățământul preuniversitar realizată de inspectoratele școlare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și rezultatele altor evaluări externe din perioada analizată prin inspecție școlară, evaluare instituțională etc., dacă acestea există și fac referire explicită la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat.  +  Capitolul III Domeniile și criteriile de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar  +  Articolul 7(1) Activitatea desfășurată pe parcursul anului școlar de către personalul didactic și didactic auxiliar, prezentată în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza fișei cadru de autoevaluare/evaluare, anexă a prezentei metodologii, ținându-se seama de următoarele domenii și criterii de performanță care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, în perioada pentru care se face evaluarea.(2) Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere următoarele domenii de evaluare și criterii de performanță:a) Domeniul Proiectarea activității, cu următoarele criterii de performanță:(i) respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei;(ii) implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;(iii) folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor - TIC în activitatea de proiectare didactică;(iv) proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;(v) proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității. (la 19-05-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 ) b) Domeniul Realizarea activităților didactice, cu următoarele criterii de performanță:(i) utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice;(ii) utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice, inclusiv utilizarea TIC;(iii) utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale;(iv) diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților;(v) organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online;(vi) formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de «a învăța să înveți»;(vii) organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat. (la 19-05-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 ) c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învățării, cu următoarele criterii de performanță:(i) asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare;(ii) aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor;(iii) utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;(iv) promovarea autoevaluării și interevaluării;(v) evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali;(vi) coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării învățării;(vii) realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev. (la 19-05-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 ) d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanță:i. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient - , pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi;ii. Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale;iii. Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor;iv. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.e) Domeniul Managementul carierei și al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanță:i. Participarea și valorificarea competențelor științifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare;ii. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil;iii. Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal;iv. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității;v. Abrogat. (la 25-06-2014, Pct. v, lit. e), alin. (2), art. 7 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014. ) f) Domeniul Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea unității școlare, cu următoarele criterii de performanță:(i) dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale;(ii) promovarea ofertei educaționale;(iii) promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online;(iv) realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul online;(v) respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare;(vi) implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației;(vii) promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei. (la 19-05-2020, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 ) g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanță:(i) manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament);(ii) respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice). (la 19-05-2020, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 ) (3) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare și criterii de performanță specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei metodologii.  +  Capitolul IV Procedura de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar  +  Articolul 8(1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligația să își completeze fișa de autoevaluare a activității desfășurate și să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activității, la secretariatul unității de învățământ, conform perioadei prevăzute în graficul din anexa 1 a prezentei metodologii.(2) Fișele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se validează în consiliul profesoral al unității de învățământ.(3) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor funcționale sau a consiliului de administrație, dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activitățile care nu s-au desfășurat în școală și nu există, ca obligație, la portofoliul personal.  +  Articolul 9(1) Evaluarea activității cadrelor didactice se realizează în cadrul ședințelor de comisie metodică, pe specialități/arii curriculare conform graficului activităților de evaluare prevăzut în anexa 1 a prezentei metodologii.(2) Evaluarea activității personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul ședințelor/compartimentelor funcționale în care acestea își desfășoară activitatea, conform graficului activităților de evaluare prevăzute în anexa 1 la prezenta metodologie.(3) Fiecare comisie metodică/compartiment completează rubrica de evaluare menționată în fișa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) și înaintează fișele și procesul-verbal din cadrul ședinței consiliului de administrație.  +  Articolul 10(1) La solicitarea directorului unității de învățământ se întrunește consiliul de administrație al unității de învățământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fișei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar.(2) Consiliul de administrație evaluează activitatea pe baza fișelor de autoevaluare/evaluare și acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezența cadrului didactic/didactic auxiliar în cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administrație acordarea punctajului la autoevaluare.(3) Consiliul de administrație completează fișa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar și stabilește punctajul final de evaluare.(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condițiile prezentei metodologii, este:– de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;– de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;– de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;– sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.(5) În baza punctajului final acordat, consiliul de administrație stabilește calificativul anual pentru fiecare angajat în parte.(6) Hotărârea consiliului de administrație privind punctajul final și calificativul anual al cadrelor didactice/didactice auxiliare se adoptă conform prevederilor art. 93 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Calificativul anual și punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administrație sunt aduse la cunoștința fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la ședința consiliului de administrație.(2) Hotărârea consiliului de administrație cu punctajul și calificativul acordat va fi comunicată, în termen de 3 zile, prin secretariatul unității de învățământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la ședința consiliului de administrație.  +  Capitolul V Înregistrarea și rezolvarea contestațiilor  +  Articolul 12(1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestație asupra punctajului/calificativului acordat de consiliul de administrație, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa 1, parte integrantă a prezentei metodologii.(2) Toate contestațiile se înregistrează la secretariatul unității de învățământ în 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului final de acordare și comunicare a calificativului.  +  Articolul 13(1) Comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin decizia directorului și este formată din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învățământ, recunoscute pentru profesionalism și probitate morală, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate.(2) Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestație sau care au realizat evaluarea în consiliul de administrație.(3) Contestațiile înregistrate în termen legal se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, menționată la alin. 1, în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.  +  Articolul 14Hotărârea comisiei de contestații este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă.  +  Articolul 15La solicitarea persoanei care a contestat punctajul și/sau calificativul acordat, la lucrările comisiei de contestații participă și reprezentantul organizației sindicale din unitatea de învățământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele și poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observații.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 16Evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, informații, ordine publică și securitate națională se realizează pe baza prevederilor prezentei metodologii și a normelor proprii.  +  Articolul 17Anexele de la nr. 1 la nr. 31 sunt parte integrantă a prezentei metodologii.  +  Articolul 18Prevederile prezentei metodologii intră în vigoare începând cu anul școlar 2011 - 2012.  +  Anexa nr. 1la Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliarGRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE
  TERMENE ACTIVITĂȚI
  15 iunie-15 august Depunerea fișei de autoevaluare/evaluare și a rapor- tului justificativ la secretariatul unității
  3-10 septembrie Validarea de către consiliul profesoral a fișelor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic și didactic auxiliar
  Evaluarea în comisii/compartimente
  Evaluarea în consiliul de administrație
  Comunicarea, prin secretariatul unității de învățământ,a hotărârii consiliului de administrație către toate cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală
  Până la data de 15 septembrie Depunerea contestațiilor
  Soluționarea contestațiilor și comunicarea în scris a rezultatelor
  (la 12-07-2012, Anexa nr. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 4.613 din 28 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 12 iulie 2012 )
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  ANTET
  FIȘA-CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE
  în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
  Numărul fișei postului: .....................................................................................Numele și prenumele cadrului didactic: .....................................................................................Specialitatea: .....................................................................................Perioada evaluată: .....................................................................................Calificativul acordat: .....................................................................................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordatValidare consiliul profesoral
  AutoevaluareEvaluare comisieEvaluare consiliul de administrație
  1. Proiectarea activității1.1. Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei
  1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității
  1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare didactică
  1.4. Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică
  1.5. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității
  15
  2. Realizarea activităților didactice2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice
  2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice, inclusiv resurse TIC
  2.3. Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale
  2.4. Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate
  2.5. Organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online
  2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de „a învăța să înveți“
  2.7. Organizarea și desfășurarea de activități prin participare la acțiuni de voluntariat
  25
  3. Evaluarea rezultatelor învățării3.1. Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare
  3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor
  3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online
  3.4. Promovarea autoevaluării și interevaluării
  3.5. Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali
  3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării
  3.7. Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev
  20
  4. Managementul clasei de elevi4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi
  4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale
  4.3. Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor
  4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică
  12
  5. Managementul carierei și al dezvoltării personale5.1. Participarea la programele de formare continuă/perfecționare și valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite
  5.2. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului
  5.3. Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional și a dosarului personal
  5.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității - familiile elevilor)
  8
  6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare6.1. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale
  6.2. Promovarea ofertei educaționale
  6.3. Promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online
  6.4. Realizarea/Participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul online
  6.5. Respectarea normelor, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare
  6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației
  6.7. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei
  15
  7. Conduita profesională7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament)2
  7.2. Respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice)3
  5
  100
  Data: .......................Nume și prenume:• Cadru didactic evaluat:• Responsabil comisie:• Director:• Membrii consiliului de administrație:Semnături:............................... (la 19-05-2020, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 3la metodologieANTET
  FIȘA-CADRU
  a postului - cadru didactic în învățământul preuniversitar
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ................................................., se încheie astăzi, .............................................., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ..........................................................................Specialitatea: ..........................................................................Denumirea postului: ..........................................................................Decizia de numire: ..........................................................................Încadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociatNumăr de ore sarcini de serviciu: ..........................................................................Număr de ore de predare: ..........................................................................Profesor diriginte la clasa: ..........................................................................Cerințe:– studii:....................................................................................................................................................– studii specifice postului ....................................................................– vechime ....................................................................– grad didactic ....................................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodică/catedră;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare la activități/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. Proiectarea activității - elemente de competență1.1. Analizarea curriculumului școlar1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare ale elevilor1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime1.4. Elaborarea documentelor de proiectare1.5. Proiectarea activităților/experiențelor de învățare care presupun utilizarea resurselor TIC1.6. Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online1.7. Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online1.8. Actualizarea documentelor de proiectare didactică1.9. Proiectarea activității extracurriculare2. Realizarea activităților didactice curriculare 2.1. Organizarea și dirijarea activităților de predare-învățare2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate2.3. Integrarea și utilizarea TIC2.4. Organizarea și desfășurarea activităților didactice curriculare în mediul școlar și online2.5. Identificarea și valorificarea posibilităților de învățare ale elevilor2.6. Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei2.7. Elaborarea propunerilor și a conținuturilor curriculumului la decizia școlii (CDȘ)3. Realizarea activităților didactice extracurriculare3.1. Eficientizarea relației profesor-familie3.2. Organizarea, coordonarea sau/și desfășurarea activităților extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online3.3. Implicarea partenerilor educaționali - realizarea de parteneriate3.4. Organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat4. Evaluarea rezultatelor învățării4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare4.3. Elaborarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online4.4. Aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor elevilor.4.5. Notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor evaluării4.6. Coordonarea și completarea portofoliilor educaționale ale elevilor5. Managementul clasei de elevi5.1. Organizarea, coordonarea și monitorizarea colectivelor de elevi5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/și este diriginte5.3. Gestionarea situațiilor conflictuale în relațiile profesor - elevi, elevi - elevi, profesor - familie5.4. Tratarea diferențiată a elevilor în funcție de nevoile lor specifice5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedbackului bidirecțional în comunicare6. Managementul carierei și al dezvoltării personale6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare6.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare/grade didactice, manifestări științifice etc.6.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite7. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaționale7.2. Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul comunității locale7.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale7.4. Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional7.5. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor7.6. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei7.7. Implicarea în prevenirea și combaterea violenței și bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul onlineII. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență, în condițiile legii:.....................................................................................................................Atribuțiile funcției de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră și ale altor comisii funcționale din școală sunt prevăzute în prezenta fișă (dacă este cazul).Răspunderea disciplinarăNeîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  ..........................................................
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință
  .........................................................
  Data: ......................
  (la 19-05-2020, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 4la metodologieANTETFIȘA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcțiile de bibliotecar, documentarist, redactor înînvățământul preuniversitarNumărul fișei postului: .............................Numele și prenumele titularului: ....................Perioada evaluată: ..................................Calificativul acordat: ..............................
  Domenii ale evaluării Criterii de performanță Indica-tori deperfor-manță Punctaj maxim Punctaj auto- evaluarePunctaj evaluare comparti-ment Punctaj evaluareconsiliude admi-nistra- ție Validare consiliul profesoral
  1. Proiectarea activității 1.1. Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcționarea bibliotecii școlare
  1.2. Respectarea procedurilor existente la nivelul unității cu privire la: ● efectuarea operațiilor în documentele de evidență (RFM, RI, fișele de evidență, fișe decititor); ● transmiterea informațiilor în interiorul și exteriorul unității.
  1.3. Realizarea planificării calendaristice a activității bibliotecii în concordanță cu structura anului școlar și adaptată la particularitățile unității școlare
  1.4. Proiectarea anumitor activități de inițiere și valorizare a dimensiunii educativea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în cadrul bibliotecii
  1.5. Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activități: pedagogice, culturalede comunicare și de gestionare a bibliotecii
  20
  2. Realizarea activității 2.1. Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii lor la dispoziția utilizatorilor în cadrul activităților
  2.2. Realizarea completă/corectă/legală a operațiilor biblioteconomice (catalogare, clasificare/indexare, depozitare, evidență, împrumut, inventariere, casare) prin colaborare cu alte compartimente
  2.3. Gestionarea prin securitate și bună păstrare a dotării și colecțiilor bibliotecii
  2.4. Organizarea de expoziții, vizite și întâlniri tematice, ateliere de creație privind promovarea ofertei bibliotecii în comunitate și atragerea cititorilor
  2.5. Adaptarea la complexitatea muncii pe bazanivelului de concepție, de analiză și sinteză a activității
  30
  3. Comunicare și relaționare 3.1. Asigurarea unei bune comunicări și relaționări la nivel intern (cu elevii, cadrele didactice, didactic-auxiliare)
  3.2. Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părinți, comunitate) și parteneri
  3.3. Atragerea elevilor către activitățile bibliotecii și stimularea lecturii (numărul fișelor de cititor)
  3.4. Consolidarea relației dintre școală și comunitate
  3.5. Colaborarea cu instituții de cultură și educație în vederea realizării unor proiecte cu caracter cultural și educativ
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 4.1. Analiza nivelului și stadiului propriei pregătiri profesionale
  4.2. Participarea permanentă la cercuri și activități metodice la nivel local/județean/ național
  4.3. Participarea la programe de formare în vederea dezvoltării profesionale
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și lapromovarea imaginii școlii 5.1. Realizarea integrală și la timp a atribuțiilor stabilite prin fișa postului
  5.2. Respectarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii școlare și a regulamentului intern al bibliotecii școlare, respectarea normelor de conservare și securitate a colecțiilor, a normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, PSI și ISU
  5.3. Promovarea valorilor culturale românești prin realizarea de parteneriate educative naționale și internaționale
  5.4. Inițiative personale privind stimularea donațiilor și obținerea unor sponsorizări în scopul dezvoltării resurselor bibliotecii
  5.5. Utilizarea rațională și eficientă a alocațiilor bugetare pentru achiziții, abonamente
  15
  6. Conduita profesională 6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 2
  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 3
  5
  Total 100
  Data: Numele și prenumele: Semnături: ● Cadru didactic auxiliar evaluat: ● Responsabil compartiment: ● Director: ● Membrii consiliului de administrație:---------Anexa 4 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5la metodologieANTETFIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIARDE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTORÎn temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul......, se încheie astăzi,.........., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ........................Specialitatea: .............................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:.................................Cerințe:– studii:....................................................................................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Elaborarea documentelor de planificare și de organizare a activității de bibliotecă în concordanță cu:a) activitatea școlară anuală;b) R.O.I. și proceduri elaborate la nivelul unității;c) planul managerial al unității;d) specificul și particularitățile unității școlare.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Organizarea serviciilor de informare și documentare.2.2. Gestionarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Acordarea de consultanță beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Comunicarea și relaționarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).3.2. Comunicarea și relaționarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate, parteneri sociali).3.3. Monitorizarea și rezolvarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale.4.2. Formarea profesională și dezvoltarea în carieră.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunității educative și comunității locale.5.2. Valorizarea culturală a patrimoniului bibliotecii școlare, al școlii și comunității locale. prin dezvoltarea de proiecte și parteneriate.5.3. Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice și a promovării deschiderii spre lumea contemporană.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:..........................Data: .............  +  Anexa nr. 6la metodologieANTETFIȘA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcția de informaticianNumărul fișei postului: ................................Numele și prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  Domenii ale evaluării Criterii de performanță Indica-tori deperfor-manță Punctaj maxim Punctaj auto- evaluarePunctaj evaluare comparti-ment Punctaj evaluareconsiliude admi-nistra- ție Validare consiliul profesoral
  1. Proiectarea activității 1.1. Gestionarea și verificarea permanentă a stării de funcționare a echipamentelor de calcul din dotare și asigurarea utilizării în bune condiții a acestora
  1.2. Întreținerea și administrarea rețelei internet a școlii
  1.3. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității
  1.4. Proiectarea de activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unității
  20
  2. Realizarea activităților didactice 2.1. Asigurarea asistenței tehnice profesorilor de altă specialitate decât informatică în timpul orelor desfășurate în laboratorul AEL sau în oricare alt laborator de informatică
  2.2. Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor puse la dispoziția postului: bibliotecă de software și documentații, echipamente de tehnică de calcul și auxiliare etc.
  2.3. Participarea la activități extracurriculare, precum și participarea la acțiuni de voluntariat
  30
  3. Comunicare și relaționare 3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii
  3.2. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii
  3.3. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială
  3.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității
  3.5. Relaționarea cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigură service-ul echipamentelor de calcul, relaționarea cu providerul de internet
  15
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 4.1. Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare
  4.2. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei de informatică
  4.3. Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal
  15
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și lapromovarea imaginii unității școlare 5.1. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale
  5.2. Promovarea ofertei educaționale
  5.3. Realizarea/participarea la programe/ activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar
  5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISUpentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare
  5.5. Implicarea activă în crearea unei culturia calității la nivelul organizației
  15
  6. Conduita profesională 6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 2
  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 3
  5
  TOTAL 100
  Data: Numele și prenumele: Semnături: ● Cadru didactic auxiliar evaluat: ● Responsabil compartiment: ● Director: ● Membrii consiliului de administrație: (la 08-07-2014, Anexa 6 la metodologie a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014. )
   +  Anexa nr. 7la metodologieANTETFIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALULDIDACTIC AUXILIAR DE INFORMATICIANÎn temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ........................Specialitatea: .............................Denumirea postului: ...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:.................................Cerințe:– studii:......................................................................................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1.Analizarea softurilor educaționale.1.2. Întreținerea și administrarea rețelei INTERNET a școlii.1.3. Elaborarea documentelor de proiectare.1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Asigurarea asistenței tehnice tuturor profesorilor școlii.2.2. Organizarea și întreținerea echipamentelor de calcul și a soft-urilor necesare activităților de predare-învățare.2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate.3. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităților extracurriculare.3.2. Implicarea partenerilor educaționali, realizarea de parteneriate.4. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE4.1. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii.4.2. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii.4.3. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.4.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității.4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul și în afara unității școlare.5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.5.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare, manifestări științifice etc.5.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.6.CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE6.1. Implicarea în realizarea acțiunilor de promovare a ofertei educaționale.6.2.Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.6.3.Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.6.4.Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.6.5.Organizarea activităților privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru activitățile desfășurate în laborator.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, în condițiile legii:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:.........................Data: .............  +  Anexa nr. 8la metodologieANTETFIȘA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcția de laborantNumărul fișei postului: ................................Numele și prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  Domenii ale evaluării Criterii de performanță Indica-tori deperfor-manță Punctaj maxim Punctaj auto- evaluarePunctaj evaluare comparti-ment Punctaj evaluareconsiliude admi-nistra- ție Validare consiliul profesoral
  1. Proiectarea activității 1.1. Corelarea activității cu programa școlară și cu normele de elaborare a documentelor de proiectare
  1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității
  1.3. Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în activitatea de proiectare
  1.4. Proiectarea de activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unității
  20
  2. Realizarea activităților didactice 2.1. Realizarea unor experimente didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice
  2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materialedin unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice, inclusiv a resurselor TIC
  2.3.Participarea la activități extracurriculare,precum și participarea la acțiuni de voluntariat
  30
  3. Comunicare și relaționare 3.1. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii
  3.2. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii
  3.3. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială
  3.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității
  3.5. Relaționarea cu firmele producătoare de resurse materiale necesare laboratoarelor de specialitate și cu firmele care asigură service-ul dispozitivelor din dotare
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 4.1. Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare
  4.2. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/ responsabil
  4.3. Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 5.1. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale
  5.2. Promovarea ofertei educaționale
  5.3. Realizarea/participarea la programe/ activități de prevenire și combatere a violențeiși comportamentelor nesănătoase în mediul școlar
  5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare
  5.5. Implicarea activă în crearea unei culturi acalității la nivelul organizației
  15
  6. Conduita profesională 6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 2
  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 3
  5
  TOTAL 100
  Data: Numele și prenumele: Semnături: ● Cadru didactic auxiliar evaluat: ● Responsabil compartiment: ● Director: ● Membrii consiliului de administrație:---------Anexa 8 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9la metodologieANTETFIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALULDIDACTIC AUXILIAR DE LABORANTÎn temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ..........................Specialitatea: ...............................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:...................................Cerințe:– studii:....................................................................................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1. Analizarea curriculumului școlar.1.2. Elaborarea documentelor de proiectare.1.3.Proiectarea activităților/experiențelor de învățare care presupun utilizarea resurselor TIC.1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Organizarea mijloacelor necesare activităților de predare-învățare.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Integrarea și utilizarea TIC.3. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităților extracurriculare.3. 2. Implicarea partenerilor educaționali, realizarea de parteneriate.4. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE4.1.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii.4.2.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii.4.3.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.4.4.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității.4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul și în afara unității școlare.5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.5.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare, manifestări științifice etc.5.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE6.1. Implicarea în realizarea acțiunilor de promovare a ofertei educaționale.6.2. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.6.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.6.4. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.6.5. Organizarea activităților privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru activitățile desfășurate în laborator.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, în condițiile legii:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:...........................Data: .............  +  Anexa nr. 10la metodologieANTETFIȘA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcția de tehnicianNumărul fișei postului: ................................Numele și prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  Domenii ale evaluării Criterii de performanță Indica-tori deperfor-manță Punctaj maxim Punctaj auto- evaluarePunctaj evaluare comparti-ment Punctaj evaluareconsiliude admi-nistra- ție Validare consiliul profesoral
  1. Proiectarea activității 1.1. Corelarea activității tehnicianului cu activitățile școlii
  1.2. Realizarea planului managerial specific postului
  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoarela locul de muncă și în activitățile realizate cu elevii
  20
  2. Realizarea activității 2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute de fișa postului
  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționaleși de timp
  2.3. Formarea/Dezvoltarea la elevi a unor deprinderi și a unor abilități specifice calificării
  30
  3. Comunicarea și relaționarea 3.1. Capacitatea de a face echipă cu cadrele didactice și cu ceilalți angajați ai școlii
  3.2. Realizarea comunicării cu elevii
  3.3. Realizarea comunicării cu conducerea unității de învățământ
  3.4. Monitorizarea situațiilor conflictuale
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
  4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.
  4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/ competențelor dobândite
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 5.1. Promovarea unei atitudini proactive față deactivitățile școlii
  5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate
  5.3. Realizarea activităților în conformitate cupolitica educațională a școlii
  5.4. Respectarea și aplicarea regulilor școlii
  15
  6. Conduita profesională 6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 2
  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 3
  5
  TOTAL 100
  Data: Numele și prenumele: Semnături: ● Cadru didactic auxiliar evaluat: ● Responsabil compartiment: ● Director: ● Membrii consiliului de administrație:---------Anexa 10 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 11la metodologieANTETFIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALULDIDACTIC AUXILIAR DE TEHNICIANÎn temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ..........................Specialitatea: ...............................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:...................................Cerințe:– studii:....................................................................................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale instituției.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.3. COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA3.1.Capacitatea de a se integra, a lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării școală - familie, școală - comunitate școlară/comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1.Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.5.2.Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.5.3.Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:..........................Data: ............  +  Anexa nr. 12la metodologieANTETFIȘA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcția de pedagog școlarNumărul fișei postului: ................................Numele și prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  Domenii ale evaluării Criterii de performanță Indica-tori deperfor-manță Punctaj maxim Punctaj auto- evaluarePunctaj evaluare comparti-ment Punctaj evaluareconsiliude admi-nistra- ție Validare consiliul profesoral
  1. Proiectarea activității 1.1. Corelarea conținutului activității de pedagog școlar cu obiectivele generale ale instituției
  1.2. Realizarea planului managerial al pedagogului școlar
  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoarece au în vedere activitatea pedagogului școlar
  20
  2. Realizarea activității 2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului
  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționaleși de timp
  2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului
  30
  3. Comunicare și relaționare 3.1. Capacitatea de a se integra/de a lucra în echipă
  3.2. Realizarea comunicării cu elevii
  3.3. Realizarea comunicării cu factorii de răspundere din școală
  3.4. Realizarea comunicării cu familia
  3.5. Monitorizarea situațiilor conflictuale din cămin
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
  4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.
  4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/ competențelor dobândite
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii 5.1. Manifestarea unei atitudini proactive în legătură cu activitățile specifice căminului
  5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate/pregătind participarea elevilor la programe/parteneriate
  5.3. Realizarea unui climat de disciplină și de siguranță în cadrul căminului de elevi
  15
  6. Conduita profesională 6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 2
  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 3
  5
  TOTAL 100
  Data: Numele și prenumele: Semnături: ● Cadru didactic auxiliar evaluat: ● Responsabil compartiment: ● Director: ● Membrii consiliului de administrație:---------Anexa 12 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 13la metodologieANTETFIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DEPEDAGOG ȘCOLARÎn temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ....., se încheie astăzi, ......., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului: ...................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerințe:– studii:........................................................................................................................– studii specifice postului ................................vechime ....................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlareI. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale instituției.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.3. COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA3.1. Capacitatea de a se integra, de a lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării școală - familie, școală - comunitate școlară/comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.5.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:.............................................Data: ..................  +  Anexa nr. 14la metodologieANTETFIȘA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcția de instructor de educație extrașcolarăNumărul fișei postului: ................................Numele și prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  Domenii ale evaluării Criterii de performanță Indica-tori deperfor-manță Punctaj maxim Punctaj auto- evaluarePunctaj evaluare comparti-ment Punctaj evaluareconsiliude admi-nistra- ție Validare consiliul profesoral
  1. Proiectarea activităților 1.1. Corelarea conținutului activității cu planul managerial al directorului
  1.2. Realizarea planului anual și semestrial de activități extrașcolare
  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare
  20
  2. Realizarea activităților 2.1. Realizarea activităților extrașcolare propuse
  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționaleși de timp
  2.3. Asigurarea unui climat propice dezvoltării personale
  2.4. Realizarea activităților respectând principiul egalității de șanse
  2.5. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului
  30
  3. Comunicarea și relaționarea 3.1. Capacitatea de a lucra în echipă
  3.2. Realizarea comunicării cu elevii, cu cadrele didactice, cu conducerea școlii
  3.3. Menținerea relațiilor cu diferiți parteneridin comunitatea locală
  3.4. Monitorizarea situațiilor conflictuale
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
  4.2. Participarea la activități metodice, stagiide formare/cursuri de perfecționare etc.
  4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/ competențelor dobândite
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 5.1. Formarea la elevi a unei atitudini proactive față de activitățile școlii
  5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate
  5.3. Contribuția la îmbunătățirea/consolidarea imaginii școlii în comunitate
  5.4. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale
  15
  6. Conduita profesională 6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 2
  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 3
  5
  TOTAL 100
  Data: Numele și prenumele: Semnături: ● Cadru didactic auxiliar evaluat: ● Responsabil compartiment: ● Director: ● Membrii consiliului de administrație:---------Anexa 14 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 7 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 15la metodologieANTETFIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DEINSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂLegii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ......, se încheie astăzi, ........., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului: ...................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerințe:– studii:....................................................................................................................................– studii specifice postului ......................................– vechime ........................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlareI. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale instituției.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.3. COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA3.1. Capacitatea de a se integra/ lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării școală - familie, școală - comunitate școlară, comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.5.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUȚII.În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:.............................................Data: ..................  +  Anexa nr. 16la metodologieANTETFIȘA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anualpentru funcția de asistent socialNumărul fișei postului: ................................Numele și prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  Domenii ale evaluării Criterii de performanță Indica-tori deperfor-manță Punctaj maxim Punctaj auto- evaluarePunctaj evaluare comparti-ment Punctaj evaluareconsiliude admi-nistra- ție Validare consiliul profesoral
  1. Proiectarea activității 1.1. Programarea activității de asistență socială
  1.2. Organizarea activității și a locului de muncă
  1.3. Respectarea codului deontologic al asistentului social
  20
  2. Realizarea activității 2.1. Respectarea programului de lucru
  2.2. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu
  2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislație, metodologii și proceduri)
  2.4. Utilizarea logisticii unității în care își desfășoară activitatea
  30
  3. Comunicare și relaționare 3.1. Demonstrarea abilităților de comunicare formală intra- și interinstituțională
  3.2. Facilitarea comunicării formale intra- și interinstituțională, școală-familie, școală- comunitate școlară-comunitate socială
  3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale
  3.4. Capacitate de a se integra și de a lucra înechipă
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră și personală
  4.2. Participarea la activități metodico- științifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.
  4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/ competențelor profesionale dobândite în programele de formare continuă/perfecționare
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 5.1. Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, ofertei educaționale și a rezultatelor obținute
  5.2. Respectarea integrală a regulamentelor interne și a procedurilor stabilite la nivelul unității de învățământ
  5.3. Participarea la activitățile organizate de unitate privind cunoașterea și aplicarea normelor și procedurilor de sănătate și securitate în muncă, de PSI și ISU
  5.4. Participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase
  15
  6. Conduita profesională 6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 2
  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 3
  5
  TOTAL 100
  Data: Numele și prenumele: Semnături: ● Cadru didactic auxiliar evaluat: ● Responsabil compartiment: ● Director: ● Membrii consiliului de administrație:---------Anexa 16 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 8 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 17la metodologieANTETFIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DEASISTENT SOCIALÎn temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ......, se încheie astăzi, ........., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului: ...................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerințe:– studii: ................................................................................................– studii specifice postului .........................– vechime ...........................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1. Programarea activității de asistență socială: întocmește documentații specifice; revizuiește documentații specifice; respectă codul deontologic al asistentului social.1.2. Organizarea activității: realizează evaluarea psiho-socială în echipa de specialiști; stabilește conținutul activității de asistență socială; alege strategii de intervenție specifice; monitorizează evoluția beneficiarilor.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚII2.1. Respectarea programului de lucru: respectă programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioară.2.2. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu:– rezolvă în termen legal sarcinile de serviciu;– respectă termenul legal de soluționare a cazurilor.2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislație, metodologii și proceduri):– analizează legislația, metodologiile și procedurilor specifice;– respectă standardele de calitate.2.4. Utilizarea logisticii unității în care își desfășoară activitatea:– utilizează echipamentul din dotare;– eficiența în gestionarea resurselor alocate.3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Alege modalitățile corecte de comunicare.3.2. Facilitează comunicarea formală intra și interinstituțională, școală-familie, școală-comunitate școlară-comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.3.4. Capacitate de a se integra și de a lucra în echipă.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră și personală.4.2. Participarea la activități metodico-științifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor profesionale dobândite în programele de formare continuă/perfecționare.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, ofertei educaționale și a rezultatelor obținute.5.2. Comunică eficient cu partenerii educaționali, cu comunitatea socială.5.3. Dezvoltă alături de partenerii educaționali proiecte educaționale utile axei elev-școală-comunitate.5.4. Respectarea integrală a regulamentelor interne și a procedurilor stabilite la nivelul unității de învățământ. Participă activ la elaborarea și implementarea regulamentului intern și a procedurilor specifice.5.5. Participarea la activitățile organizate de unitate privind cunoașterea și aplicarea normelor de SSM în domeniul situațiilor de urgență. Realizează/participă programe/activități de implementare a normelor de SSM în domeniul situațiilor de urgență.5.6. Participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a comportamentelor nesănătoase. Realizează/participă programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase.II. ALTE ATRIBUȚII.În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:.............................................Data: ..................  +  Anexa nr. 18la metodologieANTETFIȘA-CADRUde autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativuluianual pentru funcția de corepetitorNumărul fișei postului: ................................Numele și prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................
  Domenii ale evaluării Criterii de performanță Indica-tori deperfor-manță Punctaj maxim Punctaj auto- evaluarePunctaj evaluare comparti-ment Punctaj evaluareconsiliude admi-nistra- ție Validare consiliul profesoral
  1. Proiectarea activității 1.1. Programarea activității de corepetiție, conform proiectării activității didactice
  1.2. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor
  1.3. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității
  20
  2. Realizarea activității 2.1. Organizarea și amenajarea spațiului de lucru
  2.2. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu
  2.3. Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor șimetodelor specifice
  2.4. Organizarea și participarea la activități extracurriculare
  2.5. Formarea deprinderilor de studiu individualși în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de "a învăța să înveți"
  30
  3. Comunicare și relaționare 3.1. Demonstrarea abilităților de comunicare formală intra-și inter-instituțională
  3.2. Comunicarea școală - familie - comunitate
  3.3. Capacitatea de a face echipă cu cadrele didactice și cu ceilalți angajați ai școlii
  15
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 4.1. Participarea la programele de formare continuă și perfecționare
  4.2. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor profesionale dobândite în programele de formare continuă și perfecționare
  4.3. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/unității
  4.4. Realizarea/actualizarea portofoliului și a dosarului personal
  15
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii 5.1. Implicarea în dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale
  5.2. Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, a ofertei educaționale și a rezultatelor obținute
  5.3. Participarea la activitățile organizate de unitate privind cunoașterea și aplicarea normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU
  5.4. Realizarea/participarea la programe/ activități de prevenire și combatere a violențeiși comportamentelor nesănătoase în mediul școlar
  15
  6. Conduita profesională 6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 2
  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 3
  5
  TOTAL 100
  Data: Numele și prenumele: Semnături: ● Cadru didactic auxiliar evaluat: ● Responsabil compartiment: ● Director: ● Membrii consiliului de administrație:---------Anexa 18 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 9 din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 19la metodologieANTETFIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DECOREPETITORÎn temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ......, se încheie astăzi, ........, prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului:....................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerințe:– studii:..........................................................................................................................– studii specifice postului .................................– vechime ...................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1. Întocmește documentații specifice.1.2. Respectă planificarea activităților.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚII2.1. Organizarea activității și a locului de muncă2.1.1. Stabilește conținutul activității de corepetiție.2.1.2. Organizează repetițiile conform planificărilor.2.1.3. Formează deprinderi de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de "a învăța să înveți".2.2. Respectarea programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern2.2.1. Respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern.2.2.2. Participă la dezvoltarea capacităților de lucru.2.3. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu2.3.1. Rezolvă în termen legal sarcinile de serviciu.2.4. Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor și metodelor specifice2.4.1. Utilizează mijloacele, metodologiile și procedurile specifice.2.4.2. Respectă standardele de calitate.2.5. Utilizarea logisticii unității în care își desfășoară activitatea.2.5.1. Utilizează echipamentul din dotare.2.5.2. Eficiența în gestionarea resurselor alocate.3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Demonstrarea abilităților de comunicare formală intra și inter instituțională. Dezvoltă capacitatea de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității).3.2. Comunicarea școală - familie - comunitate. Facilitează comunicarea școală - familie comunitate.3.3. Manifestă atitudini morale și civice (limbaj, ținută, comportament etc.).4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Participarea la programele de formare continuă și perfecționare.4.1.1. Identifică nevoile proprii de dezvoltare.4.1.2. Participă la diferite forme de perfecționare în domeniul educației.4.1.3. Dezvoltă competențele specifice.4.2. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor profesionale dobândite în programele de formare continuă și perfecționare4.2.1. Selectează și utilizează cunoștințele profesionale moderne.4.3. Participarea la activități metodico-științifice de specialitate.4.3.1. Participă la programele și activitățile comisiilor de specialitate.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, ofertei educaționale și a rezultatelor obținute.5.1.1. Comunică eficient cu partenerii educaționali, cu comunitatea socială.5.1.2. Participa alături de partenerii educaționali la proiecte educaționale utile axei: elev-școală-comunitate.5.2. Respectarea integrală a regulamentelor interne și a procedurilor stabilite la nivelul unității de învățământ.5.2.1. Participă activ la elaborarea și implementarea Regulamentului Intern și a procedurilor specifice.5.3. Participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a comportamentelor nesănătoase.5.3.1. Realizează/participă la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a comportamentelor nesănătoase.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura ti