METODOLOGIE-CADRU din 12 august 2019de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 21 august 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 4.750 din 12 august 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 689 din 21 august 2019.
   +  Capitolul I Informații generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie-cadru reglementează cadrul general privind organizarea și înregistrarea în Registrul național al programelor postuniversitare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare, precum și a programelor postuniversitare de educație permanentă.  +  Capitolul II Organizarea și înregistrarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare  +  Articolul 2(1) Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, precum și programele postuniversitare de perfecționare, denumite în continuare programe postuniversitare, sunt parte din educația permanentă, fiind incluse în învățarea pe tot parcursul vieții.(2) Programele postuniversitare se pot organiza de instituțiile de învățământ superior care au acreditate cel puțin programe de studii universitare de licență și masterat în domeniul științific respectiv, denumite în continuare instituții organizatoare de programe postuniversitare.(3) Programele postuniversitare se pot organiza numai în domeniile de studii universitare existente acreditate.(4) Programele postuniversitare sunt programe de nivel 6, conform Cadrului național al calificărilor, denumit în continuare CNC, dacă nu se precizează, în mod expres, alt nivel de calificare.(5) Programele postuniversitare se pot organiza atât în limba română, cât și în limba minorităților naționale sau într-o limbă de largă circulație.(6) Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă reprezintă oferta educațională pentru actualizarea/dezvoltarea unor competențe ocupaționale/ profesionale noi. (la 03-02-2020, Alineatul (6) din Articolul 2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 03 februarie 2020 ) (7) Programele postuniversitare de perfecționare reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea cunoștințelor, atitudinilor, aptitudinilor, abilităților sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare universitară, prin noi rezultate ale învățării. Se organizează conform standardului ocupațional sau programului de studii stabilit cu angajatorii. Achizițiile educaționale sunt pentru ocupații din aceeași grupă de bază în care există deja calificare. Prin acumularea rezultatelor învățării, două sau mai multe programe de perfecționare pot conduce la practicarea unei noi ocupații din aceeași grupă de bază din calificarea deținută. (la 03-02-2020, Alineatul (7) din Articolul 2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 03 februarie 2020 )  +  Articolul 3(1) Programele postuniversitare se organizează pentru:a) ocupații, specializări și profesii, denumite în continuare ocupații, din grupa majoră 2 cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România, denumită în continuare COR;b) activități specifice din Clasificarea activităților din economia națională, denumită în continuare CAEN.(2) Programele postuniversitare se pot organiza pentru dobândirea și/sau dezvoltarea de competențe profesionale/specifice, comune uneia sau mai multor ocupații.  +  Articolul 4În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare utilizează sistemul de credite de studiu transferabile și se finalizează cu un examen de certificare a competențelor profesionale/rezultatelor învățării asimilate de cursanți pe parcursul programului.  +  Articolul 5(1) Programele postuniversitare se finalizează cu:a) certificat de atestare a competențelor profesionale, pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie-cadru;b) certificat de absolvire, pentru programele postuniversitare de perfecționare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.(2) Certificatul de atestare a competențelor profesionale și certificatul de absolvire sunt însoțite de un supliment descriptiv, prevăzut în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență.(3) Certificatul de atestare a competențelor profesionale și certificatul de absolvire se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.  +  Articolul 6(1) Au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă absolvenții care au cel puțin studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă.(2) Au dreptul să participe la programe postuniversitare de perfecționare absolvenții care dețin diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată sau diplomă de licență ori echivalentă.(3) Condițiile de admitere la programele postuniversitare sunt stabilite de către universități în conformitate cu regulamentul propriu de organizare și desfășurare aprobat de senatul universitar.(4) Participanții la programele postuniversitare au calitatea de cursanți la studii postuniversitare.  +  Articolul 7Programele postuniversitare organizate de instituțiile de învățământ superior acreditate se desfășoară în baza unui regulament propriu de organizare și desfășurare aprobat de senatul universitar.  +  Articolul 7^1(1) Programele postuniversitare evaluate și aprobate, anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, se pot organiza până la 30 septembrie 2020. Până la această dată toate universitățile vor înscrie aceste programe în Registrul național al programelor postuniversitare.(2) Instituțiile de învățământ superior care nu mai au programe de master acreditate pot organiza programele postuniversitare prevăzute la alin. (1) doar în cadrul unui proiect și doar pe perioada de implementare a acestuia.(3) Absolvenții programelor postuniversitare care au promovat examenul de certificare a competențelor profesionale până la data de 30 septembrie 2020 obțin certificatul de atestare a competențelor profesionale și suplimentul descriptiv. Suplimentul descriptiv este redactat bilingv, în limba română și într-o limbă de largă circulație internațională (engleză, franceză sau germană).(4) Modelul certificatului de atestare a competențelor profesionale și al suplimentului descriptiv, prevăzute la alin. (3), precum și normele de completare a suplimentului descriptiv sunt prevăzute în anexa nr. 2^1. (la 03-02-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 03 februarie 2020 )  +  Capitolul III Organizarea programelor postuniversitare de educație permanentă  +  Articolul 8(1) Instituțiile de învățământ superior pot fi furnizori de formare profesională pentru adulți și pot organiza programe de studii postuniversitare de educație permanentă pentru adulți, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională, numai dacă sunt acreditate, în condițiile legii.(2) Obiectivele formării profesionale a adulților, care se pot realiza prin programe de studii postuniversitare de educație permanentă, sunt:a) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;b) actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;c) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;d) însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;e) promovarea învățării pe tot parcursul vieții.(3) Acreditarea programelor postuniversitare de educație permanentă se realizează de către orice instituție de asigurare a calității membră a The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).(4) Metodologia pentru acreditarea programelor postuniversitare de educație permanentă prevăzută la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.(5) Programele de studii postuniversitare de educație permanentă organizate de către instituțiile de învățământ superior se realizează în departamentele facultăților, prin departamentele de formare continuă sau centrele și institutele de cercetare universitare, în domeniile acreditate, pe baza unui regulament propriu, aprobat de senatul universitar, până la realizarea metodologiei de acreditare prevăzută la alin. (4).  +  Articolul 9(1) Programele de studii postuniversitare se organizează:a) pentru dobândirea de competențe transversale/cheie/ profesionale suplimentare, necesare formării personale sau manageriale;b) de regulă, pe module și se finalizează, după susținerea examenului de absolvire, cu certificat de absolvire, însoțit de suplimentul descriptiv prevăzut în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență, cu menționarea competențelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.(2) Organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă se fundamentează, de regulă, pe ocupații si standarde ocupaționale realizate în condițiile legii.(3) Programele de studii postuniversitare de educație permanentă utilizează creditele transferabile.  +  Articolul 10(1) Programele de studii postuniversitare de educație permanentă:a) sunt programe de nivel 6, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;b) se pot organiza numai în domeniile de studii universitare existente potrivit legii;c) se bazează pe competențele ocupaționale solicitate la nivel național/european și se adresează ocupațiilor prevăzute în nomenclatorul Clasificarea ocupațiilor din România - COR sau ISCO (standardul internațional pentru ocupații);d) se pot organiza și pentru dezvoltarea/achiziționarea de competențe transversale și cheie definite conform reglementărilor europene.(2) Programele de studii postuniversitare de educație permanentă pot fi:a) Programe postuniversitare de inițiere - sunt programe scurte și reprezintă oferta educațională pentru dobândirea de cunoștințe, aptitudini, deprinderi conform necesităților activităților din CAEN, ocupațiilor/profesiilor noi din COR, pentru însușirea de tehnologii noi, informații privind schimbările din piața muncii, în general pentru noutăți determinate de evoluția științifică și tehnologică a domeniului, care vor genera ulterior programe de perfecționare/specializare. (la 03-02-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 03 februarie 2020 ) b) Programe postuniversitare de perfecționare profesională a adulților - reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/ dobândirea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale/transversale/cheie ale unei persoane care deține deja o calificare prin noi rezultate ale învățării.Perfecționarea se poate face și pentru funcțiile de conducere din specializarea/ocupația înrudită cu cea deținută și are la bază discipline de specialitate.Prin mai multe programe de perfecționare însumate se dobândesc rezultatele învățării necesare practicării unei noi ocupații din aceeași grupă de bază.c) Programe postuniversitare de specializare - reprezintă oferta educațională pentru dobândirea de rezultate ale învățării în aceeași arie ocupațională/grupă de bază din COR și dezvoltarea competențelor în cadrul aceleiași calificări.Programele postuniversitare de specializare au la bază standardele ocupaționale/programe de studii și rezultate ale învățării care conferă absolventului capacitatea de a profesa o ocupație nouă în aceeași grupă de bază din COR/ISCO-08 în care a absolvit programul de licență. Programele de studii au la bază discipline de specialitate, teoretice și aplicate.d) Programe postuniversitare de calificare, respectiv recalificare - reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dobândirea tuturor rezultatelor învățării ce permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații din COR/ISCO-08. Prin recalificare se pot practica noi ocupații din aceeași grupă minoră din COR cu cea în care se deține calificarea inițială.Programele postuniversitare de calificare, respectiv recalificare au la bază programe de studii care cuprind discipline de domeniu și de specialitate noi, durata lor fiind de minimum 30 de credite.(3) Cadrele didactice/Formatorii care susțin ore în cadrul programelor postuniversitare de educație permanentă pot fi:a) proprii universității;b) asociate/asociați din alte universități;c) specialiști recunoscuți în domeniul lor de activitate, așa cum prevede cadrul legal în vigoare.(4) Organizarea programelor postuniversitare se aprobă de senatul universității și dosarul de aprobare cuprinde, în principal, următoarele elemente:a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competențele profesionale și rezultate ale învățării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;c) numărul minim și maxim de participanți pentru un ciclu sau o serie de pregătire;d) calificarea persoanelor cu atribuții de instruire teoretică și practică, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă, potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare formatori;e) programa de pregătire;f) mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice necesare ocupației respective;g) dotările, echipamentele și materialele necesare formării;h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională;i) avizul departamentului pentru asigurarea calității din instituția de învățământ superior acreditată.(5) Principiile pentru asigurarea calității în cadrul programelor postuniversitare de educație permanentă sunt următoarele:a) asigurarea calității este răspunderea universității ca parte integrantă a gestionării interne a programelor postuniversitare de educație permanentă pentru educația și formarea profesională a adulților;b) asigurarea calității va pune accentul pe efecte și pe rezultatele învățării în corelare cu cerințele pieței muncii.  +  Articolul 11(1) Au dreptul să participe la formare profesională prin programe de studii postuniversitare de educație permanentă atât absolvenții învățământului superior de scurtă durată cu diplomă de absolvire, cât și absolvenții învățământului superior cu diplomă de licență ori echivalentă. (2) Participanții la programele postuniversitare de educație permanentă au calitatea de cursanți la studii postuniversitare.(3) Instituțiile de învățământ superior care organizează programe de studii postuniversitare încheie contracte de formare profesională cu participanții la aceste programe.(4) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (3), se regăsește în anexa nr. 3 la prezenta metodologie-cadru.(5) Examenul de absolvire al programului de studii postuniversitare de educație permanentă reprezintă un set de probe teoretice și/sau practice prin care se constată dobândirea rezultatelor învățării/competențelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calității. Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii de examinare, iar la examen pot asista și reprezentanți ai pieței muncii/beneficiarilor programelor de formare profesională.(6) Comisiile de finalizare a programelor postuniversitare pentru formare și dezvoltare profesională sunt alcătuite din cel puțin trei persoane: un președinte și doi membri.(7) Fiecare comisie de finalizare a programelor postuniversitare pentru formare și dezvoltare profesională are secretarul acesteia, care nu face parte din comisie.(8) Din componența comisiei de finalizare a programelor postuniversitare trebuie să facă parte, în proporție de cel puțin o treime din numărul membrilor, persoane din afara instituției de învățământ superior, reprezentând piața muncii.(9) Modelul certificatului de absolvire a cursurilor postuniversitare de educație permanentă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie-cadru.  +  Articolul 12(1) Durata minimă a programelor postuniversitare de educație permanentă se cuantifică în credite de studii transferabile, astfel: a) se poate aloca 1 (un) credit de studii transferabil pentru 25 (douăzeci și cinci) de ore de activitate didactică și de pregătire individuală, din care 10-12 ore de activitate didactică; b) durata unui program postuniversitar, care vizează dobândirea competențelor aferente unui întreg standard ocupațional pentru educație și formare de nivel 6 - Cadrul național al calificărilor, nu poate fi mai mică de 15 (cincisprezece) credite de studii transferabile, respectiv 180 (o sută optzeci) de ore didactice. (2) Planurile de învățământ ale programelor postuniversitare trebuie să conțină ore de curs, seminar și activități practice/de laborator/de proiectare.  +  Articolul 13(1) Programele postuniversitare se organizează:a) de instituții de învățământ superior acreditate, inclusiv prin parteneriate între facultăți și departamente din aceeași instituție de învățământ superior;b) prin parteneriate între instituțiile de învățământ superior acreditate;c) de instituții de învățământ superior acreditate în parteneriat cu furnizori de formare profesională a adulților, autorizați;d) de instituții de învățământ superior acreditate în parteneriat cu angajatori direct interesați. (la 03-02-2020, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 03 februarie 2020 ) (2) Organizarea programelor postuniversitare de educație permanentă se realizează prin programe de zi sau cu frecvență redusă.(3) Stagiile de practică se pot organiza în țară sau în străinătate.  +  Capitolul IV Înregistrarea în registrul național al programelor postuniversitare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, de perfecționare și de educație permanentă  +  Articolul 14(1) Instituțiile de învățământ superior acreditate organizatoare de programe postuniversitare au următoarele obligații:a) de a transmite Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) informațiile referitoare la programele postuniversitare organizate, pentru înscrierea în Registrul național al programelor postuniversitare, denumit în continuare RNPP, care este o parte a Registrului național al calificărilor din învățământul superior, denumit în continuare RNCIS;b) de a solicita Ministerului Educației și Cercetării (MEC) necesarul de formulare pentru certificatele de atestare a competențelor și pentru certificatele de absolvire. MEC va aviza necesarul de formulare în baza informațiilor încărcate în RNPP, gestionat și transmis la MEC de către ANC. (la 03-02-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 03 februarie 2020 ) c) de a transmite Autorității Naționale pentru Calificări dovada achitării tarifului aferent înscrierii programelor postuniversitare de educație permanentă, de formare și dezvoltare profesională continuă, respectiv de perfecționare în Registrul național al programelor postuniversitare, cu valoarea echivalentă a 25% din valoarea salariului minim net pe economie (conform legislației în vigoare la momentul transmiterii informațiilor pentru înregistrare). (la 18-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul IV a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.216 din 8 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 08 mai 2020 ) (2) Informațiile transmise către ANC conform alin. (1) lit. a) conțin cel puțin următoarele date:a) denumirea programului și nivelul CNC;b) tipul programului și domeniul clasificării internaționale standard a educației - ISCED;c) descrierea programelor postuniversitare prin rezultatele învățării/competențele dobândite (după caz) și ocupațiile din piața muncii cărora li se adresează programul/standardul;d) locul unde se desfășoară programul și organizatorul: universitatea/facultatea, consorțiul;e) durata programului și numărul de credite ECTS.(3) RNPP este gestionat, actualizat și publicat de către ANC pe site-ul oficial al instituției.(4) Structura RNPP este prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta metodologie-cadru.  +  Articolul 15Programele de studii postuniversitare se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanțare din alte surse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 16(1) Activitatea din cadrul programelor de studii postuniversitare se normează separat și nu intră sub incidența art. 288 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic și/sau un cadru didactic coordonator de program le pot desfășura în cadrul programelor de studii postuniversitare se stabilește de senatul universității prin Metodologia de organizare și desfășurare a programelor de studii postuniversitare.  +  Articolul 17Pe baza prezentei metodologii-cadru, instituțiile de învățământ superior, prin departamentele de formare continuă, își elaborează propriile metodologii de organizare, înregistrare și raportare a programelor de studii postuniversitare, care se aprobă de senatul universității, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei metodologii-cadru în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.  +  Anexa nr. 1 (la 03-02-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 03 februarie 2020 )  +  Anexa nr. 2la metodologia-cadru  +  Anexa nr. 2^1
  NORME
  de completare ale suplimentului descriptiv
  1. Secțiunea 1 „Date de identificare a titularului certificatului“ necesită înscrierea următoarelor date: nume de familie la naștere, nume (altul decât cel de la naștere, dacă este cazul), inițiala/inițialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data nașterii, locul nașterii, număr matricol și, după caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identității posesorului certificatului), precum și anul înmatriculării în instituția de învățământ superior.2. Secțiunea 2 „Informații privind instituția de învățământ superior, domeniul de studii și programul postuniversitar“, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: numele și statutul instituției de învățământ superior care a organizat programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și care a eliberat certificatul de atestare a competențelor profesionale (prin statut înțelegându-se dacă instituția este publică sau privată, acreditată sau autorizată să funcționeze provizoriu, în conformitate cu legislația în vigoare), facultatea/departamentul care a organizat examenul de certificare a competențelor profesionale, domeniul de studii, programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, precum și limba (limbile) de studiu/examinare.3. Secțiunea 3 „Informații privind competențele dobândite prin programul de studii în conformitate cu standardul ocupațional utilizat/calificarea universitară utilizată“, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cuprinde: denumirea SO/CU (standard ocupațional/calificare universitară), codul COR/RNCIS, precum și unitățile de competență/ competențele vizate de programul de studii, aceleași indicate la avizarea planului de învățământ.4. Secțiunea 4 „Informații privind curriculumul și rezultatele obținute“ cuprinde: forma de învățământ (cu frecvență, cu frecvență redusă); competențele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile art. 173 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultății, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unitățile de studiu obligatorii, opționale și facultative, numărul total de ore, notele obținute, numărul de credite de studiu transferabile obținute și media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menționarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10).5. Secțiunea 5 „Informații suplimentare“ prezintă mențiuni privind școlarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale școlarității, transferuri, mobilități etc.). De asemenea, în această secțiune se menționează alte certificate, atestate în baza unor acorduri instituționale.În situația în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaționale, trebuie menționat în această secțiune.Se recomandă să se indice o adresă de contact, poștală sau electronică, pentru informații suplimentare cu privire la certificatul de atestare a competențelor profesionale și suplimentul descriptiv, care au fost emise.6. Secțiunea 6 „Legalitatea suplimentului“ cuprinde: funcția, numele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ superior (rector, decan/director, secretar-șef de universitate, secretar-șef de facultate/departament); elemente de siguranță (numărul și data eliberării), iar în continuare se va menționa numărul de pagini pe care îl conține suplimentul la diplomă și se va aplica ștampila sau sigiliul oficial al instituției de învățământ superior care a asigurat școlarizarea titularului. Ștampila sau sigiliul oficial al instituției, aplicat la pct. 6.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.).7. Secțiunea 7 „Informații privind sistemul național de învățământ“ cuprinde o diagramă a sistemului de învățământ din România, precum și o descriere a sistemului de învățământ superior, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-02-2020, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 03 februarie 2020 )
   +  Anexa nr. 3la metodologia-cadru
  CONTRACT DE FORMARE POSTUNIVERSITARĂ
  Nr. .......................... din .......................
  I. ......................................, în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentată prin ..........................., având funcția de ........................, cu sediul în ................................, telefon/fax ............................, e-mail ..................., cod fiscal/cod unic de înregistrare ..............................., cont bancar ...................... la ........................ și cont trezorerie ..................., înregistrată în Registrul național al programelor postuniversitare cu nr. ................. ,II. .........................................................................................................................., cu domnul/doamna ............................., având CNP .................................., adresa ................................, CI seria ............. nr. ..................., în calitate de beneficiar.1. OBIECTUL CONTRACTULUIObiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de educație și formare postuniversitară în .............. pentru domnul/doamna ......................., beneficiar de formare profesională.2. Durata și valabilitatea contractului2.1. Durata contractului este de la ...…...………… până la finalizarea programului de formare profesională.2.2. Durata programului este de ......... ore de pregătire.2.3. Furnizorul își rezervă dreptul de a anula/amâna organizarea cursului, cu informarea prealabilă a cursanților.3. Valoarea contractului3.1. Valoarea totală a contractului este de ........................ lei și include taxa de școlarizare și serviciile-suport pentru curs. 3.2. Plata se face în lei, fie în numerar la sediul furnizorului, fie prin ordin de plată în cont bancar .................. la ............. sau cont trezorerie ........................... .4. Obligațiile părțilorI. Furnizorul se obligă:a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activității de formare profesională;c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională și susținerea examenelor de absolvire;d) să asigure instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă;e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activități decât cele prevăzute în programul de formare profesională.II. Beneficiarul serviciului de formare profesională se obligă:a) să depună, la înscriere, dosarul personal al participantului, dosar care trebuie să conțină toate documentele enumerate în cererea de înscriere la cursuri, conform legislației specifice în vigoare; b) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă;c) să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;d) să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;e) să respecte normele privind securitatea și sănătatea în muncă.5. Răspunderea contractuală5.1. Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului, partea vinovată răspunde potrivit legii.6. Forța majoră6.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condițiile legii.6.2. Partea care, din cauză de forță majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale va înștiința în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situației de forță majoră.7. Soluționarea litigiilorPărțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se pot adresa instanței de judecată competente, potrivit legii.8. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului8.1. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, exprimat prin act adițional la prezentul contract.8.2. Părțile pot stabili de comun acord suspendarea/amânarea pe o durată limitată a contractului, maximum o serie.8.3. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului;b) prin reziliere.8.4. În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.9. Dispoziții finalePrezentul contract reprezintă acordul de voință al părților și a fost încheiat astăzi, .............................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
  Furnizor-Universitatea,
  ….......................................…..
  Beneficiar,
  ............………
   +  Anexa nr. 4la metodologia-cadru
  STRUCTURA
  Registrului național al programelor postuniversitare
  Denumirea programuluiDomeniul ISCEDNivelul CNCDescrierea programului postuniversitar în termeni de: (i) Rezultate ale învățării (ii) Cunoștințe/ deprinderi/abilități/autonomie și responsabilitateCredit ECTSOrganizatorul/ LoculEmitentul certificatului de absolvireObservații
  Hotărârea Senatului Universității număr/dataParteneriOcupația /Grupa de bază din COR /Activitatea CAEN pentru care se organizează programul postuniversitar
  12345678 9 10