ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 58 din 23 aprilie 2020privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 29 aprilie 2020  Având în vedere Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României prin care s-a instituit la art. 78 din anexa nr. 1 faptul că, „Pe durata stării de urgență, unitățile de învățământ preuniversitar organizează, în măsura posibilităților, desfășurarea de activități din planurile de învățământ, în format online. Derularea acestor activități, precum și modul de recuperare a elementelor care nu pot fi parcurse în această perioadă se stabilesc de către Ministerul Educației și Cercetării“ și în ceea ce privește învățământul universitar se statuează la art. 79 din anexa nr. 1 faptul că, „Pe durata stării de urgență, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de predare-învățare-evaluare, în format online“,luând în considerare Hotărârea nr. 7 din 11 martie 2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit căreia se recomandă „utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ“,luând în considerare situația extraordinară generată de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2,ținând cont că Ministerul Educației și Cercetării are obligația de a asigura securitatea raporturilor juridice în domeniul educației și de a implementa toate măsurile necesare astfel încât efectele negative generate de pandemia de coronavirus SARSCoV-2 să aibă un impact minim asupra sistemului de învățământ,având în vedere că în România educația este considerată prioritate națională, iar continuarea activităților didactice specifice aferente anului școlar, respectiv anului universitar 2019-2020 vizează interesul public general,ținând cont de obligația respectării principiului relevanței - în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și social-economice - și principiului eficienței - în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente, principii ce guvernează sistemul de învățământ din România,întrucât se impune adoptarea unor măsuri urgente astfel încât atât procesul de învățământ universitar, cu toate componentele sale, didactice și de cercetare, așa cum sunt definite de art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cât și procesul de învățământ preuniversitar privitor la mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar să se poată desfășura în continuare,pentru desfășurarea optimă a anului școlar/universitar în curs, precum și facilitarea unei perioade de tranziție cât mai scurte, ulterioară încetării stării de urgență și care să nu afecteze interesul superior al elevului/studentului, evoluția și dezvoltarea educațională, profesională și de carieră reprezintă o situație de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată,pentru a asigura, pe durata decretării stării de urgență și până la data de 1 septembrie 2020, posibilitatea cadrelor didactice de a beneficia de dreptul la titularizare, obținerea gradului didactic I, gradului didactic II, definitivatul în profesie și restrângerea de activitate și în condițiile restricțiilor privind adunările publice impuse de autoritățile de resort,știind că desfășurarea în bune condiții a activității aferente anului școlar/universitar în curs creează premisele începerii viitorului an școlar/universitar la termenele preconizate, în bune condiții și fără un impact negativ asupra beneficiarilor direcți ai actului educațional,având în vedere situația extraordinară generată de suspendarea pe termen lung a cursurilor pentru elevi și studenți, în contextul necesității limitării efectelor negative generate de pandemia de coronavirus, precum și faptul că neadoptarea unor măsuri adecvate care să creeze posibilitatea încheierii anului școlar, respectiv universitar, în bune condiții, ar conduce la grave consecințe asupra întregului sistem de învățământ și pentru buna desfășurare a activităților planificate, aceste măsuri nu pot fi amânate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, desfășurarea tuturor activităților de predare-învățare-evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate realiza și în modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență și cu frecvență redusă și reprezintă modalități de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii prevăzute la art. 139 lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pe durata stării de urgență și până la începutul anului universitar 2020-2021, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, utilizează ca metodă didactică alternativă de învățământ modul on-line. Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/ departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfășurată în modul on-line.(3) Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, procesul de admitere la studiile universitare se poate desfășura și în modul on-line.  +  Articolul 2(1) În perioada stării de urgență și până la începutul anului universitar 2020-2021, activitățile cuprinse în norma didactică prevăzute de art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot fi realizate și în modul on-line.(2) În situația desfășurării activităților prevăzute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în modul on-line, norma didactică se stabilește cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Activitățile cuprinse în norma didactică prevăzute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate în modul on-line în anul universitar 2019-2020, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă reprezintă modalități de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii prevăzute la art. 139 lit. a) și b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și sunt recunoscute.(4) Participarea studenților și studenților doctoranzi la examenele prevăzute de art. 143 și 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care pe perioada stării de urgență au urmat activități de învățare și predare în modul online, se realizează potrivit metodologiilor aprobate de instituțiile de învățământ universitar.  +  Articolul 3Activitățile didactice care impun interacțiunea „față în față“ se recuperează în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgență și înainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea.  +  Articolul 4Măsurile luate de instituțiile de învățământ universitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se aplică pe perioada anului universitar 2019-2020.  +  Articolul 5În perioada stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, activitățile desfășurate de cadrele didactice care au ca obiect consolidarea și recapitularea programei școlare reprezintă forme de realizare a activităților prevăzute la art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și pot fi realizate în modul on-line.  +  Articolul 6Prin derogare de la prevederile art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2020, etapa I eliminatorie realizată de către inspectoratele școlare în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar constă în evaluarea activității profesionale la nivelul unității de învățământ, evaluarea portofoliului profesional personal și în susținerea a cel puțin o inspecție la clasă.  +  Articolul 7Abrogat. (la 14-05-2020, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 43, Punctul VIII. din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 8Prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (5) lit. b) și d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, gradul didactic I, seria 2018-2020, se poate obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea gradului didactic II prin promovarea a două inspecții școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 ani, apreciate cu calificativul maxim și susținerea lucrării metodico-științifice care se poate realiza și în modul on-line, în fața comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educației și Cercetării.  +  Articolul 9Pe durata decretării stării de urgență și până la data de 1 septembrie 2020 se suspendă aplicarea prevederilor art. 252 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără afectarea drepturilor cadrelor didactice titulare din sistemul de învățământ preuniversitar supuse restrângerii de activitate.  +  Articolul 10Abrogat. (la 14-05-2020, Articolul 10 a fost abrogat de Articolul 43, Punctul VIII. din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 14-05-2020, Articolul 11 a fost abrogat de Articolul 43, Punctul VIII. din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 12Începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 1 septembrie 2020 se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Măsurile luate de inspectoratele școlare/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București și de unitățile de învățământ preuniversitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se aplică pe perioada anului școlar 2019-2020.  +  Articolul 14Termenele opozabile furnizorilor de educație din domeniul învățământului superior și preuniversitar, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau menținerii acreditării prevăzute de art. 33 alin. (3) din același act normativ, se prelungesc de drept până cel târziu la începutul anului școlar/universitar 2021-2022.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 23 aprilie 2020.Nr. 58.----