ORDIN nr. 1.676/C din 7 mai 2020privind prelungirea aplicării, în anul 2020, a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare și a Ordinului ministrului justiției nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției, precum și privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 2.415/C/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 13 mai 2020  În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,în baza dispozițiilor art. 90 coroborat cu art. 2 alin. (4) din cap. II al anexei nr. VI - Familia ocupațională de funcții bugetare „Apărare, ordine publică și securitate națională“ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul IPrevederile Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2015, se aplică în mod corespunzător și în anul 2020.  +  Articolul IIPrevederile Ordinului ministrului justiției nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 3 iulie 2017, se aplică în mod corespunzător și în anul 2020, cu excepția art. 4 și 5 din anexa la acesta.  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.415/C/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 3 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) În Ministerul Justiției, majorarea pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale se acordă individual, prin ordin al ministrului justiției. (2) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă individual, pentru o perioadă de maximum 3 luni, pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget, pentru ordonatorul principal de credite.(3) Ministerul Justiției, prin Direcția resurse umane și Direcția financiar-contabilă, stabilește trimestrial numărul maxim de persoane pentru care urmează să se acorde majorarea.(4) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă având în vedere lucrările de excepție sau misiunile speciale desfășurate în trimestrul anterior acordării dreptului, la propunerea fundamentată și motivată în scris a conducătorului compartimentului din care face parte salariatul, care cuprinde procentul majorării, precum și perioada de acordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, și se avizează de către secretarul de stat coordonator.(5) Propunerile de acordare a majorării se analizează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului justiției, din care fac parte conducătorii compartimentelor din cadrul ministerului care au în subordine polițiști de penitenciare și secretarii de stat coordonatori ai acestor compartimente. (6) Întrunirea comisiei și analizarea propunerilor se fac până la sfârșitul lunii imediat următoare trimestrului pentru care se acordă majorarea. (7) Propunerile finale acceptate în cadrul comisiei sunt avizate de către Direcția resurse umane și Direcția financiar-contabilă, din punctul de vedere al încadrării în procentele prevăzute la alin. (2), și înaintate ministrului justiției, pentru a fi aprobate prin ordin. (8) Ministrul justiției decide acordarea majorării, procentul acesteia și perioada de acordare, pe baza propunerilor comisiei prevăzute la alin. (5).2. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVDe la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru polițiștii de penitenciare din cadrul Ministerului Justiției, procedura de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale este cea prevăzută la art. 34 din Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.415/C/2018, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  București, 7 mai 2020.Nr. 1.676/C.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 9 la normele metodologice)
  Propunere de acordare a majorării pentru lucrări de excepție
  sau misiuni speciale în Ministerul Justiției
  AvizatSecretar de stat coordonator
  Compartimentul
  Gradul profesional
  Numele și prenumele
  Funcția
  Lucrarea de excepție sau misiunea specială la care se face referire
  Procent majorare
  Contribuția adusă de polițistul de penitenciare la lucrarea de excepție sau misiunea specială
  Implicații instituționale

  Întocmit
  Conducător compartiment,
  ........................
  -----