ORDIN nr. 4.220/769/2020pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 4.220 din 8 mai 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 769 din 8 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 12 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. 972/2020 al Direcției generale învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării,având în vedere prevederile:– art. 83 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării și ministrul sănătății emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.  +  Articolul 2Ministerul Educației și Cercetării asigură cadrul general pentru desfășurarea tuturor activităților specifice în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ și monitorizează prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București modul în care se implementează acțiunile de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2.  +  Articolul 3Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit/transmite direcțiilor de sănătate publică, cu cel puțin o săptămână înainte, perioada de desfășurare a activităților la care participă elevii în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și intervalul orar.  +  Articolul 4Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București verifică respectarea de către unitățile/instituțiile de învățământ a normelor instituite de autoritățile de resort privind asigurarea materialelor de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic auxiliar și nedidactic, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.  +  Articolul 5Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București monitorizează organizarea și desfășurarea activităților din cadrul unităților de învățământ.  +  Articolul 6Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București colaborează cu direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București în vederea instituirii măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor în unitățile/instituțiile de învățământ, prin triaj epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii) realizat de către un medic sau asistent medical în fiecare unitate de învățământ, astfel:a) Direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București centralizează listele cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistenței medicale, pentru fiecare unitate de învățământ și le transmit inspectoratelor școlare care le pun la dispoziția unităților de învățământ.b) Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor comunica regulat direcțiilor de sănătate publică rapoartele de monitorizare privind asigurarea condițiilor igienico-sanitare în cadrul unităților de învățământ și respectarea normelor de către elevi și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic.  +  Articolul 7Conducerile unităților de învățământ răspund de implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților, pe baza unui program, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 8Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic, pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul actual.  +  Articolul 9Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, în termen de 5 zile de la publicarea prezentului ordin, vor elabora și vor aproba o procedură proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității de învățământ, asigurându-se că:a) la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;b) în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament;c) participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani);d) elevii prevăzuți la literele b) și c) vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaționale);e) parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;f) elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire;g) la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.);h) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;i) intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;j) unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent;k) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun;l) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) și la finalizarea programului;m) în sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi, situați la cca. 2 metri distanță unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților din unitatea de învățământ;n) în perioada 2-12 iunie, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu. În situația unităților de învățământ care vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră;o) în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic;p) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților;q) colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ;r) la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.  +  Articolul 10Unitățile de învățământ în colaborare cu autoritățile publice locale pot lua și alte măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezinfecție, lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor, măsuri privind siguranța elevilor pe traseul de la unitatea de învățământ la domiciliu și retur etc.).  +  Articolul 11Unitățile de învățământ special sau în care, pentru asigurarea egalității de șanse, sunt prezente și alte persoane (profesor de sprijin, interpret mimico-gestual etc.) vor lua măsuri pentru a nu se depăși numărul de maximum 10 persoane în sală.  +  Articolul 12Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.  +  Articolul 13În perioada desfășurării activităților din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar:a) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București solicită autorităților publice locale listele cu personalul medical desemnat să asigure acordarea asistenței medicale, pentru fiecare unitate de învățământ și le transmite inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.b) Unitățile/Instituțiile de învățământ informează direcțiile de sănătate județene/a municipiului București despre depistarea unor cazuri suspecte de infecție la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unităților de învățământ. Conducerea unității/instituției de învățământ desemnează o persoană cu atribuții în menținerea legăturii permanente cu direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București.c) În maximum 2 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit/transmite către autoritățile administrației publice locale, respectiv către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București lista cu elevii și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitățile/instituțiile de învățământ care participă la desfășurarea activităților de învățământ în perioada pregătirii elevilor și în perioada desfășurării examenelor.d) Cu minimum 24 de ore înaintea fiecărei probe de examen/evaluare, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor/va primi următoarele informații privind elevii sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic menționați la lit. c):(i) de la direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București lista cu persoanele internate în unitățile/instituțiile sanitare cu suspiciunea sau confirmate cu infecția cu SARS-CoV-2;(ii) de la autoritățile administrației publice locale lista cu persoanele aflate în izolare la domiciliu sau carantină instituționalizată.  +  Articolul 14Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor/va raporta, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, situația privind desfășurarea activităților și respectarea prevederilor prezentului ordin în unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 15Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, Direcția generală asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  -----