ORDIN nr. 120/68/2020pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 120 din 30 aprilie 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 68 din 7 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 11 mai 2020  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 242.288 din 30.04.2020 al Centrului operativ pentru situații de urgență și al Direcției generale de politici agricole,ținând seama de Avizul nr. 4.009/RA din 7.05.2020 al Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) mediul natural (ecosisteme acvatice și terestre, păduri, terenuri cu destinație agricolă, intravilanul localităților, altele).2. La articolul 9 alineatul (3) punctul I, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: h) numește prin ordin comisiile alcătuite din specialiști pentru evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică;3. La articolul 9 alineatul (3) punctul II, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) desemnează personal tehnic din aparatul propriu al consiliului județean, pentru a participa în comisiile numite prin ordin al prefectului, în scopul constatării și evaluării fizice și valorice a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice care generează seceta pedologică;4. La articolul 11 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) participă, prin reprezentanții săi în comisiile stabilite de președintele comitetului județean pentru situații de urgență, la evaluarea și stabilirea pagubelor produse de seceta pedologică, dacă este cazul;5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafețele destinate producției vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de 3 zile de la constatarea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deținute.6. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În funcție de pagubele înregistrate și raportate de Grupul de suport tehnic, prefectul, în calitatea sa de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență, numește, prin ordin, comisiile de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole.(2) Din cadrul comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole fac parte reprezentanți ai administrației publice locale, un reprezentant al centrului județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și un reprezentant al direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(3) Prezența tuturor reprezentanților prevăzuți la alin. (2) și a fermierului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie.(4) Secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de către persoane din cadrul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(5) Comisiile prevăzute la alin. (1) întocmesc procese-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, prin validarea și centralizarea datelor conținute în rapoartele operative întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență și evaluarea acestora.(6) Persoanele nominalizate în comisiile pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole au obligația asumării proceselor-verbale, pe baza experienței și a cunoștințelor tehnice/profesionale deținute.(7) Comitetul local pentru situații de urgență înregistrează procesele-verbale pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole și le înaintează comitetului județean pentru situații de urgență.(8) Comitetul județean pentru situații de urgență înaintează procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii raportului de sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.(9) Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înființate în primăvară, și se comunică instituției prefectului, consiliului județean și Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.7. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, din cadrul comisiilor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmesc un raport centralizator privind calamitățile generate de seceta pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, pe care îl transmit către Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.8. Anexele nr. 1-5 la regulament se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament)
  RAPORT OPERATIV
  cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
  (model)
  UAT .......................... Județul .................
  Nr crt.CulturaBloc fizic Nr. parcelă/tarlaSuprafața totală declarată- ha -% calamitareSuprafața calamitată- ha -
  0123456 = 4 x 5/100
  1.
  2.
  3.
  ...
  Data ................................
  Președintele comitetului local pentru situații de urgență
  Primar,
  ......................................................
  (numele și prenumele)
  ......................................................
  (semnătura/ștampila, după caz)
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la regulament)
  CENTRALIZATOR
  rapoarte operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole,
  asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
  (model)
  Județul ........................
  Nr crt.CulturaSuprafața totală declarată - ha -Din care suprafața calamitată - ha -
  0123
  1.
  2.
  3.
  ...
  Data ................................
  Șeful Grupului de suport tehnic
  Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene ....................
  ......................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ......................................................
  Membrii comisiei
  ReprezentantulNumele și prenumeleSemnătura
   +  Anexa nr. 3 (Anexa nr. 3 la regulament)
  PROCES-VERBAL
  de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole
  (model)
  UAT ....................../Localitatea .................. Nr. ............ din ............Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, formată din reprezentanți ai:unității administrativ-teritoriale - UAT ........................................................ (numele, prenumele și funcția)Direcției pentru agricultură județene/a municipiului București - DAJ .............................................. (numele, prenumele și funcția)Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - APIA......................................................., (numele, prenumele și funcția)ca urmare a Înștiințării nr. ..... din ........, depusă de către producătorul agricol ..............................................................., (numele, prenumele/denumirea)identificat cu ID APIA ............ nr. ....... /............., și a Ordinului prefectului nr. ......./................., s-a deplasat la fața locului, unde a constatat că ..................... s-au produs calamități ale suprafețelor culturilor declarate de producătorul agricol, (la data, perioada) cauzate de seceta pedologică, după cum urmează:
  Nr crt.Bloc fizic Nr. parcelă/ tarlaCulturaSuprafața totală declarată - ha-% calamitare(*)Suprafața calamitată- ha -Evaluare pagube(**)- lei -Irigabilda/nu
  0123456 = 4 x 5/10078
  1.(X)
  2.(X)
  ...(X)
  Total pe cultură
  Total
  (*) Se stabilește de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor.(**) Evaluarea pagubelor are în vedere cheltuielile efectuate până la constatarea/producerea daunei; se vor lua în calcul cheltuielile în sumă forfetară stabilite pe baza devizelor de cheltuieli pentru fiecare cultură calamitată, elaborate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală. Situația culturilor la data constatării pagubelor:1. Stadiul de dezvoltare .......................................................................................................................................2. Aspecte de vătămare (dăunare) ......................................................................................................................................................3. Măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor ..................................................................................................................................4. Detalierea situației existente la momentul constatării, pentru coloana 8 - Irigabil......................................................................................................................................................Determinările s-au realizat în prezența producătorului agricol/persoanei împuternicite.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru al comisiei, iar originalul rămâne la producătorul agricol/persoana împuternicită.Membrii comisiei
  ReprezentantulNumele și prenumeleSemnătura
  UAT
  DAJ
  APIA

  Producător agricol/Împuternicit (numele, prenumele și denumirea) ..........................
  CNP/CUI .............................
  ..................................................
  (semnătura/ștampila, după caz)
  Președintele Comitetului local pentru situații de urgență
  Primar,
  .........................
  NOTĂ:Procesul-verbal constituie documentul doveditor care se atașează la Înștiințarea cu privire la forță majoră, care se prezintă la instituțiile statului.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la regulament)Aprobat.Președintele comitetului județean pentru situații de urgență, ...........................................Prefect,........................................
  RAPORT DE SINTEZĂ
  cu evaluarea pagubelor la culturile agricole,
  asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri
  (model)
  Nr. crt.Municipiul, orașul, comuna/localități aparținătoarePagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare și evaluare a pagubelor
  CulturaSuprafața totală declarată - ha -din care suprafața calamitată - ha -Evaluare pagube - lei -
  012345
  1 UAT .................. cod SIRUTA ...................
  Localitatea 1
  .....................................
  Localitatea 2
  .........
  Localitatea n
  2 UAT .................. cod SIRUTA ...................
  Localitatea 1

  RAPORT DE SINTEZĂ
  cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică,
  pe UAT-uri și producători agricoli
  (model)
  Nr. crt.Municipiul, orașul, comuna/localități aparținătoareProducătorul agricol(datele de identificare/codul ID APIA)Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare și evaluare a pagubelor
  Suprafața totală declarată - ha -din care suprafața calamitată - ha -din care suprafața irigabilă - ha -Evaluare pagube- lei -
  0123456
  UAT 1 ....................... cod SIRUTA ...................
  Cultura 1: ………………..
  1Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  Producător 3
  …………..
  Total
  2Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  Producător 3
  ………….
  Total
  Total cultura 1
  Cultura 2 ………………….
  1Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  Producător 3
  …………..
  Total
  2Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  Producător 3
  …………..
  Total
  Total cultura 2
  Total UAT 1 (total cultura 1 + total cultura 2 + ….)
  UAT 2 ……………. cod SIRUTA ……………………
  Cultura 1 …………………………
  1Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  Producător 3
  …………..
  Total
  2Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  Producător 3
  ………….
  Total
  Total cultura 1
  0123456
  Cultura 2 ……………………….
  1Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  Producător 3
  …………..
  Total
  2Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  Producător 3
  ………….
  Total
  Total cultura 2
  Total UAT 2 (total cultura 1 + total cultura 2 + ……)
  Total general (total UAT 1 + total UAT 2 + ………)

  Șeful Grupului de suport tehnic,
  ...................................................
  Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene ...................
  .....................................................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ..............................................................
  Întocmit
  Reprezentant cu rol principal în GST DAJ,
  ........................................................................
  Reprezentant cu rol principal în GST APIA,
  ......................................................................
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 5 la regulament)
  RAPORT CENTRALIZATOR
  privind calamitățile generate de seceta pedologică
  Direcția pentru Agricultură Județeană ................/a Municipiului București
  SpecificareCultura 1Cultura 2Cultura 3................
  Suprafața calamitată (ha)
  Valoare pagube (lei)
  Număr de solicitanți ............................Data .................................Centralizat conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare și evaluare a pagubelor
  Reprezentant al Direcției pentru Agricultură Județene ...................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura ..............................................................
  Directorul executiv,
  ...............................................
  (numele și prenumele)
  ................................................
  (semnătura/ștampila, după caz)
  ----