REGULAMENT din 30 aprilie 2020privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 7 mai 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 940 din 30 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 367 din 7 mai 2020.
  Scopul prezentului regulament este de a descrie condițiile și modalitățile de organizare și desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (M.E.E.M.A.), în conformitatea cu prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 1.100/2017 pentru aprobarea domeniilor de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe avute în vedere la acordarea gradelor diplomatice sau consulare, cu modificările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Activitatea de reprezentare externă a M.E.E.M.A. se asigură prin reprezentanții săi în cadrul birourilor de promovare comercial-economică organizate în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României sau în afara acestora.  +  Articolul 2Reprezentanții M.E.E.M.A. din rețeaua de reprezentare externă au calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României (C.D.C.R.) pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate, în măsura în care sunt acreditați în această funcție.  +  Articolul 3Trimiterea în misiune permanentă a personalului din cadrul aparatului propriu al M.E.E.M.A. de la nivel central (la data publicării anunțului de concurs/procedura de voluntariat având statut de funcționar public sau diplomatic, personal contractual în centrala M.E.E.M.A.) se face în condițiile prezentului regulament și cu condiția obținerii avizelor favorabile din partea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.) și, respectiv, a Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.), în baza numirii prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.  +  Articolul 4(1) Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape succesive:a) etapa selecției dosarelor de înscriere;b) etapa interviului.(2) Concursul se anunță, în mod obligatoriu, prin afișarea la sediul M.E.E.M.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, și pe pagina de internet a M.E.E.M.A.(3) Posturile care se scot la sesiunea de concurs sunt aprobate de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri.(4) Durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 4 ani.(5) La împlinirea duratei misiunii permanente, aceasta poate fi prelungită pentru o durată de maximum un an prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, pe baza unei evaluări de oportunitate realizate în cuprinsul unui memorandum întocmit de direcția de specialitate din cadrul M.E.E.M.A.(6) Personalul M.E.E.M.A. poate participa la concursul pentru trimiterea în misiune externă după o perioadă de cel puțin 6 luni de activitate în centrala ministerului, inclusiv între două mandate externe; fac excepție persoanele aflate la post pentru o perioadă de 13 luni, desemnate prin procedura voluntariatului.  +  Articolul 5În cazul posturilor ce necesită o ocupare urgentă pentru asigurarea continuității activității Biroului de promovare comercial-economică (BPCE) poate fi aplicată procedura voluntariatului prevăzută la art. 27.  +  Articolul 6Poate ocupa un post în rețeaua externă a M.E.E.M.A. personalul menționat la art. 3 care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:1. ocupă o funcție publică, contractuală sau diplomatică, conform prevederilor Constituției României, republicată, și ale legilor în vigoare;2. are cetățenie română;3. se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute de Constituția României și de legile în vigoare;4. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției publice;5. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;6. nu este incompatibil cu dobândirea calității de membru al C.D.C.R. Interdicțiile și incompatibilitățile cu calitatea de membru al C.D.C.R. sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, precum și cele prevăzute de legislația generală în vigoare;7. are o stare de sănătate corespunzătoare, compatibilă cu exercitarea activităților specifice în domeniul relațiilor externe și în condițiile climatice din țara respectivă;8. a urmat, în țară sau în străinătate, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;9. are o vechime în muncă cumulată de:a) 9 ani pentru funcția de ministru consilier;b) 7 ani pentru funcția de consilier economic;c) 5 ani pentru funcția de secretar economic I;d) 3 ani pentru funcția de secretar economic II;e) 2 ani pentru funcția de secretar economic III în unul dintre următoarele domenii de activitate:(i) activitate desfășurată în domeniul economic și relațiilor internaționale;(ii) activitate desfășurată în domeniul tehnic;(iii) activitate desfășurată în domeniul juridic;10. nu se află în situația nefinalizării misiunii permanente în străinătate (cu sau fără prelungire); fac excepție persoanele aflate la post pentru o perioadă de 13 luni, desemnate prin procedura voluntariatului;11. nu a fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;12. nu s-a aflat, în ultimii 2 ani, în situația neprezentării la post în mod nejustificat după ce a fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a unei proceduri de voluntariat;13. cunoaște cel puțin o limbă străină (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă, arabă, chineză - după caz) și îndeplinește condițiile specifice privind cunoașterea limbilor străine. Limba engleză este obligatorie.Acestea pot fi dovedite prin deținerea de certificate de competență lingvistică standard minim - nivel B1 (ori echivalent pentru certificatele obținute înainte de anul 2008) sau parcurgerea unui program complet de licență/masterat/doctorat în specializarea limbilor străine a căror cunoaștere este impusă prin condițiile specifice aprobate sau a unui program studiat integral în limbile respective cu atestare prin diplomă de licență/masterat/doctorat și supliment la diplomă;14. a obținut la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimul an lucrat calificativul „foarte bine“;15. deține permis de conducere auto valabil, categoria B;16. candidații trebuie să îndeplinească condiția de vechime în muncă până la data publicării anunțului de concurs, în domeniile prevăzute la pct. 9 până la data publicării anunțului de concurs.  +  Articolul 7În situația în care vor fi trimiși în misiune permanentă, candidații vor depune o declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2D, din care să rezulte că vor respecta următoarele obligații:1. să îndeplinească performanțele profesionale stabilite prin mandat;2. să dovedească loialitate deplină și necondiționată față de statul român, să acționeze cu competență și bună-credință pentru aplicarea politicii externe și pentru promovarea intereselor economice ale României, pentru îndeplinirea atribuțiilor și a obiectivelor stabilite de conducerea M.E.E.M.A. în cuprinsul fișei postului și al mandatului de activitate minimal prevăzut la art. 29;3. să cunoască și să respecte prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, precum și normele comune convenite cu M.A.E., privind activitatea reprezentanților M.E.E.M.A. în rețeaua economică externă;4. să cunoască și să respecte legislația și uzanțele din țara în care urmează să își desfășoare activitatea;5. să aibă, în toate împrejurările, o conduită profesională și morală ireproșabilă și să dea dovadă de responsabilitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;6. să cunoască și să respecte interdicția de a-și folosi poziția oficială pentru a-și crea avantaje personale;7. să cunoască și să respecte reglementările privind păstrarea secretului de stat, în condițiile legii, precum și confidențialitatea operațiunilor comerciale de care iau cunoștință în exercitarea funcției;8. să nu desfășoare, nici în străinătate, nici în țară, activități incompatibile cu atribuțiile, responsabilitățile și statutul de reprezentant al M.E.E.M.A., respectiv cu calitatea de membru al C.D.C.R.;9. să nu se implice în activitățile partidelor și organizațiilor politice din țară și din străinătate și să nu fie membri ai acestora;10. să informeze imediat conducerea M.E.E.M.A. în legătură cu orice schimbare relevantă din perspectiva raporturilor contractuale intervenită în situația lor și a membrilor de familie însoțitori la post, aflați sau nu în întreținere.  +  Capitolul II Organizarea și desfășurarea concursului intern pentru ocuparea posturilor din rețeaua externă a M.E.E.M.A.  +  Secţiunea 1 Organizarea concursului  +  Articolul 8Prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de interviu, se aprobă:a) organizarea concursului pentru ocuparea posturilor din rețeaua externă;b) numărul și distribuția geografică a posturilor scoase la concurs;c) perioada de înscriere a candidaților;d) perioada și locul în care va avea loc concursul;e) bibliografia de concurs;f) condițiile specifice de desfășurare a concursului;g) datele de contact pentru transmiterea documentelor solicitate pe parcursul procedurii de concurs sau îndeplinirea etapelor concursului.  +  Secţiunea a 2-a Etapele concursului  +  Articolul 9Procedura de concurs implică parcurgerea următoarelor etape:a) înscrierea candidaților; b) constituirea comisiei de concurs;c) constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor;d) selecția dosarelor de concurs;e) publicarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs;f) depunerea și analiza contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs;g) publicarea rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs;h) programarea interviului;i) desfășurarea interviului;j) evaluarea candidaților;k) publicarea listei candidaților declarați „admiși“, respectiv „respinși“;l) depunerea și analiza contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaților;m) publicarea rezultatului analizei contestațiilor.  +  Secţiunea a 3-a Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 10(1) În vederea desfășurării concursului de ocupare a posturilor vacante din rețeaua externă a M.E.E.M.A., prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri se constituie:a) comisia de concurs, alcătuită dintr-un președinte și 2 membri, toți cu drept de vot, unul sau 2 membri supleanți, precum și un secretar de comisie și un secretar supleant;b) comisia de soluționare a contestațiilor, alcătuită dintr-un președinte și 2 membri, toți cu drept de vot, un membru supleant, precum și un secretar de comisie și un secretar supleant.(2) Membrii comisiei de concurs, respectiv de soluționare a contestațiilor vor fi numiți de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri din rândul următoarelor categorii de personal:a) pentru comisia de concurs: secretari de stat din M.E.E.M.A., personal de conducere din M.E.E.M.A. care gestionează problematica rețelei de reprezentare externă;b) pentru comisia de soluționare a contestațiilor: secretari de stat din M.E.E.M.A., personal de conducere din M.E.E.M.A. care gestionează problematica rețelei de reprezentare externă, secretar general, secretari generali adjuncți, personal cu funcții de conducere din M.E.E.M.A. Comisia de concurs poate solicita asistența unor specialiști în limbi străine.(3) Președintele comisiei de concurs va fi un secretar de stat din M.E.E.M.A.(4) Din componența secretariatului comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor minimum un secretar și secretarul supleant sunt persoane din cadrul Serviciului resurse umane, numite prin ordinul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 11(1) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor se află în situația de conflict de interese, specific procedurii de organizare și desfășurare a concursului, dacă sunt în una dintre următoarele situații:a) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;b) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale lor sau ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării.(2) Membrii comisiilor prevăzute la art. 10 (președinții, membrii și secretarii), înainte de exercitarea acestei calități, vor depune o declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2A, privind luarea la cunoștință a situațiilor de conflict de interese stipulate în prezentul regulament.(3) Niciunul dintre membrii comisiei de concurs nu poate face parte în același timp și din comisia de soluționare a contestațiilor.  +  Secţiunea a 4-a Înscrierea la concurs  +  Articolul 12(1) În vederea participării la concurs, candidații au la dispoziție 10 zile lucrătoare, începând din ziua următoare publicării anunțului prevăzut la art. 4 alin. (2), pentru înscrierea și depunerea dosarelor de concurs.(2) Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii se face personal de către fiecare candidat sau prin împuternicit, pe baza unei procuri notariale, la sediul M.E.E.M.A. din București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, conform unui program anunțat pe pagina de internet a M.E.E.M.A. și la sediu, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament. Documentele se îndosariază și se numerotează pe fiecare filă, iar totalul numărului paginilor se înscrie pe prima filă. Pe coperta dosarului se înscriu și mențiunea „dosar de concurs“, precum și ziua, luna și anul depunerii.(3) În cazul personalului aflat la post prin procedura voluntariatului, candidații pot trimite documentele necesare în format electronic (scanate) la adresa de e-mail stabilită conform art. 8 lit. g). În cazul acestora din urmă, documentele vor fi transmise în perioada de înscriere anunțată, printr-un singur email, iar dacă nu este posibil, prin e-mailuri succesive, pe parcursul aceleiași zile calendaristice. Documentele se printează de către secretarii comisiei, se numerotează pe fiecare filă, iar totalul numărului paginilor se înscrie pe prima filă și se îndosariază.(4) În cadrul unei sesiuni de concurs sau voluntariat, fiecare candidat are dreptul să se înscrie pentru un singur post extern.  +  Articolul 13În perioada de înscriere, candidații vor depune un dosar de concurs, care va conține, în mod obligatoriu:1. cerere de înscriere la concurs - formular tipizat, conform anexei nr. 1A la prezentul regulament, care cuprinde, în mod obligatoriu, evaluarea superiorului ierarhic din anul anterior lucrat, cu precizarea calificativului, semnătura candidatului și data înscrierii;2. copia actului de identitate valabil;3. curriculum vitae, tehnoredactat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament;4. scrisoare de intenție, redactată în limba română și tradusă de către candidat în una dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă - după caz. Din scrisoare trebuie să rezulte calificarea și interesul candidatului pentru postul vizat;5. studiu personal privind aspectele relevante ale relațiilor economice bilaterale ale României cu țara pentru care candidează și propuneri concrete pentru dezvoltarea acestora, respectiv studiu privind rolul României în contextul european în domeniul politicii comerciale comune, atât în cadrul Consiliului European, cât și în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului - în funcție de postul pe care candidează (bilateral sau multilateral). Studiul va fi susținut în cadrul interviului;6. copie a certificatului de competență lingvistică, standard minim - nivel B1, conform Cadrului european de referință pentru limbi (sau echivalent pentru certificatele obținute înainte de anul 2008), sau copie diplome de licență/masterat/doctorat în limbi străine cunoscute, pentru cel puțin o limbă străină care trebuie să fie engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă - după caz;7. copie a diplomei de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării; copie a atestatului de recunoaștere/echivalare a actelor de studii emis de Ministerul Educației și Cercetării, pentru studiile efectuate în străinătate, dacă este cazul; copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea candidaților;8. copie a carnetului de muncă și/sau original adeverințe, care să ateste vechimea în muncă; vechimea în muncă se probează cu carnetul de muncă și/sau cu adeverință eliberată de angajator, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al acestuia (nume, prenume, funcție în clar) și/sau responsabilul de resurse umane, în care va fi inclusă următoarea formulare: „Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete (cu excepția documentelor emise de instituțiile publice).“;9. aviz psihologic personal, precum și o adeverință medicală (nu mai vechi de 90 de zile lucrătoare), care atestă faptul că cel în cauză este „apt de muncă“; ambele adeverințe trebuie să aibă număr de înregistrare de la unitatea care le-a eliberat;10. certificatul de cazier judiciar valabil la momentul depunerii dosarului de concurs;11. copia permisului de conducere auto categoria B valabil;12. copie a fișei/raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimul an lucrat cu calificativul „foarte bine“;13. declarații pe propria răspundere, conform anexelor nr. 2B, respectiv nr. 2C și 2 D la prezentul regulament, privind îndeplinirea următoarelor condiții:a) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;b) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații politice;c) are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției și ale legilor în vigoare;d) are naționalitate și cetățenie română;e) se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute de Constituție și de legile în vigoare;f) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției publice;g) nu este incompatibil cu dobândirea calității de membru al C.D.C.R. Interdicțiile și incompatibilitățile cu calitatea de membru al C.D.C.R. sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, precum și cele prevăzute de legislația generală în vigoare;h) nu a fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;i) nu s-a aflat, în ultimii 2 ani, în situația neprezentării la post în mod nejustificat după ce a fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat;j) nu își va folosi poziția oficială pentru a obține avantaje personale;k) a luat cunoștință de faptul că un ulterior aviz negativ al O.R.N.I.S.S. sau M.A.E. anulează rezultatele concursului, iar, după plecarea la post, are ca efect încheierea misiunii în străinătate;l) a luat cunoștință de prevederile prezentului regulament.  +  Secţiunea a 5-a Selecția și evaluarea dosarelor de concurs  +  Articolul 14Selecția dosarelor de concurs se realizează de către comisia de concurs, care analizează respectarea condițiilor de participare la concurs pe baza documentelor depuse de către candidați la dosarul de concurs. Aceasta întocmește un referat de selecție a dosarelor, care cuprinde lista candidaților admiși și respinși, precum și motivele respingerii. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare după expirarea termenului de înscriere, comisia de concurs avizează referatul și efectuează selecția dosarelor. Comisia va elabora un proces-verbal privind rezultatele selecției dosarelor, în ordinea alfabetică a candidaților, cu mențiunea „admis“ sau „respins“, însoțită, după caz, de motivele respingerii dosarului.  +  Articolul 15(1) Lista candidaților, în ordinea alfabetică, cu mențiunea „admis“ sau „respins“, însoțită, după caz, de motivele respingerii dosarului de concurs, se afișează la sediul M.E.E.M.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.(2) Candidații au dreptul de a contesta în scris, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării, rezultatele selecției dosarelor. Contestația se transmite secretariatului comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul M.E.E.M.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, prin registratură. Nerespectarea termenului conduce la respingerea contestației.(3) Comisia de soluționare a contestațiilor analizează în termen de cel mult două zile lucrătoare contestațiile depuse și afișează lista rezultatelor contestațiilor la sediul M.E.E.M.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, pe baza unui proces-verbal semnat de fiecare membru.  +  Secţiunea a 6-a Organizarea și susținerea interviului  +  Articolul 16(1) Interviul va avea loc în maximum două zile de la data publicării rezultatelor definitive ale selecției dosarelor. Informațiile cu privire la programarea candidaților, data și locul desfășurării interviului vor fi publicate pe pagina de internet și/sau la sediul M.E.E.M.A. cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea desfășurării lui.(2) Criteriile de evaluare la interviu vor fi, în principal: cunoașterea evoluțiilor macroeconomice globale, a problematicilor și priorităților macroeconomice și financiare europene, a relațiilor economice bilaterale sau, după caz, a problematicii multilaterale, abilitățile de comunicare, claritatea și logica afirmațiilor, motivația candidatului, precum și cunoștințele și abilitățile acestuia în utilizarea limbilor străine.(3) Cunoașterea la nivelul prevăzut la art. 6 pct. 13 a uneia dintre limbile oficiale ale țării de reședință pentru postul pentru care a optat candidatul reprezenta un avantaj profesional în evaluarea și selecția candidaților.(4) Interviul va fi înregistrat cu acordul scris al candidatului. Înregistrările sunt utilizate exclusiv în scopul concursului și sunt păstrate în condițiile legii. Refuzul înregistrării va conduce la respingerea candidaturii.(5) Interviul se poate desfășura parțial/total în limba engleză și, după caz, în limba statului acreditant sau în una dintre limbile prevăzute la art. 6 pct. 13 declarate, în condițiile alin. (3).(6) Comisia de concurs evaluează competența profesională a candidaților în cadrul interviului pe baza următoarelor criterii, respectiv a următoarelor ponderi alocate fiecărui criteriu din planul de interviu:a) capacitatea de analiză și sinteză rezultată din modul de elaborare și susținere a studiului privind relațiile bilaterale economice sau, după caz, problematica multilaterală - 40%;b) cunoașterea problematicii de comerț exterior și relații internaționale (demonstrarea de cunoștințe profesionale cu relevanță pentru activitatea la post) - 20%;c) compatibilitatea pe post (demonstrarea calității experienței profesionale anterioare și a competențelor personale) - 15%;d) abilitățile de comunicare, claritatea și logica afirmațiilor prezentării - 10%;e) comportamentul în situațiile de criză - 10%;f) motivația candidatului - 5%.(7) Fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat o notă de la 1 la 10.  +  Articolul 17Se declară „admis“ candidatul care a obținut nota cea mai mare pentru postul pe care a concurat, rezultată din media aritmetică a notelor obținute la interviu, dar nu mai puțin de nota 7.  +  Articolul 18(1) În cazul în care niciun candidat pe un post nu este declarat „admis“, postul respectiv rămâne neocupat, urmând a fi supus unui nou concurs sau procedurii de voluntariat, ori se poate prelungi mandatul ocupantului actual până la sosirea înlocuitorului, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, dar nu mai mult decât perioada prevăzută la art. 4 alin. (5).(2) Comisia de concurs stabilește lista candidaților admiși pentru trimiterea în misiune permanentă, cu precizarea numelui și a postului aferent, precum și a celor respinși și întocmește un proces-verbal semnat de toți membrii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării concursului.  +  Articolul 19(1) În aceeași zi, secretariatul comisiei va afișa la sediul M.E.E.M.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, listele finale ale candidaților declarați „admiși“, respectiv „respinși“ la sesiunea de interviu pentru ocuparea posturilor din rețeaua externă, pe baza procesului-verbal întocmit de comisia de concurs.(2) Candidații au dreptul de a contesta în scris, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării, rezultatele interviului, cu mențiunea clară și vizibilă în susul paginii „Contestație concurs“, arătând ziua, luna și anul. Contestația se transmite secretariatului comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul M.E.E.M.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, prin registratură. Nerespectarea termenului duce la respingerea contestației.(3) Comisia de soluționare a contestațiilor analizează în termen de cel mult două zile lucrătoare contestațiile depuse și afișează lista rezultatelor contestațiilor la sediul M.E.E.M.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, pe baza unui proces-verbal semnat de fiecare membru.  +  Articolul 20Pe baza procesului-verbal, Serviciul resurse umane întocmește în maximum 3 zile lucrătoare un memorandum care va fi supus aprobării ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, cu avizul președintelui comisiei de concurs.  +  Articolul 21Mobilitatea personalului va avea loc după îndeplinirea tuturor procedurilor specifice trimiterii în misiune permanentă, într-un interval de maximum 4 luni de la data promovării concursului.  +  Articolul 22Structura responsabilă a M.E.E.M.A. va solicita O.R.N.I.S.S. avizul de acces la documente clasificate pentru cei care nu îl dețin sau adaptarea avizului viitorului reprezentant în rețeaua externă privind accesul la documente clasificate, respectiv prelungirea autorizării anterioare, conform condițiilor de activitate, pentru cei care dețin aviz de acces.  +  Articolul 23Serviciul resurse umane al M.E.E.M.A. va solicita avizul M.A.E. cu privire la fiecare candidat declarat „admis“ pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate.  +  Articolul 24Plecarea la post în rețeaua externă a M.E.E.M.A. este condiționată de obținerea avizului favorabil de la O.R.N.I.S.S. și a avizului M.A.E. într-un interval de maximum 3 luni de la transmiterea solicitării. Depășirea acestui termen sau retragerea oricăruia dintre aceste avize pe parcursul misiunii permanente în străinătate impune anularea procedurii de trimitere în misiune externă a candidatului, respectiv încheierea acesteia în regim de urgență.  +  Articolul 25Simultan, Serviciul resurse umane va solicita Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.), în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, verificarea dosarelor persoanelor care urmează să facă parte din rețeaua externă, în vederea obținerii confirmării faptului că nu au desfășurat activitate de poliție politică.  +  Articolul 26În cazul în care, din motive neprevăzute ce țin de activitatea M.E.E.M.A., nu se pot respecta, în mod obiectiv, termenele prevăzute în prezentul regulament, concursul poate fi amânat pe o perioadă comunicată candidaților. În acest caz, amânarea și condițiile de reluare se publică la avizierul și pe pagina de internet a M.E.E.M.A.  +  Capitolul III Organizarea și desfășurarea procedurii de voluntariat pentru trimiterea reprezentanților M.E.E.M.A. în misiune permanentă cu durata maximă de 13 luni  +  Articolul 27(1) Procedura voluntariatului presupune trimiterea reprezentanților M.E.E.M.A. în misiune permanentă cu durata maximă de 13 luni pe posturile vacante sau neocupate după concurs și constă în:a) identificarea și stabilirea de către direcția de specialitate a posturilor ce urmează a fi ocupate în acest mod prin elaborarea unui memorandum, cu aprobarea ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri;b) anunțarea procedurii prin afișarea la sediul M.E.E.M.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, precum și pe siteul M.E.E.M.A. Anunțul cuprinde informațiile prevăzute la art. 8 lit. b) și c);c) depunerea de către candidați la Serviciul resurse umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la anunțarea demarării procedurii, a unei cereri-formular tipizat, conform anexei nr. 1B la prezentul regulament, și a unui curriculum vitae tehnoredactat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament;d) primirea, analizarea și selectarea candidaturilor de către o comisie formată din 3 membri care gestionează problematica rețelei externe - un secretar de stat, un director și o persoană din cadrul Serviciului resurse umane din Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - numită prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și care stabilește lista candidaților admiși în urma evaluării compatibilității și potențialului candidaților în raport cu cerințele posturilor supuse procedurii voluntariatului; rezultatele selecției se afișează la sediul și pe site-ul M.E.E.M.A.;e) depunerea eventualelor contestații în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției;f) analizarea și soluționarea contestațiilor de către o comisie formată din 3 membri: secretar de stat sau secretar general ori secretar general adjunct, director general sau director din direcțiile de specialitate coordonatoare pe durata misiunii, reprezentant al Serviciului resurse umane din cadrul M.E.E.M.A - numită prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri;g) lista candidaților admiși este avizată de secretarul de stat coordonator, aprobată prin memorandum de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri și afișată la sediul și pe site-ul M.E.E.M.A.(2) Personalul selectat va putea fi trimis în misiune numai după depunerea documentelor prevăzute la art. 13 și după obținerea avizelor favorabile din partea O.R.N.I.S.S. și M.A.E. în termen de maximum 3 luni de la transmiterea solicitărilor către aceste instituții.(3) Postul căruia i s-a aplicat procedura de voluntariat se scoate la concurs în următoarea sesiune, conform prezentului regulament, sau perioada se prelungește prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.  +  Capitolul IV Alte dispoziții  +  Articolul 28Personalul declarat „admis“ pentru trimiterea în misiune permanentă va efectua un program de pregătire care va fi stabilit de M.E.E.M.A., respectiv M.A.E. Programul de pregătire va fi aprobat de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri.  +  Articolul 29La încheierea programului de pregătire, persoana selecționată va supune aprobării ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri un mandat de activitate minimal pentru primele 12 luni de activitate în străinătate, respectiv maximum 13 luni pentru perioada de voluntariat, elaborat sub îndrumarea directorului direcției de specialitate și avizat de secretarul de stat coordonator. Mandatul de activitate minimal conține obiective de acțiune concrete, cu termene bine precizate, și reprezintă principalul indicator de evaluare profesională a personalului trimis la post. Mandatul de activitate minimal va fi reînnoit anual pe perioada misiunii permanente în străinătate. Neîndeplinirea mandatului de activitate minimal și/sau a criteriilor de performanță din motive imputabile persoanei selecționate conduce la rechemarea personalului de la post și încetarea imediată a misiunii permanente.  +  Articolul 30(1) Trimiterea la post și încheierea misiunii în exterior se fac pe baza ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.(2) Prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri se stabilesc gradul diplomatic, funcția, salariul de bază și alte drepturi bănești în valută, nivelul încadrării menținute în țară (funcția publică, diplomatică sau contractuală deținută anterior plecării la post).(3) În funcție de politica economică și de promovare a intereselor economice ale României, posturile din rețeaua economică externă pot fi redistribuite.  +  Articolul 31(1) La împlinirea vârstei de pensionare, stabilită prin legislația în vigoare, mandatul celor aflați la misiune în străinătate încetează de drept.(2) Personalul trimis pentru prima oară în misiune permanentă în străinătate poate fi promovat de la gradația II la gradația I a funcției diplomatice după o perioadă de cel puțin 1 an de activitate la post. Acordarea unei clase de salarizare se realizează la propunerea direcției în competența căreia se află postul din rețeaua externă, luând în considerare rezultatele obținute, cu avizul Serviciului resurse umane și cu încadrarea în alocațiile bugetare pe anul respectiv.(3) Promovarea în funcțiile diplomatice a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se face după cum urmează:a) îndeplinește stagiul în gradul diplomatic deținut la misiunea permanentă (inclusiv în perioada de prelungire a acesteia) de:(i) 3 ani, de la secretar economic III la secretar economic II;(ii) 4 ani, de la secretar economic II la secretar economic I;(iii) 3 ani, de la secretar economic I la consilier economic;(iv) 4 ani, de la consilier economic la ministru consilier;b) a obținut la evaluarea criteriilor de performanță calificativul „foarte bine“;c) în mod excepțional, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri poate promova, prin derogare, în funcția diplomatică imediat superioară celei deținute, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată.  +  Articolul 32(1) Secretarul de stat coordonator poate propune ministrului economiei, energiei și mediului de a faceri emiterea unui ordin privind rechemarea personalului de la post în orice moment, dacă apar anumite circumstanțe care necesită o asemenea măsură, respectiv neîndeplinirea mandatului din cauze imputabile personalului, rezultate nesatisfăcătoare în activitate, motive disciplinare, abateri pe parcursul misiunii de la criteriile care au stat la baza selecționării pentru reprezentarea oficială externă etc.(2) Motivele, precum și situația detaliată privind circumstanțele rechemării de la post înainte de finalul mandatului se prezintă în cuprinsul unui memorandum întocmit de direcția de specialitate cu avizul secretarului de stat coordonator și cu aprobarea ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.(3) Încheierea imediată a misiunii se poate decide în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 6.(4) În cazurile în care se decide rechemarea de la post din motive disciplinare, persoana respectivă nu va avea dreptul să candideze pentru ocuparea unui alt post în străinătate, ca reprezentant al M.E.E.M.A., timp de 5 ani de la data rechemării.  +  Articolul 33Secretarul de stat coordonator poate propune ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri transferul provizoriu sau permanent al unui reprezentant al M.E.E.M.A. dintr-o țară în alta sau de la un BPCE la altul din aceeași țară de reședință, în timpul misiunii permanente în străinătate, în cadrul aceluiași mandat de 4 ani, cu deplasarea directă sau prin București, în funcție de prioritățile strategice de natură politico-economică, prin emiterea unui ordin ministerial în acest sens. Reprezentantul M.E.E.M.A. va fi numit în noul post în urma obținerii avizului favorabil de la M.A.E.  +  Articolul 34La începerea/încheierea misiunii permanente în străinătate se poate avea în vedere o perioadă necesară predării-preluării, conform prevederilor legislației aferente personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, fără a depăși 10 zile calendaristice.  +  Articolul 35Durata concediilor de odihnă este cea prevăzută de legislația în vigoare. Plecarea în misiune permanentă este condiționată de efectuarea integrală a concediului de odihnă pe anul în curs, în condițiile legii.  +  Articolul 36Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate are obligația efectuării perioadei de instruire specifică în cadrul direcției de specialitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 37Candidații declarați admiși au obligația de a parcurge procedurile specifice în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate, inclusiv etapa de pregătire, și de a se prezenta la post la data stabilită.  +  Articolul 38În cazul neprezentării la post în mod nejustificat, persoanele declarate admise la concursul organizat în acest sens nu mai pot participa la un alt concurs de trimitere în misiune permanentă sau procedură de voluntariat pentru o perioadă de 2 ani.  +  Articolul 39Anexele nr. 1A, 1B, 2A-2D și 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1Ala regulament
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  la concursul intern de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
  I. Se completează de către candidatNumele și prenumele candidatului: .....................................Funcția: ..................................Structura organizatorică: .....................................................Telefon (interior, dacă este cazul): .................................Opțiunea - denumirea postului scos la concurs ...................................II. Se completează de către șeful ierarhic directEvaluarea superiorului ierarhic - prezentarea realizărilor profesionale și abilităților ce îl recomandă pe candidat pentru trimiterea în misiune permanentă.......................................................................................
  Numele și prenumele superiorului ierarhicFuncțiaDataSemnătura
  III. Se completează olograf de către candidatMotivația candidatului pentru înscrierea la concurs - Precizați motivația înscrierii pentru postul menționat. De asemenea, prezentați obiectivele dumneavoastră de carieră, precum și abilitățile personale (altele decât cele referitoare la formarea profesională)....................................................................Declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 940/2020.
  Numele și prenumele candidatuluiFuncțiaDataSemnătura
   +  Anexa nr. 1Bla regulament
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  pentru ocuparea postului din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin aplicarea procedurii voluntariatului
  I. Se completează de către candidatNumele și prenumele candidatului: .................................Funcția: ....................................Structura organizatorică: ......................................Telefon (interior, dacă este cazul): .................................Postul din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru care se depune candidatura și care urmează a fi ocupat prin aplicarea procedurii voluntariatului: ..............................II. Se completează de către șeful ierarhic directEvaluarea superiorului ierarhic - prezentarea realizărilor profesionale și abilităților ce îl recomandă pe candidat pentru trimiterea în misiune permanentă........................................................................
  Numele și prenumele superiorului ierarhicFuncțiaDataSemnătura
  III. Se completează olograf de către candidatMotivația candidatului pentru înscriere - Precizați motivația înscrierii, precum și obiectivele dumneavoastră de carieră și abilitățile personale (altele decât cele referitoare la formarea profesională)...................................................................
  Numele și prenumele candidatuluiFuncțiaDataSemnătura
   +  Anexa nr. 2Ala regulament
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ......................, cetățean ..........., născut la data de .................. în localitatea ..................., domiciliat în ............., str. .................. nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ......., sectorul/județul ........., posesor al ....., seria ...... nr. ..............., eliberat de ............. la data de ..........., cod numeric personal .........................,în calitate de membru al comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor, declar pe propria răspundere că:Am luat cunoștință de situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 11 din Regulamentul privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 940/2020, și nu mă aflu în niciuna dintre acestea.Data .................Semnătura ........................
   +  Anexa nr. 2Bla regulament
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ................................., cetățean ..........., născut la data de .................. în localitatea ........................, domiciliat în ................, str. ..................... nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ....., sectorul/județul ............., posesor al ....., seria .... nr. ......., eliberat de ............. la data de .............., cod numeric personal ...........................,cunoscând dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:– am naționalitate și cetățenie română;– nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;– nu sunt membru al unui partid politic sau al unei organizații politice;– am dreptul să ocup o funcție publică, conform prevederilor Constituției României, republicată, și ale legilor în vigoare;– mă bucur de toate drepturile politice și civile prevăzute de Constituția României, republicată, și de legile în vigoare;– nu am fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar face incompatibil cu exercitarea funcției publice;– nu sunt incompatibil cu dobândirea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României. Interdicțiile și incompatibilitățile cu calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, precum și cele prevăzute de legislația în vigoare;– nu am fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;– nu m-am aflat, în ultimii 2 ani, în situația neprezentării la post în mod nejustificat după ce am fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat.Dau prezenta declarație în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.Data ..................Semnătura ......................
   +  Anexa nr. 2Cla regulament
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ................................., cetățean ......................., născut la data de .................. în localitatea ....................., domiciliat în .........................., str. .............................. nr. ......., bl. ......., sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul/județul .............., posesor al ....., seria ..... nr. ..........., eliberat de .......... la data de ......, cod numeric personal ........................,în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, declar pe propria răspundere că:– nu îmi voi folosi poziția oficială în străinătate pentru obținerea de avantaje personale;– am luat cunoștință de prevederile Regulamentului privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 940/2020;– am luat cunoștință de faptul că avizul negativ al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.), respectiv al Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.) privind accesul la documente clasificate anulează rezultatele concursului, iar după plecarea la post are ca efect încheierea misiunii în străinătate.Data ...............Semnătura ...........................
   +  Anexa nr. 2Dla regulament
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ............................................., cetățean ..............., născut la data de .................. în localitatea ..............., domiciliat în ....................., str. …............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ......., sectorul/județul ................, posesor al ....., seria ...... nr. ........, eliberat de .......... la data de ......., cod numeric personal ..........,în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, declar pe propria răspundere că, în situația în care voi fi trimis în misiune permanentă, voi respecta următoarele obligații:– să îndeplinesc performanțele profesionale;– să dovedesc loialitate deplină și necondiționată față de statul român, să acționez cu competență și bună-credință pentru aplicarea politicii externe și pentru promovarea intereselor economice ale României, pentru îndeplinirea atribuțiilor și a obiectivelor stabilite de conducerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cuprinsul fișei postului și al mandatului de activitate minimal prevăzut la art. 29 din Regulamentul privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 940/2020;– să cunosc și să respect prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, precum și normele comune convenite cu Ministerul Afacerilor Externe privind activitatea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în rețeaua externă;– să cunosc și să respect legislația și uzanțele din țara în care urmează să îmi desfășor activitatea;– să am în toate împrejurările o conduită profesională și morală ireproșabilă și să dau dovadă de responsabilitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;– să cunosc și să respect interdicția de a folosi poziția mea oficială pentru a-mi crea avantaje personale;– să cunosc și să respect reglementările privind păstrarea secretului de stat, în condițiile legii, precum și confidențialitatea operațiunilor comerciale de care iau cunoștință în exercitarea funcției;– să nu desfășor nici în străinătate, nici în țară activități incompatibile cu atribuțiile, responsabilitățile și statutul de reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, respectiv cu calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României;– să nu mă implic în activitățile partidelor și organizațiilor politice din țară și din străinătate și să nu fiu membru al acestora;– voi informa imediat conducerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în legătură cu orice schimbare relevantă din perspectiva raporturilor contractuale intervenită în situația mea și a membrilor de familie însoțitori la post, aflați sau nu în întreținere.Data ...................Semnătura ...............................
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la regulament
  CURRICULUM VITAE
  - model -
  -----