HOTĂRÂRE nr. 348 din 30 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 6 mai 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VI alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare, prevăzute în anexa nr. 1, pe care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, precum și structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, le aplică abaterilor din anexa nr. 1 la ordonanța de urgență.(2) Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/ corecțiilor financiare, prevăzute în anexa nr. 2, pe care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, precum și structurile de control prevăzute la alin. (1) le aplică abaterilor din anexa nr. 2 la ordonanța de urgență.3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.4. La anexă „Ratele pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecțiilor financiare care se aplică în cazul nerespectării procedurilor de achiziții“, la partea a 3-a „Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013“, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Tipul de abatere/neregulă constatatăDescrierea abaterii/neregulii constatateCorecția financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
  2.Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătoruluiContractul a fost atribuit nerespectându-se principiul transparenței, prin publicarea anunțului de atribuire pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.3% din valoarea contractului în cauză
  5. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 „Ratele pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecțiilor financiare care se aplică pentru abateri de la respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiuni în acord cu Decizia CE C (2019) 3.452 din 14 mai 2019“, având conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Eugen Ștefan-Dorel Cojoacă
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 348.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 519/2014)
  RATELE
  pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecțiilor financiare care se aplică
  pentru abateri de la respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice/
  achiziții sectoriale/concesiuni în acord cu Decizia CE C (2019) 3.452 din 14 mai 2019
  A. Contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric stabilit în legislația în vigoare privind achizițiile/concesiunile pentru care există obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  +  ANUNȚUL DE PARTICIPARE ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
  Nr. crt.Tipul de abatere/ neregulă constatatăDescrierea abaterii/ neregulii constatateCorecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
  1.Nepublicarea unui anunț de participare/de concesionare/a unei invitații la procedura concurențială de ofertare sau atribuirea directă nejustificată, respectiv aplicarea nejustificată a procedurii de negociere fără publicare prealabilăAnunțul de participare/concesiune sau invitația nu a fost publicată, în conformitate cu regulile de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), atunci când această obligație este prevăzută de legislație. Această prevedere se aplică și atribuirii directe sau negocierii fără publicare prealabilă dacă nu se încadrează în situațiile prevăzute de lege și nu sunt îndeplinite condițiile de aplicare ale acestora.100%
  Corecția pentru cazurile mai sus prezentate poate fi diminuată dacă s-au folosit alte mijloace adecvate de publicitate^1.25%
  2.Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuireLucrările care urmează să fie executate sau produsele și/sau serviciile care urmează să fie livrate și/sau prestate se împart în mod artificial în mai multe contracte. Prin urmare, valoarea estimată a fiecărui contract, pentru o parte din lucrări/produse/servicii, este sub pragul de publicare prevăzut de legislație, eludând obligația publicării în JOUE a anunțului de participare/concesionare/a invitației la procedura concurențială de ofertare pentru totalitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziției.100% (această corecție se aplică în cazul în care anunțul de participare/ concesionare sau invitația la procedura concurențială de ofertare privind lucrările/ produsele/serviciile care fac obiectul achiziției nu au fost publicate în JOUE, deși legislația impune acest lucru)
  Corecția pentru cazurile mai sus prezentate poate fi diminuată dacă s-au folosit alte mijloace adecvate de publicitate, în aceleași condiții ca cele prevăzute în nota nr. 1 de subsol.25%
  3.Absența unei justificări cu privire la neîmpărțirea contractului pe loturiAutoritatea contractantă nu menționează principalele motive care au stat la baza deciziei de a nu atribui contractul pe loturi.5%
  4.Nerespectarea de către autoritatea/entitatea contractantă a termenelor-limită de depunere a ofertelor, respectiv a solicitărilor de participare, în cazul procedurilor de licitație deschisă, restrânsă, negociere competitivă și de dialog competitiv sau Nerespectarea obligației de a extinde termenul-limită de depunere a ofertelor în situația în care intervin modificări semnificative ale documentelor achizițieiReducerea termenelor-limită^2 stabilite în legislație este mai mare sau egală cu 85% sau termenul-limită este egal sau mai mic de 5 zile.100%
  Reducerea termenelor-limită^2 stabilite în legislație este mai mare sau egală cu 50% (dar sub 85%)^3.25%
  Reducerea termenelor-limită^2 stabilite în legislație este mai mare sau egală cu 30% (dar sub 50%)^4. sau Termenele-limită nu au fost prelungite în cazul unor modificări semnificative aduse documentelor achiziției.10%
  Reducerea termenelor-limită^2 stabilite în legislație se situează sub 30%.5%
  5.Timp insuficient pentru potențialii ofertanți/candidați în obținerea documentației de atribuire sau Restricții în obținerea documentației de atribuire, prin publicarea parțială sau nepublicarea în Sistemul electronic de achiziții publice, cu excepția celor permise de legislația naționalăPerioada în care operatorii economici (potențial ofertanți/candidați) pot să obțină documentația de atribuire este prea scurtă (mai mică sau egală cu 50% din termenele-limită stabilite pentru depunerea ofertelor în documentația de atribuire, conform dispozițiilor legale aplicabile), creând astfel obstacole nejustificate în vederea deschiderii procedurii de atribuire către concurență.10%
  Perioada în care operatorii economici (potențiali ofertanți/candidați) pot să obțină documentația de atribuire este redusă și este mai mică de 80% din termenele-limită stabilite pentru depunerea ofertelor, conform dispozițiilor legale aplicabile.5%
  Perioada în care operatorii economici (potențiali ofertanți/candidați) pot să obțină documentația de atribuire este mai mică sau egală cu 5 zile sau În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă nu a asigurat deloc^5, prin mijloace electronice, acces gratuit și fără restricții, complet și direct la documentele achiziției, așa cum se prevede la art. 150 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 160 alin. (1)-(3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 70 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare^6.25%
  6.Nepublicarea prin erată a prelungirii termenului-limită de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în cazul procedurilor de licitație restrânsă și procedurilor de negociere competitivă, cu excepția situației reglementate la art. 153 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 163 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, sau Nerespectarea obligației de prelungire a termenului de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în situația când, din orice motiv, un operator economic a solicitat informații suplimentare în termenele stabilite de autoritatea/entitatea contractantă și nu a primit răspuns în termenele prevăzute în legislația naționalăTermenele-limită inițiale de primire a ofertelor (sau de primire a solicitărilor de participare) au fost corect stabilite, conform prevederilor legale aplicabile, dar au fost prelungite fără utilizarea mijloacelor adecvate de publicitate, conform regulilor relevante de publicare în JOUE, iar publicitatea prelungirii termenelor s-a realizat prin alte mijloace (a se vedea condițiile din nota nr. 1 de subsol) La fel ca în cazul menționat mai sus, atunci când publicitatea prelungirii termenelor nu a fost asigurată prin alte mijloace (a se vedea condițiile din nota nr. 1 de subsol) sau Nerespectarea obligației de prelungire a termenului de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în situația când, pentru orice motiv, un operator economic a solicitat clarificări sau informații suplimentare în termenele stabilite de autoritatea/entitatea contractantă și nu a primit răspuns în termenele prevăzute în legislația națională în domeniu5% 10%
  7.Cazurile în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere competitivă sau dialog competitivAutoritatea/Entitatea contractantă atribuie un contract printr-o procedură de negociere competitivă sau dialog competitiv în alte cazuri și condiții decât cele prevăzute de lege.25%
  La fel ca în cazul prezentat mai sus, dacă autoritatea/entitatea contractantă a asigurat o transparență deplină, inclusiv o justificare pentru utilizarea acestor proceduri în documentele de achiziție, nu a limitat numărul potențialilor candidați interesați să depună o ofertă și a asigurat tratamentul egal al tuturor ofertanților pe parcursul derulării procedurii de atribuire.10%
  8.Nerespectarea procedurilor stabilite în legislație pentru instrumentele și tehnicile specifice de atribuire - respectiv pentru acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții, licitația electronică, cataloage electronice, activități de achiziție centralizată - cu excepția cazurilor în care neregula este acoperită de alte tipuri de abateri prevăzute în prezenta anexăProcedurile stabilite în legislație pentru instrumentele și tehnicile specifice de atribuire - respectiv pentru acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții, licitația electronică, cataloage electronice, activități de achiziție centralizată - nu au fost respectate așa cum sunt prevăzute în legislație și această neconformitate ar fi putut avea un efect de descurajare asupra potențialilor ofertanți^7.10%
  În cazul în care nerespectarea procedurilor pentru instrumentele și tehnicile specifice de atribuire a condus la atribuirea contractului către un alt ofertant decât cel căruia ar fi trebuit să i se atribuie^8.25%
  9.Criteriile de calificare și de selecție nu au fost menționate și/sau criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare nu au fost enumerate în anunțul de participare/de concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentația de atribuire sau În Sistemul electronic de achiziții publice nu au fost publicate împreună cu anunțul de participare/ de concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare și condițiile pentru executarea contractelor sau specificațiile tehnice. sau În anunțul de participare/concesiune/invitația la procedura concurențială publicat/publicată, în documentația de atribuire sau prin răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu s-au detaliat suficient criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora, având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței. sau Necomunicarea/Nepublicarea clarificărilor/ informațiilor suplimentare cu privire la criteriile de calificare și de selecție/atribuirea) Criteriile de calificare și selecție nu au fost enumerate și suficient descrise în anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentația de atribuire dacă aceasta este publicată împreună cu anunțul de participare/ concesiune/ invitația la procedura concurențială de ofertare și/sau criteriile de atribuire, împreună cu factorii de evaluare și ponderea acestora nu au fost enumerate și suficient descrise în anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentația de atribuire dacă aceasta este publicată împreună cu anunțul de participare/ concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare.25%
  b) Nepublicarea condițiilor pentru executarea contractelor sau a specificațiilor tehnice împreună cu anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare în Sistemul electronic de achiziții publice c) Nici anunțul de participare/concesionare/ invitația la procedura concurențială publicat/ publicată, nici documentația de atribuire sau răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu descriu suficient de detaliat criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora, având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței (ca de exemplu, absența detaliilor suficiente ar fi putut avea un efect de descurajare a potențialilor ofertanți)^9. d) Clarificările sau informațiile suplimentare (referitoare la criteriile de calificare și selecție/de atribuire și/sau factorii de evaluare și ponderea acestora) furnizate de autoritatea/entitatea contractantă nu au fost comunicate tuturor ofertanților sau nu au fost publicate.10%
  10.Utilizarea unor criterii de calificare, selecție, atribuire sau a unor condiții de executare a contractelor sau a unor specificații tehnice care sunt discriminatorii din cauza unor cerințe preferențiale în mod nejustificat la nivel național, regional sau local Cazurile în care operatorii economici ar fi putut fi descurajați să participe la procedura de atribuire din cauza criteriilor de calificare și selecție și/sau atribuire, factorilor de evaluare și a ponderilor acestora sau a condițiilor de executare a contractelor care includ cerințe preferențiale la nivel național, regional sau local nejustificate De exemplu, în cazul în care există cerința de a avea, la momentul depunerii ofertei: (i) un sediu sau o anumită formă de reprezentare în țară sau în regiune; sau (ii) obligația ofertanților de a avea expertiză și/sau calificare în țară sau în regiunea respectivă^10; (iii) obligația ofertanților de a deține echipamente în țară sau în regiunea respectivă.25%
  La fel ca în cazul prezentat mai sus, în situația în care s-a asigurat totuși un nivel minim de concurență, spre exemplu, minimum doi operatori economici au depus oferte care au fost acceptate și au îndeplinit criteriile de calificare și selecție 10%
  11.Utilizarea unor criterii de calificare, selecție, atribuire sau condiții de executare a contractelor sau a unor specificații tehnice care nu sunt discriminatorii în sensul abaterii de la pct. 10, dar care restricționează accesul operatorilor economiciCazurile în care operatorii economici ar fi putut fi descurajați să participe la procedura de atribuire din cauza criteriilor de calificare și selecție și/sau atribuire, factorilor de evaluare și a ponderilor acestora sau a condițiilor de executare a contractelor care, chiar dacă nu sunt discriminatorii, fiind bazate pe cerințe preferențiale la nivel național/regional/local, conduc totuși la restricționarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, astfel cum sunt cazurile prezentate mai jos: 1. cazurile în care criteriile privind capacitatea au legătură, dar nu sunt proporționale cu obiectul contractului; 2. cazuri în care, în timpul evaluării ofertanților/candidaților, criteriile de calificare și/sau selecție au fost utilizate drept criteriu de atribuire/factori de evaluare; 3. cazurile în care sunt solicitate anumite mărci comerciale/mărci/standarde specifice^11, cu excepția situației în care aceste cerințe vizează aspecte ale procedurii de atribuire care nu sunt esențiale, impactul potențial asupra bugetului UE fiind formal.10%
  Cazuri în care au fost aplicate criterii/condiții/specificații restrictive, dar s-a asigurat totuși un nivel minim de concurență, spre exemplu, minimum doi operatori economici au depus oferte care au fost acceptate și au îndeplinit criteriile de calificare și selecție5%
  Cazuri în care criteriile privind capacitatea nu sunt, în mod evident, în legătură cu obiectul contractului sau Cazuri în care criteriile de calificare și selecție și/sau atribuire, factorii de evaluare și ponderea acestora sau condițiile de executare a contractului au condus la situația ca numai un singur operator economic să poată depune o ofertă, iar această situație nu poate fi justificată de specificul contractului în cauză25%
  12.Definirea insuficientă sau imprecisă a obiectului contractului, cu excepția situațiilor pentru care legislația națională permite negocierea sau când obiectul contractului a fost clarificat după publicarea anunțului de participare/de concesionare/invitației la procedura concurențială de ofertare/concesiune și clarificarea a fost publicată în JOUE și la nivel naționalDescrierea obiectului contractului din anunțul de participare/concesiune/invitația la procedura concurențială de ofertare și/sau caietul de sarcini nu este suficient de detaliată sau precisă, astfel încât este posibil ca potențialii ofertanți/candidați să nu poată determina în totalitate obiectul contractului, cauzând un efect de descurajare care ar putea limita concurența^1210%
  13.Limitarea subcontractării în alte condiții decât cele prevăzute de legislațieDocumentația de atribuire (de exemplu, specificațiile tehnice) impune limitarea subcontractării pentru o parte a contractului, stabilită în termeni abstracți ca procent din respectivul contract, fără a ține seama de posibilitatea de a verifica capacitățile potențialilor subcontractanți și fără a menționa caracterul esențial al activităților care ar trebui executate.5%
  ^1 Prin mijloace adecvate de publicitate se înțelege că anunțul de participare/concesiune/invitația la procedura concurențială de ofertare a fost publicat/publicată astfel încât să asigure operatorilor economici interesați, situați într-un alt stat membru, accesul la informațiile relevante referitoare la achiziția publică, înainte de atribuirea contractului, astfel încât operatorii economici să aibă posibilitatea să depună o ofertă sau să își exprime interesul de a participa la obținerea contractului în cauză. În practică, acesta este cazul când (i) anunțul de participare/concesiune/invitația la procedura concurențială de ofertare a fost publicat/publicată la nivel național (în Sistemul electronic de achiziții publice, conform legislației în materie) și/sau (ii) au fost respectate standardele de bază pentru publicitatea contractelor (mai multe detalii în secțiunea 2.1 a Comunicării interpretative a Comisiei nr. 2006/C179/02).^2 Corecțiile se aplică în cazul reducerii/nerespectării oricărui termen-limită prevăzut de legislație, inclusiv pentru procedurile de atribuire care se desfășoară în mai multe etape. Nu se aplică o corecție dacă reducerile de termene respectă condițiile prevăzute de lege și dacă sunt justificate corespunzător.^3 De exemplu, având în vedere termenul minim de 35 de zile stabilit pentru data-limită de depunere a ofertelor, în cazul licitației deschise, termenul aplicat de autoritatea contractantă a fost de 10 zile, ceea ce înseamnă o reducere a termenului de 71,4% [= (35–10)/35], fiind justificată o corecție financiară de 25%.^4 De exemplu, având în vedere termenul-limită de 35 de zile stabilit pentru data-limită de depunere a ofertelor, în cazul licitației deschise, sunt posibile două situații: (1) termenul-limită aplicat de autoritatea contractantă a fost de 10 zile, ceea ce înseamnă o reducere a termenului-limită de 71,4% [= (35–10)/35], ceea ce justifică o corecție financiară de 25%; (2) termenul-limită aplicat de autoritatea contractantă a fost de 10 zile, dar termenul-limită trebuia să fie de 15 zile (având în vedere că anunțul de intenție a fost publicat în prealabil), ceea ce reprezintă o reducere a termenului de 33% [= (15–10)/15], situație în care se justifică aplicarea unei corecții financiare de 10%.^5 Când accesul prin mijloace electronice a fost oferit de autoritatea/entitatea contractantă, dar perioada de acces a fost redusă, atunci se aplică în mod corespunzător ratele de mai sus de 25%, 10% sau 5%.^6 Nu se aplică nicio corecție dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite pentru excepții la art. 150 alin. (3)-(6) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 160 alin. (4)-(7) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 70 alin. (3)-(6) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare. ^7 De exemplu: durata unui acord-cadru depășește 4 ani, fără o justificare pertinentă.^8 Dacă nerespectarea procedurilor înseamnă lipsa publicării anunțului de participare/concurs/unei invitații la procedura concurențială de ofertare, valoarea corecției va fi determinată în conformitate cu abaterea de la pct. 1.^9 Cu excepția situației în care criteriul de atribuire și ponderea factorilor de evaluare au fost clarificate de autoritatea/entitatea contractantă în mod suficient de detaliat, la solicitarea ofertanților, înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor.^10 Definirea criteriilor de calificare și/sau selecție nu trebuie să fie discriminatorie sau restrictivă și trebuie să fie în concordanță cu obiectul contractului și proporțională. În orice caz, dacă nu este posibilă o descriere suficient de precisă a criteriului de calificare și/sau selecție obligatoriu, criteriul trebuie însoțit de mențiunea „sau echivalentă“ pentru a asigura deschiderea către concurență. Atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, nu se justifică nicio corecție financiară.^11 Fără a permite utilizarea unei mărci comerciale/mărci echivalente prin faptul că nu se utilizează mențiunea obligatorie „sau echivalent“.^12 De exemplu, în urma solicitărilor de clarificare și/sau a contestațiilor depuse în timpul procedurilor de atribuire s-a stabilit că specificațiile nu sunt suficient detaliate pentru ca ofertanții potențiali să poată determina obiectul contractului. Cu toate acestea, numărul de solicitări de clarificare formulate de potențialii ofertanți nu reprezintă un indicator al existenței unei abateri, cu condiția ca autoritățile/entitățile contractante să răspundă în mod corespunzător la întrebările formulate, conform prevederilor din legislația în materia achizițiilor publice.
   +  SELECȚIA OFERTANȚILOR ȘI EVALUAREA OFERTELOR
  Nr. crt.Tipul de abatere/ neregulă constatatăDescrierea abaterii/ neregulii constatateCorecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
  1.Modificarea criteriilor de calificare și de selecție sau a specificațiilor tehnice după data de deschidere a ofertelor sau aplicarea incorectă a acestoraCriteriile de calificare și de selecție sau specificațiile tehnice au fost modificate/ înlocuite/completate/suplimentate sau au fost aplicate incorect/incomplet în etapa de evaluare, consecința fiind acceptarea unor oferte câștigătoare care nu ar fi trebuit acceptate (sau respingerea ofertelor care ar fi trebuit acceptate^13), dacă criteriile de calificare și selecție sau specificațiile tehnice publicate ar fi fost respectate.25%
  2.Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de atribuire care sunt diferite față de cele publicate în anunțul de participare/de concesionare/ invitația la procedura concurențială de ofertare sau caietul de sarcini sau Evaluarea pe baza unor criterii de atribuire suplimentare care nu au fost publicateCriteriile de atribuire, algoritmul de calcul, factorii de evaluare sau ponderile acestora, specificate în anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau în caietul de sarcini, nu au fost respectate în etapa de evaluare a ofertelor sau în cadrul evaluării respective au fost utilizate criterii de atribuire, un algoritm de calcul, factori de evaluare sau ponderi suplimentare care nu au fost publicate^14 10%
  În situația în care cele două cazuri susmenționate au avut un efect discriminatoriu (în baza cerințelor preferențiale nejustificate la nivel național/regional/local) 25%
  3.Pistă de audit insuficientă pentru atribuirea contractului, în sensul că documentele achiziției sunt insuficiente pentru a justifica atribuirea contractului sau se refuză accesul la aceste documenteDocumentele din dosarul achiziției sunt insuficiente pentru a justifica atribuirea contractului, ceea ce a condus la o lipsă de transparență. 25%
  Se refuză accesul la dosarul achiziției, prin urmare, autoritatea/entitatea contractantă nu a furnizat dovezile care să demonstreze că procedura de atribuire a respectat legislația aplicabilă.100%
  4.Negocierea pe parcursul procedurii de atribuire, inclusiv modificarea ofertei câștigătoare în timpul evaluării, cu excepția situațiilor permise de legislația naționalăAutoritatea/Entitatea contractantă a permis unui ofertant/candidat să își modifice oferta în etapa de evaluare a ofertelor^15 și modificarea conduce la atribuirea contractului către ofertantul/ candidatul respectiv. sau În cadrul unei proceduri de licitație deschisă sau restrânsă, autoritatea/entitatea contractantă negociază cu ofertantul sau ofertanții în etapa de evaluare, ceea ce conduce la o modificare substanțială a contractului față de condițiile inițiale specificate în anunțul de participare/ concesiune/invitația la procedura concurențială de ofertare sau în caietul de sarcini. sau În cadrul concesiunilor autoritatea contractantă permite unui ofertant/candidat să modifice obiectul, criteriul de atribuire/factorii de evaluare, ponderea acestora și cerințele minime în timpul negocierilor și modificarea conduce la atribuirea contractului către ofertantul/candidatul respectiv. 25%
  5.Implicarea anterioară a candidaților/ofertanților în relații cu autoritatea/entitatea contractantă, ce produce efecte de denaturare a concurenței sau încălcarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparențeiCazurile în care, în etapa de consultare a pieței sau ca urmare a acordării de consultanță pentru pregătirea documentației de atribuire, consilierea prealabilă, acordată de către candidați/ofertanți autorității/entității contractante, determină denaturarea competiției sau conduce la o încălcare a principiilor nediscriminării, tratamentului egal sau al transparenței^16.25%
  6.Modificarea semnificativă a condițiilor inițiale enunțate în anunțul de participare sau în documentul descriptiv, respectiv cerințelor minime, criteriului de atribuire și factorilor de evaluare în cazul procedurilor de negociere competitivăÎn contextul unei proceduri de negociere competitivă, condițiile inițiale enunțate în anunțul de participare sau în documentul descriptiv au fost modificate semnificativ, ceea ce ar impune publicarea unui nou anunț, având în vedere că cerințele minime, criteriul de atribuire și factorii de evaluare și ponderea acestora nu pot face obiectul negocierilor.25%
  7.Respingerea nejustificată a unei oferte cu preț neobișnuit de scăzutRespingerea ofertelor cu preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu produsele, lucrările sau serviciile ce urmează a fi livrate/executate și/sau prestate fără ca autoritatea/entitatea contractantă să solicite, în prealabil, clarificări ofertanților respectivi (de exemplu, elementele constitutive ale ofertei, conform art. 210 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 222 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare) sau în cazul în care astfel de clarificări au fost solicitate, dar autoritatea/ entitatea contractantă nu poate să dovedească că a evaluat informațiile/documentele furnizate de ofertanții în cauză. 25%
  8.Conflictul de interese, cu impact asupra rezultatului procedurii de achizițieOri de câte ori o situație de conflict de interese, în înțelesul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost identificată sau când autoritatea/entitatea contractantă nu a luat toate măsurile adecvate necesare pentru a remedia situația de conflict de interese, iar ofertantul în cauză a semnat contractul/contractele^17.100%
  9.Înțelegeri între ofertanți/candidați, respectiv între grupuri de firme care au ca scop să crească prețurile sau să scadă calitatea produselor, lucrărilor sau serviciilor oferite în cadrul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor stabilite de Consiliul Concurenței, instanță sau alt organism competent, cu sau fără implicarea vreunei persoane din cadrul sistemului de gestiune și control sau din cadrul autorității/entității contractante, în cazul în care una dintre companiile care sunt parte la înțelegere a semnat contractul/contractele în cauză.Caz 1a): Ofertanții înțeleși au acționat fără implicarea unei persoane din cadrul sistemului de gestiune și control sau din cadrul autorității/entității contractante și una dintre companiile care sunt parte la înțelegere a semnat contractul (contractele) în cauză. 10%
  Caz 1b): Dacă la procedura de atribuire participă numai companiile care au încheiat înțelegeri, competiția este grav afectată. 25%
  Caz 2: Ofertanții înțeleși au acționat cu implicarea unei persoane din cadrul sistemului de gestiune și control sau din cadrul autorității/entității contractante și una dintre companiile care sunt parte la înțelegere a semnat contractul (contractele) în cauză. 100%
  ^13 Cu excepția situației în care autoritatea/entitatea contractantă poate demonstra în mod clar că oferta respinsă nu ar fi câștigat în niciun caz și, prin urmare, abaterea nu a avut niciun impact financiar.^14 În condițiile art. 190 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 212 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, art. 53 alin. (2) și art. 61 alin. (5) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și jurisprudența relevantă a Curții Europene de Justiție.^15 Fac excepție procedurile de negociere, a dialogului competitiv și a cazurilor în care legislația permite ofertantului/candidatului să prezinte, să completeze, să clarifice sau să suplimenteze informațiile și documentele.^16 Dacă această implicare este ilegală/neconformă, indiferent dacă se produce la momentul pregătirii documentației de atribuire/procedurii de atribuire sau în timpul pregătirii proiectului/contractului de finanțare și are o influență asupra documentației de atribuire/procedurii de atribuire. ^17 Conflictul de interese poate apărea chiar din etapa de elaborare a proiectului, dacă elaborarea proiectului a influențat documentația de atribuire/procedura de atribuire.
   +  IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI
  Nr. crt.Tipul de abatere/ neregulă constatatăDescrierea abaterii/ neregulii constatateCorecția financiară/ Reducerea procentuală aplicabilă
  1.Modificări ale condițiilor contractuale prevăzute în anunțul de participare/de concesionare/ invitația la procedura concurențială de ofertare sau caietul de sarcini fără respectarea prevederilor legale(1) Există modificări ale condițiilor contractuale (inclusiv reducerea obiectului) care nu sunt în conformitate cu prevederile privind modificarea contractului de achiziție/contractului sectorial/ contractului de concesiune/acordului-cadru; Cu toate acestea, modificările clauzelor contractuale nu vor fi considerate abatere în cazul în care: a) valoarea financiară a modificărilor respectă cumulativ următoarele condiții: (i) este sub pragul stabilit la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și (ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din valoarea inițială a contractului de servicii și produse sau mai mică decât 15% din valoarea contractului inițial pentru contractele de lucrări și b) modificările nu afectează caracterul general al contractului sau al acordului-cadru^18, astfel cum este acesta definit conform art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. (2) Există o modificare substanțială a clauzelor contractului/acordului-cadru (cum ar fi prețul, natura lucrărilor, perioada de execuție a contractului, condițiile de plată, materialele utilizate) atunci când, prin această modificare, contractul/acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului semnat inițial. În orice caz, modificarea va fi considerată substanțială în cazul în care sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la art. 221 alin. (7^1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.25% din contractul inițial și noile lucrări/produse /servicii (dacă există) rezultate în urma modificărilor
  Orice creștere a prețului care depășește 50% din valoarea contractului inițial, fără respectarea condițiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare25% din contractul inițial și 100% din modificările de contract (creșterea de preț)
  ^18 A se vedea prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 239-242 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.
  B. Contracte a căror valoare este sub pragul valoric stabilit, conform legislației în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene În conformitate cu prevederile legislației europene și a jurisprudenței Curții Europene de Justiție în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor europene din domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii nu este obligatorie sau este parțial obligatorie și se constată abateri, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică, prin analogie, reducerile procentuale/corecțiile financiare de la lit. A.
  -----