HOTĂRÂRE nr. 347 din 30 aprilie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.438/2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 6 mai 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.438/2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 11 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa nr. 2 și este alcătuită din personal contractual....................................(3) Numărul maxim de posturi pentru Oficiu este 25, inclusiv președintele, fiind finanțate integral de la bugetul de stat.2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 31 ianuarie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este de 1.081 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru birourile care constituie rețeaua economică externă și pentru rețeaua externă de promovare a comerțului exterior și investițiilor străine, iar 40 de posturi se utilizează pentru atașații în turism.2. La anexa nr. 1, nota privind indicarea numărului de posturi va avea următorul cuprins:Numărul maxim de posturi: 1.081, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor, din care 123 de posturi rețea economică externă3. La anexa nr. 2 punctul I litera a), subpunctul 1 va avea următorul cuprins:1. Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială - 25 de posturi
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 347.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.438/2009)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
  Numărul maxim de posturi: 25, inclusiv președintele
  -----