LEGE nr. 49 din 25 mai 1992pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 26 mai 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul IPensia suplimentară din sistemul asigurărilor sociale de stat se majorează cu 200% . Cu același procent se majorează pensiile suplimentare ce vor fi stabilite după intrarea în vigoare a prezentei legi, dacă cei în cauza își aleg ca baza de calcul, pentru stabilirea sau recalcularea pensiei, potrivit legii, salariile anterioare datei de 1 august 1991.  +  Articolul IIDecretul nr. 389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat se modifica și se completează după cum urmează: 1. Alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins: Pentru persoanele juridice și fizice care folosesc personal salariat, contribuția asigurărilor sociale de stat se stabilește diferențiat, astfel: – 35% asupra cîștigului brut realizat de salariații încadrați în grupa I de muncă; – 30% asupra cîștigului brut realizat de salariații încadrați în grupa a II-a de muncă; – 25% asupra cîștigului brut realizat de celelalte categorii de salariați; – 15% asupra salariului brut primit, dar nu mai puțin decît salariul minim brut pe țara, în cazul personalului casnic angajat de persoane fizice pentru îngrijirea persoanelor în vîrsta, handicapaților și a copiilor.2. După alineatul 1 al articolului 1 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins: Cotele prevăzute la alin. 1 cuprind și contribuția de 2% pentru compensarea creșterii prețurilor la medicamente, care se virează lunar Ministerului Sănătății.3. Articolul 3 alineatul 1 va avea următorul cuprins: Calcularea, precum și depunerea contribuției prevăzute la art. 1 se fac lunar în contul asigurărilor sociale de stat.4. După alineatul 1 al articolului 3 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins: Termenele de plată a contribuției la asigurările sociale de stat sînt: – o dată cu lichidarea drepturilor de salarii pe luna expirată, de către persoanele juridice; – în 20 de zile de la expirarea lunii calendaristice, de către persoanele fizice care folosesc personal salariat.5. Alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins: În cazul în care persoanele juridice sau fizice care folosesc personal salariat au plătit, potrivit dispozițiilor legale, direct salariaților lor unele drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege, altele decît cele care se suporta din fondurile proprii, acestea vor depune în contul asigurărilor sociale de stat numai diferența dintre sumele reprezentind contribuția datorată și drepturile de asigurări sociale ce trebuie plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat.6. După alineatul 2 al articolului 3 se introduc doua alineate noi, cu următorul cuprins: Neplata contribuției de asigurări sociale și pentru pensia suplimentară la termenele prevăzute atrage majorarea sumelor datorate cu 0,2% pentru fiecare zi de întîrziere, fără ca majorările calculate să depășească suma datorată. Sumele reprezentind majorările de întîrziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat. Controlul încasării veniturilor asigurărilor sociale de stat și a celor privind pensia suplimentară se asigura de organele Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care vor fi constituite, în acest scop, prin hotărîre a Guvernului.7. Articolul 4 se abroga. 8. Alineatul 1 al articolului 5 se abroga.  +  Articolul IIILegea nr. 3 din 30 iunie 1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se modifica și se completează după cum urmează: 1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Baza de calcul la stabilirea pensiei este media din 5 ani lucrati consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate, a salariului de baza și a următoarelor:– sporul de vechime în munca; – sporul pentru lucrul în subteran, precum și pentru lucrul pe platformele marine de foraj și extracție; – indemnizația de zbor; – sporul pentru condiții grele de muncă; – sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal; – sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare; – alte sporuri cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii.2. Articolul 20 alineatul 1 litera d) va avea următorul cuprins: d) a îndeplinit serviciul militar în termen, a fost elev al unei școli militare sau al unei instituții de învățămînt superior militare, a fost concentrata, mobilizata sau în prizonierat; de acest drept beneficiază și cei pensionați după 1 iulie 1977. Drepturile cuvenite se vor acorda de la data intrării în vigoare a legii, la cerere, începînd cu luna următoare depunerii acesteia.3. Alineatul 1 al articolului 64 va avea următorul cuprins: (1) Contribuția de 3% pentru pensia suplimentară se plătește, în condițiile legii, de către toți salariații cuprinși în sistemul asigurărilor sociale, pentru sumele încasate drept salarii de baza, la care se adauga:– sporul de vechime în munca; – sporul pentru lucrul în subteran, precum și pentru lucrul pe platformele marine de foraj și extracție; – indemnizația de zbor; – sporul pentru condiții grele de muncă; – sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal; – sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare; – alte sporuri cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii.4. Alineatul 2 al articolului 64 va avea următorul cuprins: (2) Contribuția pentru pensia suplimentară se retine de persoanele juridice și fizice care folosesc personal salariat și se virează de acestea într-un cont special la Casa de Economii și Consemnațiuni, pentru care se acordă dobinda.5. După alineatul 2 al articolului 64 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins: (3) Fondurile pentru pensia suplimentară constituite din contribuția plătită de persoanele cuprinse în sistemul asigurărilor sociale de stat se gestionează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, autorizat sa ia măsuri pentru protejarea și valorificarea sumelor temporar disponibile, pastrindu-se în conturi în bănci sau la C.E.C.6. Alineatul 2 al articolului 71 va avea următorul cuprins: (2) Pe perioada în care persoanele încadrate în munca nu-și pot îndeplini obligațiile de muncă, datorită imbolnavirii care necesita îngrijiri medicale, beneficiază de concedii medicale și indemnizații.7. După alineatul 2 al articolului 71 se introduc trei alineate noi, cu următorul cuprins: (2^1) Indemnizațiile pentru plata concediilor medicale în caz de boala, prevenirea imbolnavirilor, întărirea și refacerea sănătății se suporta astfel:– pentru primele 10 zile lucrătoare, de către persoanele juridice și fizice care folosesc personal salariat; – începînd cu a 11-a zi lucrătoare, din bugetul asigurărilor sociale de stat. (2^2) Indemnizațiile pentru concediile medicale acordate pentru boli profesionale și accidente de muncă, cu excepția accidentelor survenite în timpul deplasarii la și de la locul de muncă, se suporta din prima zi de incapacitate temporară de muncă și pînă la data încetării acesteia sau pensionării, indiferent de vechimea în munca, din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul își desfășoară activitatea.(2^3) În cazul cînd persoana juridică sau fizica ce folosește personal salariat își încetează activitatea, drepturile de asigurări sociale care au început să curgă anterior acestor situații se plătesc din fondurile de asigurări sociale de stat.8. Articolul 72 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72Pentru concediile medicale ce se acordă în caz de sarcina și lehuzie și îngrijirea copilului bolnav pînă la vîrsta de 3 ani, precum și pentru concediile ce se acordă pentru creșterea copilului pînă la împlinirea virstei de un an a acestuia, indemnizațiile bănești se acordă integral, pe toată durata acestora, din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul IVHotărîrea nr. 880 din 21 august 1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat se modifica și se completează după cum urmează: 1. Alineatul 1 al articolului 5 va avea următorul cuprins: Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă determinata de boala sau accident, în afară cazurilor prevăzute de art. 7, se stabilește în raport cu vechimea în munca, la salariul de baza și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, astfel:– pînă la 2 ani . . . . . . . . 50% – de la 2-5 ani . . . . . . . . 65% – de la 5-8 ani . . . . . . . . 75% – peste 8 ani . . . . . . . . . 85% .2. Alineatul 2 al articolului 6 se abroga. 3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă provocată de accident de muncă, de accident survenit în timpul deplasarii la și de la locul de muncă în perioada și pe traseul normal al deplasarii, de boala profesională, de tuberculoza sau de celelalte boli infectocontagioase din grupa A este de 100% din salariul de baza și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, indiferent de natura contractului de muncă și de vechimea în munca.4. Alineatul 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins: Ajutoarele pentru carantina se acordă în cuantum de 90% din salariul de baza și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, indiferent de natura contractului de muncă și de vechimea în munca.5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Cuantumul ajutorului pentru sarcina și lehuzie este de:– 85% din salariul de baza lunar și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele cu o vechime în munca de peste 12 luni; – 65% din salariul de baza lunar și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele cu o vechime în munca de la 6 la 12 luni; – 50% din salariul de baza lunar și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele cu o vechime în munca pînă la 6 luni; – 94% din salariul de baza lunar și sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele care nasc al treilea copil și următorii, indiferent de vechimea în muncă.6. Alineatul 1 al articolului 21 va avea următorul cuprins: Pentru calcularea indemnizațiilor de asigurări sociale se ia în considerare salariul de baza din luna în care s-a acordat concediul medical, la care se adaugă:– sporul de vechime în munca; – sporul pentru lucrul în subteran și pe platformele marine de foraj și extracție; – indemnizația de zbor; – sporul pentru condiții grele de muncă; – sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal; – sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare; – sporul pentru condiții nocive și periculoase; – alte sporuri cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii.  +  Articolul VDispozițiile prezentei legi se aplică de la data de 1 aprilie 1992.  +  Articolul IVPe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: – alineatul 2 al articolului 3 din Decretul nr. 330/1970, cu modificările ulterioare; – alineatul 2 al articolului 1 din Decretul nr. 389/1972, cu modificările ulterioare; – articolul 9 din Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială, cu modificările ulterioare; – articolul 27 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii; – punctul 4 din nota la anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 127/1991; – orice alte dispoziții contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 77 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 77 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  ------