HOTĂRÂRE nr. 338 din 30 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 4 mai 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IStatutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează în condițiile prevăzute la art. 222 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 5 alineatul (1), punctele 12,26, 31, 32, 40 și 47^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, potrivit prevederilor art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS;..................................................................26. derulează programele naționale de sănătate curative, aprobate prin hotărâre a Guvernului și finanțate din bugetul Fondului, în condițiile legii;..................................................................31. evaluează satisfacția asiguraților privind serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pe baza chestionarelor și a metodologiei, aprobate prin ordin al președintelui CNAS;32. inițiază, negociază și încheie cu instituții similare documente de cooperare internațională în domeniul său de activitate, potrivit dispozițiilor titlului VIII din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și derulează programe finanțate de organisme internaționale având ca specific asigurările de sănătate; ..................................................................40. asigură aplicarea unitară a modalităților de acordare a asistenței medicale cetățenilor statelor cu care România a încheiat documente internaționale cu prevederi în domeniul sănătății;..................................................................47^2. asigură rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte. Rambursarea este efectuată de CAS în calitate de instituții competente, prin intermediul CNAS, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui CNAS;3. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu următorul cuprins:32^1. încheie convenții de cooperare și finanțare de programe cu organisme internaționale;4. La articolul 5 alineatul (1), punctul 44 se abrogă.5. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 47^3 se introduc cinci noi puncte, punctele 47^4-47^8, cu următorul cuprins:47^4. asigură recuperarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte. Recuperarea este efectuată prin intermediul CNAS, în baza formularelor specifice întocmite de casele de asigurări de sănătate în calitate de instituții de la locul de ședere/reședință, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui CNAS;47^5. furnizează informații pacienților în domeniul asistenței medicale transfrontaliere;47^6. centralizează activitatea caselor de asigurări cu privire la rambursarea asistenței medicale transfrontaliere;47^7. verifică concordanța dintre rapoartele transmise de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București și rapoartele prevăzute în contractul încheiat de CNAS cu această instituție;47^8. aprobă prin ordin criteriile privind înființarea de oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului București;6. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1CNAS solicită instituțiilor, autorităților, organizațiilor patronale și organizațiilor sindicale desemnarea reprezentanților în adunarea reprezentanților, potrivit prevederilor art. 283 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.7. La articolul 12 alineatul (2), punctul 21 se abrogă.8. La articolul 24, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. asigură comunicarea cu Adunarea reprezentanților CNAS, Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, cu instituțiile statului care desemnează membri în consiliul de administrație al CNAS, precum și cu organizațiile patronale și organizațiile sindicale reprezentative la nivel național potrivit prevederilor art. 51 și 71 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;9. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Mandatul vicepreședintelui încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administrație, cu votul a cel puțin două treimi din numărul de membri al acestuia, astfel cum este prevăzut la art. 286 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în celelalte situații prevăzute de legislația muncii.10. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Pentru asigurarea conducerii executive a CNAS, directorul general încheie un contract de management cu CNAS, care cuprinde standarde de performanță și indicatori de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, aprobate prin ordin al președintelui CNAS, și care se supune cerințelor specifice reglementate de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.11. La articolul 26^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26^1(1) Ocuparea postului de director general se face prin concurs pentru un mandat de 4 ani sau prin delegare pe o perioadă determinată, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Directorul general se numește prin ordin al președintelui CNAS.12. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Directorul general al casei de asigurări, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management urmărind execuția indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță cuprinși în contractul de management.13. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Contractul de management se încheie cu respectarea cerințelor specifice prevăzute la art. 298 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.14. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Între CNAS și directorul general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani sau prin delegare, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Contractul conține standarde de performanță și indicatori de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, iar modelul acestuia se avizează de consiliul de administrație al CNAS.15. La articolul 33 alineatul (6), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) la data împlinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, la împlinirea vârstei de 65 de ani, pentru salariata care optează în scris, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare pentru continuarea activității până la împlinirea respectivei vârste, precum și pentru continuarea executării contractului de management;16. La articolul 33 alineatul (6), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II17. La articolul 33, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea președintelui CNAS, directorul general poate fi menținut în aceeași funcție maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului de management, cu încadrarea în termenul de mandat prevăzut la alin. (2).18. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Pe lângă CNAS funcționează comisii de experți pentru implementarea programelor naționale de sănătate, finanțate din fond, precum și alte activități stabilite prin ordin al președintelui CNAS.(2) Membrii comisiilor de experți prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizație lunară de 1% din indemnizația președintelui CNAS, care se acordă proporțional cu numărul de participări efective la ședințe. Indemnizațiile și cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experți sunt suportate de CNAS.(3) Regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile comisiilor de experți se aprobă prin ordin al președintelui CNAS.19. La articolul 40, punctul 7 se abrogă.  +  Articolul IIÎn cuprinsul Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc următoarele sintagme:– „Colegiul Medicilor Dentiști din România“ cu „Colegiul Medicilor Stomatologi din România“;– „colegiile județene ale medicilor dentiști“ cu „colegiile județene ale medicilor stomatologi“;– „dispozitive medicale“ cu „dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive“;– „vicepreședinți“ cu „vicepreședinte“;– „președinte-director general“ cu „director general“;– „obiective“, „indicatori de performanță“ și „indicatori de performanță generali și specifici“ cu „standarde de performanță și indicatori de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate“.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 338.-----