ORDIN nr. 1.207 din 22 aprilie 2020privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 29 aprilie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 4 lit. a) și c), art. 20 și art. 24 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Alexandru Laurențiu Blaga
  București, 22 aprilie 2020.Nr. 1.207.  +  ANEXĂRegulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă. 2. La articolul 26, litera f) se abrogă. 3. La articolul 36 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) execuția măsurătorilor pentru realizarea rețelelor de îndesire și ridicare, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita și în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări și validări ale datelor existente. Toate informațiile și datele rezultate din măsurători trebuie arhivate pe o perioadă de 5 ani de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren;.................................................d) împrejmuirile imobilului vor fi reprezentate pe PAD prin semne convenționale conform Atlasului de semne convenționale. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosință vor fi măsurate expeditiv, reprezentate pe partea grafică analogică a planului de amplasament și delimitare a imobilului prin linii întrerupte, vor fi menționate la pct. A «Date referitoare la teren», iar în documentația în format digital în câmpurile specifice din secțiunea «date textuale ale terenului». Se va avea în vedere ca suma suprafețelor parcelelor componente ale imobilului să fie egală cu suprafața imobilului. Se vor reprezenta construcțiile situate în interiorul imobilelor, indiferent de stadiul de execuție. Valorile suprafețelor se rotunjesc la metru pătrat. Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale se determină cu o zecimală.4. La articolul 39 , după alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12), (13) și (14), cu următorul cuprins: (12) Dosarul cererii poate fi completat o singură dată, numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când nu i-au fost anexate toate înscrisurile necesare soluționării sau atunci când este posibilă refacerea dosarului cererii sau a unei părți din acesta.(13) În cazul cererii înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se va putea solicita completarea dosarului din punct de vedere tehnic și/sau din punct de vedere juridic, după caz, fiind emis un singur referat de completare care va cuprinde solicitările inspectorului de specialitate și/sau pe cele ale registratorului de carte funciară.(14) Termenul acordat prin referatul de completare este de 5 zile lucrătoare și începe să curgă de la comunicarea acestuia. Comunicarea referatului de completare se face prin orice mijloc de comunicare, inclusiv în format electronic prin punerea la dispoziție în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în conturile utilizatorilor sau pe site-ul Agenției Naționale www.ancpi.ro. Termenul de soluționare a cererii se va prelungi cu numărul de zile care au fost necesare deponentului pentru depunerea completărilor.5. La articolul 40, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care își dovedește calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentația cadastrală, precum și de oricare dintre succesibilii defunctului menționați în anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale.6. La articolul 48, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Inspectorul verifică documentația din punct de vedere tehnic, ținând cont de toate piesele existente la dosar, iar în cazul în care documentația este incompletă și nu este refăcută în termenul acordat prin referatul de completare sau este incorectă, inspectorul emite nota de respingere și o transmite împreună cu documentația la serviciul de publicitate imobiliară. Nota emisă de inspector va sta la baza încheierii de respingere..................................................(3) Persoanele autorizate au obligația să urmărească în sistemul electronic informatic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale și să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancționată conform reglementărilor în vigoare.7. La articolul 49 alineatul (1), litera i) se abrogă. 8. La articolul 63, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63(1) Numerele cadastrale se pot anula:a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza: – cererii de anulare; – declarației pe propria răspundere a titularului, în care se va menționa că nu a folosit documentația cadastrală în circuitul civil; b) la cerere, pe flux integrat, pentru imobilul înscris în cartea funciară, în baza declarației autentice a proprietarului, dacă imobilul nu este grevat de sarcini și se constată suprapuneri reale, sau în baza sentinței definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului. În aceste cazuri, cartea funciară se sistează, cu excepția situației în care imobilele sunt identificate și prin număr topografic.9. La articolul 72, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În cazul în care pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluționarea cererii, inspectorul poate convoca părțile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data și ora prezentării. Termenul de soluționare a cererii va fi prelungit cu maximum 10 zile de la comunicare. Concluziile convocării vor fi menționate într-un proces-verbal semnat de părți, care se atașează la dosarul cererii.10. La articolul 83 alineatul (1), litera f) se abrogă. 11. La articolul 84, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 84(1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 15% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau față de cea din actul de proprietate se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente: a) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate; b) proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietari/posesori, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin, în situația în care suprafața măsurată diferă cu 2%-15%.(2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în extravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate se realizează în baza documentației cadastrale de primă înscriere care va conține suplimentar și următoarele documente: a) declarația autentică a proprietarului - în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar în format digital recepționat de oficiul teritorial; b) procesul-verbal de vecinătate în cazul imobilelor situate în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.12. La articolul 84, după alineatul (2) se introduc șase noi alineate, alineatele (2^1)-(2^6), cu următorul cuprins: (2^1) Procesul-verbal de vecinătate nu este necesar în situația în care suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din act sau cea înscrisă în cartea funciară.(2^2) Nu este necesară semnarea procesului-verbal de vecinătate:– pe latura împrejmuită;– în cazul în care pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces-verbal de vecinătate cu imobilul în cauză;– pe latura învecinată cu elemente stabile în timp (drumuri, canale, căi ferate etc.);– pe latura neîmprejmuită dacă limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja înscrisă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;– pentru imobilele cuprinse în planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate Stereografic 1970, aflate în baza de date a oficiului teritorial.(2^3) Notificarea se semnează de proprietarul/titularul drepturilor reale asupra imobilului care face obiectul documentației și de persoana autorizată și conține următoarele informații: data, ora, locul și scopul convocării, precum și consecințele care decurg din neprezentarea la convocare, respectiv materializarea limitei de proprietate astfel cum este indicată de către titularul dreptului de proprietate/posesie asupra imobilului care face obiectul documentației cadastrale. Notificarea se transmite prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii. Dovada comunicării notificării se va anexa la procesul-verbal de vecinătate. De la data comunicării notificării până la data convocării în vederea semnării procesului-verbal de vecinătate va curge un termen de minimum 15 zile calendaristice.(2^4) În situația în care vecinul nu s-a prezentat la convocare, proprietarul imobilului care face obiectul documentației cadastrale va da o declarație autentică notarială. Declarația autentică notarială se va anexa la procesul-verbal de vecinătate și va cuprinde mențiuni cu privire la modalitatea de notificare, precum și la indicarea limitelor imobilului persoanei autorizate.(2^5) Nesemnarea procesului-verbal de vecinătate de către persoanele menționate la alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) nu constituie piedică la înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară/actualizarea datelor acestuia, cu respectarea prevederilor alin. (2^3) și (2^4).(2^6) Refuzul semnării procesului-verbal de vecinătate de către proprietarul imobilului vecin constituie motiv de respingere a cererii.13. La articolul 84, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața din acte se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat. În situația în care proprietarul este decedat și încă nu s-a emis certificatul de moștenitor, declarația va fi dată de cel interesat, care își va dovedi îndreptățirea prin anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006.14. La articolul 86, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) În situația în care mai există un singur imobil dintr-o tarla care nu a fost înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, planul de încadrare în tarla va fi însoțit de tabelul parcelar, fără a mai fi necesară întocmirea planului parcelar.15. La articolul 86, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Planul de încadrare în tarla și tabelul parcelar, după caz, se întocmesc în format analogic și digital, se semnează de persoana autorizată, de proprietar sau de deținătorul legal și se vizează de președintele comisiei locale de fond funciar. .................................................(6) Mențiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se radiază în baza referatului întocmit de inspector și aprobat de inginerul-șef, în următoarele situații:a) după recepția planului parcelar de către oficiul teritorial;b) după înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a tuturor imobilelor dintr-o tarla, în condițiile prevăzute la art. 86 alin. (2^1);c) la înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a construcțiilor edificate în baza autorizației de construire în cazul imobilelor care au trecut din extravilan în intravilan.16. La articolul 86, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru imobilele situate în extravilan, în lipsa planului parcelar, operațiunea de repoziționare a imobilelor înscrise fără localizare certă este permisă și va fi efectuată la cerere, cu acordul proprietarilor, fără modificarea suprafeței, cu păstrarea mențiunii «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar.17. La articolul 89, litera f) se abrogă.18. La articolul 96, litera g) se abrogă.19. Articolul 97 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 97(1) La înscrierea construcțiilor persoana autorizată specifică numărul de niveluri, anul construirii, suprafața construită la sol și suprafața construită desfășurată. Aceste date vor fi menționate în planul de amplasament și delimitare a imobilului, la pct. B «Date referitoare la construcții», coloana «Mențiuni», iar în documentația în format digital în câmpurile specifice din secțiunea «date textuale ale construcției».(2) Pentru construcțiile edificate fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, persoana autorizată specifică numărul de niveluri, suprafața construită la sol și suprafața construită desfășurată.20. La articolul 99, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 99(1) Pentru construcțiile înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, în situația în care se solicită ulterior intabularea dreptului de proprietate, operațiunea se efectuează pe flux integrat, fără documentație cadastrală, în baza adeverinței sau a certificatului de atestare a edificării construcției ori, după caz, a certificatului de atestare fiscală, emise în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.21. La articolul 99 alineatul (2), litera d) se abrogă.22. La articolul 104 alineatul (1), litera f) se abrogă.23. La articolul 106 alineatul (1), litera f) se abrogă.24. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 107(1) Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 2% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței și a declarației autentice a proprietarului.(2) Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent între 2% și 15% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței, care conține suplimentar următoarele documente: a) declarația autentică a proprietarului; b) procesul-verbal de vecinătate întocmit în condițiile art. 84.25. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 108Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în extravilan cu un procent de până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței care conține suplimentar următoarele documente, după caz: a) declarația autentică a proprietarului - în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar recepționat de oficiul teritorial; b) procesul-verbal de vecinătate întocmit în condițiile art. 84, în cazul imobilelor situate în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.26. La articolul 111 alineatul (2), litera f) se abrogă.27. La articolul 113, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația în care prin repoziționarea imobilului se modifică și suprafața acestuia, cu un procent de până la +/–2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară, documentația cadastrală de repoziționare va conține și declarația pe propria răspundere a proprietarului prin care acesta consimte la modificarea suprafeței imobilului.28. La articolul 113, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Repoziționarea se poate realiza ori de câte ori este nevoie, dar o singură dată și cu modificarea suprafeței imobilului cu un procent de până la +/– 2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară, ulterior nemaifiind posibilă modificarea suprafeței imobilului respectiv.29. La articolul 116, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și cu prilejul conversiei geometriei imobilelor care au făcut obiectul documentațiilor cadastrale întocmite în sistem local.30. La articolul 119 alineatul (1), litera f) se abrogă.31. La articolul 135 alineatul (2), litera g) se abrogă.32. La articolul 141, litera f) se abrogă.33. La articolul 144, litera f) se abrogă.34. La articolul 150, litera f) se abrogă.35. La articolul 164^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 164^1(1) În cazul în care se cere notarea urmăririi unui imobil care este înscris în cartea funciară pe numele debitorului menționat în titlul executoriu, iar debitorul a decedat anterior depunerii cererii de notare, urmărirea poate fi notată împotriva moștenitorilor în baza certificatului de moștenitor care include imobilul în masa succesorală sau, după caz, în baza certificatului de calitate de moștenitor.36. La articolul 166 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) intabularea dreptului de proprietate în favoarea adjudecatarului, pentru executările începute în temeiul dispozițiilor Codului de procedură civilă de la 1865;37. Articolul 176 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 176(1) Ipoteca asupra unei construcții viitoare se înscrie provizoriu în cartea funciară, cu excepția celei constituite în baza Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, caz în care aceasta se intabulează făcându-se trimitere la teren și completând cu mențiunea că privește și construcția viitoare. În ambele situații, înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă este condiționată de notarea autorizației de construire.(2) Justificarea înscrierii provizorii a dreptului de ipotecă asupra construcției viitoare se efectuează concomitent cu intabularea dreptului de proprietate asupra construcției.(3) Justificarea altor înscrieri provizorii se face numai în baza înscrisurilor arătate la art. 899 alin. (2) și (3) din Codul civil. Prin hotărârea judecătorească de validare rămasă definitivă se înțelege hotărârea judecătorească definitivă de validare a ofertei de plată urmată de consemnațiune. (4) Justificarea înscrierii provizorii se poate efectua și în temeiul înscrisului autentic prin care se constată îndeplinită condiția suspensivă sau neîndeplinirea condiției rezolutorii care a condus la înscrierea provizorie a dreptului. Hotărârea judecătorească definitivă poate înlocui înscrisul autentic. (5) Dacă a fost notat un drept convențional de preempțiune, terțul cumpărător poate cere înscrierea provizorie a dreptului cumpărat, sub condiția suspensivă a neînregistrării dovezii de consemnare a prețului la dispoziția vânzătorului de către preemptor în termen de 30 de zile de la data comunicării către acesta din urmă a încheierii de înscriere provizorie. Pentru efectuarea înscrierii provizorii nu se va cere acordul preemptorului. Încheierea prin care se dispune înscrierea provizorie se comunică din oficiu preemptorului indicat în notare.38. La articolul 195, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Măsura asigurătoare dispusă în condițiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în cartea funciară în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv ordonanța emisă de procuror, hotărârea instanței de judecată sau certificatul care cuprinde soluția pronunțată, însoțit de procesul-verbal de sechestru. În cuprinsul notării se va menționa scopul în vederea căruia a fost dispusă măsura asigurătoare. Radierea notării se efectuează în baza: a) ordonanței emise de procuror sau a hotărârii judecătorești care dispune ridicarea măsurii asigurătoare; b) actului de adjudecare emis de executorul judecătoresc; c) hotărârii judecătorești definitive pronunțate într-o acțiune în rectificarea cărții funciare; d) certificatului emis de instanța de judecată, care să cuprindă soluția cu privire la dispunerea radierii sechestrului;e) altor înscrisuri prevăzute de lege.39. La articolul 229 alineatul (1), litera e) se abrogă.40. La articolul 255, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 255(1) Avizul se emite în două exemplare și se semnează de către inspectorul oficiului teritorial, respectiv consilierul CNC.41. La articolul 261, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Toate informațiile și datele rezultate din măsurători trebuie arhivate de persoana autorizată pe o perioadă de 5 ani, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren.42. La articolul 261, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) După recepția planurilor digitale, procesul-verbal de recepție însoțit de planul recepționat în format vector sunt puse la dispoziția CNC.43. La articolul 266 alineatul (1), litera e) se abrogă.44. La articolul 271, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) când limita UAT din cuprinsul documentației care stă la baza întocmirii PUG nu corespunde cu limita UAT din sistemul integrat de cadastru și carte funciară, utilizată de oficiile teritoriale în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară.45. Capitolul VII se abrogă.46. Anexa nr. 1.12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1.12la regulamentOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ........Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ........
  ÎNȘTIINȚARE
  în atenția .....................,având reședința în str. ................... nr. ....., localitatea .................., județul .................În conformitate cu art. 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că la data de ..................., ora ............., am procedat la afișarea prezentei, nefiind îndeplinite condițiile de înmânare a încheierii din dosarul cu nr. ......................, aflat pe rolul B.C.P.I. .................., cu sediul în localitatea ..................., str. ................Vă comunicăm că sunteți în drept să vă prezentați după o zi de la afișarea prezentei, dar nu mai mult de 7 zile, pentru înmânarea încheierii la sediul subunității poștale ..................... în zilele lucrătoare între orele ........................... De asemenea menționăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentați pentru comunicarea actelor în termenul de 7 zile, actele de procedură se vor considera comunicate la împlinirea acestui termen.Agent însărcinat cu înmânarea: .............................................................(numele, prenumele și funcția)Semnătura: ..............................Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ................Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ..............
  COMUNICAREA ÎNCHEIERII
  Nr. ............... din data de .................Către .................................,Localitatea ..................., str. ................... nr......, bl....., sc. ......., ap. ....., sectorul/județul ................., vă comunicăm, alăturat, Încheierea nr. ...... din data de ................, emisă de către B.C.P.I ............. Referent, ............................Dosar nr. ....../anul .............DOVADA de primire și proces-verbal de predareAstăzi, ......................., luna .................., anul ................Subsemnatul, agent ............................, având de înmânat Încheierea nr. ............., dată de B.C.P.I. .............., m-am deplasat în str. ........... nr. ........, bl. ...., ap. ....., localitatea .................., județul ................, la adresa numitului/(ei) ............................, unde:1. Găsind pe ......................................... destinatar, soț, rudă cu destinatarul, persoana care locuiește cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratură sau funcționarul însărcinat cu primirea corespondenței, serviciul resurse umane, administrația spitalului, comandamentul unității militare, administrația locului de deținere*): a) aceasta a primit, semnând în fața noastră; b) primind actul a refuzat să semneze de primire; c) primind actul, nu a putut să semneze de primire deoarece: .........................; d) refuzând primirea, actul a fost depus la cutia poștală, în aplicarea art. 163 din Codul de procedură civilă.*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii.2. În lipsa cutiei poștale, trimiterea poștală a fost avizată și este disponibilă la dispoziția destinatarului la sediul subunității poștale ..................... pentru o perioadă de 7 zile; la expirarea termenului de păstrare va fi returnată expeditorului.3. Motivul înapoierii: a) destinatarul, schimbându-și adresa, nu s-a putut afla noua adresă (noua adresă este ....................................................); b) destinatarul decedat; c) casă demolată; d) teren viran; e) calamități; f) persoana citată refuză primirea actelor de procedură și nu sunt posibilități de afișare; g) destinatar mutat de la adresă și noul locatar nu permite afișarea; h) destinatar necunoscut; i) adresă incorectă; j) lipsă număr de casă indicat; k) bloc cu mai multe intrări fără indicarea scării.Semnătura agentului ....................................Semnătura primitorului actului ...........................................Calitatea în care a primit actul ...........................................Act identitate al primitorului ...........................................
  47. Anexa nr. 1.13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1.13la regulamentOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....................Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....................Adresa: Localitatea: ................, str. ....................... nr. ......, telefon .............., fax ...............COMUNICAREA ÎNCHEIERIICătre ...............................,localitatea ..................., str. ..................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ...., județul ................RecomandatăNr. .......... Ștampila cu data sosiriiLocalitatea: .....................Județul (Sectorul): ....................Codul poștal: ................................Oficiul poștal: ................................Comunicare de încheiereDosar nr. ................./anul ...................Ștampila cu data prezentăriiDOVADACătreOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .................Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ................Adresa: Localitatea: ................., str..................nr. .........., telefon...............fax .............RecomandatăNr. ..........Localitatea: .....................Județul (Sectorul): .........................Codul poștal: .....................................Oficiul poștal: ....................................Ștampila cu data înapoieriiȘtampila cu data sosiriiOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ..................Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ...............Adresa: localitatea: ................, str. ..................... nr. .............,telefon …………….., fax …………………Destinatar: …........................................................Localitatea: ….......................................................Str. ...................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., ap. .....,Sectorul/Județul: ......................COMUNICAREA ÎNCHEIERIINr. .......... din data de .................Stimată doamnă/Stimate domn,Vă comunicăm, alăturat, Încheierea nr. ..............din data de .........., emisă de către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .............48. Anexa nr. 1.27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1.27 la regulamentOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ...............Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .......................Nr. de înregistrare ............./...../....../...... (data: ZZ/LL/AA)
  CERERE
  privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia
  Subsemnatul/(a)/Subscrisa ....................., CNP/CUI ............., cu domiciliul/sediul în ................, str. ................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..........., legitimat/(ă) cu BI/CI/pașaport seria ..... nr. ....., în calitate de ................, cu privire la imobilul situat în ..............*) **), vă rog să îmi eliberați un certificat care atestă că imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară. *) Se vor completa localitatea, strada, numărul și județul/nr. titlu de proprietate, nr. tarla, nr. parcelă și localitatea, după caz.**) În cazul în care se completează nr. titlului de proprietate, se vor verifica toate imobilele din cuprinsul acestuia, eliberându-se un singur certificat.
  Solicit comunicarea certificatului:
  prin poștă [ ]la sediul BCPI [ ]fax [ ]e-mail [ ]
  S-a achitat tariful în sumă de ................. lei, prin Chitanța nr. ................. /20..., cu codul 2.7.8.Data: ....../....../20....SemnăturaNOTĂ: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .................., instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poștală etc.Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. În acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) /2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd ...... @ancpi.ro*), formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: ............... .*) Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI.
  49. Anexa nr. 1.32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1.32la regulament Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ……………………. Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ……………………..
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), ..............domiciliat(ă) în localitatea ................., str. ................... nr. .................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ........... nr. ..........., CNP ............., prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar/posesor/persoană interesată al/a imobilului situat în .............., sub sancțiunile prevăzute de Codul penal cu privire la falsul în declarații, că:[] am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;[] am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de …………………. mp, comunicată de persoana autorizată;[] am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;[] am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;[] imobilul nu se află în litigiu/se află în litigiu - cu imobilul ID .............., nr. dosar ............., instanța ....... obiect .................[] titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine, ........................, au fost convocați și nu s-au prezentat la convocare.Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate ...................../autorizație categoria ............... serie .......... nr. .......... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ................., în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.Data ...............Proprietar ...................... (semnătură)Semnătura și ștampila ................ (persoană autorizată)NOTĂ: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. În acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ .....................@ancpi.ro*, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: ...................*.* Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI.
  50. Anexa nr. 1.47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1.47 la regulament CENTRUL NAȚIONAL DE CARTOGRAFIEOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ...........................Model de proces-verbal de recepție a lucrărilor de specialitate
  PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE Nr. ..................
  Întocmit astăzi, ................, privind lucrarea ...................., având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. ............, data ..................1. Beneficiar: ................................2. Executant: ...............................3. Denumirea lucrărilor recepționate: …………….. 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care s-au predat CNC/OCPI ...................., conform avizului de începere a lucrărilor: ..................5. Concluzii: …………………..........................................................................................................................................…. . (Se va face referire la încadrarea în prevederile caietului de sarcini a avizului de începere a lucrărilor.) Lucrarea este declarată ADMISĂ/RESPINSĂ. Alte mențiuni: ……………….. 6. Condiții impuse pentru refacerea lucrărilor în cazul calificativului de lucrare RESPINSĂ: …. Consilier CNC/Inspector OCPI, ............................................................................(numele, prenumele, semnătura/parafa, semnătura)
  51. Anexa nr. 1.51^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1.51^1la regulament
  CERTIFICAT
  pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit,
  înregistrat în evidențele registrului agricol
  Primăria comunei/orașului/municipiului .............., județul ................., prin prezentul certificat atestă că numitul ..............., identificat prin CNP ................, figura la data de 31.01.1990, în evidențele registrului agricol vol. ........... fila ............., cu un teren în suprafață de ........... mp, aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora.Certificăm că terenul în suprafață de ......... mp, identificat mai sus:– se află în zona fostă cooperativizată;– figurează ca teren aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora, conform dispozițiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990, cu modificările ulterioare;– este înscris în cartea funciară nr. ..........;– a trecut în patrimoniul CAP la data de ........... de la numitul ..........*); *) Se completează doar în cazul în care Cooperativa Agricolă de Producție nu este înscrisă în cartea funciară ca titular al dreptului de proprietate.– este situat la adresa administrativă:...................., str. .............. nr. ......, județul ..............;– are categoria de folosință ...................;– nu a făcut obiectul legilor privind reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.Prezentul certificat a fost emis în baza art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, în vederea înscrierii terenului identificat mai sus în cartea funciară, conform art. 41 alin. (10) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și intabulării dreptului de proprietate în favoarea numitului ................... .
  Primar, .................... Secretar, ........................
  ----