HOTĂRÂRE nr. 17 din 16 mai 2000pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politica
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 2 iunie 2000    În temeiul art. 8 alin. (9) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica,Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politica, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 16 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politica  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politica se organizează şi funcţionează în baza dispoziţiilor art. 7-20 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, şi ale prezentului regulament emis potrivit prevederilor acestei legi.  +  Articolul 2Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politica, denumit în continuare CNSAS, este o autoritate autonomă a administraţiei publice centrale de specialitate, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, care îşi desfăşoară activitatea sub controlul Parlamentului României.  +  Articolul 3Prezentul regulament stabileşte reguli de organizare privind structura organizatorică, atribuţiile, procedura de desfăşurare a activităţilor, statutul personalului de specialitate şi administrativ din serviciile generale ale CNSAS, precum şi reguli de disciplina şi răspundere disciplinară.  +  Articolul 4Dispoziţiile prezentului regulament se interpretează în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/1999 şi ale celorlalte dispoziţii legale aplicabile funcţionarilor publici.  +  Capitolul 2 Atribuţiile CNSAS  +  Articolul 5CNSAS exercita următoarele atribuţii principale: a) asigura exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, întocmit de organele securităţii, ca poliţie politica, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe înscrisurile doveditoare despre cuprinsul dosarului, eliberarea unor adeverinte privind apartenenţa sau neapartenenta, colaborarea ori necolaborarea cu organele de securitate, furnizarea, la cerere, a identităţii agenţilor de securitate şi a colaboratorilor, care au contribuit cu informaţii la completarea dosarului; b) asigura exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public cetăţenilor români cu domiciliul în ţara sau în străinătate, precum şi presei scrise şi audiovizuale, partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale legal constituite, autorităţilor şi instituţiilor publice, la cerere, privind calitatea de agent sau de colaborator al organelor securităţii, ca poliţie politica, a persoanelor care ocupa sau candidează pentru a fi alese în demnităţile sau funcţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 187/1999, eliberand un act din care să rezulte dacă persoana în cauza a fost sau nu agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politica; c) verifica, din oficiu, persoanele care candidează sau care sunt numite în demnităţile ori în funcţiile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) din Legea nr. 187/1999, persoanele care au fost alese sau numite în respectivele demnitati ori funcţii publice, precum şi persoanele aflate în exerciţiul respectivelor demnitati sau funcţii la data intrării în vigoare a legii; d) asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a comunicărilor rămase definitive prin necontestare sau rămase definitive prin hotărâre a instanţei judecătoreşti; e) asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a datelor de identitate, inclusiv numele conspirative şi funcţiile deţinute de ofiţerii şi subofiterii de securitate, activi sau acoperiţi, care au desfăşurat activităţi de poliţie politica, precum şi ale persoanelor care au avut competente decizionale, juridice ori politice, sau care, prin abuz de putere politica, au luat decizii la nivel central ori local cu privire la activitatea securităţii, ca poliţie politica sau cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist; f) da publicităţii informaţiile şi documentele care atesta implicarea organelor de securitate şi a altor structuri politice şi represive ale regimului totalitar comunist în săvârşirea unor infracţiuni grave împotriva vieţii, integrităţii fizice sau psihice şi libertăţii persoanelor, precum şi a unor acte de trădare a intereselor naţionale; g) oferă informaţii, din proprie iniţiativă sau la cerere, în cazurile neelucidate de decese sau de disparitii, despre care exista indicii ca s-au produs în legătură cu activitatea organelor de securitate; h) pune la dispoziţie cercetatorilor acreditaţi de Colegiul CNSAS documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile organelor de securitate, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 6Bugetul CNSAS se prevede distinct în bugetul de stat, pe baza proiectului elaborat şi înaintat Guvernului, în condiţiile legii.  +  Articolul 7În vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin CNSAS se poate adresa autorităţilor şi persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 187/1999, solicitandu-le informaţii, documente sau acte în legătură cu domeniul sau de activitate.  +  Capitolul 3 Structura CNSAS  +  Articolul 8CNSAS este condus de un colegiu, care îşi constituie aparatul propriu. Structura organizatorică, înfiinţarea şi desfiinţarea unor compartimente din structura se aproba de Colegiul CNSAS.  +  Articolul 9 (1) CNSAS funcţionează la nivel naţional, ca structura unica. (2) În cadrul personalului de specialitate pot fi angajate şi persoane cu domiciliul în teritoriu, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 11 din prezentul regulament.  +  Articolul 10 (1) Pot fi angajate ale CNSAS persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţara şi care nu fac parte din partide politice. (2) Din CNSAS nu pot face parte agenţii sau colaboratorii organelor de securitate, astfel cum sunt definiţi prin lege, cei ai altor servicii de informaţii străine, ai altor structuri informative interne şi străine şi ai altor organizaţii care au desfăşurat sau desfăşoară activităţi ce contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. (3) De asemenea, nu pot face parte din CNSAS persoanele care au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun, chiar dacă au fost amnistiate sau reabilitate.  +  Articolul 11 (1) Personalul de specialitate este angajat în urma unui interviu. Deciziile de angajare se iau în plenul Colegiului CNSAS, iar numirea se face prin ordin al preşedintelui. (2) La angajare candidaţii depun o declaraţie în care menţionează că nu sunt fosti colaboratori ai organelor de securitate, nu sunt agenţi ai unor servicii de informaţii străine sau că nu au fost şi că nu au săvârşit infracţiuni de drept comun, chiar dacă au fost amnistiate şi reabilitate.  +  Capitolul 4 Colegiul CNSAS  +  Articolul 12CNSAS este condus de un colegiu, compus din 11 membri numiţi de Parlamentul României pentru un mandat de 6 ani. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată.  +  Articolul 13CNSAS funcţionează după principiul egalităţii membrilor săi. În termen de 5 zile de la constituire aceştia aleg biroul de coordonare, compus din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar.  +  Articolul 14 (1) Biroul de coordonare al Colegiului CNSAS conduce activitatea curenta a CNSAS şi informează, la prima şedinţa, membrii colegiului despre măsurile luate. (2) Preşedintele Colegiului CNSAS este ordonator principal de credite şi asigura gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti ale CNSAS. (3) Preşedintele convoacă şi conduce şedinţele Colegiului CNSAS. În absenta preşedintelui atribuţiile sale se exercită de drept de către vicepreşedinte.  +  Articolul 15Preşedintele reprezintă şi angajează CNSAS în raporturile cu celelalte autorităţi publice şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale, în baza mandatului stabilit de Colegiul CNSAS.  +  Articolul 16 (1) Colegiul CNSAS răspunde pentru deciziile sau măsurile adoptate de acesta. Fiecare membru al Colegiului CNSAS este răspunzător pentru propria activitate. (2) Colegiul CNSAS în întregul său şi fiecare dintre membrii săi răspund în faţa Parlamentului României pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin.  +  Articolul 17Potrivit legii, Colegiului CNSAS îi revin următoarele atribuţii: a) elaborează, în termen de 30 de zile de la data constituirii sale, Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNSAS, pe care îl supune aprobării Parlamentului României; b) primeşte în gestiune toate documentele referitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de lege, cu excepţia celor care privesc siguranţa naţionala. Stabilirea concretă a dosarelor care privesc siguranţa naţionala se va face, de comun acord, de Colegiul CNSAS, împreună cu instituţiile deţinătoare ale acestora. În caz de divergenta hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii; c) soluţionează contestaţiile împotriva adeverintelor CNSAS privind apartenenţa sau neapartenenta, colaborarea ori necolaborarea cu organele de securitate, în termen de 60 de zile de la înregistrare, în cazul adeverintelor solicitate în temeiul dreptului de acces la propriul dosar întocmit de organele securităţii, ca poliţie politica; d) soluţionează contestaţiile împotriva comunicărilor CNSAS privind calitatea de agent sau de colaborator al organelor de securitate, în termen de 30 de zile, în cazul comunicărilor solicitate în temeiul dreptului de acces la informaţiile de interes public; e) veghează la respectarea termenelor prevăzute de lege şi stabileşte priorităţile potrivit art. 2 şi 4 din Legea nr. 187/1999.  +  Articolul 18 (1) În exercitarea atribuţiilor sale legale Colegiul CNSAS adopta decizii. (2) Deciziile se adoptă pe baza unor studii, expertize, referate, rapoarte, informări, propuneri, care pot emana, după caz, de la membrii Colegiului CNSAS, aparatul tehnic de specialitate sau de la alte autorităţi publice. (3) Membrii Colegiului CNSAS pot propune proiecte de decizii în domeniile reglementate de Legea nr. 187/1999. (4) Toate deciziile Colegiului CNSAS trebuie să fie motivate în fapt şi în drept şi se comunică persoanelor interesate.  +  Articolul 19 (1) Calitatea de angajat al CNSAS este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii. (2) Angajaţii CNSAS sunt obligaţi sa informeze în scris Colegiul CNSAS despre orice modificări intervenite în statutul profesional.  +  Articolul 20Membrii şi personalul CNSAS sunt obligaţi să respecte normele de confidenţialitate privind problemele de serviciu şi după pierderea calităţii de membru sau de angajat.  +  Articolul 21Pentru membrii Colegiului CNSAS activitatea în cadrul CNSAS se considera vechime în specialitate; pentru perioada în care au calitatea de membru al colegiului actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea se suspenda.  +  Articolul 22În cazul încălcării Legii nr. 187/1999 sau al săvârşirii cu intenţie a unei infracţiuni, constatată prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, membrii Colegiului CNSAS vor fi revocaţi de Parlamentul României.  +  Capitolul 5 Proceduri de funcţionare  +  Secţiunea 1 Deliberarea şi decizia în plenul Colegiului CNSAS  +  Articolul 23 (1) Colegiul CNSAS se întruneşte în plen cel puţin de doua ori pe săptămâna, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin 4 membri ai săi. (2) Şedinţele Colegiului CNSAS sunt pregătite de secretarul acestuia. Proiectul ordinii de zi a şedinţei şi materialele care fac obiectul acesteia vor fi transmise tuturor membrilor Colegiului CNSAS cu 24 de ore înainte de data stabilită pentru şedinţa. (3) Dezbaterile Colegiului CNSAS nu sunt publice. (4) La şedinţele Colegiului CNSAS pot participa, în calitate de invitaţi, în funcţie de subiectul dezbaterilor, conducătorii direcţiilor şi compartimentelor de specialitate. În cazul în care se dezbate un material propus de unul dintre compartimentele CNSAS, va participa în mod obligatoriu conducătorul compartimentului sau un înlocuitor al acestuia. (5) Dezbaterile Colegiului CNSAS şi modul de adoptare a deciziilor, precum şi a altor măsuri se consemnează în procesul-verbal şi în stenograma de şedinţa. După transcrierea în registrul de deliberări procesul-verbal va fi semnat de membrii prezenţi ai Colegiului CNSAS, consemnându-se, la cerere, şi opinia separată cu privire la vreuna dintre problemele supuse deliberării.  +  Articolul 24Colegiul CNSAS lucrează în prezenta a cel puţin 8 membri şi adopta decizii cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi decide votul preşedintelui care conduce şedinţa în momentul votării.  +  Secţiunea a 2-a Proceduri de analiza şi investigaţii1. Accesul  +  Articolul 25 (1) Cererea privind accesul la propriul dosar se adresează în scris CNSAS. (2) În cerere petiţionarul menţionează numele şi prenumele, inclusiv schimbările anterioare ale numelui, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, domiciliul, precum şi adresele anterioare. (3) Dacă petiţionarul acţionează în nume propriu, acesta, la depunerea cererii, personal, la CNSAS, îşi dovedeşte identitatea şi prezintă documentul care îi atesta cetăţenia, conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 187/1999. (4) Dacă la data depunerii cererii petiţionarul nu mai era cetăţean român, acesta va anexa la cerere o copie legalizată de pe actul doveditor al statutului sau de cetăţean român după anul 1945. (5) Dacă petiţionarul este soţul supravieţuitor sau ruda până la gradul al doilea inclusiv a persoanei decedate, acesta va anexa la cerere date despre decedat şi documentele care îl indreptatesc sa consulte dosarul persoanei decedate.  +  Articolul 26 (1) Cererea care nu conţine datele prevăzute la art. 25 alin. (2) din prezentul regulament va fi restituită de CNSAS, petiţionarul fiind înştiinţat în scris asupra datelor care lipsesc din cerere. (2) La cererea privind accesul la dosarul personal CNSAS va răspunde în scris în termen de 30 de zile de la data depunerii. (3) În răspunsul scris CNSAS comunică petitionarului: a) dacă în evidentele informatizate ale securităţii exista o menţiune privind un dosar personal şi dacă acesta s-a păstrat; b) data şi locul unde poate fi consultat dosarul; c) date despre existenta dosarului, în cazul în care acesta nu s-a păstrat.  +  Articolul 27 (1) Petiţionarul căruia CNSAS i-a comunicat ca dosarul personal s-a păstrat, denumit în continuare petiţionarul îndreptăţit, are dreptul de acces nemijlocit la dosar, precum şi la orice alte materiale despre persoana sa, întocmite până la data de 22 decembrie 1989 de organele de securitate. (2) În vederea exercitării dreptului de acces la propriul dosar CNSAS va comunică în scris petitionarului îndreptăţit data şi locul unde poate consulta dosarul.  +  Articolul 28 (1) CNSAS eliberează petitionarului îndreptăţit, la cererea acestuia, copii de pe înscrisurile aflate în aceste dosare ori alte materiale (de exemplu, fise de cartoteca) în legătură cu persoana care face obiectul cererii. (2) CNSAS nu va elibera copii de pe acele înscrisuri ale dosarului al căror conţinut poate afecta o terta persoana, sub alte aspecte decât cele care au legătură cu activitatea de informator sau de colaborator al securităţii a terţei persoane. În acest caz CNSAS va face ilizibile în copiile solicitate pasajele privind o terta persoana care ar putea fi afectată. (3) Derogarile de la prevederile alin. (2) se admit numai cu acordul scris al persoanei care ar putea fi afectată sau al moştenitorilor legali ai acesteia. (4) Pentru eliberarea copiei CNSAS percepe o taxa, al carei cuantum va fi stabilit corespunzător prestaţiei.  +  Articolul 29 (1) Petiţionarul îndreptăţit, luând cunoştinţa de conţinutul dosarului, poate solicita în scris CNSAS sa i se comunice identitatea persoanelor care au contribuit cu informaţii la completarea dosarului personal, prin deconspirarea numelor de acoperire (conspirative) şi comunicarea numelui real. (2) CNSAS comunică petitionarului numele reale ale persoanelor numai dacă acestea pot fi stabilite cu certitudine.  +  Articolul 30Prevederile art. 27-29 din prezentul regulament se aplică şi agenţilor, precum şi colaboratorilor securităţii, în următoarele condiţii: a) petitionarului îndreptăţit i se va răspunde în scris ca este luat în evidentele securităţii în una dintre aceste două categorii, precum şi dacă dosarul s-a păstrat; b) la cerere, i se permite accesul doar la acele documente întocmite despre persoana sa; c) interesele persoanelor afectate sau ale terţilor primeaza atât în ceea ce priveşte accesul la documente, cat şi în privinta executării unor copii, la cerere.  +  Articolul 31 (1) Petiţionarul îndreptăţit poate solicita CNSAS eliberarea unei adeverinte privind apartenenţa sau neapartenenta, colaborarea ori necolaborarea cu organele de securitate. (2) Conţinutul adeverintelor poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare. (3) Contestaţia va fi soluţionată de Colegiul CNSAS în termen de 60 de zile de la înregistrare. (4) Decizia Colegiului CNSAS poate fi atacată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la curtea de apel în a carei raza de competenţa îşi are domiciliul contestatorul.  +  Articolul 32În cazurile neelucidate de decese sau de disparitii, despre care exista indicii ca s-au produs în legătură cu activitatea organelor de securitate, CNSAS oferă informaţii din proprie iniţiativă sau pe baza unei cereri scrise din partea moştenitorilor prezumtivi ai celor dispăruţi sau ai succesorilor celor decedati.  +  Articolul 33 (1) Pe baza unei cereri menţionând caracterul cercetării - studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic -, precum şi forma de valorificare - carte, articol, conferinţa, tema de cercetare - Colegiul CNSAS acreditează cercetători cu calificare academica, cărora le pune la dispoziţie documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile organelor de securitate, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste, cu respectarea prevederilor Legii nr. 187/1999. (2) Accesul cercetatorilor este permis la următoarele categorii de documente: a) dosare de problema (tematice); b) documente referitoare la:- persoane care au jucat un rol în istoria tarii, începând cu anul 1945, conform art. 2 din Legea nr. 187/1999, exclusiv asupra activităţii desfăşurate în exerciţiul funcţiunii, cu respectarea art. 13 alin. (2) din aceeaşi lege;- agenţi şi colaboratori ai organelor de securitate, ca poliţie politica, cu respectarea art. 13 alin. (2) din Legea nr. 187/1999. (3) De regula nu se dau spre cercetare documente sau informaţii despre viaţa privată a victimelor represiunii (persoane urmărite), Colegiul CNSAS având dreptul de a decide, după caz. (4) Colegiul CNSAS poate retrage acreditarea cercetatorilor care utilizează documentaţia pusă la dispoziţie în alte scopuri decât cele exclusiv ştiinţifice.2. Verificarea calităţii de agent sau de colaborator al organelor securităţii, ca poliţie politica  +  Articolul 34 (1) În vederea exercitării dreptului de acces la informaţiile de interes public privind persoanele care ocupa sau care candidează pentru a fi alese ori numite în demnităţile sau în funcţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 187/1999, CNSAS face verificări în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor securităţii, ca poliţie politica. (2) Verificările se sisteaza dacă persoana care exercită una dintre demnităţile sau funcţiile enumerate la art. 2 din Legea nr. 187/1999 demisioneaza sau, după caz, renunţa la candidatura ori la numire în termen de 15 zile de la data solicitării acestor verificări.  +  Articolul 35CNSAS verifica din oficiu persoanele care candidează sau care sunt numite în demnităţile ori în funcţiile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) din Legea nr. 187/1999, precum şi persoanele care au fost alese sau numite în respectivele demnitati ori funcţii publice, inclusiv pe cele aflate în exerciţiul respectivelor demnitati sau funcţii la data intrării în vigoare a legii, în cazul în care verificarea nu s-a făcut în timpul candidaturii.  +  Articolul 36 (1) În vederea verificării candidaţilor la alegeri CNSAS primeşte listele de candidaţi de la Biroul Electoral Central sau de la biroul electoral judeţean, după caz, în termen de 24 de ore de la data depunerii candidaturilor. (2) Dacă volumul verificărilor depăşeşte capacitatea de cuprindere a lucrătorilor CNSAS, numărul tuturor candidaţilor propuşi în totalitatea poziţiilor de pe lista de către toate partidele înscrise în procesul electoral fiind prea mare în raport cu termenul prevăzut de lege, Colegiul CNSAS va decide ordinea prioritatilor, în acord cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 187/1999. (3) În termen de 7 zile CNSAS va transmite rezultatul verificărilor şi va lua măsuri pentru publicarea imediata în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi în presa centrala.  +  Articolul 37CNSAS efectuează verificările în următoarea ordine: a) persoanele care candidează în alegeri, în ordinea prevăzută la art. 2 din Legea nr. 187/1999; b) persoanele care urmează să fie numite în una dintre funcţiile şi demnităţile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 187/1999, la nivel naţional; c) persoanele care urmează să fie numite în una dintre funcţiile şi demnităţile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 187/1999, la nivel local.  +  Articolul 38 (1) La cererea persoanelor fizice sau juridice îndreptăţite, în exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor securităţii, ca poliţie politica, a persoanelor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 187/1999, CNSAS verifica probele deţinute, indiferent de forma lor, şi înştiinţează de îndată persoana în legătură cu care s-au cerut informaţiile, în vederea exercitării drepturilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 187/1999. (2) Pe baza datelor personale CNSAS solicita informaţii despre activitatea persoanei în cauza de la toate instituţiile deţinătoare de fonduri de arhiva privind activitatea securităţii, ca poliţie politica. (3) Verificările CNSAS vor dura cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.  +  Articolul 39 (1) În termen de 30 de zile de la data primirii cererilor CNSAS citeaza, în vederea audierii, persoana care a solicitat, precum şi persoana cu privire la care s-au solicitat verificări. (2) Pentru începerea activităţii de verificare persoana în legătură cu care s-au solicitat relaţii va pune la dispoziţie CNSAS un curriculum vitae amănunţit, precum şi o copie autentificată de pe carnetul de muncă. (3) Persoanele vor fi audiate de reprezentanţii abilitaţi ai CNSAS, care vor prelua toate actele şi informaţiile prezentate în legătură cu obiectul cererii depuse. (4) Declanşarea şi finalizarea verificărilor solicitate se pot face şi în lipsa persoanelor legal citate.  +  Articolul 40Calitatea de agent sau de colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politica, se stabileşte de Colegiul CNSAS prin probele aflate în evidentele organelor de securitate, coroborate cu probe cum ar fi: angajamentul scris şi semnat de cel în cauza, sinteze informative, înscrisuri olografe şi dovezi, indiferent de suportul pe care s-ar afla, din arhivele securităţii.  +  Articolul 41După finalizarea verificărilor, pe baza documentaţiei adunate, CNSAS comunică în scris solicitantului dacă persoana cu privire la care s-a cerut verificarea a fost sau nu a fost agent ori colaborator al organelor securităţii, ca poliţie politica.  +  Articolul 42 (1) Împotriva comunicării eliberate potrivit art. 15 alin. (4) din Legea nr. 187/1999 solicitantul sau persoana cu privire la care s-a cerut verificarea se poate adresa Colegiului CNSAS printr-o contestaţie, în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. Colegiul CNSAS reexamineaza documentaţia care a stat la baza comunicării şi, în termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei, adopta o decizie care se comunică în termen de 10 zile atât solicitantului, cat şi persoanei cu privire la care s-au efectuat verificări, indiferent de autorul contestaţiei. Decizia Colegiului CNSAS poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării la curtea de apel - secţia civilă în a carei raza de competenţa îşi are domiciliul contestatorul. (2) Curtea de apel - secţia civilă judeca contestaţia în şedinţa secreta, în complet de 3 judecători. Participarea procurorului este obligatorie. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă. Actele şi lucrările dosarelor au un regim secret. (3) În vederea adoptării deciziei Colegiul CNSAS audiaza persoana cu privire la care s-au cerut verificări şi utilizează documentaţia depusa de aceasta sau de solicitant. Documentaţia iniţială poate fi completată. Persoana cu privire la care se efectuează verificări are dreptul sa consulte documentele care au stat la baza comunicării contestate. Lipsa persoanei legal citate nu împiedica adoptarea unei decizii. (4) Dosarul curţii de apel, prin care s-a soluţionat contestaţia, împreună cu decizia definitivă şi irevocabilă, se restituie CNSAS, care îl va arhiva. (5) Deciziile Colegiului CNSAS, rămase definitive prin necontestare sau prin hotărâre a curţii de apel, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Secţiunea a 3-a Registrele CNSAS  +  Articolul 43În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 187/1999 şi de prezentul regulament, CNSAS va tine următoarele registre: a) registrul general de intrare şi ieşire a corespondentei; b) registrul de cereri, în care se înregistrează cererile în ordinea primirii acestora; c) registrul de dosare, în care se înregistrează toate lucrările în legătură cu rezolvarea cererilor; d) registrul de hotărâri ale Colegiului CNSAS, în care acestea se înregistrează şi cărora li se da număr, în ordine cronologică; e) registrul special de corespondenta secreta şi confidenţială; f) registrul de arhiva; g) alte registre considerate necesare de către Colegiul CNSAS.  +  Capitolul 6 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 44Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către membrii Colegiului CNSAS şi de angajaţii CNSAS atrage răspunderea disciplinară a acestora, distinct de răspunderea contravenţională, civilă şi penală, prevăzută de Legea nr. 187/1999.  +  Articolul 45 (1) Încălcarea îndatoririlor de serviciu de către funcţionarii CNSAS constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a acestora, dacă nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 187/1999. (2) Sunt abateri disciplinare: a) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor; b) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afară cadrului legal; c) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; d) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; e) întârzierea sistematica în efectuarea lucrărilor; f) absente nemotivate de la serviciu; g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei; h) exprimarea opiniei sau desfăşurarea de activităţi cu caracter politic, în public; i) atitudini ireverentioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; j) încălcarea, sub orice formă, a dispoziţiilor art. 19 din prezentul regulament. (3) Sancţiunile disciplinare sunt: a) avertismentul; b) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o durată de 3-6 luni; c) retrogradarea din funcţie sau categorie în cadrul aceleiaşi profesii pe o durată de 12 luni; d) destituirea din funcţie.  +  Articolul 46 (1) În cazul săvârşirii de abateri disciplinare funcţionarul este cercetat, în cadrul unei anchete prealabile, de către conducătorul compartimentului, care se poate sesiza din oficiu sau la plângerea oricărei persoane interesate. (2) Acesta înaintează rezultatele anchetei prealabile Colegiului CNSAS. (3) Colegiul CNSAS se constituie în comisie de disciplina, pentru soluţionarea cauzelor având ca obiect abaterile disciplinare prevăzute la art. 45.  +  Articolul 47 (1) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după ascultarea funcţionarului care a comis abaterea disciplinară. (2) Toate susţinerile funcţionarului ascultat vor fi consemnate în scris, sub sancţiunea nulităţii procedurii de ascultare.Refuzul funcţionarului de a se prezenta la audiere se consemnează într-un proces-verbal.  +  Articolul 48 (1) Avertismentul se aplică de conducătorul compartimentului. (2) Celelalte sancţiuni prevăzute la art. 45 alin. (3) lit. b)-d) din prezentul regulament se aplică de Colegiul CNSAS.  +  Articolul 49Funcţionarul nemulţumit de sancţiunea aplicată poate ataca cu plângere decizia pronunţată de Colegiul CNSAS la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti, pentru anularea sau modificarea, după caz, a dispoziţiei de sancţionare.  +  Articolul 50În cazul în care abaterea disciplinară este săvârşită de unul dintre membrii Colegiului CNSAS, acţiunea disciplinară este instrumentata de acesta, care se constituie în comisie de disciplina, în componenta căreia nu intra persoana cercetata.-----