ORDIN nr. 414 din 11 martie 2020privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 12 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.378 din 11.03.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătății,în temeiul art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,având în vedere prevederile art. 31 paragraful (2) lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,ținând cont de prevederile art. 25 alin. (2) ale art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) În înțelesul prezentului ordin, prin carantină se înțelege atât instituirea măsurii de carantină instituționalizată (în spații special amenajate), măsurii de carantină la domiciliu, cât și instituirea măsurii de izolare la domiciliu. (la 15-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 622 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 15 aprilie 2020 ) (2) Se instituie măsura de carantină instituționalizată pentru persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie), pentru o perioadă de 14 zile, în spații special amenajate puse la dispoziție de către autoritățile locale.(2^1) Se instituie măsura de carantină la domiciliu în condițiile prevăzute în Ordinul comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 74.546/2020*), numai în situația în care spațiul permite carantina individuală sau în condiții de separare completă de restul locatarilor din același domiciliu pe bază de declarație pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 3, următoarelor categorii de persoane: a) persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie);b) membrii de familie care se carantinează la același domiciliu cu persoanele prevăzute la lit. a).*) Ordinul comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 74.546/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 16-04-2020, Alineatul (2^1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 629 din 15 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 16 aprilie 2020 ) (3) Se instituie măsura de izolare la domiciliu următoarelor categorii de persoane: a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);b) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă; c) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19);d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus.(4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care își monitorizează starea de sănătate. În situația în care prezintă simptome de boală vor anunța medicul de familie sau sistemul «112». Dacă la sfârșitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceștia pot ieși din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele menționate la alin. (3) lit. b) pot ieși din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecție cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată (la 25-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 497 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 ) (4^1) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (2^1) au obligația de a se carantina la domiciliu, după caz, timp de 14 zile, precum și de a anunța medicul de familie cu privire la data de la care a început carantinarea, prin mijloace de transmitere la distanță, în vederea monitorizării stării de sănătate, acestea fiind monitorizate și controlate zilnic privind respectarea măsurii prevăzute de legislația incidentă de către instituțiile abilitate. (la 15-04-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 622 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 15 aprilie 2020 ) (4^2) Data de începere a perioadei de carantinare sau izolare la domiciliu este dispusă în urma anchetei epidemiologice de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București. (la 15-04-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 622 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 15 aprilie 2020 ) (5) Pentru scopul prezentului ordin, domiciliul este considerat ca fiind adresa furnizată în chestionarul completat la punctul de frontieră, respectiv adresa unde locuiesc persoanele din categoriile menționate. (6) Atât persoanelor aflate în carantină, cât și celor aflate în izolare li se vor pune la dispoziție informații detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate. (la 15-04-2020, Alineatul (6) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 622 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 15 aprilie 2020 )  +  Articolul 1^1(1) Fac excepție de la prevederile art. 1 următoarele categorii de persoane:a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;c) conducătorii auto care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă/persoane sau prin mijloace individuale sau în cont propriu, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;d) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar care intră în România în interesul exercitării profesiei;e) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidența codului «zonă GALBENĂ» sau fără risc epidemiologic;f) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidența codului «zonă ROȘIE» sau cu risc epidemiologic, care nu coboară din aeronave între zboruri sau poartă echipament de protecție, pe timpul zborului, dacă între zboruri coboară din aeronavă;g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, dacă la intrarea în țară nu prezintă simptome asociate infecției cu SARS-CoV-2 și prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă nu prezintă simptome asociate infecției cu SARS-CoV-2 și prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020.(2) Pentru evidența deplasărilor, categoriile de persoane menționate la alin. (1) lit. a)-c) completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Personalul prevăzut la alin. (1) lit. g) completează o declarație pe propria răspundere privind utilizarea continuă a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19 pentru deplasarea de la navă la locația unde poate fi contactat în următoarele 14 zile, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.(4) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane care tranzitează teritoriul României nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația prevăzută la alin. (2), dacă respectă următoarele condiții minimale:a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (4), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului. (la 14-05-2020, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 816 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 2(1) Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă (zona roșie) și a celor afectate (zona galbenă) este disponibilă pe site-ul www.insp.gov.ro/cnscbt și se actualizează ori de câte ori este nevoie. (2) Definiția de caz pentru infecția COVID-19 este postată la adresa www.insp.gov.ro/cnscbt și se actualizează ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 3Transportul persoanelor care urmează să intre în carantină instituționalizată de la punctul de trecere a frontierei către zona de carantină instituționalizată se va face cu un mijloc de transport special dedicat, stabilit de către direcția de sănătate publică împreună cu autoritatea publică locală de pe teritoriul căreia se află punctul vamal.  +  Articolul 4(1) Autoritățile administrației publice locale stabilesc spațiile de carantină instituționalizată, încheie contractele de închiriere ale acestora, asigură eliminarea deșeurilor prin contracte cu firme specializate, stabilesc repartizarea pe camere a persoanelor carantinate și asigură hrana acestora. (2) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București evaluează și avizează spațiile de carantină și asigură decontarea cheltuielilor aferente conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare. (3) În scopul asigurării asistenței medicale a persoanelor carantinate, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București nominalizează unitățile sanitare responsabile de acordarea asistenței medicale de pe raza județului, respectiv a municipiului București. (la 15-04-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 622 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 15 aprilie 2020 )  +  Articolul 5(1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au obligația ca, la ieșirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situație un aviz epidemiologic de ieșire din carantină, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, pe care îl vor transmite medicului de familie pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(3) Persoana izolată la domiciliu în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), pentru a beneficia de concediu și indemnizație de carantină, va completa și va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.(4) Medicul de familie poate transmite certificatele de concediu medical către asigurați pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță. (la 15-04-2020, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 622 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 15 aprilie 2020 )  +  Articolul 6(1) La persoanele aflate în carantină instituționalizată se efectuează un test pentru COVID-19 numai dacă devin simptomatice. Până la primirea rezultatelor, acestea vor fi izolate corespunzător. În cazul în care rezultatul este pozitiv pentru COVID-19, acesta vor fi transportate și izolate în spital.(2) Transportul probelor recoltate de la persoanele carantinate simptomatice se va face în aceleași condiții de siguranță ca și probele de gripă, iar testarea se va face la cel mai apropiat laborator care efectuează astfel de testări, la îndrumarea direcțiilor de sănătate publică județene și cea a municipiului București.(3) Ieșirea din carantină instituționalizată se va face după o perioadă de 14 zile, dacă persoana nu a prezentat simptome de boală în decursul carantinării și este clinic sănătoasă.(4) Direcția de sănătate publică județeană și cea a municipiului București comunică administratorului centrului de carantină încheierea perioadei de carantinare instituționalizată și se deplasează pentru eliberarea avizului epidemiologic la ieșirea din carantină a acestora. Avizul epidemiologic poate fi eliberat și transmis și electronic.(5) Dezinfecția spațiilor de carantinare se efectuează de către responsabilul centrului sub îndrumarea direcției de sănătate publică, după ce persoana/persoanele va/vor părăsi spațiul. (la 25-03-2020, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 497 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 )  +  Articolul 7(1) Persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definiției de caz vor fi izolate în secțiile/spitalele de boli infecțioase unde li se vor recolta probe biologice, conform metodologiei de supraveghere în vigoare, aflată pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.(2) În cazul în care există persoane simptomatice care întrunesc criteriile definiției de caz și care se prezintă într-o altă unitate sanitară, acestea rămân în această unitate, în izolare, și li se recoltează o probă care va fi transportată la cel mai apropiat spital în care se face testarea pentru COVID-19. Această probă va fi lucrată în regim de urgență. În cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la cea/cel mai apropiată/apropiat secție/spital de boli infecțioase.  +  Articolul 8În funcție de evoluția situației epidemiologice și confirmarea a mai mult de trei cazuri de infecție cu noul coronavirus, cu legătură epidemiologică între ele, în aceeași comunitate, se poate decide declararea carantinei într-o comunitate. Carantinarea unei comunități reprezintă izolarea unei zone perfect delimitate și pentru care se dispune interzicerea intrării și ieșirii din zonă.  +  Articolul 9Direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 11 martie 2020.Nr. 414.  +  Anexa nr. 1Județul .........................................Localitatea .........................................Unitatea sanitară .........................................CNP: [][][][][][][][][][][][][][]
  AVIZ EPIDEMIOLOGIC
  anul ........... luna .............. ziua .............
  Numele ......................................., prenumele ........................................., prenumele tatălui ................................................Data nașterii: anul ........................ luna ........................... ziua ......................Domiciliul: localitatea ..............................................., str. ...................................................... nr. ...................., bl. ..............,ap. .............., sectorul/județul .................................................A fost în carantină instituționalizată.A fost monitorizat în perioada: ........................................................................ .Starea clinică la sfârșitul perioadei de carantinare: ............................................................................................. S-a eliberat prezenta dovadă de ieșire din carantină pentru a-i servi la ............................................................... .Data eliberării: ........................................ Semnătura și parafa medicului, L.S. ........................... (la 15-04-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 622 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 15 aprilie 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a) ………………………………………………………………………, legitimat(ă) cu C.I./B.I.seria …… nr. ………, CNP: [][][][][][][][][][][][][][], domiciliat(ă) în ………………….........……………, prin prezenta declar pe propria răspundere că:am istoric de călătorie în țara ……………….., în perioada ……………………………………,regiunea/orașul …………………………………….., cu revenire în România în data de …………………….., prin punctul de frontieră (aeroport/terestru) ………………………….saucontact direct cu un caz pozitiv nCoV-2019 (numele contactului) ......................................................................................................................Mi s-a recomandat izolarea/M-am autoizolat la adresa .................., începând cu data de ................ până la data de ...............................Am fost izolat la adresa ……………………… , cu următoarele persoane: Numele, prenumele ……….…………, legitimată cu B.I./C.I. seria ……….. nr. …………………., CNP …………………...….Numele, prenumele …………………., legitimată cu B.I./C.I. seria ………... nr. …………………., CNP ………………........…Numele, prenumele …………………., legitimată cu B.I./C.I. seria ………... nr. ………………....., CNP …………………........Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la „Falsul în declarații’’. Numele și prenumele ……………………………Nr. de telefon: …………………Data: ……………………....Semnătura: ……………………Am atașat prezentei:[] Copie C.I./B.I.[] Certificat de naștere (pentru minori până în 18 ani)[] Dovada călătorieiATENȚIE!Datele cu caracter personal colectate prin prezentul document vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului: art. 6 alin. 1 lit. c), d) și e), respectiv art. 9 alin. 2 lit. g), h) și i), din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopul asigurării protejării populației împotriva unei amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății. (la 15-04-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 622 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 15 aprilie 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  - carantinare la domiciliu -
  Subsemnatul(a), .................., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria .............. nr. ……………., CNP: [][][][][][][][][][][][][], domiciliat(ă) în .............................., prin prezenta declar pe propria răspundere că spațiul situat în ...................................................................................................................• îmi permite carantina individuală;• îmi permite condiții de separare completă de restul locatarilor din același domiciliu (baie, bucătărie, dormitor propriu);• este utilizat împreună cu membrii de familie confirmați cu coronavirus (COVID-19);Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la „Falsul în declarații’’.Numele și prenumele: …………………… Am atașat prezentei:Nr. de telefon: ……………………………  Copie C.I./B.I. Data: ………………………..Semnătura: ……………………..ATENȚIE!Datele cu caracter personal colectate prin prezentul document vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului: art. 6 alin. 1 lit. c), d) și e), respectiv art. 9 alin. 2 lit. g), h) și i), din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopul asigurării protejării populației împotriva unei amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății. (la 15-04-2020, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 622 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 15 aprilie 2020 )
   +  Anexa nr. 4
  DECLARAȚIE
  pentru conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone,
  precum și ai autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto
  Măsura dispusă de D.S.P.:  trimitere spre spital;  carantinare instituționalizatăSemnătură D.S.P.
  Numele ......................................................., prenumele .........................................................Data nașterii: anul ............., luna ....................................., ziua ..........Locul nașterii: ..........................................................................Adresa de domiciliu (potrivit actului de identitate): localitatea ................................................................str. ............................................................... nr. ........., bl. ..........., ap. ........, sectorul/județul ......................................
  Țara/Țările din care am plecat/tranzitat: ...................................................................Localitatea/Localitățile din care am plecat: ............................................Data plecării: anul ..............., luna ..................................., ziua ...........
  Declar pe propria răspundere că:a) am luat cunoștință de faptul că, pentru a preveni răspândirea pe teritoriul României a COVID-19, am obligația de a mă supune procedurilor în vigoare;b) pentru punerea în aplicare a măsurii, după efectuarea cursei mă voi deplasa pe cea mai scurtă rută la:[] adresa de domiciliu sau[] următoarea adresă: localitatea ..................., str. ...................... nr. ......., bl. ......., ap. ......., sectorul/județul ...................
  Se completează corespunzător operațiunii de transport efectuate:1. adresa pentru formalitățile vamale: localitatea ............................, str. ............................... nr. ......., sectorul/județul ............................2. adresa pentru livrare marfă: localitatea ................................., str. ............................ nr. ......., sectorul/județul .......................3. adresa pentru garare autovehicul: localitatea ..............................., str. ............................ nr. ......., sectorul/județul ...........................
  În cazul transportului de persoane:1. adresa pentru debarcarea pasagerilor: localitatea .........................., str. ........................... nr. ......., sectorul/județul ....................2. adresa pentru garare autovehicul: localitatea .........................., str. .......................... nr. ......., sectorul/județul ..........................
  Deplasarea se va efectua cu: ...................................................... .Sunt de acord ca datele cu caracter personal și informațiile furnizate să fie prelucrate de către autoritățile competente.Am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații și cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.Pe perioada șederii în România pot fi contactat la:– telefon: .................................– e-mail: .....................................Semnătura................................ (la 14-05-2020, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 816 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 14 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 5
  DECLARAȚIE
  pentru personalul navigant maritim și fluvial român care se repatriază
  Măsura dispusă de D.S.P.:  trimitere spre spital;  carantinare instituționalizatăSemnătură D.S.P.
  Numele ................................................., prenumele ...............................................Data nașterii: anul ............., luna ....................................., ziua ..........Locul nașterii: ..........................................................................Adresa de domiciliu (potrivit actului de identitate): localitatea .................................................,str. .............................. nr. ........., bl. ..........., ap. ........, sectorul/județul .................................
  Țara din care am plecat: ...............................................................Țara tranzitată/Țările tranzitate: ....................................................................Localitatea din care am plecat: ...........................................................................Localitatea tranzitată/Localitățile tranzitate: .......................................................Data plecării: anul ..............., luna ......................., ziua ...........
  Declar pe propria răspundere că:a) am luat cunoștință de faptul că, pentru a preveni răspândirea pe teritoriul României a COVID-19, am obligația de a mă supune procedurilor în vigoare;b) am utilizat continuu echipament individual de protecție împotriva COVID-19 pe perioada deplasării de la navă la locația unde pot fi contactat în următoarele 14 zile;c) pentru punerea în aplicare a măsurii, de la intrarea în România mă voi deplasa pe cea mai scurtă rută la următoarea locație:[] adresa de domiciliu sau[] următoarea adresă: localitatea …………, str. …………………nr. ………, bl. ……………, ap. ………, sectorul/județul ……………………Deplasarea se va efectua cu: ………………......................................................................................………………………. .Sunt de acord ca datele cu caracter personal și informațiile furnizate să fie prelucrate de către autoritățile competente.Am luat la cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații și cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.Pe perioada următoarelor 14 zile pot fi contactat la:– telefon: .................................– e-mail: ......................................Semnătura................................ (la 14-05-2020, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 816 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 14 mai 2020 )