HOTĂRÂRE nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează normele și criteriile de atestare a stațiunilor turistice în scopul protejării, conservării și valorificării resurselor turistice.  +  Articolul 2Se atestă ca stațiune turistică de interes național sau local, după caz, localitatea ori partea unei localități care dispune de resurse naturale și antropice și care îndeplinește cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Atestarea stațiunilor turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, la solicitarea autorităților administrației publice locale, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Atestarea ca stațiune turistică nu schimbă rangul localității stabilit în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Autoritățile administrației publice locale transmit Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, și documentația pentru atestarea stațiunii turistice, care trebuie să cuprindă:a) monografia turistică;b) documentațiile de urbanism în perioada de valabilitate, avizate și aprobate conform competențelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia și/sau, după caz, planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia; (la 07-03-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 68 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 07 martie 2018 ) c) fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru stațiunile turistice de interes național și conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru stațiunile turistice de interes local;d) studii și documente care să argumenteze atestarea stațiunii turistice și a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.(2) Monografia turistică prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă următoarele capitole principale:a) considerații generale privind poziția geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu și factori naturali de risc;b) analiza potențialului turistic în funcție de tipul stațiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice și de agrement, informații privind circulația turistică.  +  Articolul 5Documentația pentru atestarea stațiunii turistice se depune la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea stațiunii turistice. În cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întrunește toate criteriile pentru a fi atestată ca stațiune turistică, Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale va informa în scris, în același termen, autoritatea administrației publice locale interesată.  +  Articolul 6(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile locale care au în administrare localități sau părți de localități atestate ca stațiuni turistice de interes local, respectiv național au obligația de a depune fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.(2) Nedepunerea fișei stațiunii turistice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage retragerea statutului de stațiune turistică al localității sau părții de localitate atestate ca stațiune turistică.  +  Articolul 7În scopul unei mai bune informări a turiștilor și pentru îmbunătățirea cadrului de protejare, conservare și valorificare a resurselor turistice, localitățile ori părți ale acestora, atestate ca stațiuni turistice de interes național sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naționale și județene cu panouri indicatoare, la intrarea în stațiunea turistică.  +  Articolul 8(1) Achiziționarea panourilor indicatoare se realizează de autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află stațiunea turistică, în condițiile legii.(2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% și maro pantone 291 C 100%, având conținutul: "Stațiune turistică de interes național" sau "Stațiune turistică de interes local", după caz, și se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localității.(3) Consiliile locale au obligația de a monta și de a întreține panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 9(1) Stațiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află.(2) Autoritatea administrației publice locale are obligația de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.(3) Veniturile obținute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului pe plan local și promovării acestuia, precum și finanțării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 10(1) Centrele naționale de informare și promovare turistică sunt servicii specializate care funcționează în subordinea consiliilor locale și județene, după caz, și în colaborare cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.(2) Sediile centrelor naționale de informare și promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităților, pe străzi cu circulație intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turiști.(3) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale elaborează norme metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11(1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale propune retragerea atestării unei stațiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care stațiunea turistică atestată conform legislației anterioare nu mai îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Evaluarea îndeplinirii normelor și criteriilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.  +  Articolul 12Localitățile sau părțile unor localități atestate ca stațiuni turistice de interes național ori local, conform legislației anterioare privind atestarea stațiunilor turistice, prezentate în anexa nr. 5, rămân atestate ca atare în măsura în care îndeplinesc criteriile de atestare a stațiunilor turistice prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț,
  turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 13 august 2008.Nr. 852.  +  Anexa nr. 1
  Nr. crt. Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice Stațiune de interesnațional Stațiunede interes local
  Cadrul natural, factori naturali de cură și calitatea mediului
  1. Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți x x
  2. Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vederecalitativ și cantitativ x x
  3. Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo- gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitatecu legislația în vigoare, după caz x x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  4. Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație x x
  5. Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deservește x x
  Utilități urban-edilitare
  6. Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe medicale x -
  7. Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale - x
  8. Punct farmaceutic x x
  9. Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă x x
  10. Apă curentă x x
  11. Canalizare x x
  12. Energie electrică x x
  13. Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepția campingurilor 500 100
  14. Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie sădispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor. x x
  15. Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont. x x
  16. Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă) x x
  17. Terenuri de joacă pentru copii x x
  Informare și promovare turistică
  18. Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientareși informare, tipărite pe suport electronic sau web site x x
  19. Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și azonei x x
  Nr. crt. Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice Punctaj acordat
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiunea turistică. 10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism 10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune 30
  5.Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare 20
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselorminerale terapeutice 20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness) 10
  8.Parc amenajat 5 puncte pentrufiecare, maximum 30 de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul 5 puncte pentru fiecare,maximum 30 de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul 30
  11.Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.) 15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentrupracticarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare. 10 puncte pentru fiecare,maximum 50 de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracterde repetabilitate pe bază de calendar 10 puncte pentru fiecare,maximum 30 de puncte
  14.Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul 30
  15.Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primireturistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovareturistică 20
  16.Canalizare centralizată 50
  Punctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes național - 135 de puncte.Punctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes local - 90 de puncte.
   +  Anexa nr. 2CEREREde atestare ca stațiune turistică de interes național/local (după caz)(model)MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALEDomnule ministru,Consiliul Local ........., județul ......., vă înaintează documentația prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, în vederea atestării ca stațiune turistică de interes național/local (după caz) a localității .........................Reprezentantul consiliului local,..................................(numele și prenumele)Semnătura..................................Data ........................... .  +  Anexa nr. 3FIȘAstațiunii turistice de interes naționalDeclar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai sus prezentate.
  Nr. crt. Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice Criterii obliga- torii Sunt înde-plinite Da/Nu
  Cadrul natural, factori naturali de cură și calitatea mediului
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți x
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vederecalitativ și cantitativ x
  3.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo- gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitatecu legislația în vigoare, după caz x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  4.Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație x
  5.Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deservește x
  Utilități urban-edilitare
  6.Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe medicale x
  7.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale -
  8.Punct farmaceutic x
  9.Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă x
  10.Apă curentă x
  11.Canalizare x
  12.Energie electrică x
  Structuri de primire turistice și de agrement
  13.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele /flori, cu excepția campingurilor 500
  14.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor. x
  15.Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont x
  16.Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă) x
  17.Terenuri de joacă pentru copii x
  Informare și promovare turistică
  18.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientareși informare, tipărite pe suport electronic sau web site x
  19.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei x
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice Punctaj acordat Punctaj îndeplinit
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanelede dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiu- nea turistică. 10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii:bancă, schimb valutar, agenție de turism 10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totala egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune 30
  5.Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare 20
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice 20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness) 10
  8.Parc amenajat 5 puncte pentru fiecare, maximum 30de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul 5 puncte pentru fiecare, maximum 30de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacăeste cazul 30
  11.Amenajări și dotări pentru pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc. ) 15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțino pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare. 10 puncte pentru fiecare, maximum 50de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar 10 puncte pentru fiecare, maximum 30de puncte
  14.Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul 30
  15.Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică 20
  16.Canalizare centralizată 50
  17.Total Sunt necesare minimum 135 de puncte.
  Președintele consiliului local,..................................(numele și prenumele)Semnătura..................................Data..................................
   +  Anexa nr. 4FIȘAstațiunii turistice de interes localDeclar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai sus prezentate.
  Nr. crt. Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice Criterii obliga- torii Sunt înde-plinite Da/Nu
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți x
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vederecalitativ și cantitativ x
  3.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo- gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitatecu legislația în vigoare, după caz x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  4.Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație x
  5.Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deservește x
  Utilități urban - edilitare
  6.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale x
  7.Punct farmaceutic x
  8.Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă x
  9.Apă curentă x
  10.Canalizare x
  11.Energie electrică x
  Structuri de primire turistice și de agrement
  12.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepția campingurilor 100
  13.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică- salvamar și posturi de prim ajutor. x
  14.Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană-salvamont x
  15.Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă) x
  16.Terenuri de joacă pentru copii x
  Informare și promovare turistică
  17.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientareși informare tipărite pe suport electronic sau web site x
  18.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei x
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice Punctaj acordat Punctaj îndeplinit
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanelede dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiuneturistică. 10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism 10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune 30
  5.Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare 20
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice 20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness) 10
  8.Parc amenajat 5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul 5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul 30
  11.Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.) 15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțino pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare. 10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar 10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  14.Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul 30
  15.Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică 20
  16.Canalizare centralizată 50
  17.Total Punctaj minim necesar 90 de puncte
  Președintele consiliului local,....................................(numele și prenumele)Semnătura....................................Data ...............................
   +  Anexa nr. 5
  LISTA
  localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local
  I. Stațiuni turistice de interes național:
  1. Amara- județul Ialomița
  2. Azuga- județul Prahova
  3. Bușteni- județul Prahova
  4. Buziaș- județul Timiș
  5. Băile Govora- județul Vâlcea
  6. Băile Felix- județul Bihor
  7. Băile Herculane- județul Caraș-Severin
  8. Băile Olănești- județul Vâlcea
  9. Băile Tușnad- județul Harghita
  10. Borsec- județul Harghita
  11. Borșa- județul Maramureș
  12. Câmpulung Moldovenesc- județul Suceava
  13. Cap Aurora- județul Constanța
  14. Călimănești-Căciulata- județul Vâlcea
  15. Costinești- județul Constanța
  16. Covasna- județul Covasna
  17. Dâmbovicioara- județul Argeș
  18. Eforie Nord- județul Constanța
  19. Eforie Sud- județul Constanța
  20. Geoagiu-Băi- județul Hunedoara
  21. Gura Humorului- județul Suceava
  22. Jupiter- județul Constanța
  23. Mamaia- județul Constanța
  24. Mangalia- județul Constanța
  25. Moneasa- județul Arad
  26. Neptun-Olimp- județul Constanța
  27. Poiana Brașov- județul Brașov
  28. Predeal- județul Brașov
  29. Pucioasa- județul Dâmbovița
  30. Râșnov- județul Brașov
  31. Slănic- județul Prahova
  32. Saturn- județul Constanța
  33. Sinaia- județul Prahova
  34. Sângeorz-Băi- județul Bistrița-Năsăud
  35. Slănic-Moldova- județul Bacău
  36. Sovata- județul Mureș
  37. Sucevița- județul Suceava
  38. Târgu Ocna- județul Bacău
  39. Târgu Neamț- județul Neamț
  40. Techirghiol- județul Constanța
  41. Vatra Dornei- județul Suceava
  42. Venus- județul Constanța
  43. Voineasa- județul Vâlcea
  44. Zona Mamaia Nord, orașul Năvodari- județul Constanța
  45. Zona Parâng - Petroșani- județul Hunedoara
  46. Zona Peștera - Padina, comuna Moroeni- județul Dâmbovița
  47. Zona turistică a municipiului Piatra-Neamț- județul Neamț
  II. Stațiuni turistice de interes local:
  1. 1 Mai- județul Bihor
  2. Albac- județul Alba
  3. Albeștii de Muscel (Bughea de Sus)- județul Argeș
  4. Arieșeni- județul Alba
  5. Balvanyos- județul Covasna
  6. Baia de Fier- județul Gorj
  7. Bazna- județul Sibiu
  8. Bălțătești- județul Neamț
  9. Băile Homorod- județul Harghita
  10. Băile Turda- județul Cluj
  11. Băile Băița- județul Cluj
  12. Bârsana - județul Maramureș
  13. Boghiș- județul Sălaj
  14. Botiza - județul Maramureș
  15. Bran- județul Brașov
  16. Breaza- județul Prahova
  17. Cacica- județul Suceava
  18. Carei - județul Satu Mare
  19. Călacea- județul Timiș
  20. Cheia- județul Prahova
  21. Cisnădie - județul Sibiu
  22. Cârțișoara- județul Sibiu
  23. Colibița- județul Bistrița-Năsăud
  24. Crivaia- județul Caraș-Severin
  25. Dorna Candrenilor- județul Suceava
  26. Durău- județul Neamț
  27. Fundu Moldovei- județul Suceava
  28. Harghita-Băi- județul Harghita
  29. Horezu- județul Vâlcea
  30. Izvoru Mureșului- județul Harghita
  31. Lacu Roșu- județul Harghita
  32. Lacu Sărat- județul Brăila
  33. Lipova- județul Arad
  34. Livada- județul Satu Mare
  35. Moieciu- județul Brașov
  36. Moisei- județul Maramureș
  37. Negrești-Oaș- județul Satu Mare
  38. Novaci- județul Gorj
  39. Ocna Sibiului- județul Sibiu
  40. Ocna Șugatag- județul Maramureș
  41. Oncești- județul Maramureș
  42. Păltiniș- județul Sibiu
  43. Pârâul Rece- județul Brașov
  44. Poiana Stampei- județul Suceava
  45. Pojorâta- județul Suceava
  46. Polovragi - județul Gorj
  47. Praid- județul Harghita
  48. Rodna- județul Bistrița-Năsăud
  49. Săcelu- județul Gorj
  50. Sărata Monteoru- județul Buzău
  51. Secu- județul Caraș-Severin
  52. Semenic- județul Caraș-Severin
  53. Snagov- județul Ilfov
  54. Solca- județul Suceava
  55. Sângeorgiu de Mureș- județul Mureș
  56. Stâna de Vale- județul Bihor
  57. Straja- județul Hunedoara
  58. Soveja- județul Vrancea
  59. Tășnad- județul Satu Mare
  60. Timișu de Sus- județul Brașov
  61. Tinca- județul Bihor
  62. Trei Ape- județul Caraș-Severin
  63. Vama Buzăului- județul Brașov
  64. Vălenii de Munte- județul Prahova
  65. Vața de Jos- județul Hunedoara
  66. Vișeu de Sus- județul Maramureș
  67. Zona Băile Banffy (municipiul Toplița)- județul Harghita
  68. Zona Băile Ocna Dej (municipiul Dej)- județul Cluj
  69. Zona Fântânele- județul Cluj
  70. Zona Moinești Băi (municipiul Moinești)- județul Bacău
  71. Zona Muntele Băișorii- județul Cluj
  72. Zona Șuior - Baia Sprie- județul Maramureș
  (la 23-11-2018, Anexa nr. 5 a fost modificată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 916 din 15 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 )
  -------