METODOLOGIE din 17 martie 2017de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 5 aprilie 2017  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.473 din 17 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 5 aprilie 2017
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Pentru scopul prezentei metodologii, cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene, dovedită prin deținerea unui pașaport valabil.  +  Articolul 2(1) Școlarizarea în România a cetățenilor străini se realizează astfel:a) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă în învățământul obligatoriu în România;b) pe locuri de studii cu plata taxelor de școlarizare în valută, în învățământul preuniversitar secundar superior, în învățământul terțiar nonuniversitar și în învățământul superior de stat și particular acreditat din România;(2) Școlarizarea în România a cetățenilor menționați la art. 1 se realizează și în cadrul învățământul militar, de ordine publică și siguranță națională, numărul locurilor prevăzut pentru cetățenii străini și organizarea testelor de aptitudini fiind stabilite de către instituțiile de resort.  +  Capitolul II Admiterea la studii  +  Secţiunea 1 Studii în limba română  +  Articolul 3 La programele de studii în care procesul de învățământ se desfășoară în limba română, admiterea este condiționată de dobândirea cunoștințelor necesare de limba română.  +  Articolul 4(1) Elevii străini pot fi înscriși la cursul de inițiere în limba română în unitățile școlare care vor fi nominalizate de inspectoratele școlare județene (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB).(2) Durata cursului de inițiere în limba română este de 1 an școlar.  +  Articolul 5 Cetățenii străini pot fi înscriși la anul pregătitor de limba română în cadrul instituțiilor de învățământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limba română.  +  Articolul 6 Sunt exceptate de la obligația de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de inițiere, respectiv a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:a) care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutivi urmați, în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România;b) care, în vederea înscrierii în învățământul preuniversitar, participă la sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice conform reglementărilor legale în vigoare;c) care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.  +  Secţiunea a 2-a Studii în limbi străine  +  Articolul 7(1) La programele de studii în care procesul de învățământ se desfășoară în limbi străine, admiterea este condiționată de promovarea unui test de cunoștințe lingvistice organizat de fiecare unitate de învățământ preuniversitar/ instituție de învățământ superior, conform metodologiei proprii.(2) Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile și care dovedesc, cu documente școlare, că au urmat cursurile în acea limbă.  +  Secţiunea a 3-a Înscrierea în învățământul preuniversitar  +  Articolul 8 Pot fi înscriși în învățământul preuniversitar din România elevii străini care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au documente care atestă cetățenia statului respectiv;b) au unul dintre părinți, tutori sau susținători legali încadrați în una dintre următoarele situații: este repatriat; are prin căsătorie domiciliul în România; este posesorul unui permis de ședere în România; desfășoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activități pe teritoriul României; se află la studii în învățământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România; este membru de familie al personalului misiunilor diplomatice străine în România;c) au acceptul unei unități de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate/autorizate, al unei instituții furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (Registrul ARACIP), sau al unei școli de pe lângă misiunile diplomatice acreditate în România, după caz;d) promovează testele de aptitudini organizate pentru învățământul de artă și sportiv, după caz.  +  Articolul 9(1) Dosarul elevului conține următoarele documente:a) copii ale documentelor de identitate ale elevului și ale părinților/tutorelui/susținătorului legal (pașaportul elevului, pașaportul părinților, permisul de ședere al elevului, permisul de ședere al părinților, după caz);b) copie și traducere legalizată a certificatului de naștere al elevului;c) copie și traducere legalizată a hotărârii judecătorești privind încredințarea copilului minor, după caz;d) copii și traduceri autorizate ale situațiilor școlare;e) cerere de înscriere la studii, avizată de conducerea unității de învățământ la care se va face înscrierea și de ISJ/ISMB pe raza căruia se desfășoară activitatea de învățământ, conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.(2) Dosarul cu acte de studii se depune după obținerea avizului conducerii unității de învățământ de către părinte/tutore legal la sediul ISJ/ISMB pe raza căruia se află unitatea de învățământ solicitată.(3) Dosarul în format electronic se transmite Ministerului Educației și Cercetării (MEC) - Direcția generală relații internaționale și afaceri europene (DGRIAE) de către ISJ/ISMB pe raza căruia își desfășoară activitatea unitatea de învățământ pentru care are acceptul. (la 13-05-2020, Alineatul (3) din Articolul 9 , Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 )  +  Articolul 10 MEN-DGRIAE verifică existența în dosar a documentelor prevăzute la art. 9 și, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înștiințează ISJ/ISMB în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.  +  Articolul 11(1) Evaluarea documentelor școlare presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul ARACIP, și identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizațiile menționate.(2) Recunoașterea se realizează fără măsuri compensatorii, pentru toate clasele absolvite în străinătate sau la organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul ARACIP, cu clasele corespunzătoare sistemului de educație românesc.(3) La solicitarea părinților/tutorelui/susținătorului legal, înscrierea elevului se poate realiza și într-o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii.(4) Recunoașterea și stabilirea clasei corespunzătoare în sistemul de educație românesc se realizează cu măsuri compensatorii, pentru elevii străini care nu dețin acte de studii pentru clasele absolvite în străinătate sau care au urmate studii la organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, dar nu sunt înscrise în Registrul ARACIP.  +  Articolul 12 Înscrierea se realizează prin eliberarea aprobării de către MEN-DGRIAE, conform termenului prevăzut în reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 13 Elevii străini pot fi înscriși peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.  +  Articolul 14 Admiterea elevilor străini - absolvenți ai clasei a VIII-a în România - în învățământul liceal se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal.  +  Articolul 15Înscrierea în învățământul liceal secundar superior a elevilor străini, absolvenți ai învățământului secundar inferior, în România, se realizează prin eliberarea unei noi aprobări din partea MEC - DGRIAE. MEC transmite aprobările de înscriere la studii atât în format fizic; cât și electronic. (la 13-05-2020, Articolul 15 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 )  +  Articolul 16 Elevii străini beneficiază de:a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru cursul de inițiere de limba română, după caz, pentru învățământul preuniversitar; (la 13-05-2020, Litera a) din Articolul 16 , Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe durata învățământului preuniversitar; (la 13-05-2020, Litera b) din Articolul 16 , Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) c) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;d) transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și transport intern auto, feroviar și naval, în aceleași condiții ca elevii români, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 17Abrogat. (la 13-05-2020, Articolul 17 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 )  +  Articolul 18(1) Cetățenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învățământ și nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau ai echivalentului acesteia pot susține, la cerere, examenul național de bacalaureat, în funcție de profilul studiilor preuniversitare absolvite, într-un centru de examen stabilit de către comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București.(2) Susținerea examenului național de bacalaureat de către cetățenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învățământ și nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau ai echivalentului acesteia este condiționată de achitarea taxei de școlarizare, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.  +  Secţiunea a 4-a Ciclul I - Admiterea la studii universitare de licență  +  Articolul 19 Cetățenii străini pot accede la studii universitare de licență în învățământul superior acreditat din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au documente care atestă cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene;b) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Pentru absolvenții anului școlar în curs pot fi acceptate doar adeverințe oficiale care țin loc de diplomă și care conțin rezultatele ce vor fi înscrise în viitoarea diplomă. (la 13-05-2020, Litera b) din Articolul 19 , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 )  +  Articolul 20 Dosarul de candidatură al cetățenilor străini menționați la art. 19 conține următoarele:a) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;c) copie de pe pașaport;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile;e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;f) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții anului curent;g) foile matricole - copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență lingvistică, după caz;j) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  +  Articolul 21 Procedura de admitere aplicată candidaților menționați la art. 19 se desfășoară astfel:a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează candidații;b) instituțiile de învățământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, și comunică MEN- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;c) lista candidaților va fi transmisă MEN, conform machetei.d) lista va fi însoțită de o copie a dosarului candidatului conform art. 20;e) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, conform reglementărilor în vigoare;f) după analiza dosarului, MEN emite, scrisoarea de acceptare;g) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice;h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituțiile de învățământ superior vor relua pașii descriși în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;i) dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut vor fi restituite de instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.  +  Articolul 22(1) Cetățenii străini care au efectuat studii parțiale într-un alt stat pot să-și continue studiile în învățământul superior acreditat din România, la studii universitare de licență, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au documente care atestă cetățenia străină;b) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform anexei nr. 1;c) au fost înmatriculați la o instituție de învățământ superior recunoscută de autoritățile statului respectiv;d) dețin foi matricole și programa analitică aferente studiilor efectuate;e) au acceptul instituției de învățământ superior acreditate din România în care doresc să studieze.(2) Continuarea studiilor în instituțiile de învățământ superior din România se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii, la aceeași specializare, condiționat de respectarea prevederilor art. 21 lit. e).(3) Continuarea studiilor în instituțiile de învățământ superior din România este condiționată de obținerea scrisorii de acceptare la studii.  +  Articolul 23 Dosarul de candidatură al cetățenilor străini menționați la art. 22 conține următoarele:a) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;c) copie de pe pașaport;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;f) foile matricole și programa analitică - copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;g) adeverința oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituția în care a studiat, precum și echivalarea acestuia în Sistemul European de Credite Transferabile (sistemul ECTS) și traducerea legalizată, după caz;h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau certificatul de competență lingvistică, după caz, conform art. 5 și 6;i) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;j) procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscriși candidații și eventualele examene de diferență de susținut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compararea planurilor de învățământ și a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticității documentelor prezentate revine instituției de învățământ, prin corespondență directă cu instituțiile de învățământ emitente ale actelor de studii.  +  Articolul 24 Procedura de admitere aplicată candidaților menționați la art. 22 se desfășoară astfel:a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează candidații;b) instituțiile de învățământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, și transmit MEN-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii și copia dosarelor;c) lista candidaților va fi transmisă, conform machetei;d) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, conform reglementărilor în vigoare;e) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;f) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice;g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituțiile de învățământ superior vor relua pașii descriși în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN.  +  Secţiunea a 5-a Ciclul II - Admiterea la studii universitare de master  +  Articolul 25 Cetățenii străini pot accede la studii universitare de master, la programe de studii acreditate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au documente care atestă cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene;b) sunt absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia.  +  Articolul 26 Dosarul de candidatură al cetățenilor străini menționați la art. 25 conține următoarele:a) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;c) copie de pe pașaport;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;g) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competență lingvistică, după caz, conform art. 5 și 6;i) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  +  Articolul 27 Procedura de admitere aplicată candidaților menționați la art. 25 se desfășoară astfel:a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează candidații, în conformitate cu metodologia proprie a acestora; (la 13-05-2020, Litera a) din Articolul 27 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) b) instituțiile de învățământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, și comunică MEN-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;c) lista candidaților va fi transmisă MEN, conform machetei;d) lista va fi însoțită de o copie în format electronic a dosarului candidatului, conform art. 26. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile de învățământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil; (la 13-05-2020, Litera d) din Articolul 27 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) e) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, conform reglementărilor în vigoare;f) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;g) MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic.Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituțiile de învățământ superior vor relua pașii descriși în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEC; (la 13-05-2020, Litera g) din Articolul 27 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituțiile de învățământ superior vor relua pașii descriși în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;i) dosarele în format fizic ale candidaților care renunță la locul obținut vor fi restituite de instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. (la 13-05-2020, Litera i) din Articolul 27 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 )  +  Secţiunea a 6-a Admiterea în învățământul postuniversitar în domeniul sănătate (rezidențiat)  +  Articolul 28 Cetățenii străini pot accede în învățământul postuniversitar în domeniul sănătate din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au documente care atestă cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene;b) sunt absolvenți cu diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau diplomă echivalentă cu aceasta cu structură, durată și un număr de credite cel puțin egal cu cele din România.  +  Articolul 29(1) Candidații absolvenți ai unor studii universitare de licență în profil medico-farmaceutic uman cu o structură, durată sau cu un număr de credite de studii transferabile mai mici decât cele din România pot susține, la cerere, cu aprobarea universității, examene de diferență, în vederea completării studiilor.(2) Examenele de diferență vor fi susținute în comisii organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior de stat, în cadrul cărora ființează facultăți de profil medico-farmaceutic.(3) Dovada promovării acestor examene va fi reflectată într-o adeverință emisă de universitatea în cauză și nu va conduce la obținerea unei diplome.  +  Articolul 30 Dosarul de candidatură al cetățenilor străini menționați la art. 28 și 29 conține următoarele:a) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;c) copie de pe pașaport;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;g) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru absolvenții anului curent, după caz;h) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;i) atestatul de absolvire a anului de limbă română/certificatul de competență lingvistică, după caz, conform art. 5 și 6 sau rezultatul testului de cunoștințe lingvistice pentru cetățenii străini, absolvenți cu diplomă de licență, în profil medico-farmaceutic uman, obținută la programele de studii cu predare în limbi străine, în România;j) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  +  Articolul 31 Procedura de admitere, aplicată candidaților prevăzuți la art. 28 și 29 se desfășoară astfel:a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează candidații, în conformitate cu metodologia proprie a acestora; (la 13-05-2020, Litera a) din Articolul 31 , Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) b) instituțiile de învățământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor în vigoare, și comunică MEN - DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;c) lista candidaților va fi transmisă MEN, conform machetei;d) lista va fi însoțită de o copie scanată, în format electronic, a dosarului candidatului, conform art. 30. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile de învățământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil; (la 13-05-2020, Litera d) din Articolul 31 , Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) e) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;f) MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic, scanate; (la 13-05-2020, Litera f) din Articolul 31 , Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituțiile de învățământ superior vor relua pașii descriși în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;h) dosarele candidaților care renunță la locul obținut vor fi restituite de instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. (la 13-05-2020, Litera h) din Articolul 31 , Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 )  +  Articolul 32 Rezidențiatul se efectuează numai în limba română și se derulează pe perioade între 3 și 6 ani, potrivit Nomenclatorului specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice, pentru rețeaua de asistență medicală. Se încheie cu susținerea unui examen, prin promovarea căruia se obține certificatul de medic specialist.  +  Secţiunea a 7-a Ciclul III - Admiterea la studii universitare de doctorat  +  Articolul 33 Cetățenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în învățământul superior din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au documente care atestă cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene;b) sunt absolvenți cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.  +  Articolul 34 Dosarul de candidatură al cetățenilor străini menționați la art. 33 conține următoarele:a) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;c) copie de pe pașaport;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;g) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;h) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență, pentru absolvenții anului curent;i) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;j) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență lingvistică, după caz, conform art. 5 și 6;k) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  +  Articolul 35 Procedura de admitere aplicată candidaților menționați la art. 33 se desfășoară astfel:a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează candidații, în conformitate cu metodologia proprie a acestora; (la 13-05-2020, Litera a) din Articolul 35 , Secțiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) b) admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) instituțiile de învățământ superior comunică MEN- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, potrivit calendarului fiecărei instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), conform machetei;d) lista va fi însoțită de o copie scanată, în format electronic, a dosarului candidatului, conform art. 34. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile de învățământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil; (la 13-05-2020, Litera d) din Articolul 35 , Secțiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) e) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;f) MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic, scanate; (la 13-05-2020, Litera f) din Articolul 35 , Secțiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituțiile de învățământ superior vor relua pașii descriși în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;h) dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut vor fi restituite de instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. (la 13-05-2020, Litera h) din Articolul 35 , Secțiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 )  +  Articolul 36 Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani, cu excepția doctoratului în învățământul superior medical uman, medical veterinar și farmaceutic, care are o durată de 4 ani și se încheie cu susținerea publică a tezei și dobândirea titlului de doctor.  +  Secţiunea a 8-a Mobilitate academică internă definitivă  +  Articolul 37(1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează conform prevederilor legale în vigoare, cu acceptul instituțiilor de învățământ superior acreditate de proveniență, respectiv primitoare și cu acordul MEC, prin eliberarea unei noi scrisori de acceptare la studii. (la 13-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 37 , Secțiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) (2) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ. Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.(3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu condiția respectării capacității de școlarizare.(4) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii, la aceeași specializare.(5) Mobilitatea academică internă definitivă este condiționată de obținerea scrisorii de acceptare la studii.  +  Articolul 38 Dosarul de mobilitate academică internă definitivă trebuie să conțină următoarele:a) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;b) copie de pe pașaport;c) copie de pe permisul de ședere;d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;e) foile matricole/situațiile școlare - copii conforme cu originalul;f) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență lingvistică, după caz, conform art. 5 și 6;g) procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscriși candidații și eventualele examene de diferență de susținut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compararea planurilor de învățământ și a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticității documentelor prezentate revine instituției de învățământ, prin corespondență directă cu instituțiile de învățământ emitente ale actelor de studii.  +  Capitolul III Înmatricularea la studii  +  Articolul 39 Înmatricularea la studii universitare este condiționată de promovarea examenului/concursului de admitere și de obținerea scrisorii de acceptare la studii eliberate de MEN.  +  Articolul 40 Înmatricularea la studii universitare în învățământul de artă, sportiv și de arhitectură este condiționată și de promovarea testelor de aptitudini specifice.  +  Articolul 41 Înmatricularea cetățenilor străini se va realiza prin decizie a rectorului, conform calendarului stabilit de instituția de învățământ superior primitoare, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 42(1) La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele de studii și de identitate din dosarul de candidatură, în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop "studii".(2) Documentele de studii originale emise în state care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autoritățile competente din țările emitente cu Apostila de la Haga.(3) Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și de ambasada/oficiul consular al României din țara respectivă.  +  Articolul 43 La înmatriculare, instituțiile de învățământ superior vor înscrie în documentele școlare numele cetățenilor străini conform datelor din pașaport. Același nume va fi înscris și pe documentele eliberate la finalizarea studiilor (diplomă, suplimentul diplomei).  +  Articolul 44 Instituțiile de învățământ superior au obligația încheierii contractelor de studii între studenții înmatriculați și rectorul universității, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 45 După înmatriculare, cetățenii străini sunt înscriși în registrul matricol cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admiși.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 46 Cuantumul minim al taxelor de școlarizare pentru cetățenii străini din statele terțe este prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.  +  Articolul 47(1) Instituțiile de învățământ superior care doresc să școlarizeze cetățeni străini vor transmite MEN locurile puse la dispoziția acestora, cu încadrarea în numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, conform reglementărilor în vigoare;(2) Dosarele în format electronic ale candidaților se transmit la MEC în vederea emiterii scrisorii de acceptare în conformitate cu calendarul de admitere stabilit de conducerea universității primitoare. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile de învățământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil. (la 13-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 47 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 ) (3) Înmatricularea studenților străini se realizează conform calendarului stabilit prin hotărârea senatului universității primitoare. Calendarul de înmatriculare se transmite la MEN spre informare.  +  Articolul 48 Cetățenii străini care dobândesc cetățenia română pot ocupa un loc de studii finanțat de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de senatul universității pentru cetățenii români, cu condiția promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementărilor proprii fiecărei universități.  +  Articolul 49 Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar respectiv. Orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare inițială, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către MEN a unei noi scrisori de acceptare.  +  Articolul 50 Înmatricularea la studii, mobilitatea academică, temporară sau definitivă, schimbarea domeniului de studii și reînmatricularea se realizează exclusiv cu aprobarea Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul 51 Cetățenii străini au următoarele obligații:a) să respecte Constituția României și legile statului român;b) să respecte regulamentul intern al unității de învățământ preuniversitar/instituției de învățământ superior acreditate în care își desfășoară activitatea;c) să respecte prevederile prezentei metodologii.  +  Anexa nr. 1 la metodologie*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  LISTA
  diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării pentru înscrierea cetățenilor străini la studii universitare de licență
  (la 13-05-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 2 la metodologie*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (la 13-05-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 4.151 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020 )