ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 aprilie 2020pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 7 aprilie 2020  Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de afectare a sănătății publice pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul COVID-19, precum și o creștere exponențială a numărului de persoane aflate în carantină, izolare sau autoizolare și ținând cont de faptul că există un excedent de produse de igienă achiziționate în baza contractelor de furnizare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD,având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, ce a determinat instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020, în contextul necesității luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu și lung,se impune adoptarea prezentului act normativ care conduce la luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, care să sprijine populația afectată și persoanele aflate în nevoie, respectiv persoane aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum și copiii și persoanele din centre de tip rezidențial. Având în vedere epidemia de COVID-19 și urgența de a aborda criza de sănătate publică rezultată, precum și caracterul urgent al sprijinului necesar, se impune aprobarea unor măsuri în vederea acordării și decontării din fonduri europene a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, containere de logistică medicală, capabilități/formațiuni medicale mobile diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19.Ținând cont de necesitatea finanțării cheltuielilor salariale, transport, echipamente de protecție medicală, precum și alte categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenței sociale și comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricții de deplasare, a persoanelor cu dizabilități și a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile identificate, pe perioada de epidemie cu COVID-19, precum și acordarea unui stimulent de risc pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, având în vedere că sunt eligibile spre decontare subvențiile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, acordate companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct și indirect de epidemie și care au dispus măsura întreruperii temporare a activității, în sensul de intrare în șomaj tehnic a angajaților,neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru sprijinirea persoanelor aflate în prezent într-o situație de vulnerabilitate, și anume aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum și a persoanelor vârstnice din centre de îngrijire și asistență, a copiilor și a persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centre rezidențiale, a copiilor din sistemul de protecție specială ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate a populației României.Aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru a veni in sprijinul populației afectate, cu acest excedent de produse de igienă și de produse alimentare achiziționate.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Produsele achiziționate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar al Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, în cadrul măsurii - precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, sunt distribuite: a) persoanelor aflate în carantină, izolare, autoizolare ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin ordonanțele militare emise în temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;b) persoanelor vârstnice din cămine pentru persoane vârstnice;c) copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centre rezidențiale;d) altor persoane aflate în situații vulnerabile, la solicitarea autorităților administrației publice locale.(2) Distribuția produselor prevăzute la alin. (1) se realizează pe perioada stării de urgență, în ordinea enumerării categoriilor de beneficiari prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2(1) În vederea distribuirii produselor prevăzute la art. 1, instituțiile prefectului întocmesc liste de distribuție, pe baza informațiilor comunicate de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau de către Centrul național de coordonare și conducere a intervenției, pentru persoanele aflate în carantină, izolare, autoizolare, indiferent de domiciliu/reședință, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19.(2) Produsele de igienă se distribuie pe bază de proces-verbal de predare întocmit de instituțiile prefectului, semnat de reprezentanții acestora care realizează distribuția.  +  Articolul 3(1) Produsele de igienă prevăzute la art. 1 alin. (1) rămase nedistribuite după aplicarea procedurii prevăzute la art. 2 se distribuie de către instituțiile prefectului, prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului de la nivelul județului, respectiv prin direcțiile/compartimentele de asistență socială de la nivelul celorlalte unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, persoanelor vârstnice, copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centrele rezidențiale, stipulate la art. 1 alin. (1) lit. b) și c), în funcție de nevoile identificate, cu aprobarea Instituției Prefectului.(2) Distribuirea produselor de igienă prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de procese-verbale de predare-primire încheiate între reprezentanții direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/direcțiile/compartimentele de asistență socială, după caz, și reprezentanții centrelor de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice sau ai centrelor rezidențiale pentru copii și persoane adulte cu dizabilități.  +  Articolul 4Distribuirea produselor de igienă se face potrivit modalităților prevăzute la art. 1-3 până la epuizarea stocurilor existente la nivelul fiecărui județ. Instituțiile prefectului transmit Ministerului Fondurilor Europene copiile proceselor-verbale de predare și ale proceselor-verbale de predare-primire, în format electronic, însoțite de listele comunicate de către direcțiile de sănătate publică sau de către Centrul național de coordonare și conducere a intervenției ori de către instituțiile care dețin evidențele beneficiarilor instituționalizați, după caz.  +  Articolul 5Contravaloarea pachetelor distribuite conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se include în categoria cheltuielilor neeligibile potrivit legii.  +  Articolul 6(1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Infrastructură mare“, conform regulilor de eligibilitate, a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, containere de logistică medicală, capabilități/formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19. (2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional „Infrastructură mare“.  +  Articolul 7(1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a cheltuielilor salariale, transportului, echipamentelor de protecție medicală, precum și altor categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenței sociale și comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricții de deplasare, a persoanelor cu dizabilități și a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități, pe perioada de epidemie cu COVID-19, și a altor grupuri vulnerabile identificate.(2) Măsura este eligibilă atât pentru acele comunități în care este implicat personalul în cadrul proiectelor noncompetititve sau competitive aflate în derulare, finanțate prin Programul operațional „Capital uman“, cât și în alte comunități unde sunt identificate categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1).(3) În situația proiectelor prevăzute la alin. (2), beneficiarii pot solicita modificarea contractelor de finanțare prin notificare electronică în vederea actualizării activităților eligibile în cadrul proiectelor, pentru a asigura măsurile de sprijinire a persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricții de deplasare, a persoanelor cu dizabilități și a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități, pe perioada de epidemie cu COVID-19, și a altor grupuri vulnerabile. Ulterior, Autoritatea de management va încheia act adițional potrivit procedurilor în vigoare.(4) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional „Capital uman“.  +  Articolul 8(1) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, pentru următoarele categorii:a) personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19;b) personalul care furnizează servicii de asistență medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și monitorizare a persoanelor diagnosticate pozitiv aflate în carantină;c) personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicat în activități de recoltare pentru testare SARS-CoV-2, verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră și care asigură tratamentul persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienți diagnosticați cu COVID-19, precum și cel care desfășoară activități specifice de inspecție sanitară, în spațiile în care a existat cel puțin un caz confirmat cu infecție SARS-CoV-2;d) personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor pacienților decedați diagnosticați cu COVID -19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie și histopatologie care efectuează analiza probelor aparținând pacienților decedați diagnosticați cu COVID-19;e) personalul din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare direct implicate în activități de testare și diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode PCR în cadrul laboratoarelor de toxicologie proprii;f) personalul militar și civil din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naționale care execută activități similare celor prevăzute la lit. a)-e);g) personalul de la lit. a)-f) care în urma desfășurării activității a fost diagnosticat cu COVID-19. (la 11-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 ) (2) În cazul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, stimulentul de risc prevăzut la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la titlul I „Cheltuieli de personal“.(3) Pentru unitățile sanitare din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, sumele necesare acordării stimulentului prevăzut la alin. (1) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“, prin bugetele ordonatorilor principali de credite.(4) Stimulentul de risc acordat conform alin. (1) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V „Contribuții sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (5) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de stimulent de risc se stabilește prin decizie a conducătorului unității angajatoare, pentru activitatea desfășurată în cadrul unității, inclusiv pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unității angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activitățile prevăzute la alin. (1). (la 11-05-2020, Alineatul (5) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 ) (5^1) Categoriile de persoane menționate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgență, chiar dacă acestea își desfășoară activitatea în una sau mai multe unități angajatoare, conform legii. (la 11-05-2020, Articolul 8 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 ) (6) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc prevăzut la alin. (1), precum și decontarea echipamentelor și materialelor de protecție pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19.(7) Decontarea prevăzută la alin. (6) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional „Capital uman“.  +  Articolul 9(1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a indemnizațiilor acordate în baza art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct și indirect de epidemie și care au dispus măsura întreruperii temporare a activității, ca urmare a intrării în șomaj tehnic a angajaților. (2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional „Capital uman“.  +  Articolul 10Autoritățile de management virează sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, aferente cheltuielilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, efectuate de la alte poziții ale clasificației bugetare decât titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020“ în contul de venituri 46.00.04 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană, pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020“, corespunzător bugetului din care s-a asigurat inițial finanțarea cheltuielilor respective.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 6 aprilie 2020.Nr. 43.----