ACORD din 16 iunie 1995privind conservarea pasarilor de apa migratoare african-eurasiatice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 mai 2000  Notă *) Traducere.Părţile contractante,reamintind ca Convenţia asupra conservării speciilor migratoare de animale sălbatice, 1979, încurajează acţiunea de cooperare internationala pentru conservarea speciilor migratoare,reamintind ca prima reuniune a Conferintei părţilor la convenţie, ţinuta la Bonn în octombrie 1995, a însărcinat Secretariatul convenţiei sa ia măsurile corespunzătoare pentru a realiza un acord asupra anatidelor vest-palearctice,apreciind ca păsările de apa migratoare constituie o parte importanţa a diversitatii biologice globale care, în concordanta cu spiritul Convenţiei asupra diversitatii biologice, 1992, şi al Agendei 21, trebuie să fie conservată în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare,constiente de beneficiile economice, sociale, culturale şi recreationale rezultate din capturarea anumitor specii de păsări de apa migratoare şi de valorile ambientale, ecologice, genetice, ştiinţifice, estetice, recreationale, culturale, educaţionale, sociale şi economice ale pasarilor de apa în general,convinse ca orice capturare de păsări de apa migratoare trebuie să fie facuta pe o baza durabila, luând în considerare starea de conservare a speciilor respective pe întregul lor areal, precum şi a caracteristicilor lor biologice,constiente ca păsările de apa migratoare sunt deosebit de vulnerabile din cauza ca ele migrează pe distanţe lungi şi sunt dependente de reţele de zone umede care sunt în descrestere şi se degradeaza datorită activităţilor antropice nondurabile, astfel cum se arata în Convenţia asupra zonelor umede de importanţa internationala, în special ca habitat al pasarilor de apa, 1971,recunoscând necesitatea de a acţiona imediat pentru oprirea declinului speciilor de păsări de apa migratoare şi a habitatelor lor în aria geografică a sistemelor african-eurasiatice de migrare a pasarilor de apa,convinse ca încheierea unui acord multilateral şi implementarea lui prin acţiune coordonata şi concertata vor contribui semnificativ la conservarea pasarilor de apa migratoare şi a habitatelor lor în cea mai eficienta maniera şi vor avea beneficii colaterale pentru multe alte specii de animale şi plante, şirecunoscând ca implementarea efectivă a unui astfel de acord va necesita asistenţa ce trebuie asigurata unor state din aria de migrare pentru cercetare, instruire şi pentru monitorizarea speciilor de păsări de apa migratoare şi a habitatelor lor, pentru managementul acelor habitate, precum şi pentru stabilirea sau îmbunătăţirea instituţiilor ştiinţifice şi administrative în vederea implementarii prezentului acord,au convenit după cum urmează:  +  Articolul 1Aria de aplicare, definiţii şi interpretare1. Aria geografică de aplicare a prezentului acord este aria sistemelor de migrare a pasarilor de apa african-eurasiatice, astfel cum este stabilită în anexa nr. 1 la prezentul acord, denumita în cele ce urmează aria acordului.2. În scopul prezentului acord: a) convenţie înseamnă Convenţia asupra conservării speciilor migratoare de animale sălbatice, 1979; b) Secretariatul convenţiei înseamnă organismul stabilit conform art. IX din convenţie; c) păsări de apa înseamnă acele specii de păsări care sunt dependente ecologic de zonele umede pentru cel puţin o parte a ciclului lor anual, au o arie de migrare care se întinde în întregime sau parţial în interiorul ariei acordului şi care sunt înscrise în anexa nr. 2 la prezentul acord; d) Secretariatul acordului înseamnă organismul stabilit conform art. VI paragraful 7 subparagraful b) din prezentul acord; e) părţi înseamnă, în afară de cazul în care contextul indica altfel, părţile la prezentul acord; şi f) părţi prezente şi care votează înseamnă părţile prezente şi care votează pentru sau împotriva; părţile care se abtin de la vot nu vor fi socotite printre părţile prezente şi care votează.În completare, termenii definiţi în art. I paragraful 2 lit. a)-k) din convenţie vor avea acelaşi înţeles, mutatis mutandis, în prezentul acord.3. Prezentul acord este un acord în înţelesul art. IV paragraful 3 din convenţie.4. Anexele la prezentul acord sunt parte integrantă a acestuia.Orice referire la acord include o referire la anexele sale.  +  Articolul 2Principii fundamentale1. Părţile vor lua măsuri coordonate pentru menţinerea speciilor de păsări de apa migratoare într-o stare de conservare favorabilă sau pentru readucerea lor la o asemenea stare. În acest scop ele vor aplica, în limitele jurisdicţiei lor naţionale, măsurile prescrise în art. III, concomitent cu acţiunile specifice stabilite în Planul de acţiune prevăzut la art. IV din prezentul acord.2. La implementarea măsurilor prescrise în paragraful 1 de mai sus părţile trebuie să ia în considerare principiul preventiei.  +  Articolul 3Măsuri generale de conservare1. Părţile vor lua măsuri pentru conservarea pasarilor de apa migratoare, acordând atenţie specială speciilor periclitate, precum şi celor care se afla într-o stare nefavorabila de conservare.2. În acest scop, părţile: a) vor oferi aceeaşi protecţie stricta pentru speciile de păsări de apa migratoare periclitate în aria acordului, astfel cum se prevede în art. III paragrafele 4 şi 5 din convenţie; b) vor asigura ca orice utilizare a pasarilor de apa migratoare se bazează pe o evaluare a celor mai bune cunoştinţe disponibile despre ecologia lor şi este viabila pentru specii, precum şi pentru sistemele ecologice care le susţin; c) vor identifica situri şi habitate pentru păsări de apa migratoare care apar pe teritoriul lor şi vor incuraja protecţia, managementul, reabilitarea şi refacerea acestor situri, în corelare cu acele organisme înscrise în art. IX subparagrafele a) şi b) din prezentul acord, interesate de conservarea habitatului; d) vor coordona eforturile lor pentru a asigura ca este menţinută sau, după caz, restabilita o reţea de habitate corespunzătoare pe întreaga arie de migrare a fiecărei specii de păsări de apa migratoare vizate, în special acolo unde zonele umede se extind peste un teritoriu mai mare decât al unei părţi la prezentul acord; e) vor investiga problemele care sunt puse sau care pot fi puse de activităţile umane şi se vor strădui să aplice măsuri de remediere, incluzând reabilitarea şi refacerea habitatelor, şi măsuri compensatorii pentru pierderea de habitat; f) vor coopera în situaţii de urgenta ce necesita acţiune internationala concertata şi în identificarea speciilor de păsări de apa migratoare care sunt cele mai vulnerabile în aceste situaţii, precum şi în elaborarea procedurilor de urgenta corespunzătoare pentru a asigura o protecţie crescută acelor specii în astfel de situaţii, precum şi în pregătirea liniilor directoare care să sprijine părţile individual în abordarea acestor situaţii; g) vor interzice introducerea deliberata în mediu a speciilor de păsări de apa nonnative şi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni punerea neintentionata în libertate a unor asemenea specii, dacă aceasta introducere sau punere în libertate ar prejudicia starea de conservare a florei şi faunei sălbatice; când specii de păsări de apa nonnative au fost deja introduse, părţile vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni ca de la aceste specii să apară un pericol potenţial pentru speciile indigene; h) vor iniţia sau vor sprijini cercetările cu privire la biologia şi ecologia pasarilor de apa migratoare, incluzând armonizarea metodelor de cercetare şi monitorizare şi, după caz, stabilirea de programe de cercetare şi monitorizare comune sau în colaborare; i) vor analiza necesităţile de instruire, inter alia, pentru supravegherea pasarilor de apa migratoare, monitorizarea, inelarea şi managementul zonei umede, pentru identificarea problemelor şi ariilor prioritare pentru instruire şi vor coopera în elaborarea şi asigurarea programelor de instruire corespunzătoare; j) vor elabora şi vor susţine programe pentru creşterea constientizarii şi înţelegerii problemelor conservării pasarilor de apa migratoare, în general, şi în special a obiectivelor şi prevederilor prezentului acord; k) vor schimba informaţii şi rezultate din programele de cercetare, monitorizare, conservare şi de educaţie; şi l) vor coopera în privinta sprijinirii reciproce pentru implementarea prezentului acord, în special în domeniile cercetării şi monitorizarii.  +  Articolul 4Plan de acţiune şi directive pentru conservare1. Un plan de acţiune este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul acord. El precizează acţiunile ce trebuie întreprinse de părţi în legătură cu speciile şi cu problemele prioritare, în concordanta cu măsurile generale de conservare precizate în art. III din prezentul acord, pe următoarele capitole: a) conservarea speciilor; b) conservarea habitatului; c) managementul activităţilor umane; d) cercetare şi monitorizare; e) educaţie şi informaţie; şi f) implementare.2. Planul de acţiune va fi examinat la fiecare sesiune ordinară a Reuniunii părţilor, luându-se în considerare directivele pentru conservare.3. Orice amendament la Planul de acţiune va fi adoptat la Reuniunea părţilor, luându-se în considerare prevederile art. III din prezentul acord.4. Directivele pentru conservare vor fi transmise pentru adoptare Reuniunii părţilor, în prima sa sesiune, şi vor fi examinate periodic.  +  Articolul 5Implementare şi finanţare1. Fiecare parte: a) va desemna autoritatea sau autorităţile pentru implementarea prezentului acord care, inter alia, va/vor monitoriza toate activităţile ce ar putea avea impact asupra stării de conservare a acelor specii de păsări de apa migratoare faţă de care partea este un stat al ariei de migrare; b) va desemna un punct de contact pentru alte părţi şi va comunică, fără întârziere, Secretariatului acordului numele şi adresa acestuia, pentru a fi transmise imediat celorlalte părţi; şi c) va pregati pentru fiecare sesiune ordinară a Reuniunii părţilor, începând cu a doua sesiune, un raport asupra implementarii acordului, cu referire specială la măsurile de conservare pe care le-a întreprins. Formatul acestor rapoarte va fi stabilit la prima sesiune a Reuniunii părţilor şi va fi revizuit, ori de câte ori va fi necesar, la oricare dintre sesiunile următoare ale Reuniunii părţilor. Fiecare raport va fi transmis Secretariatului acordului la nu mai puţin de 120 de zile înainte de sesiunea ordinară a Reuniunii părţilor pentru care acesta a fost pregătit, iar copii de pe raport vor fi transmise imediat celorlalte părţi de către Secretariatul acordului.2. a) Fiecare parte va contribui la bugetul acordului, în conformitate cu scala de evaluare a Naţiunilor Unite. Contribuţiile vor fi limitate la maximum 25% din bugetul total pentru orice parte care este stat al ariei de migrare.Nici o organizaţie de integrare economică regionala nu va fi solicitată să contribuie cu mai mult de 2,5% din costurile administrative. b) Deciziile în legătură cu bugetul şi cu orice schimbare faţă de scala de evaluare, care ar putea fi considerată necesară, vor fi adoptate la Reuniunea părţilor, prin consens.3. Reuniunea părţilor poate stabili un fond de conservare din contribuţii voluntare ale părţilor sau din orice alte surse, în scopul finanţării monitorizarii, cercetării, instruirii şi proiectelor în legătură cu conservarea, incluzând protecţia şi managementul pasarilor de apa migratoare.4. Părţile sunt încurajate să asigure instruirea şi sprijinul tehnic şi financiar pentru alte părţi, pe o baza multilaterala sau bilaterala, pentru a le asista în implementarea prevederilor prezentului acord.  +  Articolul 6Reuniunea părţilor1. Reuniunea părţilor va fi organul de decizie al prezentului acord.2. Depozitarul, pe baza consultării cu Secretariatul convenţiei, va conveni o sesiune a Reuniunii părţilor nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord. După aceea Secretariatul acordului va conveni, pe baza consultării cu Secretariatul convenţiei, sesiunile ordinare ale Reuniunii părţilor, la intervale nu mai mari de 3 ani, în afară de cazul în care Reuniunea părţilor decide altfel. Când este posibil, aceste sesiuni vor fi ţinute concomitent cu reuniunile ordinare ale conferintei părţilor la convenţie.3. La solicitarea scrisă a cel puţin unei treimi din numărul părţilor Secretariatul acordului va conveni o sesiune extraordinară a Reuniunii părţilor.4. Natiunile Unite, agenţiile sale specializate, Agenţia Internationala pentru Energia Atomica, orice stat care nu este parte la acord şi secretariatele convenţiilor internaţionale interesate, inter alia, de conservare, incluzând protecţia şi managementul pasarilor de apa migratoare, pot fi reprezentate prin observatori la sesiunile Reuniunii părţilor. Orice agenţie sau organ tehnic calificat în astfel de probleme de conservare sau în cercetarea pasarilor de apa migratoare poate, de asemenea, să fie reprezentat la sesiunile Reuniunii părţilor prin observatori, în afară de cazul în care cel puţin o treime din numărul părţilor nu se opune.5. Numai părţile au dreptul sa voteze. Fiecare parte va avea un vot, iar organizaţiile de integrare economică regionala care sunt părţi la prezentul acord vor exercita dreptul lor de vot, în problemele ce sunt de competenţa lor, cu un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt părţi la acord. O organizaţie de integrare economică regionala nu va exercita dreptul ei de vot dacă statele sale membre şi le exercita pe ale lor şi viceversa.6. În afară de cazul în care în prezentul acord este prevăzut altfel, deciziile Reuniunii părţilor vor fi adoptate prin consens sau, dacă consensul nu poate fi realizat, printr-o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi care votează.7. La prima sa sesiune Reuniunea părţilor: a) va adopta prin consens regulile de procedura; b) va stabili un secretariat al acordului, în cadrul Secretariatului convenţiei, pentru a îndeplini funcţiile secretariatului precizate în art. VIII din prezentul acord; c) va stabili Comitetul tehnic prevăzut la art. VII din prezentul acord; d) va adopta un format pentru rapoartele ce urmează să fie pregătite, în conformitate cu art. V paragraful 1 subparagraful c) din prezentul acord; şi e) va adopta criteriile pentru definirea situaţiilor de urgenta care necesita măsuri urgente de conservare şi va stabili modalităţile de repartizare a responsabilităţii pentru acţiunile ce urmează să fie întreprinse.8. La fiecare dintre sesiunile sale ordinare Reuniunea părţilor: a) va acorda atenţie schimbărilor reale şi potenţiale în starea de conservare a pasarilor de apa migratoare şi a habitatelor importante pentru supravietuirea lor, precum şi factorilor care le-ar putea afecta; b) va analiza progresul făcut şi orice dificultate intampinata în implementarea prezentului acord; c) va adopta un buget şi va analiza orice problema privind aranjamentele financiare ale prezentului acord; d) va aborda orice problema referitoare la Secretariatul acordului şi la componenta Comitetului tehnic; e) va adopta un raport ce va fi comunicat părţilor la prezentul acord şi Conferintei părţilor la convenţie; şi f) va stabili data şi locul sesiunii următoare.9. La orice sesiune a sa Reuniunea părţilor poate: a) să facă recomandări părţilor, după cum apreciază necesar sau corespunzător; b) sa adopte acţiuni specifice pentru îmbunătăţirea eficientei prezentului acord şi, după caz, măsuri de urgenta, după cum se prevede în art. VII paragraful 4 din prezentul acord; c) sa analizeze şi sa decidă asupra propunerilor de amendare a prezentului acord; d) sa amendeze Planul de acţiune în conformitate cu art. IV paragraful 3 din prezentul acord; e) sa stabilească astfel de organisme subsidiare, după cum considera necesar pentru sprijinirea implementarii prezentului acord, în special pentru coordonarea cu organismele stabilite de alte tratate, convenţii şi acorduri internaţionale, cu acoperire parţială geografică şi taxonomica; şi f) sa decidă asupra oricărei alte probleme referitoare la implementarea prezentului acord.  +  Articolul 7Comitetul tehnic1. Comitetul tehnic va cuprinde: a) 9 experţi reprezentând diferite regiuni ale ariei acordului, în conformitate cu o distribuţie geografică echilibrata; b) un reprezentant din partea Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor Naturale (IUCN), unul din partea Biroului Internaţional de Cercetări pentru Păsări de Apa şi Zone Umede (IWRB) şi unul din partea Consiliului Internaţional pentru Conservarea Vânatului şi a Vieţii Sălbatice (CIC); şi c) câte un expert din următoarele domenii: economia rurală, managementul vânatului şi dreptul mediului.Procedura pentru numirea experţilor, termenul pentru numirea lor şi procedura pentru desemnarea preşedintelui Comitetului tehnic vor fi stabilite de Reuniunea părţilor.Preşedintele poate admite maximum 4 observatori din partea organizaţiilor specializate internaţionale interguvernamentale şi neguvernamentale.2. În afară de cazul în care Reuniunea părţilor decide altfel, reuniunile Comitetului tehnic vor fi convocate de Secretariatul acordului, concomitent cu fiecare sesiune ordinară a Reuniunii părţilor şi cel puţin o dată între sesiunile ordinare ale Reuniunii părţilor.3. Comitetul tehnic: a) va furniza informaţii şi avize ştiinţifice şi tehnice Reuniunii părţilor şi părţilor, prin Secretariatul acordului; b) va face recomandări Reuniunii părţilor cu privire la Planul de acţiune, implementarea acordului şi la cercetările ce trebuie realizate în continuare; c) va pregati, pentru fiecare sesiune ordinară a Reuniunii părţilor, un raport asupra activităţii sale, care va fi transmis Secretariatului acordului cu nu mai puţin de 120 de zile înaintea sesiunii Reuniunii părţilor, iar copii de pe acesta vor fi trimise imediat părţilor de către Secretariatul acordului; şi d) va îndeplini orice alte sarcini date de Reuniunea părţilor.4. Acolo unde, în opinia Comitetului tehnic, a apărut o urgenta care necesita adoptarea de măsuri imediate pentru evitarea deteriorării stării de conservare a uneia sau mai multor specii de păsări de apa migratoare Comitetul tehnic poate cere Secretariatului acordului sa convoace urgent o reuniune a părţilor interesate. Aceste părţi se vor intalni cat de curând posibil, după aceasta, pentru a stabili rapid un mecanism de protecţie a speciilor identificate ca fiind supuse ameninţării deosebit de periculoase. Când o recomandare a fost adoptată la o astfel de reuniune, părţile interesate se vor informa reciproc, informand şi Secretariatul acordului cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru implementarea acestei recomandări sau cu privire la motivele pentru care recomandarea nu a putut fi implementata.5. Comitetul tehnic poate stabili grupe de lucru, dacă va fi necesar, pentru a se ocupa de sarcini specifice.  +  Articolul 8Secretariatul acorduluiFuncţiile Secretariatului acordului vor fi: a) sa stabilească şi sa notifice sesiunile Reuniunii părţilor, precum şi reuniunile Comitetului tehnic; b) sa îndeplinească deciziile ce îi sunt adresate de Reuniunea părţilor; c) sa promoveze şi sa coordoneze activităţile prevăzute de acord, inclusiv Planul de acţiune, în conformitate cu deciziile Reuniunii părţilor; d) să între în legătură cu state care nu sunt părţi, situate în aria de migrare, şi sa faciliteze coordonarea între părţi şi cu organizaţiile internaţionale şi naţionale ale căror activităţi sunt direct sau indirect relevante pentru conservarea, inclusiv protecţia şi managementul pasarilor de apa migratoare; e) sa strângă şi sa evalueze informaţiile care vor promova obiectivele şi implementarea acordului şi sa acţioneze pentru diseminarea corespunzătoare a acestor informaţii; f) sa atragă atenţia Reuniunii părţilor asupra problemelor ce ţin de obiectivele prezentului acord; g) sa trimită fiecărei părţi, cu nu mai puţin de 60 de zile înaintea începerii fiecărei sesiuni ordinare a Reuniunii părţilor, copii de pe rapoartele autorităţilor menţionate la art. V paragraful 1 subparagraful a) din prezentul acord, de pe rapoartele Comitetului tehnic, precum şi copii de pe rapoartele pe care Secretariatul acordului trebuie să le furnizeze, în conformitate cu subparagraful h) al acestui articol; h) sa pregătească, în fiecare an şi pentru fiecare sesiune ordinară a Reuniunii părţilor, rapoarte asupra activităţii secretariatului şi asupra implementarii acordului; i) sa administreze bugetul acordului şi, dacă este stabilit, fondul sau de conservare; j) sa furnizeze informaţii pentru publicul larg cu privire la acord şi la obiectivele sale; şi k) sa îndeplinească alte asemenea funcţii ce îi pot fi încredinţate în temeiul acordului sau de către Reuniunea părţilor.  +  Articolul 9Relaţii cu organismele internaţionale care se ocupa de păsările de apa migratoare şi de habitatele lor Secretariatul acordului va consulta: a) cu regularitate Secretariatul convenţiei şi, după caz, organele însărcinate cu funcţii de secretariat în temeiul acordurilor relevante pentru păsările de apa migratoare, încheiate în conformitate cu art. IV paragrafele 3 şi 4 din convenţie, precum şi în temeiul: Convenţiei asupra zonelor umede de importanţa internationala, în special ca habitat al pasarilor de apa, 1971; Convenţiei asupra comerţului internaţional cu specii de fauna şi flora amenintate cu dispariţia, 1973; Convenţiei africane asupra conservării naturii şi a resurselor naturale, 1968; Convenţiei asupra conservării vieţii sălbatice europene şi a habitatelor naturale, 1979, şi al Convenţiei asupra diversitatii biologice, 1992, în scopul cooperării Reuniunii părţilor cu părţile la aceste convenţii în toate problemele de interes comun şi, în mod deosebit, în dezvoltarea şi implementarea Planului de acţiune; b) secretariatele celorlalte convenţii şi instrumente internaţionale pertinente în privinta problemelor de interes comun; şi c) alte organizaţii competente în domeniul conservării, inclusiv protecţia şi managementul pasarilor de apa migratoare şi al habitatelor lor, precum şi în domeniile cercetării, educaţiei şi creşterii conştiinţei.  +  Articolul 10Amendarea acordului1. Prezentul acord poate fi amendat la oricare sesiune ordinară sau extraordinară a Reuniunii părţilor.2. Propuneri de amendare pot să fie făcute de oricare parte.3. Textul oricărui amendament propus şi motivele acestuia vor fi comunicate Secretariatului acordului cu nu mai puţin de 150 de zile înainte de deschiderea sesiunii. Secretariatul acordului va transmite imediat părţilor copii.Orice comentarii din partea părţilor asupra textului vor fi comunicate Secretariatului acordului în nu mai puţin de 60 de zile înainte de deschiderea sesiunii. Secretariatul va comunică părţilor, cat mai curând posibil după ultima zi de trimitere a comentariilor, toate comentariile transmise până în acea zi.4. Un amendament la acord, altul decât un amendament la anexele sale, va fi adoptat cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi care votează şi va intra în vigoare, pentru acele părţi care l-au acceptat, în a 30-a zi după data la care două treimi din numărul părţilor la acord, la data adoptării amendamentului, aveau depuse la depozitar instrumentele lor de acceptare. Pentru fiecare parte care depune un instrument de acceptare după data la care două treimi din numărul părţilor aveau depuse instrumentele lor de acceptare amendamentul va intra în vigoare în a 30-a zi după data la care acea parte a depus instrumentul sau de acceptare.5. Orice anexe adiţionale şi orice amendament la o anexa vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi care votează şi vor intra în vigoare pentru toate părţile în a 90-a zi după data adoptării lor de către Reuniunea părţilor, cu excepţia părţilor care au făcut o rezervă, în conformitate cu paragraful 6 al acestui articol.6. În perioada de 50 de zile prevăzută în paragraful 5, oricare parte poate să facă, prin notificare scrisă la depozitar, o rezervă cu privire la o anexa adiţională sau la un amendament la o anexa. O astfel de rezerva poate să fie retrasă în orice moment prin notificare scrisă la depozitar şi, în consecinţa, anexa adiţională sau amendamentul va intra în vigoare pentru acea parte în a 30-a zi după data retragerii rezervei.  +  Articolul 11Efectul prezentului acord asupra convenţiilor şi legislaţiei internaţionale1. Prevederile prezentului acord nu afectează drepturile şi obligaţiile oricărei părţi, care decurg din tratatele, convenţiile sau acordurile internaţionale existente.2. Prevederile prezentului acord nu vor afecta în nici un fel dreptul oricărei părţi de a menţine sau adopta măsuri mai stricte pentru conservarea pasarilor de apa migratoare şi a habitatelor lor.  +  Articolul 12Soluţionarea diferendelor1. Orice diferend care poate aparea între doua sau mai multe părţi în privinta interpretării ori aplicării prevederilor prezentului acord va fi supus negocierii între părţile implicate în diferend.2. Dacă diferendul nu poate să fie soluţionat în conformitate cu paragraful 1 al acestui articol, părţile, prin acord reciproc, pot supune diferendul arbitrajului, în special celui al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga, iar părţile care supun diferendul vor fi obligate prin hotărârea de arbitraj.  +  Articolul 13Semnare, ratificare, acceptare, aprobare, aderare1. Prezentul acord va fi deschis pentru semnare oricărui stat din aria de migrare, fie ca teritoriile de sub jurisdicţia să se găsesc sau nu în aria acordului, precum şi oricărei organizaţii de integrare economică regionala în care cel puţin un membru este stat situat în aria de migrare, prin: a) semnare fără rezerva în privinta ratificării, acceptării ori aprobării; sau b) semnare cu rezerva în privinta ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.2. Prezentul acord va rămâne deschis pentru semnare la Haga până la data intrării sale în vigoare.3. Prezentul acord va fi deschis pentru aderare oricărui stat din aria de migrare sau oricărei organizaţii de integrare economică regionala menţionate în paragraful 1 de mai sus la şi după data intrării în vigoare a acordului.4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la depozitar.  +  Articolul 14Intrarea în vigoare1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de a treia luni după ce cel puţin 40 de state situate în aria de migrare sau organizaţii de integrare economică regionala, cuprinzând cel puţin 7 state din Africa şi 7 state din Eurasia, au semnat fără rezerva în privinta ratificării, acceptării sau aprobării ori au depus instrumentele lor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, în conformitate cu art. XIII din prezentul acord.2. Pentru oricare stat al ariei de migrare sau oricare organizaţie de integrare economică regionala, care: a) a semnat fără rezerva în privinta ratificării, acceptării sau aprobării; b) a ratificat, a acceptat sau a aprobat; ori c) a aderat la prezentul acord după data la care numărul statelor situate în aria de migrare şi al organizaţiilor de integrare economică regionala necesar pentru intrarea în vigoare, l-a semnat fără rezerva sau l-a ratificat, l-a acceptat ori l-a aprobat, prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de a treia luni după semnarea fără rezerva sau depunerea de către stat sau organizaţie a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.  +  Articolul 15RezervePrevederile prezentului acord nu vor fi supuse rezervelor generale. Cu toate acestea, o rezervă specifică în privinta oricărei specii ocrotite de acord sau oricărei prevederi specifice a Planului de acţiune poate să fie facuta de oricare stat sau organizaţie de integrare economică regionala la semnarea fără rezerve în privinta ratificării, acceptării sau aprobării ori, după cum poate fi cazul, la depunerea instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare. O astfel de rezerva poate să fie retrasă în orice moment de statul sau de organizaţia de integrare economică regionala care a făcut-o, prin notificare scrisă la depozitar; un astfel de stat sau o astfel de organizaţie nu va fi obligată prin prevederile care fac obiectul rezervei decât la 30 de zile după data la care rezerva a fost retrasă.  +  Articolul 16DenunţareOricare parte poate denunta în orice moment prezentul acord prin notificare scrisă la depozitar. Denunţarea va avea efect la 12 luni după data la care depozitarul a primit notificarea.  +  Articolul 17Depozitarul1. Originalul prezentului acord în limbile arabă, engleza, franceza şi rusa, fiecare versiune fiind egal autentică, va fi depozitat de Guvernul Regatului Olandei, care va fi depozitarul. Depozitarul va transmite copii autentificate de pe aceste versiuni tuturor statelor şi organizaţiilor de integrare economică regionala menţionate la art. XIII paragraful 1 din prezentul acord şi Secretariatului acordului, după ce acesta a fost stabilit.2. De îndată ce prezentul acord intră în vigoare, o copie autentificată de pe acesta va fi transmisă de depozitar Secretariatului Naţiunilor Unite pentru înregistrare şi publicare, în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.3. Depozitarul va informa toate statele şi organizaţiile de integrare economică regionala care au semnat sau au aderat la acord şi Secretariatul acordului despre: a) orice semnare; b) orice depunere de instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare; c) data intrării în vigoare a prezentului acord şi a oricărei anexe adiţionale, precum şi a oricărui amendament la acord sau la anexele sale; d) orice rezerva faţă de o anexa adiţională sau faţă de un amendament la o anexa; e) orice notificare a retragerii unei rezerve; şi f) orice notificare a denunţării acordului.Depozitarul va transmite tuturor statelor şi organizaţiilor de integrare economică regionala care au semnat sau au aderat la prezentul acord şi la Secretariatul acordului textul oricărei rezerve, al oricărei anexe adiţionale şi al oricărui amendament la acord sau la anexele sale.Pentru conformitate, subsemnaţii, fiind pe deplin împuterniciţi în acest scop, am semnat prezentul acord.Adoptat la Haga la 16 iunie 1995.  +  Anexa 1 DELIMITAREA ARIEI ACORDULUILimitele ariei acordului sunt stabilite astfel: de la Polul Nord spre sud, de-a lungul meridianului de 130° până la 75° latitudine nordica; de acolo, spre est şi sud-est, prin Stramtoarea Vicontele Melville, Intrarea Printul Regent, Golful Boothia, Bazinul Foxe, Canalul Foxe şi Stramtoarea Hudson până la un punct situat în nord-vestul Atlanticului la 60° latitudine nordica şi 60° longitudine vestica; de acolo, spre sud-est, prin nord-vestul Atlanticului până la un punct situat la 50° latitudine nordica şi 30° longitudine vestica; de acolo, spre sud, de-a lungul meridianului de 30° V până la 10° latitudine nordica; de acolo, spre sud-est până la intersectia Ecuatorului cu meridianul de 20°V; de acolo, spre sud, de-a lungul meridianului de 20° V până la paralela de 40° S; de acolo, spre est, de-a lungul paralelei de 40° S până la 60° longitudine E; de acolo, spre nord, de-a lungul meridianului de 60° E până la paralela de 35° N; de acolo, spre est-nord-est după un mare arc de cerc spre un punct din vestul Altaiului la 49° latitudine N şi 87°27' longitudine estica; de acolo, spre nord-est, după un mare arc de cerc spre coasta Oceanului Arctic la 130° longitudine E; de acolo, spre nord, de-a lungul meridianului de 130° E până la Polul Nord. Conturul ariei acordului este redat pe harta ataşată.  +  Anexa 2 SPECIIde păsări de apa pentru care se aplică prezentul acordGaviidae- Gavia stellata - Cufundarul cu gusa roşie (Cufundarul mic)- Gavia arctica - Cufundarul polar- Gavia immer - Cufundarul mare- Gavia adamsii - Cufundarul cu cioc albPodicipedidae- Podiceps grisegena - Corcodelul cu gat roşu- Podiceps auritus - Corcodelul urechiat (Corcodelul de iarna)Pelecanidae- Pelecanus onocrotalus - Pelicanul comun (Marele pelican alb)- Pelecanus crispus - Pelicanul cret (Pelicanul dalmatic)Phalacrocoracidae- Phalacrocorax pygmaeus - Cormoranul mic- Phalacrocorax nigrocularis - Cormoranul de SocotraArdeidae- Egretta vinaceigula - Egreta cenusie- Ardea purpurea - Starcul roşu- Casmerodius albus - Egreta mare- Ardeola idae - Starcul de Madagascar- Ardeola rufiventris - Starcul cu burta roscata- Ixobrychus minutus - Starcul mic- Ixobrychus sturmii - Starcul lui Sturm- Botaurus stellaris - Starcul mare (Buhaiul de balta)Ciconiidae- Mycteria ibis - Barza cu ciocul galben- Ciconia nigra - Barza neagra- Ciconia episcopus - Barza cu gatul cret- Ciconia ciconia - Barza albaThreskiornithidae- Plegadis falcinellus - Tiganusul- Geronticus eremita - Ibisul chel- Threskiornis aethiopicus - Ibisul sacru- Platalea leucorodia - Lopatarul eurasian- Platalea alba - Lopatarul africanPhoenicopteridae- Phoenicopterus ruber - Flamingul mare roşu- Phoenicopterus minor - Flamingul micAnatidae- Dendrocygna bicolor - Rata de copac galbena- Dendrocygna viduata - Rata de copac cu faţa alba- Thalassornis leuconotus - Rata cu spatele alb- Oxyura leucocephala - Rata cu cap alb (Rata aramie)- Cygnus olor - Lebada muta (Lebada cucuiata)- Cygnus cygnus - Lebada de iarna (Lebada cantatoare)- Cygnus columbianus - Lebada fluieratoare (Lebada lui Bewick)- Anser brachyrhynchus - Gasca cu cioc scurt- Anser fabalis - Gasca de semanatura- Anser albifrons - Garlita mare- Anser erythropus - Garlita mica (Garlita motata)- Anser anser - Gasca de vara- Branta leucopsis - Gasca cu obraji albi (Gasca calugarita)- Branta bernicla - Gasca neagra (Gasca gulerata)- Branta ruficollis - Gasca cu gat roşu- Alopochen aegyptiacus - Gasca de Nil (Gasca de Egipt)- Tadorna ferruginea - Califarul roşu- Tadorna cana - Califarul sud-african- Tadorna tadorna - Califarul alb- Plectropterus gambensis - Gasca mare cu pinteni (Gasca de Gambie)- Sarkidiornis melanotos - Rata motata- Nettapus auritus - Gasca pigmeu africana- Anas penelope - Rata fluieratoare- Anas strepera - Rata pestrita- Anas crecca - Rata mica (Sarsela de iarna)- Anas Capensis - Rata de Cap (Sarsela de Cap)- Anas platyrhynchos - Rata mare- Anas undulata - Rata cu cioc galben- Numenius phaeopus - Culicul mic- Numenius tenuirostris - Culicul cu cioc subtire- Numenius arquata - Culicul mare- Tringa erythropus - Fluierarul negru- Tringa totanus - Fluierarul cu picioare roşii- Tringa stagnatilis - Fluierarul de lac- Tringa nebularia - Fluierarul cu picioare verzi- Tringa ochropus - Fluierarul de zavoi- Tringa glareola - Fluierarul de mlastina- Tringa cinerea - Fluierarul sur- Tringa hypoleucos - Fluierarul de munte- Arenaria interpres - Pietrusul- Calidris tenuirostris - Fugaciul mare- Calidris canutus - Fugaciul roşu- Calidris alba - Nisiparul- Calidris minuta - Fugaciul mic- Calidris temminckii - Fugaciul pitic- Calidris maritima - Fugaciul violet- Calidris alpina - Fugaciul de ţărm- Calidris ferruginea - Fugaciul roscat- Limicola falcinellus - Prundarasul de namol- Philomachus pugnax - Batausul- Phalaropus lobatus - Notatita cu cioc subtire- Phalaropus fulicaria - Notatita gri (Notatita cu cioc lat)Laridae- Larus leucopthalmus - Pescarusul cu ochi albi- Larus hemprinchii - Pescarusul negricios- Larus audouinii - Pescarusul Audouin- Larus armenicus - Pescarusul armean- Larus ichthyaetus - Pescarusul asiatic- Larus genei - Pescarusul roz-alb- Larus melanocephalus - Pescarusul cu cap negru- Sterna nilotica - Chira de Nil- Sterna caspia - Chira de Caspica (Pescarita mare)- Sterna maxima - Chira regala- Sterna bengalensis - Chira cu creasta mica- Sterna bergii - Chira cu creasta mare- Sterna sandvicensis - Chira de mare- Sterna dougallii - Chira trandafirie- Sterna hirundo - Chira de balta- Sterna paradisaea - Chira arctica- Sterna albifrons - Chira mica- Sterna saundersi - Chira lui Saunders- Sterna balaenarum - Chira Damara (Chira balenelor)- Sterna repressa - Chira cu obrazul alb- Chlidonias leucopterus - Chirighita cu aripi albe- Chlidonias niger - Chirighita neagra- Anas acuta - Rata sulitar- Anas erythrorhyncha - Rata cu cioc roşu- Anas hottentota - Rata hotentota (Sarsela hotentota)- Anas querquedula - Rata caraitoare- Anas clypeata - Rata lingurar- Marmaronetta angustirostris - Rata porumbaca (Sarsela marmorata)- Netta rufina - Rata cu ciuf- Netta erythrophthalma - Rata sudica- Aythya ferina - Rata cu cap castaniu- Aythya nyroca - Rata roşie- Aythya fuligula - Rata motata- Aythya marila - Rata cu cap negru- Somateria mollissima - Eiderul comun- Somateria spectabilis - Eiderul regal (Eiderul maret)- Polysticta stelleri - Eiderul lui Steller- Clangula hyemalis - Rata de gheturi- Melanitta nigra - Rata neagra- Melanitta fusca - Rata catifelata- Bucephala clagula - Rata sunatoare- Mergellus albellus - Ferestrasul mic (Bodarlaul mic)- Mergus serrator - Ferestrasul motat- Mergus merganser - Ferestrasul mare (Bodarlaul mare)Gruidae- Grus leucogeranus - Cocorul siberian (Cocorul alb)- Grus virgo - Cocorul mic- Grus paradisea - Cocorul paradisului- Grus carunculatus - Cocorul motat- Grus grus - Cocorul mareRallidae- Sarothrura boehmi - Sarothrura boehmi- Porzana parva - Crestetul cenusiu (Crestetul mijlociu)- Porzana pusilla - Crestetul mic (Crestetul pitic)- Porzana porzana - Crestetul pestrit- Aenigmatolimnas marginalis - Crestetul vargat- Fulica atra (Black Sea/Mediterranean) - LisitaDromadidae- Dromas ardeola - Starcul alergatorRecurvirostridae- Himantopus himantopus - Cataliga (Piciorongul)- Recurvirostra avosetta - CiocintorsulGlareolidae- Glareola pratincola - Ciovlica ruginie- Glareola nordmanni - Ciovlica negrieCharadriidae- Pluvialis apricaria - Ploierul auriu (eurasiatic)- Pluvialis squatarola - Ploierul argintiu- Charadrius hiaticula - Prundarasul gulerat mare- Charadrius dubius - Prundarasul gulerat mic- Charadrius pecuarius - Prundarasul lui Kifflitz- Charadrius tricollaris - Prundarasul cu trei gulere- Charadrius forbesi - Prundarasul lui Forbes- Charadrius pallidus - Prundarasul cu dungi castanii- Charadrius alexandrinus - Prundarasul de saratura- Charadrius marginatus - Prundarasul cu fruntea alba- Charadrius mongolus - Prundarasul mongol- Charadrius leschenaultii - Prundarasul mare de nisip- Charadrius asiaticus - Prundarasul asiatic- Eudromias morinellus - Prundarasul de munte- Vanellus vanellus - Nagatul- Vanellus spinosus - Nagatul sudic- Vanellus albiceps - Nagatul cu cap alb- Vanellus senegallus - Nagatul de Senegal- Vanellus lugubris - Nagatul motat- Vanellus melanopterus - Nagatul cu aripi negre- Vanellus coronatus - Nagatul incoronat- Vanellus superciliosus - Nagatul cu piept maroniu- Vanellus gregarius - Nagatul de stepa- Vanellus leucurus - Nagatul cu coada albaScolopacidae- Gallinago media - Becatina mare- Gallinago gallinago - Becatina comuna- Lymnocryptes minimus - Becatina mica- Limosa limosa - Sitarul de mal- Limosa lapponica - Sitarul de mal nordic  +  Anexa 3 PLAN DE ACŢIUNE1. Domeniul de aplicare1.1. Prezentul plan de acţiune se aplică populatiilor de păsări de apa migratoare înscrise în tabelul nr. 1 din prezenta anexa, denumit în cele ce urmează tabelul nr. 1.1.2. Tabelul nr. 1 este parte integrantă a prezentei anexe. Orice referinţa la prezentul plan de acţiune include o referinţa la tabelul nr. 1.2. Conservarea speciilor2.1. Măsuri juridice2.1.1. Părţile care au populaţii ale speciilor înscrise în coloana A din tabelul nr. 1 vor asigura protecţie acelor specii înscrise în conformitate cu art. III paragraful 2 subparagraful a) din prezentul acord. Aceste părţi, în mod special şi sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2.1.3 de mai jos: a) vor interzice capturarea prin orice mijloace a pasarilor şi oualor speciilor aflate pe teritoriul lor; b) vor interzice perturbarea intenţionată, în măsura în care o astfel de perturbare ar putea fi semnificativă în ceea ce priveşte conservarea populaţiei respective; şi c) vor interzice deţinerea, utilizarea şi comercializarea pasarilor şi oualor capturate prin contravenţie la interdicţiile stabilite, în conformitate cu subparagraful a), precum şi deţinerea, utilizarea şi comercializarea oricărei părţi sau a oricărui produs uşor identificabil din astfel de păsări şi din ouăle lor.Prin excepţie de la aceste reguli şi exclusiv pentru populatiile aparţinând categoriilor 2 şi 3 din coloana A şi marcate cu un asterisc, vânătoarea poate fi facuta în condiţiile unei utilizări durabile, acolo unde vânătoarea la acele specii este o practica culturală tradiţionala. Aceasta utilizare durabila trebuie facuta pe baza prevederilor speciale ale unui plan de acţiune convenit asupra acelor specii la nivel internaţional corespunzător.2.1.2. Părţile cu populaţii înscrise în tabelul nr. 1 vor reglementa capturarea pasarilor şi a oualor tuturor populatiilor înscrise în coloana 3 a tabelului nr. 1. Scopul unor astfel de măsuri juridice trebuie să fie de a menţine sau de a contribui la refacerea acelor populaţii spre o stare de conservare favorabilă şi de a se asigura, pe baza celor mai bune cunoştinţe disponibile asupra dinamicii populaţiei, ca orice capturare sau o alta utilizare este durabila. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2.1.3 de mai jos, astfel de măsuri juridice, în special: a) vor interzice capturarea pasarilor aparţinând populatiilor respective pe durata diferitelor perioade de reproducere şi de creştere a puilor şi pe durata întoarcerii lor spre locurile de reproducere, în măsura în care capturarea are un impact nefavorabil asupra stării de conservare a populaţiei respective; b) vor reglementa modurile de capturare; c) vor stabili, după caz, limite de capturare şi vor prevedea controale corespunzătoare pentru a asigura ca aceste limite sunt respectate; şi d) vor interzice deţinerea, utilizarea şi comercializarea pasarilor şi a oualor capturate prin contravenţie la interdicţiile stabilite în conformitate cu dispoziţiile acestui paragraf, precum şi deţinerea, utilizarea sau comercializarea oricărei părţi din aceste păsări şi din ouăle lor.2.1.3. Părţile pot aproba derogări la interdicţiile stabilite în paragrafele 2.1.1 şi 2.1.2, fără luarea în considerare a dispoziţiilor art. III paragraful 5 din convenţie, în cazul în care nu exista alta soluţie satisfăcătoare, pentru următoarele situaţii: a) pentru a preveni prejudicierea grava a culturilor, apei şi a pescariilor; b) în interesul securităţii aeriene sau în alte interese publice prioritare; c) în scopul cercetării şi al educaţiei, al repopularii şi pentru reproducerea necesară în aceste scopuri; d) pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o maniera selectiva şi într-o măsura limitată, capturarea şi deţinerea sau o alta utilizare judicioasă a anumitor păsări în număr mic; şi e) în scopul intensificării inmultirii şi al supravietuirii populatiilor respective.Astfel de derogări trebuie să fie precise în privinta conţinutului, să fie limitate în spaţiu şi în timp şi nu trebuie să acţioneze în detrimentul populatiilor înscrise în tabelul nr. 1. Părţile vor informa Secretariatul acordului, cat mai curând posibil, despre orice derogare aprobată în conformitate cu aceasta prevedere.2.2. Planuri de acţiune pe specii2.2.1. Părţile vor coopera în vederea elaborării şi implementarii planurilor de acţiune internaţionale pe specii pentru populatiile înscrise în categoria 1 din coloana A a tabelului nr. 1, ca prioritate, şi pentru acele populaţii înscrise cu un asterisc în coloana A a tabelului nr. 1. Secretariatul acordului va coordona elaborarea, armonizarea şi implementarea acestor planuri.2.2.2. Părţile vor elabora şi vor implementa planuri de acţiune naţionale pe specii pentru populatiile înscrise în coloana A din tabelul nr. 1, în vederea ameliorării stării lor generale de conservare. Acest plan de acţiune va include prevederi speciale pentru acele populaţii marcate cu un asterisc. După caz, problema uciderii accidentale a pasarilor de către vânători, din cauza incorectei identificari a speciilor, ar trebui luată în considerare.2.3. Măsuri de urgentaPărţile, în strânsă cooperare, oriunde este posibil şi relevant, vor elabora şi vor implementa măsuri de urgenta pentru populatiile înscrise în tabelul nr. 1 atunci când apar, oriunde în aria acordului, condiţii nefavorabile excepţionale ori care pun în pericol acele populaţii.2.4. RepopulariPărţile vor acorda cea mai mare grija situaţiilor în care repopularea speciilor înscrise în tabelul nr. 1 se face în părţi ale ariei lor traditionale de răspândire în care au dispărut. Ele se vor strădui sa elaboreze şi sa pună în aplicare un plan de repopulare detaliat, bazat pe studii ştiinţifice corespunzătoare. Planurile de repopulare ar trebui sa constituie o parte integrantă a planurilor de acţiune naţionale pe specii şi, după caz, a celor internaţionale. Un plan de repopulare ar trebui sa includă evaluarea impactului asupra mediului şi va fi larg disponibil. Părţile vor informa Secretariatul acordului, în prealabil, despre toate programele de repopulare a speciilor înscrise în tabelul nr. 1.2.5. Introduceri2.5.1. Dacă considera necesar, părţile vor interzice introducerea speciilor de animale şi plante nonindigene care pot fi dăunătoare populatiilor înscrise în tabelul nr. 1.2.5.2. Dacă considera necesar, părţile vor cere luarea măsurilor de precautie corespunzătoare pentru evitarea scaparii accidentale a pasarilor captive aparţinând speciilor nonindigene.2.5.3. În măsura posibilului şi în mod corespunzător părţile vor lua măsuri, inclusiv de capturare, pentru a asigura ca acolo unde au fost deja introduse specii nonindigene sau hibrizi ai acestora acele specii sau hibrizii lor nu constituie un risc potenţial pentru populatiile înscrise în tabelul nr. 1.3. Conservarea habitatelor3.1. Inventarierea habitatelor3.1.1. Părţile, în colaborare, după caz, cu organizaţii internaţionale competente, vor face şi vor publică inventarieri naţionale ale habitatelor existente pe teritoriul lor, care sunt importante pentru populatiile înscrise în tabelul nr. 1.3.1.2. Părţile se vor strădui, cu prioritate, sa identifice toate siturile de importanţa internationala sau naţionala pentru populatiile înscrise în tabelul nr. 1.3.2. Conservarea arealelor3.2.1. Părţile se vor strădui sa continue stabilirea de arii protejate pentru conservarea habitatelor importante pentru populatiile înscrise în tabelul nr. 1 şi sa elaboreze şi sa implementeze planuri de management pentru aceste arii.3.2.2. Părţile se vor strădui sa acorde protecţie specială acelor zone umede care îndeplinesc criteriile de importanţa internationala acceptate.3.2.3. Părţile se vor strădui sa realizeze o utilizare raţională şi sustenabila a oricărei zone umede din teritoriul lor.În special, ele se vor strădui sa evite degradarea şi pierderea de habitate care constituie loc de viaţa pentru populatiile cuprinse în tabelul nr. 1, prin introducerea de reglementări sau standarde corespunzătoare şi de măsuri de control. În special, ele se vor strădui: a) să asigure, unde este posibil, ca se efectuează controale regulamentare corespunzătoare cu privire la utilizarea chimicalelor agricole, la procedurile de combatere a dăunătorilor şi la neutralizarea apelor uzate, în conformitate cu normele internaţionale, cu scopul minimizarii efectelor lor negative asupra populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1; şi b) sa elaboreze şi sa distribuie materiale informative, în limbile corespunzătoare, cu privire la astfel de reglementări, standarde şi măsuri de control operationale, precum şi la efectele lor pozitive pentru oameni şi viaţa sălbatică.3.2.4. Părţile se vor strădui să aplice strategii în acord cu abordarea ecosistemica, pentru conservarea habitatelor tuturor populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1, incluzând habitatele acelor populaţii care sunt dispersate.3.3. Reabilitare şi refacerePărţile se vor strădui sa reabiliteze sau sa refacă, acolo unde este posibil şi adecvat, zonele care anterior au fost importante pentru populatiile cuprinse în tabelul nr. 1.4. Managementul activităţilor umane4.1. Vânătoarea4.1.1. Părţile vor coopera pentru a se asigura ca legislaţia lor de vânătoare include principiul utilizării sustenabile, astfel cum este abordat în prezentul plan de acţiune, luând în considerare întreaga arie geografică a populatiilor de păsări de apa respective şi caracteristicile istorice ale existenţei lor.4.1.2. Secretariatul acordului va fi informat de părţi cu privire la legislaţia lor referitoare la vanarea populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1.4.1.3. Părţile vor coopera în vederea elaborării unui sistem armonizat şi sigur pentru colectarea datelor privind recolta de vanat, în scopul evaluării recoltei anuale din populatiile cuprinse în tabelul nr. 1. Dacă dispun de date, părţile vor furniza Secretariatului acordului estimari cu privire la extragerea anuală totală din fiecare populaţie.4.1.4. Părţile se vor strădui sa elimine treptat utilizarea alicelor de plumb pentru vânătoare în zonele umede până în anul 2000.4.1.5. Părţile vor elabora şi vor pune în aplicare măsuri pentru reducerea şi, pe cat posibil, eliminarea utilizării momelilor otravitoare.4.1.6. Părţile vor elabora şi vor pune în aplicare măsuri pentru reducerea şi, pe cat posibil, eliminarea capturilor ilegale.4.1.7. După caz, părţile vor incuraja vânătorii pentru a se asocia în cluburi sau în organizaţii la nivel local, naţional şi internaţional pentru coordonarea activităţilor lor şi pentru a ajuta la asigurarea sustenabilitatii.4.1.8. După caz, părţile vor promova cerinţa unui test de pricepere pentru vânători, incluzând, între altele, şi capacitatea de a identifica o pasare.4.2. Ecoturismul4.2.1. Părţile vor incuraja, acolo unde este cazul, dar nu în zonele strict protejate ale ariilor protejate, elaborarea de programe de cooperare între toţi cei interesaţi de dezvoltarea unui ecoturism receptiv şi adaptat zonelor umede care au concentrari de populaţii cuprinse în tabelul nr. 1.4.2.2. Părţile, în cooperare cu organizaţii internaţionale competente, se vor strădui sa evalueze costurile, beneficiile şi alte efecte ce pot rezultă din ecoturism în zonele umede selectate, cu concentrari de populaţii cuprinse în tabelul nr. 1. Ele vor comunică rezultatele oricărei astfel de evaluări Secretariatului acordului.4.3. Alte activităţi umane4.3.1. Părţile vor evalua impactul activităţilor planificate care pot conduce la conflicte între interesele oamenilor şi ale populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1, care exista în zonele la care se face referire în paragraful 3.2, şi vor face ca rezultatele evaluării să fie disponibile publicului.4.3.2. Părţile vor incuraja strângerea de informaţii asupra prejudiciului cauzat, în special culturilor agricole, de către populatiile cuprinse în tabelul nr. 1 şi raportarea rezultatelor la Secretariatul acordului.4.3.3. Părţile vor coopera pentru identificarea tehnicilor corespunzătoare în măsura sa minimizeze prejudiciul sau sa reducă efectele prejudiciului, în special la culturile agricole, cauzate de populatiile cuprinse în tabelul nr. 1, inspirandu-se din experienta obţinută oriunde în lume.4.3.4. Părţile vor coopera pentru elaborarea de planuri de acţiune unice pe specii pentru populatiile care determina prejudicii semnificative, în special culturilor agricole. Secretariatul acordului va coordona elaborarea şi armonizarea unor astfel de planuri.4.3.5. Părţile vor promova, pe cat posibil, standarde exigente de mediu în planificarea şi realizarea construcţiilor pentru a minimiza impactul acestora asupra populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1. Ele ar trebui sa ia în considerare măsuri pentru minimizarea impactului construcţiilor deja existente acolo unde este evident ca aceste construcţii au un impact negativ pentru populatiile respective.4.3.6. În cazurile în care perturbarile provocate de oameni ameninta starea de conservare a populatiilor pasarilor de apa cuprinse în tabelul nr. 1, părţile se vor strădui sa ia măsuri pentru limitarea gradului de pericol. Măsurile corespunzătoare ar putea include, inter alia, stabilirea unor zone fără perturbari în arii protejate, unde accesul publicului nu este permis.5. Cercetare şi monitorizare5.1. Părţile se vor strădui sa realizeze activităţi de supraveghere în zone puţin cunoscute, care pot avea concentrari importante ale populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1. Rezultatele unor astfel de supravegheri vor fi pe larg diseminate.5.2. Părţile se vor strădui să monitorizeze populatiile cuprinse în tabelul nr. 1. Rezultatele unei astfel de monitorizari vor fi publicate sau trimise organizaţiilor internaţionale corespunzătoare, pentru a face posibile analize asupra stării populaţiei şi tendinţelor acesteia.5.3. Părţile vor coopera pentru îmbunătăţirea sistemului de apreciere a tendinţelor populaţiei de păsări, ca un criteriu pentru descrierea stării unei astfel de populaţii.5.4. Părţile vor coopera pentru a identifica rutele de migratie ale tuturor populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1, utilizând cunoştinţele disponibile despre migrarile sezoniere legate sau nu de reproducere, rezultatele recensamintelor şi participând la programe coordonate de inelare.5.5. Părţile se vor strădui sa initieze şi sa sprijine proiecte comune de cercetare în domeniul ecologiei şi al dinamicii populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1 şi al habitatelor lor, pentru a identifica cerinţele lor specifice, precum şi tehnicile cele mai adecvate pentru conservarea şi managementul lor.5.6. Părţile se vor strădui sa întreprindă studii privind efectele pierderii de zone umede, deteriorarea şi perturbarea capacităţii de suport a zonelor umede utilizate de populatiile cuprinse în tabelul nr. 1, precum şi cu privire la schemele de migratie a acestor populaţii.5.7. Părţile se vor strădui sa întreprindă studii cu privire la impactul vânătorii şi al comerţului asupra populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1, la importanţa acestor forme de utilizare pentru economia locală şi naţionala.5.8. Părţile se vor strădui sa coopereze cu organizaţii internaţionale relevante şi sa sprijine proiectele de cercetare şi de monitorizare.6. Educaţie şi informaţie6.1. Părţile vor organiza, după cum este necesar, programe de instruire pentru a se asigura ca personalul responsabil pentru punerea în aplicare a prezentului plan de acţiune are cunoştinţele corespunzătoare pentru implementarea eficienta a acestuia.6.2. Părţile vor coopera între ele şi cu Secretariatul acordului pentru elaborarea de programe de instruire şi pentru a face schimb de materiale disponibile.6.3. Părţile se vor strădui sa elaboreze programe, materiale informative şi mecanisme pentru ameliorarea nivelului de cunoştinţe al publicului general cu privire la obiectivele, prevederile şi la conţinutul prezentului plan de acţiune.6.4. Părţile se vor strădui sa întreprindă campanii specifice de sensibilizare a publicului în privinta conservării populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1.7. Implementare7.1. Când implementeaza prezentul plan de acţiune, după caz, părţile vor da prioritate acelor populaţii cuprinse în coloana A din tabelul nr. 1.7.2. Acolo unde, în cazul populatiilor cuprinse în tabelul nr. 1, mai mult decât o populaţie a aceleiaşi specii se afla pe teritoriul unei părţi, acea parte va aplica măsuri de conservare adecvate populaţiei sau populatiilor care au cea mai nefavorabila stare de conservare.7.3. Secretariatul acordului, în coordonare cu Comitetul tehnic şi cu asistenţa din partea experţilor statelor din aria de migrare, va coordona elaborarea liniilor directoare pentru conservare, în conformitate cu art. IV paragraful 4 din prezentul acord, pentru a asista părţile în implementarea prezentului plan de acţiune. Secretariatul acordului va asigura, acolo unde este posibil, corelarea cu liniile directoare aprobate în temeiul altor instrumente internaţionale. Aceste linii directoare de conservare vor avea ca scop introducerea principiului utilizării durabile. Ele vor include, inter alia: a) planuri de acţiune pe specii; b) măsuri de urgenta; c) elaborarea inventarelor de situri şi metode de management pentru habitate; d) practici de vânătoare; e) comerţul cu păsări de apa; f) turismul; g) reducerea prejudiciului la culturile agricole; h) un protocol de monitorizare a pasarilor de apa.7.4. Secretariatul acordului, în coordonare cu Comitetul tehnic şi cu părţile, va elabora o serie de studii internaţionale necesare în vederea implementarii prezentului acord, incluzând: a) rapoarte referitoare la starea populatiilor şi tendintele ei; b) lacunele informationale provenite din analizele atente de teren; c) reţelele de situri folosite de fiecare populaţie, incluzând analize privind regimul de protecţie a fiecărui sit, precum şi măsurile de protecţie luate în fiecare caz; d) legislaţia pertinenta din fiecare ţara, referitoare la vanarea şi la comerţul cu specii cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul acord; e) stadiul pregătirii şi implementarii planurilor de acţiune pe specii; f) proiecte de renaturare; şi g) situaţia privind speciile de păsări de apa nonnative introduse şi hibrizii acestora.7.5. Secretariatul acordului se va strădui să asigure ca studiile menţionate în paragraful 7.4 să fie actualizate la intervale de până la 3 ani.7.6. Comitetul tehnic va analiza liniile directoare şi studiile elaborate în conformitate cu prevederile paragrafelor 7.3 şi 7.4 şi va formula propuneri de recomandări şi de rezoluţii în legătură cu elaborarea, conţinutul şi cu implementarea lor, care vor fi supuse atenţiei sesiunilor Reuniunii părţilor.7.7. Secretariatul acordului va întreprinde periodic o analiza a mecanismelor care pot furniza resurse adiţionale (fonduri şi asistenţa tehnica) pentru implementarea prezentului plan de acţiune şi va face un raport pentru fiecare sesiune ordinară a Conferintei părţilor.TABELUL 1STATUTULpopulatiilor pasarilor de apa migratoareCriterii de clasificareUrmătoarele criterii folosite în tabelul nr. 1 sunt esenţiale pentru implementarea planului de acţiune:Coloana ACategoria 1: a) specii care sunt cuprinse în anexa nr. 1 la convenţie; b) specii care sunt înregistrate ca fiind periclitate în Lista roşie a animalelor periclitate, UICN/1994 (Groombridge, 1993); sau c) populaţii care numara mai puţin de circa 10.000 de indivizi.Categoria 2:- populaţii care numara între circa 10.000 şi circa 25.000 de indivizi.Categoria 3:- populaţii care numara între circa 25.000 şi circa 100.000 de indivizi şi care sunt considerate a fi expuse unui risc ca rezultat al: a) concentrarii pe un număr mic de situri în orice perioada a ciclului lor natural; b) dependentei de un anumit tip de habitat care este sub o grava ameninţare; c) manifestării unui declin semnificativ pe termen lung; sau d) manifestării unor fluctuatii extreme în mărimea sau în tendinta de evoluţie a populaţiei.Pentru speciile cuprinse în categoriile 2 şi 3 de mai sus a se vedea paragraful 2.1.1 din prezenta anexa.Coloana BCategoria 1:- populaţii care numara între circa 25.000 şi circa 100.000 de indivizi şi care nu întrunesc condiţiile prevăzute în coloana A, astfel cum au fost prezentate mai sus.Categoria 2:- populaţii care numara mai mult de circa 100.000 de indivizi şi care sunt considerate a avea nevoie de o atenţie specială, ca rezultat al: a) concentrarii pe un număr mic de situri în orice perioada a ciclului lor anual; b) dependentei de un tip de habitat care este sub o ameninţare grava; c) manifestării unor fluctuatii mari în mărimea sau în tendinta de evoluţie a populaţiei.Coloana CCategoria 1:- populaţii care numara mai mult de circa 100.000 de indivizi care ar putea beneficia în mod semnificativ din acţiunile de cooperare internationala şi care nu întrunesc nici condiţiile prevăzute în coloana A, şi nici în coloana B. Revizuirea tabelului nr. 1Acest tabel: a) va fi revizuit periodic de către Comitetul tehnic în conformitate cu art. VII paragraful 3 subparagraful b) din prezentul acord; şi b) va fi amendat, după necesitaţi, de Reuniunea părţilor, în conformitate cu art. VI paragraful 9 subparagraful d) din prezentul acord, potrivit concluziilor rezultate din aceste revizuiri.Cheia prescurtarilor şi a simbolurilor. repr. - reproducere. iern. - iernare. N - nordic. E - estic. S - sudic. V - vestic. NE - nord-estic. NV - nord-vestic. SE - sud-estic. SV - sud-vestic.Precizări1. Datele despre populaţii utilizate pentru elaborarea tabelului nr. 1 corespund în mare măsura numărului de indivizi ai populaţiei cu potenţial de reproducere din aria acordului. Statutul se bazează pe cele mai bune estimari, disponibile şi publicate, despre populaţii.2. Prescurtarile (repr.) sau (iern.) în listarea populatiilor au scopul numai de a identifica populaţia. Ele nu semnifica restrictii sezoniere pentru acţiuni în legătură cu aceste populaţii, în conformitate cu prevederile prezentului acord şi ale planului de acţiune.
      ABC
    Mycteria ibis      
    Toată populaţia   1  
    Ciconia nigra      
    V Africa/V Europa1c    
    Europa Centrală şi E (repr.)2    
    Ciconia episcopus      
    Africa tropicală (C.e. microscelis)   1  
    Ciconia ciconia      
    Africa de Sud (C.c. ciconia)1c    
    NV Africa/V Europa (repr.) (C.c. ciconia)3b    
    Europa Centrală şi E (repr.) (C.c. ciconia)   2c  
    V Asia (repr.) (C.c. ciconia)3b    
    Plegadis falcinellus      
    Africa Subsahariană (P.f. falcinellus)     11)
    V Africa/Europa (P.f. falcinellus)   1  
    E Africa/SV Asia (P.f. falcinellus)2*)    
    Geronticus eremita      
    Maroc1a    
    SV Asia1a    
    Threskiornis aethiopicus      
    Africa Subsahariană (T.a. aethiopicus)     1
    Irak/Iran (T.a. aethiopicus)1c    
    Platalea leucorodia      
    E Atlantic (P.l. leucorodia)1c    
    Europa Centrală/SE2    
    (repr.) (P.l. leucorodia)      
    Marea Roşie (P.l. archeri)1c    
    SV/S Asia (iern.) (P.l. major)2    
    Platalea alba      
    Toată populaţia2*)    
    Dendrocygna bicolor      
    Africa     1
    Dendrocygna viduata      
    Africa     1
    Thalassornis leuconotus      
    E/S Africa (T.l. leuconotus)2*)    
    V Africa (T.l. leuconotus)1c    
    Oxyura leucocephala      
    V Mediterranean1a    
    E Mediterranean/V Asia1a    
    Cygnus olor      
    NV Europa   2d  
    Marea Neagră (iern.)2    
    Marea Caspică (iern.)   2a şi 2d  
    Cygnus cygnus      
    Islanda (repr.)2    
    NV Europa (iern.)   1  
    Marea Neagră (iern.)2    
    V Asia (iern.)21)    
    Cygnus columbianus      
    Europa (iern.)2    
    Marea Caspică (iern.) (C.c. bewickii)1c    
    Anser brachyrhynchus      
    Islanda (repr.)   2a  
    Svalbard (repr.)   1  
    Anser fabalis      
    V Taiga (repr.) (A.f. fabalis)   1  
    V Tundra (repr.) (A.f. rossicus)     1
    Anser albifrons      
    NV Europa (iern.) (A.a. albifrons)     1
    Europa Centrală (iern.) (A.a. albifrons)   2c  
    Marea Neagră (iern.) (A.a. albifrons)     1
    Marea Caspică (iern.) (A.a. albifrons)2    
    Groenlanda (iern.) (A.a. flavirostris)3a*)    
    Anser erythropus      
    Marea Neagră/Marea Caspică (iern.)1b    
    Anser anser      
    Islanda (repr.) (A.a. anser)   1  
    N Europei/V Mediterană (A.a. anser)     1
    Europa Centrală/N Africa (A.a. anser)2*)    
    Marea Neagră (iern.) (A.a. anser)   1  
    V Siberia/Marea Caspică (A.a. anser)   1  
    Branta leucopsis      
    Groenlanda (repr.)   1  
    Svalbard (repr.)2    
    Rusia (repr.)     1
    Branta bernicla      
    Siberia (repr.) (B.b. bernicla)   2b  
    Svalbard (repr.) (B.b. hrota)1c    
    Irlanda (iern.) (B.b. hrota)2    
    Branta ruficollis      
    Toată populaţia1b    
    Alopochen aegyptiacus      
    Toată populaţia     11)
    Tadorna ferruginea      
    V Mediterană1c    
    E Mediterană/Marea Neagră2    
    SV Asia   1  
    Tadorna cana      
    Toată populaţia   1  
    Tadorna tadorna      
    NV Europa   2a  
    V Mediterană2    
    Marea Neagră   1  
    Marea Caspică   1  
    Plectropterus gambensis      
    V Africa (P.g. gambensis)     1
    S Africa (P.g. niger)   1  
    Sarkidiornis melanotos      
    Africa (S.m.melanotos)     11)
    Nettapus auritus      
    V Africa1c    
    S/E Africa     11)
    Anas penelope      
    NV Europa (iern.)     1
    Marea Neagră/Mediterană (iern.)   2c  
    SV Asia (iern.)   2c  
    Anas strepera      
    NV Europa (iern.) (A.s. strepera)   1  
    Marea Neagră/Mediterană (iern.) (A.s. strepera)   1  
    SV Asia (iern.) (A.s. strepera)     1
    Anas crecca      
    NV Europa (iern.) (A.c. crecca)     1
    Marea Neagră/Mediterană (iern.) (A.c. crecca)     1
    SV Asia (iern.) (A.c. crecca)   2c  
    Anas capensis      
    Toată populaţia     11)
    Anas platyrhynchos      
    NV Europa (iern.) (A.p. platyrhynchos)     1
    Marea Neagră/Mediterană (iern.)   2c  
    (A.p. platyrhynchos)      
    SV Asia (iern.) (A.p. platyrhynchos)     1
    Anas undulata      
    S Africa (A.u. undulata)   1  
    Anas acuta      
    V Africa (iern.)     1
    NV Europa (iern.)   1  
    Marea Neagră/Mediterană (iern.)   2c  
    SV Asia/E Africa (iern.)     1
    Anas erythrorhyncha      
    S/E Africa     1
    Anas hottentota      
    V Africa1c1)    
    S/E Africa     11)
    Anas querquedula      
    V Africa (iern.)     1
    E Africa/Asia (iern.)     1
    Anas clypeata      
    NV Europa (iern.)   1  
    V Mediterană (iern.)   2a  
    Marea Neagră/Mediterană (iern.)     1
    SV Asia (iern.)     1
    Marmaronetta angustirostris      
    V Mediterană1b    
    E Mediterană1b    
    SV Asia1b    
    Netta rufina      
    SV/Europa Centrală2*)    
    SE Europa3c    
    SV Asia     1
    Netta erythrophthalma      
    S/E Africa (N.e. brunnea)     11)
    Aythya ferina      
    NV Europa (iern.)   2c  
    Marea Neagră/Mediterană (iern.)   2c  
    SV Asia (iern.)   2c1)  
    Aythya nyroca      
    Africa (iern.)1c    
    Europa (iern.)3c    
    SV Asia1c    
    Aythya fuligula      
    NV Europa (iern.)     1
    Marea Neagră/Mediterană (iern.)     1
    SV Asia (iern.)     1
    Aythya marila      
    E Atlantic (iern.) (A.m. marila)     1
    Marea Neagră/Marea Caspică (iern.)   1  
    (A.m. marila)      
    Somateria mollissima      
    Europa (S.m. mollissima)     1
    Somateria spectabilis      
    NE Europa     1
    Polysticta stelleri      
    NE Europa (iern.)2    
    Clangula hyemalis      
    Islanda/Groenlanda (repr.)   2c  
    NV Europa (iern.)     1
    Marea Caspică (iern.)1c    
    Melanitta nigra      
    NV Europa (iern.) (M.n. nigra)   2a  
    Melanitta fusca      
    NV Europa (iern.) (M.f. fusca)   2a  
    Marea Neagră/Marea Caspică (M.f. fusca)1c    
    Bucephala clangula      
    NV Europa (iern.) (B.c. clangula)     1
    Marea Neagră/Mediterană (iern.) (B.e. clangula)2*)    
    Marea Caspică (iern.) (B.c. clangula)2    
    Mergellus albellus      
    NV Europa (iern.)3a    
    Marea Neagră/Mediterană (iern.)   1  
    SV Asia (iern.)   1  
    Mergus serrator      
    NV Europa (iern.) (M.s. serrator)     1
    Marea Neagră/Mediterană (M.s. serrator)1c    
    SV Asia (iern.) (M.s. serrator)1c    
    Mergus merganser      
    NV Europa (iern.) (M.m. merganser)     1
    Marea Neagră/Mediterană (iern.) (M.m. merganser)1c    
    SV Asia (iern.) (M.m. merganser)2  
  1) Statutul populaţiei nu este cunoscut. Starea de conservare este estimată. Notă *) A se vedea paragraful 2.1.1.──────────