HOTĂRÂRE Nr. 48 din 3 februarie 1992privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 17 februarie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, prin desprinderea Secţiei de pregătire şi perfecţionare a magistraţilor din structura Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor este instituţie de învăţămînt postuniversitar, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei.Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, în realizarea obiectivului sau, asigura: a) completarea pregătirii profesionale teoretice şi practice a persoanelor care sînt încadrate în funcţii de magistraţi sau urmează a ocupa, în viitor, atare funcţii; b) perfecţionarea pregătirii profesionale a persoanelor încadrate în funcţii de magistraţi; c) informarea documentara a magistraţilor cu privire la legislaţia, jurisprudenta şi doctrina de specialitate, română şi străină.  +  Articolul 3Personalul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor este alcătuit din următoarele categorii: a) personal didactic; b) personal de specialitate - experţi -, altul decît cel didactic care participa la procesul de învăţămînt; c) personal administrativ şi de serviciu.Numirea personalului de la lit. a) şi b) de mai sus se face, în condiţiile legii, de către ministrul justiţiei iar a celui de la lit. c), de către decanul institutului. Pentru buna desfăşurare a activităţii de pregătire şi perfecţionare a magistraţilor, institutul poate folosi, în condiţiile legii, specialişti din rindul magistraţilor, al personalului didactic din alte instituţii de învăţămînt superior, din institute de cercetare, din redactiile revistelor juridice cu profil ştiinţific, din aparatul tehnic al Parlamentului ori al unor instituţii publice centrale, recunoscuţi prin competenţa şi autoritate profesională, precum şi personal didactic şi specialişti din străinătate.  +  Articolul 4Organele de conducere ale Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor sînt consiliul şi decanul.Consiliul institutului este format din 14 persoane, după cum urmează:- decanul institutului, ales prin vot secret de către consiliu pe o perioadă de 3 ani;- 4 reprezentanţi ai personalului didactic, aleşi prin vot secret de către adunarea generală a acestei categorii de personal pe o perioadă de 3 ani;- 3 reprezentanţi ai personalului de specialitate, altul decît cel didactic, aleşi prin vot secret de către adunarea generală a acestei categorii de personal pe o perioadă de 3 ani;- 2 reprezentanţi ai cursanţilor, aleşi prin vot secret de către adunarea generală a cursanţilor pentru un an de învăţămînt;- 1 reprezentant al Tribunalului municipiului Bucureşti, desemnat de preşedintele acestei instanţe pe o perioadă de 3 ani;- 1 director şi 1 consilier din Ministerul Justiţiei, desemnaţi de ministrul justiţiei pentru o perioadă de 3 ani;- 1 reprezentant al Comitetului executiv al Consiliului director al Uniunii Juristilor Democrati din România, desemnat, pentru o perioadă de 3 ani, de către acest comitet executiv.  +  Articolul 5Consiliul institutului stabileşte, potrivit legii şi celorlalte reglementări în vigoare, orientarea generală a activităţii institutului, organizarea şi programele de studii, precum şi orice reglementări cu caracter interior, necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii.  +  Articolul 6Consiliul institutului se întruneşte, lunar, în şedinţe ordinare, precum şi, ori de cîte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.Şedinţele consiliului institutului sînt conduse de către decan, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membrii consiliului, desemnat de către decan.  +  Articolul 7Structura organizatorică şi de personal pentru Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor se aproba de către consiliul institutului.Statul de funcţii al institutului se aproba de Ministerul Justiţiei, iar statul de personal se aproba, potrivit prevederilor legale, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor.Consiliul institutului avizează proiectul de buget al acestuia, pe care îl înaintează Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 8Pregătirea sau, după caz, perfecţionarea magistraţilor este obligatorie, constituind o obligaţie de serviciu a acestora, şi se realizează potrivit programului de studii aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.Durata cursurilor de pregătire este de 1-2 ani, iar a celor de perfecţionare, de cel mult 3 luni. Între aceste limite Ministerul Justiţiei stabileşte, anual, durata cursurilor de pregătire şi, respectiv, de perfecţionare, pentru fiecare serie.  +  Articolul 9Selecţionarea persoanelor care urmează să efectueze cursurile de pregătire a magistraţilor, precum şi a magistraţilor care urmează a efectua cursuri de perfecţionare se face anual de către Ministerul Justiţiei.Ministerul Justiţiei poate organiza, anual, un concurs pentru primirea persoanelor care nu sînt numite în magistratura, pentru a urma cursul de pregătire a magistraţilor.  +  Articolul 10Salarizarea personalului didactic şi a experţilor se stabileşte, conform legii, prin asimilarea funcţiilor acestor categorii de personal cu gradele profesionale ale magistraţilor în raport cu vechimea în funcţii juridice.Stabilirea normelor didactice se face potrivit reglementărilor legale în materie, aplicabile pentru instituţiile de învăţămînt superior.Salarizarea personalului administrativ şi de servicii se stabileşte potrivit reglementărilor legale privitoare la salarizarea acestor categorii de personal în instituţiile de învăţămînt superior.  +  Articolul 11Pe durata cursurilor de pregătire, posturile cursanţilor respectivi - de la instanţele judecătoreşti, parchetele şi notariatele din orice localităţi situate în afară municipiului Bucureşti - vor fi redistribuite la unităţile corespunzătoare - instanţe judecătoreşti, parchete, notariate -, situate în municipiul Bucureşti, la care cursanţii vor desfăşura activităţile practice urmînd sa primească salariul şi celelalte drepturi aferente numai de la aceste din urma unităţi.Prevederile alin. 1 se aplică şi cursanţilor care urmează cursuri de perfecţionare, dacă nu sînt delegaţi sau detasati, după caz.  +  Articolul 12Prin ordin al ministrului justiţiei se poate stabili nivelul contribuţiei de participare la cheltuielile de pregătire pentru cursanţii care nu fac parte din rindul magistraţilor, precum şi condiţiile de scutire - totală sau parţială - de plată acestor contribuţii.  +  Articolul 13Dispoziţiile prezentei hotărîri se completează, în mod corespunzător, cu prevederile legale referitoare la învăţămîntul superior.  +  Articolul 14Baza materială a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor se asigura, în condiţiile legii, prin subvenţii anuale de la bugetul statului, prin donaţii ale unor persoane juridice sau persoane fizice din ţara ori din străinătate şi prin transferul unor bunuri aparţinînd unor instituţii de stat.Fondurile de la buget aferente anului 1992 urmează a fi asigurate, în condiţiile menţinerii echilibrului bugetar, potrivit Legii finanţelor publice nr. 10/1991, prin preluarea sumelor necesare din fondurile prevăzute pe seama Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei, pe bază de protocol.  +  Articolul 15Baza materială folosită pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri de către Secţia de pregătire şi perfecţionare a magistraţilor din cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative trece la Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Magistraţilor pe bază de protocol încheiat între cele doua instituţii de învăţămînt superior.Personalul Secţiei de pregătire şi perfecţionare a magistraţilor din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative este considerat transferat în interesul serviciului la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor.  +  Articolul 16Prevederile prezentei hotărîri se aplică tuturor judecătorilor de la toate instanţele judecătoreşti, cu excepţia Curţii Supreme de Justiţie, precum şi tuturor procurorilor.În mod corespunzător, prevederile referitoare la pregătirea şi perfecţionarea magistraţilor se aplică şi notarilor de stat.  +  Articolul 17Pînă la intrarea în vigoare a legii de organizare judecătorească, ordinele ministrului justiţiei la care se referă art. 8, art. 10 alin. 1 şi art. 12 din prezenta hotărîre vor fi emise în comun cu procurorul general al României.  +  Articolul 18Atribuţiile prevăzute în prezenta hotărîre pentru ministrul justiţiei şi Ministerul Justiţiei în art. 3 alin. 2, art. 8, art. 9, art. 10 şi art. 12 se vor exercita cu avizele conforme ale Consiliului Superior al Magistraturii şi consiliului institutului.Prevederile alin. 1 vor deveni aplicabile numai după constituirea primului consiliu al institutului şi, respectiv, după constituirea Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 19Pînă la adoptarea legii de organizare judecătorească, numărul membrilor consiliului institutului se suplimenteaza cu 2 persoane - un director şi un procuror din Procuratura Generală - desemnaţi de procurorul general.  +  Articolul 20Primăria municipiului Bucureşti este obligată ca, în cel mult 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, să asigure spaţiul necesar pentru sediul institutului şi pentru cazarea cursanţilor.Spaţiile în care sînt cazati, în prezent, cursanţii Secţiei de pregătire şi perfecţionare a magistraţilor din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi care se afla în proprietatea sau în folosinţă altor instituţii publice se menţin, în continuare, la dispoziţia Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor pînă la completa dotare a acestuia cu spaţiile necesare cazarii tuturor cursanţilor.  +  Articolul 21Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Justiţiei şi Procuratura României sînt obligate să asigure dotările necesare desfăşurării activităţii de către Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor.  +  Articolul 22Pînă la constituirea, potrivit prevederilor prezentei hotărîri a consiliului institutului, ministrul justiţiei va numi, în mod provizoriu, decanul institutului, care va lua măsurile de organizare necesare.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga art. 3 lit. c) din Hotărîrea Guvernului nr. 183/1991 privind organizarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative modificată şi completată prin Hotărîrea Guvernului nr. 578/1991, orice referiri din cuprinsul acestor hotărîri în legătură cu magistraţii, Ministerul Justiţiei şi ministrul justiţiei precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărîri.  +  Articolul 24Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data publicării sale în Monitorul Oficial al României.---------------