METODOLOGIE din 27 ianuarie 2015privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.121 din 27 ianuarie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 107 din 10 februarie 2015.
  Notă
  Art. 4 din ORDINUL nr. 4.206 din 6 mai 2020, publicat în Monitorul oficial nr. 372 din 8 mai 2020, prevede:
  Articolul 4
  (1) Pentru anul universitar 2019-2020, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, pot utiliza ca metodă didactică alternativă de învățământ modul on-line.
  (2) Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfășurată în modul on-line.
  (3) Activitățile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activități de cercetare etc., care impun interacțiunea „față în față“, vor fi recuperate în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgență și înainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea.
  (4) Pentru anul universitar 2019-2020, având în vedere infrastructura din universități, activitățile de evaluare a studenților se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.
  (5) Participarea studenților și studenților doctoranzi la examenele prevăzute de art. 143 și 144 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care pe perioada stării de urgență au urmat activități de învățare și predare în modul on-line, se realizează în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.
  (6) Instituțiile de învățământ superior au obligația de a actualiza metodologiile proprii destinate proceselor didactice de predare-învățare-evaluare, precum și a celorlalte activități prevăzute la art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu informații specifice derulării în modul on-line.
  I. Dispoziții generale  +  Articolul 1Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.  +  Articolul 2Teza de abilitare relevă capacitățile și performanțele didactice și de cercetare ale candidatului.  +  Articolul 3Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, la propunerea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).  +  Articolul 4Susținerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obținerii atestatului de abilitare se realizează numai în cadrul unei instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)/instituții organizatoare de doctorat (IOD), în domeniul solicitat de candidat.  +  Articolul 5Pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie să îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului de profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.II. Teza de abilitare, dosarul de abilitare și componența comisiei de abilitare  +  Articolul 6(1) Teza de abilitare prezintă:a) în mod succint și documentat principalele rezultate științifice originale obținute de către candidat în cercetarea științifică, didactică, sportivă, creația artistică, după conferirea titlului de doctor, în domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluției carierei academice, științifice și profesionale, precum și a direcțiilor principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global al realizărilor științifice semnificative și de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare;b) capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona activități didactice, de explicare și facilitare a învățării și cercetării.(2) Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare în limba română, caz în care va fi însoțită de un rezumat în limba engleză, sau într-o limbă de largă circulație internațională, caz în care va fi însoțită de un rezumat în limba română.  +  Articolul 7(1) Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare va include minimum documentele următoare:a) cererea-tip pentru susținerea abilitării, avizată de către rector/președintele Academiei Române, redactată conform anexei 2 la ordin;b) fișa de îndeplinire a standardelor minimale;c) un portofoliu de lucrări științifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat vizat;d) curriculum vitae și lista de lucrări, semnate de către candidat;e) o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice și originalitatea lucrărilor științifice din lista de lucrări;f) copia legalizată a diplomei de doctor și, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia;g) documente personale de identificare, în copie simplă: actul de identitate, dovada schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;h) teza de abilitare, în format tipărit și electronic.(2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt redactate în limba română sau engleză, ele vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.  +  Articolul 8(1) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare este alcătuită din 3 membri, specialiști cu renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care dețin calitatea de conducător de doctorat.(2) Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie să nu fie cadre didactice titulare sau cercetători în cadrul instituției care organizează procesul de obținere a atestatului de abilitare sau în cadrul instituției din care provine candidatul, dacă acestea sunt distincte.(3) IOSUD/IOD transmite CNATDCU propunerile cu privire la componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare.(4) CNADTCU, prin intermediul comisiei de specialitate aferente domeniului de doctorat vizat, numește comisia prevăzută la alin (1).III. Procedura de abilitare și emiterea atestatului de abilitare  +  Articolul 9IOSUD/IOD, după primirea notificării cu privire la aprobarea componenței comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare de către CNATDCU, organizează susținerea publică a tezei de abilitare.  +  Articolul 10(1) IOSUD/IOD verifică dacă dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare este complet, precum și dacă sunt îndeplinite standardele minimale identice cu cele pentru acordarea titlului de profesor universitar, stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.(2) IOSUD/IOD va publica pe site-ul oficial al instituției cel puțin următoarele documente:a) curriculum vitae și lista de lucrări;b) fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;c) rezumatul tezei de abilitare;d) componența comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare.  +  Articolul 11Comisia de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare analizează dosarul de abilitare depus de candidat, înaintea susținerii publice, și poate solicita lucrări științifice sau alte documente relevante pentru activitatea științifică, profesională și academică a acestuia.  +  Articolul 12(1) Teza de abilitare se susține, de regulă, în limba română, în cadrul unei sesiuni cu un caracter public.(1^1) Pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice, susținerea tezei de abilitare se poate desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată. (la 08-05-2020, Alineatul (1^1) din Articolul 12 , Punctul III. Procedura de abilitare și emiterea atestatului de abilitare a fost modificat de Punctul 1, Articolul 3 din ORDINUL nr. 4.206 din 6 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 08 mai 2020 ) (1^2) Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare candidat în parte, și arhivată la nivelul IOSUD. (la 08-05-2020, Alineatul (1^2) din Articolul 12 , Punctul III. Procedura de abilitare și emiterea atestatului de abilitare a fost modificat de Punctul 1, Articolul 3 din ORDINUL nr. 4.206 din 6 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 08 mai 2020 ) (2) În urma susținerii publice, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmește un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, precum și motivația deciziei luate.(3) Prin derogare de la alin. (1), pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice, în urma susținerii on-line, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmește on-line un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, precum și motivația deciziei luate. Raportul va fi semnat electronic de către membrii comisiei. (la 08-05-2020, Alineatul (3) din Articolul 12 , Punctul III. Procedura de abilitare și emiterea atestatului de abilitare a fost modificat de Punctul 2, Articolul 3 din ORDINUL nr. 4.206 din 6 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 08 mai 2020 )  +  Articolul 13IOSUD/IOD transmite dosarul candidatului, împreună cu raportul prevăzut la art. 12 alin. (2), către Ministerul Educației și Cercetării Științifice - CNATDCU, pentru analiză și decizie.  +  Articolul 14Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin direcția de specialitate, verifică conformitatea dosarului, potrivit art. 7 și 13. În cazul în care lipsesc elemente din dosar, Ministerul Educației și Cercetării Științifice solicită completarea acestuia. Dacă IOD/IOSUD nu transmite documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare, dosarul candidatului se returnează.  +  Articolul 15Comisia de specialitate a CNATDCU analizează dosarul de abilitare și propune Consiliului general al CNATDCU, după caz, acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, pe baza unei rezoluții motivate.  +  Articolul 16Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluției comisiei de specialitate, analizează și validează, după caz, propunerea de acordare sau de neacordare a atestatului de abilitare.  +  Articolul 17(1) Pe baza validării de către CNATDCU a rezoluției favorabile de acordare a atestatului de abilitare se emite, pentru fiecare candidat, ordin al ministrului educației și cercetării științifice.(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) reprezintă atestatul de abilitare.(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se transmite către IOSUD/IOD unde a fost susținută teza de abilitare, cu obligația ca această instituție de învățământ superior să îl comunice candidatului.(4) În cazul în care CNATDCU validează rezoluția de neacordare a atestatului de abilitare, Ministerul Educației și Cercetării Științifice transmite această rezoluție IOSUD/IOD, cu obligația ca această instituție de învățământ superior să o comunice candidatului, și returnează dosarul de abilitare.IV. Dispoziții finale  +  Articolul 18După emiterea ordinului prevăzut la art. 17 alin. (1), Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin direcția de specialitate, arhivează dosarul de abilitare, cu excepția tezei de abilitare, în format tipărit, care se returnează IOSUD/IOD.  +  Articolul 19IOSUD/IOD poate percepe o taxă de abilitare, în scopul acoperirii cheltuielilor cu privire la organizarea și susținerea tezelor de abilitare. Cuantumul acestei taxe este stabilit de Senatul universității, la propunerea Consiliului de administrație, respectiv de către Prezidiului Academiei Române.  +  Articolul 20(1) IOSUD/IOD elaborează regulamente proprii privind abilitarea, în condițiile legii.(2) Regulamentul poate conține cerințe și exigențe specifice IOSUD/IOD cu privire la abilitare și la acceptarea conducătorilor de doctorat în școlile doctorale proprii.