ORDIN nr. 63 din 9 ianuarie 2017privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare a următoarelor formulare:1. Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, prevăzută în anexa nr. 1;2. Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 2;3. Cerere de restituire a creanțelor fiscale/bugetare, prevăzută în anexa nr. 3;4. Notă privind restituirea/rambursarea unor sume, prevăzută în anexa nr. 4;5. Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, prevăzută în anexa nr. 5;6. Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, prevăzută în anexa nr. 6;7. Înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 7;8. Borderou de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale, prevăzut în anexa nr. 8;9. Proces-verbal privind calculul dobânzilor acordate contribuabilului, prevăzut în anexa nr. 9;10. Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești, prevăzută în anexa nr. 10;11. Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți, prevăzută în anexa nr. 11;12. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 12;13. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 13;14. Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești, prevăzută în anexa nr. 14;15. Decizie de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate debitorului de către terți, prevăzută în anexa nr. 15;16. Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor, prevăzută în anexa nr. 16;17. Titlu executoriu, prevăzut în anexa nr. 17;18. Somație, prevăzută în anexa nr. 18; 19. Proces-verbal privind comunicarea somației, prevăzut în anexa nr. 19;20. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii, prevăzută în anexa nr. 20; (la 07-05-2020, Punctul 20. din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 987 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 07 mai 2020 ) 21. Abrogat. (la 07-05-2020, Punctul 21. din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 987 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 07 mai 2020 ) 22. Abrogat. (la 07-05-2020, Punctul 22. din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 987 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 07 mai 2020 ) 23. Proces-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii sau altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu, prevăzut în anexa nr. 23;24. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, prevăzută în anexa nr. 24;25. Adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți, prevăzută în anexa nr. 25;26. Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice, prevăzută în anexa nr. 26;27. Adresă de înștiințare privind înființarea popririi, prevăzută în anexa nr. 27;28. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 28;29. Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 29;30. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 30;31. Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 31;32. Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor, prevăzut în anexa nr. 32;33. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru, prevăzut în anexa nr. 33;34. Proces-verbal de predare-primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim de consignație, prevăzut în anexa nr. 34;35. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile, prevăzut în anexa nr. 35;36. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 36;37. Înștiințare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație, prevăzută în anexa nr. 37;38. Cerere de participare la licitație și oferta de cumpărare, prevăzută în anexa nr. 38;39. Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile, prevăzut în anexa nr. 39;40. Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 40;41. Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă, prevăzut în anexa nr. 41;42. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 42;43. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 43;44. Proces-verbal privind diferența de preț și/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitație urmare a neplății prețului de către adjudecatar, prevăzut în anexa nr. 44;45. Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate, prevăzut în anexa nr. 45;46. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită, prevăzut în anexa nr. 46;47. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executare silită, prevăzut în anexa nr. 47;48. Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor, prevăzută în anexa nr. 48;49. Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor, prevăzută în anexa nr. 49;50. Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești, prevăzută în anexa nr. 50;51. Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terți, prevăzută în anexa nr. 51;52. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice, prevăzută în anexa nr. 52;53. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești, prevăzută în anexa nr. 53;54. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului de către terți, prevăzută în anexa nr. 54; (la 07-05-2020, Punctul 54. din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 987 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 07 mai 2020 ) 55. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate, prevăzută în anexa nr. 55;56. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, prevăzut în anexa nr. 56;57. Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, prevăzut în anexa nr. 57;58. Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și a înștiințării de plată, prevăzut în anexa nr. 58.59. Decizie de anulare a actului administrativ fiscal, prevăzută în anexa nr. 59 (la 20-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 673 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 20 martie 2018 ) 60. Decizie de impunere privind obligațiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiați, prevăzută în anexa nr. 60. (la 20-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 673 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 20 martie 2018 ) 61. Cerere referitoare la opțiunea de înștiințare privind modul în care a fost efectuată stingerea obligațiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 61. (la 20-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 673 din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 20 martie 2018 ) 62. Adresă privind actualizarea sumelor rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înființate, prevăzută în anexa nr. 62; (la 07-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 987 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 07 mai 2020 ) 63. Adresă de înștiințare privind suspendarea măsurilor de executare silită, prevăzută în anexa nr. 63; (la 07-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 987 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 07 mai 2020 ) 64. Adresă de înștiințare privind continuarea măsurilor de executare silită, prevăzută în anexa nr. 64. (la 07-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 987 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 07 mai 2020 ) (2) Anexele nr. 1-64 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 07-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 987 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 07 mai 2020 )  +  Articolul 2Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 29 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), literele e) și f) se abrogă.2. Anexele nr. 6 și 7 se abrogă.  +  Articolul 3Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală executări silite cazuri speciale, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 și 616 bis din 21 august 2014.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Eugen-Dragoș Doroș
    București, 9 ianuarie 2017.Nr. 63.  +  Anexe nr. 1-64ANEXEla Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017----