PROCEDURĂ din 14 martie 2019privind acordul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar de înființare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 5 aprilie 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.667 din 14 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 264 din 5 aprilie 2019
   +  Articolul 1(1) Palatele și cluburile copiilor pot înființa noi cercuri în domenii care nu au existat în oferta educațională până în anul școlar 2018-2019 inclusiv, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie.(2) Cluburile sportive școlare pot înființa noi discipline sportive, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie. (3) Pentru reprofilarea/redenumirea unui cerc se aplică în mod corespunzător prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, cu modificările ulterioare. (la 05-05-2020, Articolul 1 a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 4.032 din 9 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 2Palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare vor solicita acordul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) pentru înființarea de noi cercuri, respectiv discipline sportive, până cel mai târziu la data de 15 octombrie, pentru anul școlar următor.  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii acordului ARACIP, palatele, cluburile copiilor, cluburile sportive școlare menționate anterior înaintează ARACIP o cerere-tip, însoțită de următoarele documente:a) fișa-tip a unității de învățământ, conform modelului ARACIP;b) rapoartele anuale de evaluare internă (RAEI) realizate de unitatea de învățământ în ultimii 3 ani;c) noul proiect de dezvoltare instituțională, realizat pe termen mediu 3-5 ani;d) proiectul de ofertă educațională.(2) Cererea și fișa-tip se vor înainta ARACIP în format letric, iar documentele menționate la alin. (1) se vor încărca în aplicația calitate.aracip.eu.  +  Articolul 4Cererea va fi soluționată de ARACIP în maximum 45 de zile de la data înregistrării, prin emiterea acordului ARACIP în formatul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură sau printr-o notificare privind respingerea cererii, după caz.  +  Articolul 5Acordul ARACIP se aduce la cunoștința palatului/clubului respectiv și inspectoratului școlar în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.  +  Articolul 6După emiterea acordului, ARACIP este obligată să actualizeze în mod corespunzător informațiile cuprinse în Registrul unităților de învățământ preuniversitar acreditate.  +  Articolul 7Palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare au obligația de a solicita evaluarea externă periodică, în termenele și cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.  +  ANEXĂla procedură - SPECIMEN -
  ACORD DE ÎNFIINȚARE
  Având în vedere prevederile art. 29 alin. (2^6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Cererea înregistrată la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar cu nr. ……………………., însoțită de documentația aferentă, depusă de ………………….., cu sediul în …………………………., începând cu anul școlar ……………………., în cadrul ……………………. vor fi înființate următoarele cercuri/discipline sportive: ……………………. .Capacitatea maximă de școlarizare este de …………………......................................................…. .…………………………......…………………….. are obligația de a solicita evaluarea externă periodică, în anul școlar ……………………., sub sancțiunea revocării prezentului acord.Președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,……………………………………………………Nr. ………………....…….Data …………………….
  ----