ORDIN nr. 3.667 din 14 martie 2019pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar de înființare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 5 aprilie 2019    Având în vedere prevederile art. 29 alin. (2^6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind acordul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar de înființare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Educației Naționale, palatele, cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 14 martie 2019.Nr. 3.667.  +  ANEXĂPROCEDURAprivind acordul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitarde înființare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare,de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluareexternă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie